Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Anket Sonucu: Karşı taraftan alınacak ücret için serbest meslek makbuzu kesilmeli mi?
Müvekkili adına kesmeli 0 0%
Karşı taraf adına kesmeli 0 0%
Defterine gelir olarak yazmalı 3 75,00%
Müstenit belge alınmalı 2 50,00%
Birden Fazla Seçenek İşaretlenebilen Anket. Oy Verenler: 4. Bu ankette oy kullanamazsınız. (Anket no : 9)

Karşı Tarafa Yüklenecek Ücret İçin Serbest Meslek Makbuzu Kesilmeli Mi ?

Yanıt
Old 05-04-2002, 00:03   #1
VARTO'LU

 
Varsayılan Karşı Tarafa Yüklenecek Ücret İçin Serbest Meslek Makbuzu Kesilmeli mi ?

Avukat Karşı Tarafa Yüklenecek Ücret İçin
Serbest Meslek Makbuzu Kesilmeli mi ?

Avukatlık Kanunu’nun 164/son bendinde “Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekâlet ücreti avukata aittir.” hükmü
yasamıza yenilenip netleşerek giren bir hüküm oldu. İlama bağlanan bir vekalet ücretini yada takip icra müdürü tarafından takdir olunarak takip borçlusundan tahsil olunan bu “asgari ücret tarifesine göre karşı tarafa yüklenen vekalet ücretini” tahsil eden avukat bunun için “serbest meslek makbuzu” kesecek mi ?
Varsayalım ki kesti; makbuzda bu ücreti kimden aldığını gösterecek; müvekkilinden mi, “karşı taraftan” mı ?
a) “Asgari tarifeye göre belirlenen” (enaz) bir ücret olduğuna göre, bunun için KDV. Talep edebilecek mi, yoksa iç oran uygulamak (1,18 bölmek) suretiyle (KDV DAHİL) ile mi “asgari ücretini” ve KDV. sini belirleyip mi makbuzda KDV aldığını gösterecek.
b) Müvekkili adına kestiğinde, o da bu makbuzu götürerek defterlerine gider olarak yazdığında ve KDV sini mahsup ettiğinde, müvekkilinden almadığı bir para için ona makbuz veren avukat, “vergi kaybına sebebiyet suçu” işlemiş olmak, ayrıca vergi dairesi karşısında sorumluluk yüklenmiş olmaz mı ?

Kanımca avukatın aldığı bu para 164/son uyarınca elde ettiği bir gelirdir; ama bu gelir bir “serbest meslek geliri” değildir. Çünkü o serbest meslek hizmetini, kendi müvekkiline verdi; davanın karşı tarafına değil. Üstelik parayı “karşı taraftan” aldığına göre kesilecek bir makbuz var ise ona kesilmeli; ama bu da bir “hilkat garibesi” halini yaratır.
Bunun için de, avukat, ücret sözleşmesi (yada tarife uyarınca) kendi müvekkilinden aldığı ücret için müvekkiline “serbest meslek makbuzu kesmeli. Karşı taraftan tahsil ettiği “asgari tarifeye göre yüklenen vekalet ücreti” ni ise (müstenidi ilam veya icra zaptı olabilir) defterine gelir olarak yazmalı. Bu halde de aldığı bu ücret için “KDV dahildir” uygulaması yapılarak bir kısmının alınmayan KDV. olarak ödenmesi durumu ortaya çıkmayacaktır.
Sorunun meslek gurubumuz içinde tartışılarak uygulamaya yön verilmesi dileğimle tün avukatların dikkatlerine sunarım.
Yazışma için “email” adresim: turabitural@turkhukuksitesi.net

ANKARA BAROSU AVUKATLARINDAN
Turabi TURAL
Old 17-04-2002, 13:06   #2
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Makbuz kesilmesi...

