Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Soruşturma Aşamasinda Araca El Konmasi 4 Aydir Itirazimizin Sonuçlanmamasi- Mağduriyet

Yanıt
Old 04-08-2014, 11:06   #1
siloos

 
Soru Soruşturma Aşamasinda Araca El Konmasi 4 Aydir Itirazimizin Sonuçlanmamasi- Mağduriyet

Merhaba
benim müvekkilim galeriden araç alıyor. bu araca dair her türlü resmi vergi vb. ödüyor. 2 yıl sonunda araç Almanya'dan tescilli olduğu iddiası ile soruşturma dosyası kapsamında savcılık kararı ile 2014 yılı Nisan sonunda otoparka çekiliyor.
biz bu aşamada el konmanın kaldırılması için Mayısın ilk haftası Sulh Ceza Mahkemesine başvurduk. bizim gibi mağdur onlarca kişi olduğu için soruşturma dosyası Sulh Ceza Mahkemesine 1,5 ay sonunda geldi Haziran sonunda ve mahkeme ne yazık ki Görevsizlik kararı verdi. Görevsizlik kararına karşılık Asliye Ceza Mahkemesine itiraz ettik. bir o kadar daha bekledik dosyayı sonunda itirazımız kabul oldu.
tekrar sulh ceza mahkemesine 08.07.2014 de başvurduk. bugüne kadar hala soruşturma dosyası gelmediği için hala karar verilemedi.
Müvekkil 4 aydır bir karar çıkmadığı için mağdur. Araç kiraladı ve boşa kira parası ödüyor. Hergün arabasını soruyor ve nihayetinde bugün HSYK ya şikayet etmemi söyledi.
Açıkçası şikayetimin olumlu sonuçlanacağını sanmıyorum.

Bu aşamada dosya hızlansın diye ne yapabilirim. Aklınıza gelen bir fikir var mı? yardımcı olursanız çok sevinirim.
Teşekkürler
Old 04-08-2014, 17:04   #2
Av.Şenel DELİGÖZ

 
Varsayılan

5271 sayılı CMK
Tazminat istemi

MADDE 141 - (1) Suç soruşturması veya kovuşturması sırasında;

a) Kanunlarda belirtilen koşullar dışında yakalanan, tutuklanan veya tutukluluğunun devamına karar verilen,

b) Kanuni gözaltı süresi içinde hâkim önüne çıkarılmayan,

c) Kanuni hakları hatırlatılmadan veya hatırlatılan haklarından yararlandırılma isteği yerine getirilmeden tutuklanan,

d) Kanuna uygun olarak tutuklandığı hâlde makul sürede yargılama mercii huzuruna çıkarılmayan ve bu süre içinde hakkında hüküm verilmeyen,

e) Kanuna uygun olarak yakalandıktan veya tutuklandıktan sonra haklarında kovuşturmaya yer olmadığına veya beraatlerine karar verilen,

f) Mahkûm olup da gözaltı ve tutuklulukta geçirdiği süreleri, hükümlülük sürelerinden fazla olan veya işlediği suç için kanunda öngörülen cezanın sadece para cezası olması nedeniyle zorunlu olarak bu cezayla cezalandırılan,

g) Yakalama veya tutuklama nedenleri ve haklarındaki suçlamalar kendilerine, yazıyla veya bunun hemen olanaklı bulunmadığı hâllerde sözle açıklanmayan,

h) Yakalanmaları veya tutuklanmaları yakınlarına bildirilmeyen,

i) Hakkındaki arama kararı ölçüsüz bir şekilde gerçekleştirilen,

j) Eşyasına veya diğer malvarlığı değerlerine, koşulları oluşmadığı halde elkonulan veya korunması için gerekli tedbirler alınmayan ya da eşyası veya diğer malvarlığı değerleri amaç dışı kullanılan veya zamanında geri verilmeyen,

(EKLENMİŞ BENT RGT: 30.04.2013 RG NO: 28633 KANUN NO: 6459/17)
k) Yakalama veya tutuklama işlemine karşı Kanunda öngörülen başvuru imkânlarından yararlandırılmayan,

Kişiler, maddi ve manevi her türlü zararlarını, Devletten isteyebilirler.

