Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Kesin Süre Sonrasi Tanik Ve Delil Listesinin Kismi Islah Dilekçesi Ile Sunulmasi

Yanıt
Old 18-06-2019, 02:24   #1
AHMET01

 
Varsayılan Kesin Süre Sonrasi Tanik Ve Delil Listesinin Kismi Islah Dilekçesi Ile Sunulmasi

Sayın Meslektaşlarım,

Dava Dilekçemizde tanık deliline dayanmamıza rağmen ön incelemede bize tanınan kesin süre içerisinde sunamadık. Bu tanıkları kısmi ıslah dilekçesi ile sunabilir miyiz? Veya kesin süreyi kaçırmamıza rağmen ilk tahkikat duruşmasında kendimiz bu tanıkları hazır edersek hâkim dinlemeyeceğim diyebilir mi? Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler?
Old 18-06-2019, 15:27   #2
Av. M. Bahadır Özer

 
Varsayılan

Merhaba meslektaşım, HMK m. 242/2 ile tarafların ikinci tanık listesi sunamayacağı emredici hükmü düzenlenmiştir. Ancak ıslahın bunun istisnası olacağını düşünüyorum. Yani tarafların ıslah dilekçesi ile tanık bildirebileceğini düşünüyorum. Bununla ilgili üstadlarımızın bildiği kararlar varsa, lehte veya aleyhte, sunmalarını talep ederim.

Sorunuzun devamı ise kanunda açık olmasına rağmen meslektaşlarımızca pek bilinmemektedir.

Tanığın davet edilmesi
MADDE 243- (1) Tanık davetiye ile çağrılır. Ancak, davetiye gönderilmeden taraflarca hazır bulundurulan tanık da dinlenir. Şu kadar ki, tanık listesi için kesin süre verildiği ve dinlenme gününün belirlendiği hâllerde, liste verilmemiş olsa dahi taraf, o duruşmada hazır bulundurursa tanıklar dinlenir.

Saygılarımla.
Old 19-06-2019, 17:15   #3
myilmaz

 
Varsayılan

Merhaba,

Bahadır Bey'in de belirttiği HMK'nın 243. maddesinde açıkça "tanık listesi için kesin süre verildiği ve dinlenme gününün belirlendiği hâllerde, liste verilmemiş olsa dahi taraf, o duruşmada hazır bulundurursa tanıklar dinlenir." hükmü mevcut. Dolayısıyla ıslah etmenize hiç gerek olmadığını düşünüyorum, tanıklarınızı ilk duruşmada hazır ettiğiniz takdirde dinlenmesi gerekir. Duruşmada sıkıntı olursa hakime bu maddeyi gösterirsiniz. Daha önce bir meslektaşımın başına gelmişti, ilk başta hakim kabul etmemiş ancak kanun maddesini gösterince tanıkları dinlemiş.

Kaldı ki şimdi ıslah etseniz, sanıyorum alacak davası açtınız, daha sonra ikinci kez ıslah etmek istediğiniz zaman daha çok sıkıntı yaşayabilirsiniz, zira bildiğim kadarıyla uygulamada ıslah yoluna bir kez başvurulabileceği kuralı hakim.

Saygılarımla.
Old 07-07-2019, 22:57   #4
AHMET01

 
Varsayılan

Değerli Meslektaşlarım,

Katkılarınız için çok teşekkür ederim. Mevcut davamız bir boşanma davası. Davaya bir ceza Hakimi hem de kırmızı yakalı cüppesi ile bakıyordu. Buraya yeni mi atanmış yoksa geçici olarak mı bakıyordu onu araştıracağım. Hakikaten ben de merak ediyorum. İlgili kanun maddesini göstermedim fakat cevap dilekçemizde tanık deliline dayandığımızı, HMK'ya göre ilk duruşmada tanıklar hazır edilirse dinlenmesi gerektiğini ve şu anda tanıklarımızın dışarıda hazır olduğunu ayrıca karşı davamızı da kısmen ıslah ettiğimizi, bu ıslah dilekçemizde tanıklarımızı da açıkça belirttiğimizi ifade edip aynen tutanağa geçirmeme rağmen tanıklarımızı dinlemedi ve dinlenmesine yer olmadığına şeklinde ara karar tesis ettiler. Bir sonraki celsede bu ara kararlarından dönmeleri için bu somut delilleri tekrar sunacağım. Gerçi ıslah dilekçesi sonrasında tanıkların dinlenmesi gerektiğine dair bir Yargıtay İçtihadını da ıslah dilekçesi ekinde sunmuştum fakat tam okuyamadı. İsterse ara kararından yeni bir ara kararla dönerek tanıkları dinleyebilir diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Düşüncem doğru mu? Tekrar Teşekkürler.
Old 08-07-2019, 13:11   #5
Av. Musa TAÇYILDIZ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan AHMET01
Değerli Meslektaşlarım,