Sayın üstadım Turan bey,

Uygulamada üzerinde pek durulmayan fakat önemli olan konuyu foruma getirmiş olduğunuz için teşekkürler.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 236’ncı maddesi ile, serbest meslek erbabına mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşterinin de bu makbuzu isteme ve alma mecburiyeti getirilmiştir.
Dayanak :
TC. MALİYE BAKANLIĞI İstanbul Defterdarlığı Usul Gelir Müdürlüğü
SAYI : B.07.4.DEF.0.34.18./VUK-236
12.07.2001-5113
KONU : Serbest Meslek Erbabının kullanacağı defter ve belge hk.

Saygı ve sevgilerimle
Av. Hulusi Metin (İstanbul Barosu)
Old 26-04-2002, 16:34   #3
terazi

 
Mutsuz KDV

Sayın Meslekdaşım,

Bu husus gerçekten benim de üstünde düşündüğüm bir konu.
Acaba karşı taraftan tahsil edilen vekalet ücretine makbuz kesen var mı?
Bir de tarifeye göre belirlenen asgari ücretlerde KDV dahil olup olmadığını araştırıyorum. Ancak net bir sonuca ulaşamadım.
Hepimizin bürolarında "KDV fiyata dahildir" levhaları var, Resmi Gazetede ise KDV'nin ücretin içinde olup olmadığına dair herhangi bir ibare yok. Ancak Baroların bizlere tavsiye ettikleri tarifede KDV'nin ücrete ekleneceği yazılmış.

Bir avukat arkadaşımın vekalet alacağı için Baro Hakem Kurulunda
av.vek.sözleşmesindeki miktara göre hüküm verildi. Sözleşmede
KDV ile ilgili herhangi bir kayıt yok. Şimdi arkadaşım serbest meslek makbuzunu keserken hükmedilen kısmın içinde mi KDV.yi hesaplayacak. Yoksa artı KDV.mi yapacak. KDV'yi ilave ederse hükmedilen kısımdan fazlasını talep etmiş olacak.

Olay kafamda iyice karıştı. Bu konuda geçmiş tecrübesi veya bilgisi olan benimle paylaşırsa çok sevinirim.

İyi çalışmalar
Old 27-04-2002, 23:43   #4
VARTO'LU

 
Varsayılan

Bu konu, araştırma ve inceleme sonucu, 15 nolu KDV tebliğinin düzeltilmesi istekli olarak Maliye Bakanlığı'na bir başvuruya dönüştü.
Sorun bir çok yönden incelendi. Meslektaşlarımın "Vergi ziyaına sebebiyet verme" sucu ile vergi kaçakçılığına iştirak suç ve cezaları ile karşılaşma olasıllığını yüksek görmem nedeni ile ilgi ve dikkatlerini özellikle isterim.
"Bilgi paylaşıldıkça büyür" özlü sözü gereği bilgilenmemi meslektaşlarımla paşlaşmaktan onun duyarım.
KÖYLÜ

Maliye Bakanlığı
Gelirler Genel Müdürlüğü’ne
Ankara

Özü : 21/07/1985 gün ve 18818 Resmi Gazete’de yayımlanan 15 Seri No'lu
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’ndeki “Avukatlık Ücretleri” başlıklı
(J) bendindeki açıklama ve tebliğin düzeltilmesi isteğidir.


1 - 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesi, 21/05/2001 gün ve 4467 sayılı Kanun’un 77. maddesi ile “kenar başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde” değiştirildi.
“Avukatlık ücreti
Madde 164.- Avukatlık ücreti, avukatın hukukî yardımının karşılığı olan meblâğı veya değeri ifade eder.
Yüzde yirmi beşi aşmamak üzere, dava veya hükmolunacak şeyin değeri yahut paranın belli bir yüzdesi avukatlık ücreti olarak kararlaştırılabilir.
İkinci fıkraya göre yapılacak sözleşmeler, dava konusu para dışındaki mal ve haklardan bir kısmının aynen avukata ait olacağı hükmünü taşıyamaz.
Avukatlık asgarî ücret tarifesi altında vekâlet ücreti kararlaştırılamaz. Ücretsiz dava alınması halinde, durum baro yönetim kuruluna bildirilir. Avukatlık ücretinin kararlaştırılmamış olduğu hallerde, değeri para ile ölçülemeyen dava ve işlerde avukatlık asgarî ücret tarifesi uygulanır. Değeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde ise asgarî ücret tarifelerinin altında olmamak koşuluyla ücret itirazlarını incelemeye yetkili merci tarafından davanın sonucuna ve avukatın emeğine göre değişmek üzere ücret anlaşmazlığı tarihindeki dava değerinin yüzde beşi ile yüzde on beşi arasındaki bir miktar avukatlık ücreti olarak belirlenir.
Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekâlet ücreti avukata aittir. Bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez, haczedilemez.”