(2) Birinci fıkranın (e) ve (f) bentlerinde belirtilen kararları veren merciler, ilgiliye tazminat hakları bulunduğunu bildirirler ve bu husus verilen karara geçirilir.

(EKLENMİŞ FIKRA RGT: 28.06.2014 RG NO: 29044 KANUN NO: 6545/70)
(3) Birinci fıkrada yazan hâller dışında, suç soruşturması veya kovuşturması sırasında kişisel kusur, haksız fiil veya diğer sorumluluk hâlleri de dâhil olmak üzere hâkimler ve Cumhuriyet savcılarının verdikleri kararlar veya yaptıkları işlemler nedeniyle tazminat davaları ancak Devlet aleyhine açılabilir.

(EKLENMİŞ FIKRA RGT: 28.06.2014 RG NO: 29044 KANUN NO: 6545/70)
(4) Devlet, ödediği tazminattan dolayı görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullanan hâkimler ve Cumhuriyet savcılarına bir yıl içinde rücu eder.
Old 04-08-2014, 17:23   #3
siloos

 
Varsayılan

Çok teşekkürler sayın meslektaşım,
bir soru daha sorsam umarım çok olmam.
yolladığınız kanun metnine göre j bendi "zamanında geri verilmeyen" ibaresi tam benim olayıma uygun.
ben bu durumda devletten kimi taraf olarak göstereceğim?
Soruşturmayı yapan savcılık makamını gösteremeyeceğimi Adalet Bakanlığını taraf olarak gösterip idare mahkemesinde tam yargı davasını açacağımı mı düşüneyim??
Old 04-08-2014, 20:27   #4
Av.Şenel DELİGÖZ

 
Varsayılan

AÇIKLAMALAR

*** Suç soruşturması veya kovuşturması sırasında;

a) Kanunlarda belirtilen koşullar dışında yakalanan, tutuklanan veya tutukluluğunun devamına karar verilen,

b) Kanuni gözaltı süresi içinde hâkim önüne çıkarılmayan,

c) Kanuni hakları hatırlatılmadan veya hatırlatılan haklarından yararlandırılma isteği yerine getirilmeden tutuklanan,

d) Kanuna uygun olarak tutuklandığı hâlde makul sürede yargılama mercii huzuruna çıkarılmayan ve bu süre içinde hakkında hüküm verilmeyen,

e) Kanuna uygun olarak yakalandıktan veya tutuklandıktan sonra haklarında kovuşturmaya yer olmadığına veya beraatlerine karar verilen,

f) Mahkûm olup da gözaltı ve tutuklulukta geçirdiği süreleri, hükümlülük sürelerinden fazla olan veya işlediği suç için kanunda öngörülen cezanın sadece para cezası olması nedeniyle zorunlu olarak bu cezayla cezalandırılan,

g) Yakalama veya tutuklama nedenleri ve haklarındaki suçlamalar kendilerine, yazıyla veya bunun hemen olanaklı bulunmadığı hâllerde sözle açıklanmayan,

h) Yakalanmaları veya tutuklanmaları yakınlarına bildirilmeyen,

i) Hakkındaki arama kararı ölçüsüz bir şekilde gerçekleştirilen,

j) Eşyasına veya diğer malvarlığı değerlerine, koşulları oluşmadığı halde elkonulan veya korunması için gerekli tedbirler alınmayan ya da eşyası veya diğer malvarlığı değerleri amaç dışı kullanılan veya zamanında geri verilmeyen,

k) Yakalama veya tutuklama işlemine karşı Kanunda öngörülen başvuru imkânlarından yararlandırılmayan,

kişiler, maddi ve manevi her türlü zararlarını, Devletten isteyebilirler. (e) ve (f) bentlerinde belirtilen kararları veren merciler, ilgiliye tazminat hakları bulunduğunu bildirirler ve bu husus verilen karara geçirilir (5271 S. K. m. 141).