Katkılarınız için çok teşekkür ederim. Mevcut davamız bir boşanma davası. Davaya bir ceza Hakimi hem de kırmızı yakalı cüppesi ile bakıyordu. Buraya yeni mi atanmış yoksa geçici olarak mı bakıyordu onu araştıracağım. Hakikaten ben de merak ediyorum. İlgili kanun maddesini göstermedim fakat cevap dilekçemizde tanık deliline dayandığımızı, HMK'ya göre ilk duruşmada tanıklar hazır edilirse dinlenmesi gerektiğini ve şu anda tanıklarımızın dışarıda hazır olduğunu ayrıca karşı davamızı da kısmen ıslah ettiğimizi, bu ıslah dilekçemizde tanıklarımızı da açıkça belirttiğimizi ifade edip aynen tutanağa geçirmeme rağmen tanıklarımızı dinlemedi ve dinlenmesine yer olmadığına şeklinde ara karar tesis ettiler. Bir sonraki celsede bu ara kararlarından dönmeleri için bu somut delilleri tekrar sunacağım. Gerçi ıslah dilekçesi sonrasında tanıkların dinlenmesi gerektiğine dair bir Yargıtay İçtihadını da ıslah dilekçesi ekinde sunmuştum fakat tam okuyamadı. İsterse ara kararından yeni bir ara kararla dönerek tanıkları dinleyebilir diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Düşüncem doğru mu? Tekrar Teşekkürler.

Düşünceniz doğru meslektaşım.


Aşağıdaki kararda tanık listesi süresinde sunulmamıştı, hakim tanıkalrı dinlemedi ve yargıtay kararı bozdu.


T.C.
Y A R G I TA Y
2. Hukuk Dairesi
ESAS NO:KARAR NO:
2017/5976 2018/5306 TÜRK MİLLETİ ADINA
Y A R G I T A Y İ L A M I
İNCELENEN KARARIN:
MAHKEMESİ : İzmir 3. Aile Mahkemesi
TARİHİ : 12/11/2015
NUMARASI : 2015/337-2015/747
DAVACI : Filiz Sarıyıldız
DAVALI : Abdullah Sarıyıldız
DAVA TÜRÜ : Boşanma
KARAR DÜZELTME İSTEYEN : Davacı
Yukarıda tarihi, konusu ve tarafları gösterilen hükmün; onanmasına dair Dairemizin 10.07.2017 gün ve 2016/6253-2017/8602 sayılı ilamıyla ilgili karar düzeltme isteminde bulunulmakla, evrak okundu, gereği düşünüldü;
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 1.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmiş ise de, bu Kanuna 6217 sayılı Kanunla ilave edilen geçici 3. maddenin (1.) bendinde, Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce verilen kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 1086 sayılı Kanunun 26.09.2014 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 427 ila 454. madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunacağı hükmebağlandığından, karar düzeltme talebinin incelenmesi gerekmiştir.
Davacı kadın tarafından Türk Medeni Kanununun 166/1. maddesi uyarınca evlilik birliğinin sarsılması hukuki sebebine dayalı açılan boşanma davasının ispatlanamadığından reddine karar verilmiş,hükmün davacı kadın tarafından temyizi üzerine kararın onanmasına hükmedilmiş, davacı kadın tarafından karar düzeltme isteğinde bulunulmuştur.
Tanıkların dinlenilmesi usulü Hukuk Muhakemeleri Kanununun 240 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 243. maddesinde "Tanık davetiye ile çağrılır. Ancak, davetiye gönderilmeden taraflarca hazır bulundurulan tanık da dinlenilir. Şu kadar ki tanık listesi için kesin süre verildiği ve dinlenme gününün belirlendiği hallerde, liste verilmemiş olsa dahi taraf, o duruşmada hazır bulundurursa tanıklar dinlenir" hükmü yer almaktadır.
Görüldüğü üzere, kural olan tanığın davetiye ile çağrılmasıdır. Ancak, taraflarca hazır bulundurulan tanıkların da dinlenilmesi gerekmektedir.Açıklanan sebeple davacı kadın tarafından dayanılan, listesi sunulup hazır edilen tanıkları dinlenilmeden eksik inceleme ile hüküm tesisi doğru olmamıştır. Ne var ki bu husus ilk incelemede gözden kaçırıldığından hüküm onanmıştır. Açıklanan sebeple davacı kadının karar düzeltme itirazının kabulü ile Dairemizin 10.07.2017 tarihli 2016/6253 esas, 2017/8602 karar sayılı onama ilamının kaldırılmasına,hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: Davacı kadının karar düzeltme isteğinin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 440-442 maddeleri gereğince KABULÜNE, Dairemizin 10.07.2017 tarihli 2016/6253 esas, 2017/8602 karar sayılı onama kararının KALDIRlLMASINA, mahkeme kararının yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, karar düzeltme harcının istek halinde yatırana geri verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 19.04.2018(Prş.)
Old 09-07-2019, 19:48   #6
AHMET01