2- Bakanlığınızın 21/07/1985 gün ve 18818 Resmi Gazete’de yayımlanan 15 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nde yer alan “Avukatlık Ücretleri” başlıklı açıklama ise şöyledir:
“ J - AVUKATLIK ÜCRETLERİ :
“Mahkemelerce hükmolunan avukatlık ücretlerinin davayı kazananlara ödenmesi katma değer vergisinin konusuna girmemektedir. Ancak bu paralardan sözleşmeleri gereği ücret karşılığı çalışanlar dışında kalan avukatlara intikal eden kısım serbest meslek kazancı kapsamında vergiye tabi olacaktır. Avukatlar aldıkları bu para için davayı kazanana serbest meslek makbuzu düzenleyecekler, makbuzla alınan tutar üzerinden katma değer vergisini hesaplayıp ayrıca göstereceklerdir.”

3- Avukatlık Kanunu’nda gerçekleşen, yukarıda alıntı halinde gösterdiğimiz değişiklikten sonra tebliğinizdeki bu düzenleme hükümden düştüğü gibi aşağıda açıkladığımız nedenlerle sözleşme ile kararlaştırılmış bulunsa dahi “iç oran uygulaması” yapılarak bu miktarın bir kısmının ayrıca Katma Değer Vergisi olarak hesaplanıp gösterilmesi hukuka uygun olmayacaktır.

Şöyleki :
a) 15 Nolu tebliğiniz ile “Mahkemelerce hükmolunan avukatlık ücretlerinin (…..) sözleşmeleri gereği (…) avukatlara intikal eden kısım serbest meslek kazancı kapsamında vergiye tabi olacaktır” duyurulmuştur.
Yasamızda yapılan bu değişiklik ile artık “mahkemelerce hükmolunan avukatlık ücretinin avukata ait olacağı” yasa hükmü haline gelmiştir. Bu ücretlerin “SÖZLEŞMELERİ GEREĞİ” avukatlara intikal etmesi sözkonusu değildir.
Bu anlamda da tebliğinizdeki bu bendin “güncelliği kalmamış” bulunmakla bunun bir yeni tebliğ ide duyurulması gerektiği kanısındayım.

b) Anılı tebliğinizdeki “Mahkemelerce hükmolunan avukatlık ücretlerinin (…) sözleşmeleri gereği ÜCRET KARŞILIĞI ÇALIŞANLAR DIŞINDA KALAN AVUKATLARA İNTİKAL EDEN KISIM serbest meslek kazancı kapsamında vergiye tabi olacaktır”
biçimdeki düzenleme, AVUKATLAR ARASINDA AYIRINCILIK VE EŞİTSİZLİĞİ
ortaya çıkaran bir düzenleme olarak, Anayasanın 10. maddesinde açık ve anlatımını bulan eşitlik ilkesine açıkça aykırıdır.
“Serbest Çalışan” hiçbir avukatın, “ücret karşılığı çalışan” bir avukattan hiçbir eksiği yada “ücret karşılığı çalışan” avukatın, “korunma için” ayrıcalık tanımayı gerektiren herhangi bir hali yoktur.
Bunlardan da öte Anayasa Mahkemesi’nin 10.12.2001 gün 2000/42 Esas 2001/361 Karar Sayılı Kararı’nde vurgulandığı gibi;
“Anayasa’nın 10. maddesinde, “Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar” denilmektedir.
Buna göre yasaların uygulanmasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ayrılığı gözetilmeyecek ve bu nedenlerle eşitsizliğe yol açılmayacaktır. Bu ilkeyle, birbirlerinin aynı durumunda olanlara ayrı kuralların uygulanması ve ayrıcalıklı kişi ve toplulukların yaratılması engellenmektedir.”