*** Yukarıda yazan hâller dışında, suç soruşturması veya kovuşturması sırasında kişisel kusur, haksız fiil veya diğer sorumluluk hâlleri de dâhil olmak üzere hâkimler ve Cumhuriyet savcılarının verdikleri kararlar veya yaptıkları işlemler nedeniyle tazminat davaları ancak Devlet aleyhine açılabilir (5271 S. K. m. 141).

*** Devlet, ödediği tazminattan dolayı görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullanan hâkimler ve Cumhuriyet savcılarına bir yıl içinde rücu eder (5271 S. K. m. 141).

*** Karar veya hükümlerin kesinleştiğinin ilgilisine tebliğinden itibaren üç ay ve her hâlde karar veya hükümlerin kesinleşme tarihini izleyen bir yıl içinde tazminat isteminde bulunulabilir (5271 S. K. m. 142).

*** İstem, zarara uğrayanın oturduğu yer ağır ceza mahkemesinde ve eğer o yer ağır ceza mahkemesi tazminat konusu işlemle ilişkili ise ve aynı yerde başka bir ağır ceza dairesi yoksa, en yakın yer ağır ceza mahkemesinde karara bağlanır (5271 S. K. m. 142).

*** Tazminat isteminde bulunan kişinin dilekçesine, açık kimlik ve adresini, zarara uğradığı işlemin ve zararın nitelik ve niceliğini kaydetmesi ve bunların belgelerini eklemesi gereklidir (5271 S. K. m. 142).

*** Dilekçesindeki bilgi ve belgelerin yetersizliği durumunda mahkeme, eksikliğin bir ay içinde giderilmesini, aksi hâlde istemin reddedileceğini ilgiliye duyurur. Süresinde eksiği tamamlanmayan dilekçe, mahkemece, itiraz yolu açık olmak üzere reddolunur (5271 S. K. m. 142).

*** Mahkeme, dosyayı inceledikten sonra yeterliliğini belirlediği dilekçe ve eki belgelerin bir örneğini Devlet Hazinesinin kendi yargı çevresindeki temsilcisine tebliğ ederek, varsa beyan ve itirazlarını on beş gün içinde yazılı olarak bildirmesini ister (5271 S. K. m. 142).

*** İstemin ve ispat belgelerinin değerlendirilmesinde ve tazminat hukukunun genel prensiplerine göre verilecek tazminat miktarının saptanmasında mahkeme gerekli gördüğü her türlü araştırmayı yapmaya veya hâkimlerinden birine yaptırmaya yetkilidir (5271 S. K. m. 142).

*** Mahkeme, kararını duruşmalı olarak verir. İstemde bulunan ile Hazine temsilcisi, açıklamalı çağrı kâğıdı tebliğine rağmen gelmezlerse, yokluklarında karar verilebilir (5271 S. K. m. 142).

*** Karara karşı, istemde bulunan, Cumhuriyet savcısı veya Hazine temsilcisi, istinaf yoluna başvurabilir; inceleme öncelikle ve ivedilikle yapılır (5271 S. K. m. 142).

*** Kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararı sonradan kaldırılarak, hakkında kamu davası açılan ve mahkûm edilenlerle, yargılamanın aleyhte yenilenmesiyle beraat kararı kaldırılıp mahkûm edilenlere ödenmiş tazminatların mahkûmiyet süresine ilişkin kısmı, Cumhuriyet savcısının yazılı istemi ile aynı mahkemeden alınacak kararla kamu alacaklarının tahsiline ilişkin mevzuat hükümleri uygulanarak geri alınır. Bu karara itiraz edilebilir (5271 S. K. m. 143)

*** Kanuna uygun olarak yakalanan veya tutuklanan kişilerden aşağıda belirtilenler tazminat isteyemezler:

- Tazminata hak kazanmadığı hâlde, sonradan yürürlüğe giren ve lehte düzenlemeler getiren kanun gereği, durumları tazminat istemeye uygun hâle dönüşenler.

- Kusur yeteneğinin bulunmaması nedeniyle hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilenler.