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşım Musa TAÇYILDIZ,

Öncelikle katkınız için çok teşekkür ederim. Gerçi ilgili HMK m.243 zaten açık ve içtihata da gerek yok. Fakat maalesef bazen böyle sıkıntıları yaşatıyorlar. Her yönden ilgili mevzuatla o anda hazır olmak gerekiyor. Paylaşılan içtihatta yer alan "listesi sunulup" ibaresi zaten bahane arayan hakim tarafından avukat bey bakın bu listesini sunmuş. Fakat burada listeyi ne zaman sunduğu net değil. Fakat Hakim tanıklarını dinlemediğine göre kuvvetle muhtemel o da bizim gibi süresinde bildirmemiştir diye düşünüyorum. Bu kararı da sunayım. Tekrar teşekkür eder kolaylıklar dilerim.
Old 10-07-2019, 12:20   #7
Av. Musa TAÇYILDIZ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan AHMET01
Sayın Meslektaşım Musa TAÇYILDIZ,

Öncelikle katkınız için çok teşekkür ederim. Gerçi ilgili HMK m.243 zaten açık ve içtihata da gerek yok. Fakat maalesef bazen böyle sıkıntıları yaşatıyorlar. Her yönden ilgili mevzuatla o anda hazır olmak gerekiyor. Paylaşılan içtihatta yer alan "listesi sunulup" ibaresi zaten bahane arayan hakim tarafından avukat bey bakın bu listesini sunmuş. Fakat burada listeyi ne zaman sunduğu net değil. Fakat Hakim tanıklarını dinlemediğine göre kuvvetle muhtemel o da bizim gibi süresinde bildirmemiştir diye düşünüyorum. Bu kararı da sunayım. Tekrar teşekkür eder kolaylıklar dilerim.


Evet meslektaşım liste süresinde sunulmamıştı bu dosyada. Rica ederim. İyi günler
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Davaya Ve tanik Beyanlarina Karşi Beyan Ve Iki Haftalik Kesin Süre Konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 1 19-04-2018 14:02
delil listesi - kesin süre - kesin sürenin tarafın yokluğunda verilmesi ve tebliği serdarserdar Meslektaşların Soruları 4 04-03-2010 14:07
kesin süre iç.de delil listesi verilmemis ise ıslah ile delil sunulabilirmi av.mustafapak Meslektaşların Soruları 12 19-02-2009 12:05
kesin süre,delil listesinin sunulması,celb edilecek deliller için masrafın verilmemes av.sinem Meslektaşların Soruları 3 13-07-2007 16:32


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04391789 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.