Keza Danıştay 10. Dairesi’nin, Anayasa Mahkemesi’nin yukarıdaki kararının oluşmasına neden olan 19.4.2000 günlü kararında ifade edildiği üzere;
“Anayasanın 10. maddesinde belirtilen eşitlik, eylemli değil, hukuksal eşitliktir. Eşitlik kavramı öncelikle Anayasanın 10. maddesinin birinci fıkrasında sayılan nedenlerle Yasa önünde ayrımı yasaklamaktadır. Yasa’nın 6. maddesinin 2. fıkrasında en az 15 yıl tasarrufta bulunanlara istedikleri takdirde biriken tasarruf kesintileri, Devlet ve işveren katkıları ile bunlar nemasının toplamının 3/5’inin ödeneceği öngörülmüştür. Onbeş yıldan az tasarrufta bulunanlarla onbeş yıldan daha fazla tasarrufta bulunanların hukuksal konumlarında farklılık yoktur. Aynı hukuksal konumda olanların farklı kurallara bağlı tutulması Anayasanın 10. maddesindeki eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmaktadır.”
Öyle ise aynı nitelikte bir parayı (“Mahkemelerce hükmolunan avukatlık ücretlerini”) alacak olan avukatlardan, “ÜCRET KARŞILIĞI ÇALIŞANLAR DIŞINDA KALAN AVUKATLARIN Katma Değer Vergisi Mükellefi sayar iken “ÜCRET KARŞILIĞI ÇALIŞAN AVUKATLARI, bu parayı (“Mahkemelerce hükmolunan avukatlık ücretlerini”) aldıklarında vergi mükellefi SAYMAMAK Anayasa’nın bu buyurucu hükmüne aykırı olacaktır.
c) Bunlardan da öte, “Mahkemelerce hükmolunan avukatlık ücretleri” Katma Değer Vergisi kanununun 1/l. maddesine göre serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan hizmet olarak vergiye tabi değildir.
Danıştay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu’nun 28.02.1975 gün ve 1971/13 Esas 1975/8 Karar sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı’nda da vurgulandığı gibi mahkemelerce hükmedilecek vekalet ücretleri;
“Danıştay ve Yargıtay`ın yerleşmiş içtihatları, muhakeme masraflarından saymaktadır. Mahkemeler tarafından, muhakeme masrafları her davada ayrı ayrı haksız çıkan tarafa hükmedildiğine göre, bu masraflar içerisinde bulunan vekalet ücretinin de, her dava için ayrı ayrı hükmedilmesi, usul hükümleri ve bu konuda yerleşmiş içtihatlar gereği hukuki olduğu gibi, yukarda ifade edildiği üzere, 521 sayılı yasanın 103, 1136 sayılı yasanın 169 ve 170. maddeleriyle getirilen hükümlerin zorunlu sonucudur.”

Ayrıca Danıştay 7. Dairesi de 09/10/1997 gün ve 1997/97 E. 1997/3388
“Türk milleti adına hüküm veren Danıştay Yedinci Dairesince işin gereği görüşüldü: 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun "Kararlarda Bulunacak Hususlar" başlığını taşıyan 24 üncü maddesinin ( f ) fıkrasında, kararlarda yargılama giderleri ve hangi tarafa yükletildiğinin belirtileceği, aynı kanunun 31 inci maddesi yoluyla gönderme yapılan Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanununun 423 üncü maddesinin 6 ncı fıkrasında ise, davanın önemine göre, kanun gereği takdir olunacak vekil ücretlerinin yargılama giderlerine dahil olduğu hükme bağlanmıştır.”