- Adli makamlar huzurunda gerçek dışı beyanla suç işlediğini veya suça katıldığını bildirerek gözaltına alınmasına veya tutuklanmasına neden olanlar (5271 S. K. m. 144)
SİNERJİ MEVZUAT VE İÇTİHAT PROGRAMI
Old 04-08-2014, 20:28   #5
Av.Şenel DELİGÖZ

 
Varsayılan

... AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA


DAVACI :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES :

VEKİLİ :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI : Maliye Bakanlığı

ADRESİ :

KONU : Haksız tutuklama nedeni ile ....-TL maddi ve …-TL manevi
tazminat istemimizi içerir dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilimiz, … suçundan …/…/.... tarihinde … Cumhuriyet Savcılığı’nca sorgulandıktan sonra tutuklanma istemi ile gönderildiği … Sulh Ceza Mahkemesi’nin .../.... sayılı kararı ile tutuklanmıştır.

2-) Müvekkilimiz hakkında … Ceza Mahkemesinde .../.... Esas No ile açılan kamu davası aynı mahkemenin …/… karar sayılı kararıyla sonuca bağlanmış ve müvekkilimizin atılı suçtan beraatine hükmedilmiştir. …/…/… tarihinde tahliye edilen müvekkilimiz toplam … ay …. gün haksız yere tutuklu kalmıştır.

3-) Müvekkilimiz, unlu mamul üretimine ilişkin küçük bir işyerini tek başına işletmektedir. Tutuklu kaldığı … ay … gün boyunca işyeri kapalı kalmış, içeride yaklaşık … TL tutarındaki unlu mamuller bayatlamış ve bozulmuştur. Durum müvekkilimiz tarafından … Sulh Hukuk Mahkemesine yaptırılan tespit ile belgelenmiştir.

4-) Müvekkilimizin işyerinde ziyaa uğrayan malları dışında toplam …TL maddi kaybı da bulunmaktadır; zira müvekkilimiz bu işyerinden günde … TL para kazanmakta olup bu durum vergi levhası ve günlük kasa fişleri incelenerek kolayca anlaşılabilir. Ayrıca tüm bu süre boyunca haksız yere tutuklu kalmaktan dolayı manevi olarak da zarar görmüş, aile ve arkadaş çevresinde ithamlara maruz kalmış, eşiyle boşanmanın eşiğine gelmiştir.

5-) Açıkladığımız nedenlerle haksız tutukluluktan doğan maddi ve manevi zararların davalı hazine tarafından tazmin edilmesini sağlamak amacıyla işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 5271 S. K. m. 141-144 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : … Sulh Ceza Mahkemesi’nin vermiş olduğu tutuklama kararı, … Ceza Mahkemesi’nin …/… E. …/… K. sayılı beraat kararını içeren ilamı, …. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin Tespit zaptı ve Bilirkişi Raporu, Vergi levhası ve günlük kasa fişleri, tanıklar ve diğer deliller.

SONUÇ VE TALEP : Açıklanan nedenlerle müvekkilimizin cezaevinde haksız olarak tutuklu kaldığı … ay …. gün için toplam …-TL. maddi ve …-TL. manevi olmak üzere toplam …-TL tazminata, …/…/… tarihinden (tutuklama veya dava tarihine göre faiz istemi değişebilir) itibaren …-TL. faize hükmedilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …


Davacı Vekili
Av.

SİNERJİ MEVZUAT VE İÇTİHAT PROGRAMI
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Boşanma Aşamasinda Kürtaj Konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 1 11-06-2013 22:32
BorÇlunun İpotek AlacaĞina Hacİz Konmasi Av.Nur Meslektaşların Soruları 10 30-01-2013 10:15
İnŞaatin Kal'İ Kararlarinin İcraya Konmasi - KesİnleŞme Şarti fatoskayaismi Meslektaşların Soruları 0 17-10-2012 12:40
Ankara Cumhuriyet Savcılığı'ndan Soruşturma Numarası (Kamu İhale Kurumu hakkındaki soruşturma) av.metinmso Şehirlerarası Nöbetçi Avukat 0 22-02-2012 21:41


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03708506 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.