Oysa 1136 sayılı yasamızın 164.maddesinde, “Serbest Meslek Ücreti” olan “Avukatlık ücreti”, “avukatın hukukî yardımının karşılığı olan meblâğı veya değer”
olarak tanımlanmıştır. Yukarıda andığımız Danıştay İ.B.K.nda da Avukatlık ücreti, “avukatın vekalet hizmetine karşılık, onu vekil tayin eden kimse tarafından ödenmesi taahhüt edilen bir meblağ” olarak tanımlanmıştır.
Öyle ise Avukatın, avukatlık görevini yaparken elde ettiği gelir;
1) Sözleşmesi ile kendisini vekil tayin eden kimseden alacağı (asgari ücret tarifesinden az –para ile ölçülebilen davalarda, dava değerinin % 25 çok olamayacak bir miktarda) SÖZLEŞMESİ İLE ÜCRETİ.
2) Yargılama gideri olarak mahkemece “karşı tarafa yüklenecek asgari ücret tarifesine göre hesaplanacak miktar.
Bu ikinci kalem, bir avukatlık ücreti “serbest meslek ücreti” değil, ama “kanun ile tanınan hak ile elde edilecek” bir “GELİRDİR.”

d) 15 seri nolu tebliğ biçimindeki bir uygulama, önceki 1 nolu tebliğe ve
“Asgari Ücret” kavramına da aykırıdır.
30/11/1984 ve 18591 nollu Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin “MATRAH” tespitine ilişkin bölümünün “Teslim ve hizmet işlemlerinde matrah” başlığı altında şu açıklama yer almaktadır.
“Serbest meslek faaliyetleri için ilgili meslek teşekküllerince tespit edilmiş bir tarife varsa, hizmetin bedeli, bu tarifede gösterilen ücretten düşük olamayacaktır. Mesela, Türkiye Barolar Birliği tarafından belli bir dava türüne ilişkin olarak tespit edilen vekalet ücreti 50.000.-TL. ise, bu hizmeti ifa eden bir avukatın serbest meslek makbuzunda gösterdiği bedel hiçbir şekilde 50.000.liradan düşük olmayacaktır.”

Bir an için “serbest çalışan avukatın” “ilam ile hükmolunan” (yada icra dairesi tarafından takdir edilen) vekalet ücreti için “serbest meslek makbuzu” kesmesini kabul edelim. Müvekkilinden “sözleşme gereği” tahsil edeceği “avukatlık ücreti” için bunun %18 kadarını “müvekkilinden” KDV. olarak alıp makbuzunda gösterecektir. “Karşı taraftan” aldığı miktarı da 1,18’e bölerek bulacağı bu miktarı “Avukatlık Ücreti”, % 18’ini de KDV. olarak gösterecektir.
Peki bu miktar yönünden “serbest meslek makbuzunda göstereceği miktar
asgari ücret tarifesi ile tespit edilen miktarın altına düşmedi mi ?

e) Dahası da böylesi bir uygulama avukatı “suç işlemiş” duruma düşürmektedir. Yukarıdaki olayı örneklendirelim. Avukat Turabi Tural, izlediği bir işten dolayı, “sözleşmesine göre” müvekkilinden 1,000,000,000 TL ücret ve bunun KDV. si olarak da 180,000,000 TL. aldı. Asgari Ücret tarifesine göre de “mahkeme ilamında hükmolunan 590,000,000 Lirayı karşı taraftan aldı. 15 seri nolu tebliğe göre bunun (590,000,000/1,18 =) 500,000,000 TL lirasını ücret 90,000,000 Lirasını ile KDV. olarak gösterecektir. Sonuçta da müvekkilden 1,500,000,000 TL. Avukatlık ücreti ile 270,000,000 TL KDV. alındığını gösterir bir serbest meslek makbuzu kesecektir.
Müvekkili de doğal olarak Avukat Turabi Tural’ın kestiği bi makbuzu götürüp defterine “gider” olarak yazacak ve “ödediği KDV. olarak” da 270,000,000 Lirayı “ödeyeceği KDV.den” mahsup edecektir.
Peki, müvekkilin ödemediği 500,000,000 Liranın gelir olarak yazılması, keza 90,000,000 Liranın KDV. olarak mahsup edilmesi “vergi ziyaına sebep olmak” ( 213 sayılı Kanun Madde 344 - Vergi ziyaı suçu, mükellef veya sorumlu tarafından 341 inci maddede yazılı hallerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesidir.) suçuna iştirak (359/son) suçunu oluşturarak onun “ceza mahkemesinde sanık olarak yargılanması ve ayrıca 344/2 uyarınca Maliyenin “vergi kaçakçılığı cezası” ile karşı karşıya bırakmaz mı ?

SONUÇ : Yukarıda hukuki dayanaklarını göstererek açıklamaya çalıştığım gibi Avukatlık Kanunu’nun 64/son uyarınca “karşı taraftan” (ilam ile davanın karşı tarafından, icra takibi ile takip borçlusundan) aldığı bu para elde ettiği bir gelirdir; ama bu gelir bir “serbest meslek geliri” değildir. Çünkü o serbest meslek hizmetini, kendi müvekkiline verdi; davanın karşı tarafına değil. Üstelik parayı “karşı taraftan” aldığına göre bunun makbuzunu müvekkiline kesmesi onun suç işlemesine yol açacaktır.
15 seri nolu tebliğdeki “Mahkemelerce hükmolunan avukatlık ücretlerinin (…) sözleşmeleri gereği ÜCRET KARŞILIĞI ÇALIŞANLAR DIŞINDA KALAN AVUKATLARA İNTİKAL EDEN KISMI serbest meslek kazancı kapsamında vergiye tabi olacaktır” değerlendirmesi, avukatlık kanunundaki son değişiklik ile hükümden düştüğü gibi, “Aynı hukuksal konumda olanların farklı kurallara bağlı tutulması Anayasanın 10. maddesindeki eşitlik ilkesine aykırılık oluşturacaktır. Bunun için de, avukat, ücret sözleşmesi (yada tarife uyarınca) kendi müvekkilinden aldığı ücret için müvekkiline “serbest meslek makbuzu kesmeli. Karşı taraftan tahsil ettiği “asgari tarifeye göre yüklenen vekalet ücreti” ni ise (müstenidi ilam veya icra zaptı olabilir) defterine gelir olarak yazmalıdır.
Vurguladığım sonuçların düzeltici bir tebliğ ile duyurulmasını saygı ile arz ederim. 15/04/2002

Ankara Barosu
Avukatlarından
Avukat Turabi TURAL
Old 03-05-2002, 18:29   #5
Saim Korkmaz

 
Rahatsiz


Sevgili Meslektaşım Turabi Tural ; bu konuda bir taştışma açtığınız için teşekkür ederim. Bu konu benim gibi özellikle kamu bankalarına hizmet veren sözleşmeli avukatlar için ciddi bir yara haline geldi.
Banka ile yapılan 1998 tarihli sözleşme gereği resmi vekalet ücretlerini makbuz karşılığı (iç KDV oranı uygulanarak) ve bu bedelin %70'ini alabiliyoruz. (sözleşme gereği garame yapılarak kadrolu avukatlara veriliyor ancak onlardan yapılan gareme bize dağıtılmıyor.)
Avukatlık Kanunu'nun değişmesine müteakip bankadan yeni sözleşme istendi, banka yeniden yapılanma sürecinde olduğu için ancak şimdi bir sözleşme gönderdi , ama ne sözleşme!!

1- Garame devam edicek.%75;i bize ait diğer kısmı havuza
2- Bedel makbuz karşılığı alnıcak. KDV bizden kesilecek
3- Şehir dışı işlerde otobüs bileti hariç hiçbir bedel ödenmeyek. (Taksi kesinlikle yasak)
4- Banka davanın açılmış, icra takibinin yapılmış olması halinde dahi hangi safhada olursa olsun borçlu ile anlaşırsa bize vermesi gereken sözleşme ücretinin yarısını verecek
5- Kanunlarla bankaya protokollerde tanınan haklar saklı kalacak. (yani hiç vermeyebilirim diyo ) vs.vs

Bu çok güzel (!) sözleşme imzalanmaz ise de adliyede dosya taraması yapılacak ve sözleşme buna göre feshedilecekmiş.

Bu nedenle ; bu çok bilinmeyenli denklem içinde konuyu dikkatle takip ediyorum ve tarafınıza çok teşekkür ediyorum.

NOT: İstanbul Barosu Vergi Komisyonundan bir gurup meslektaş İstanbul Defterdarlığı'ndan makbuz kesilmesi hususunda görüş istedi. Ancak henüz bir cevap yok. Gelen cevap ankete tarafımdan bildirilecektir.

Av.Saim Korkmaz
İstanbul Barosu
Old 14-06-2012, 17:40   #6
Ollympia

 
Varsayılan

Merhaba,
yakın zamanda bu konuda başımdan geçen bir olayı aktarmak istiyor ve yorumlarınızı rica ediyorum.

Bir dosyada lehimize hükmolunan İlam vekalet ücretini icra takibine koydum. Borçlu hem ilam vekalet ücretini hem de icra vekalet ücretini dosyaya yatırdı. Borçu olan banka, dosya borcunu (ilam ve icra vekalet ücretini) dosyaya yatırırken stopaj hesaplayarak bu tutarı (stopajı) kaynaktan kesinti yapmış ve benim adıma vergi dairesine bildirmiş.

Vergi dairesi, bankanın bildirdiği stopaj nedeniyle, bunun karşılığı olan SMM'yi benim beyannamemde göremediği için bana yazı gönderdi. Ben yaşadığım bu olaydan "ilam vekalet ücreti için SMM kesilmesi gerektiğini" ve bu "SMM'yi müvekkil adına değil dosya borçlusu kesmek gerektiğini" anlıyorum. Siz ne dersiniz?
Old 29-06-2012, 18:12   #7
YALÇIN ÖNDER

 
Karar karşı taraf vekalet ücretinin KDV nin konusuna girmemesi

İST. 11. VM. 14.05.2012, E:2011/1275, K:2012/1046

"... karşı taraf vekalet ücretinin KDV nin konusuna girmemesi nedeniyle, yapılan tahakkuk işleminde hukuka uyarlık bulunmamaktadır..."
http://www.barobirlik.org.tr/dosyalar/duyurular/20120626_avmehmetkayakarar.pdf<li class="attachments uiListItem uiListVerticalItemBorder">http://www.barobirlik.org.tr/dosyalar/duyurular/20120626_avmehmetkayakarar.pdf
www.barobirlik.org.tr
Old 30-06-2012, 12:59   #8
Av.Buğcan Çankaya

 
Varsayılan

Uzun süredir bizlerin de meslektaşlarıyla bir çok kez tartıştığı bir konudur. Bu başlığı özenle takip ediyorum. Paylaşımlar için çok teşekkürler.
Old 02-07-2012, 09:14   #9
Ollympia

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan YALÇIN ÖNDER
İST. 11. VM. 14.05.2012, E:2011/1275, K:2012/1046

"... karşı taraf vekalet ücretinin KDV nin konusuna girmemesi nedeniyle, yapılan tahakkuk işleminde hukuka uyarlık bulunmamaktadır..."
http://www.barobirlik.org.tr/dosyalar/duyurular/20120626_avmehmetkayakarar.pdf<li class="attachments uiListItem uiListVerticalItemBorder">http://www.barobirlik.org.tr/dosyalar/duyurular/20120626_avmehmetkayakarar.pdf
www.barobirlik.org.tr


Paylaşım için çok teşekkür ederim. Çok güzel bir karar... Bu durumda ilam vekalet ücretini takibe koyduğumuzda o dosya için (ne ilam ne de icra vekalet ücretine) hiç SMM kesmeyeceğiz o halde. 2011 tarihli bu karardan bunu anlıyorum. Peki bugüne kadar SMM kesip KDV'sini ödediğimiz ve gelir vergisi tahakkukuna dahil olan miktarlar için ne yapacağız?
Old 03-07-2012, 08:45   #10
Av. r.erkan

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Ollympia
Paylaşım için çok teşekkür ederim. Çok güzel bir karar... Bu durumda ilam vekalet ücretini takibe koyduğumuzda o dosya için (ne ilam ne de icra vekalet ücretine) hiç SMM kesmeyeceğiz o halde. 2011 tarihli bu karardan bunu anlıyorum. Peki bugüne kadar SMM kesip KDV'sini ödediğimiz ve gelir vergisi tahakkukuna dahil olan miktarlar için ne yapacağız?

Kararda , gelirin serbest meslek geliri oldugu ancak KDV ye tabi olmadığı belirtilmiş , yani SMM kesilmesi gerek ,
Old 23-06-2016, 17:14   #11
MOT

 
Varsayılan

Ben bu kararın (11. Vergi Mahkemesi 2011/1275 E. 2012/1046 K.) Danıştay 9. Dairesi (212/7625 E.) tarafından bozulduğunu buldum; ancak Danıştay'ın gerekçeli Kararını bulamadım.
Old 23-06-2016, 18:03   #12
YALÇIN ÖNDER

 
Varsayılan kararın kaynağını

Alıntı:
Yazan MOT
Ben bu kararın (11. Vergi Mahkemesi 2011/1275 E. 2012/1046 K.) Danıştay 9. Dairesi (212/7625 E.) tarafından bozulduğunu buldum; ancak Danıştay'ın gerekçeli Kararını bulamadım.

Bulduğunuz kararın kaynağını mümkün ise, paylaşabilir misiniz?
Old 23-06-2016, 19:16   #13
MOT

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan YALÇIN ÖNDER
Bulduğunuz kararın kaynağını mümkün ise, paylaşabilir misiniz?

https://vatandas.uyap.gov.tr/danista...yap?param=user
11. Vergi Mahkemesi Dosya numarasını veya D. 9. Daire 2012/7625 yazınca çıkıyor.

Danıştay Dosya Sorgulama

Dosya Sorgulama
Birim Adi
Esas No
2012/7625
Sorgula

Toplam 2 Adet Kayıt Bulundu
Birim Açılış Tarihi Dosya Türü Esas No Davanın Konusu Taraf Bilgisi
Danıştay 9. Daire Başkanlığı 18/09/2012 Temyiz 2012/7625 İstisnalar-Diğer istisnalar
DAVALI : B* V* D* M*
DAVACI : M* K*
Sonuç

Dosyaya Ait Bilgiler
Dosyanın Son Aşaması ( 15/01/2016 ) , Mahkemesine Gönderildi
Karar Sonucu
( 26/10/2015 ) , BOZMA
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Borçlu Adına Serbest Meslek Makbuzu Kesmeye "Dur" Dendi! VARTO'LU Hukuk Haberleri 34 26-04-2012 00:48
Serbest Meslek Faaliyetinde Katma Değer Vergisi Hangi Anda Doğar? Av.Ergün Vardar Meslektaşların Soruları 5 02-12-2007 23:45
İcra Dairelerinde Borçluya Serbest Meslek Makbuzu Kesilecek Av. Murat ÇETİNKAYA Hukuk Haberleri 3 04-09-2007 21:39
İştirak nafakasının ıslahla velayetin karşı tarafa verilmesine dönüştü DerinlikSarhoşu Meslektaşların Soruları 14 02-10-2006 23:47


THS Sunucusu bu sayfayı 0,08123994 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.