Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İdarİ Yargida Temyİz İtİraz İlİŞkİsİ

Yanıt
Old 25-02-2006, 13:40   #1
avkt_63

 
Varsayılan İdarİ Yargida Temyİz İtİraz İlİŞkİsİ

İdari yargı ile ilgili aklma takılan bir soru var. İdari Yargılama Usulu Kanununun 45. maddesi yolluklar ile ilgili uyusmazlıklar sonucu çıkan kararların itiraz a konu olabileceğini düzenliyor. Yine aynı kanunun 47. maddesine göre itiraza konu olabilecek kararlar temyiz edilememektedir. Anlamadığım nokta şu; eger yollukla ilgili bir konu söz konusu ise çıkan sonuç nasıl oluyorda Danıştaya temyiz edilebiliyor....? Zira medyadan takip ediyorsanız Danıştayın memur yollukları ile ilgili kararlarını görmüşsünüzdür. Benim elimdede konu ile ilgili olumlu ve olumsuz aldığım cevaplar var ve kararda Bölge idareye itiraz yolu açık bırakılmış...
Örnek gösterilen Danıştay kararları ise kaale alınmamış. İtiraz yolu açık olduğu için Danıştaya Temyize de gönderilemiyor kararlar....
Acaba şu örnek kararların Temyiz yoluyla Danıştaya nasıl gönderildiği konusunda bilgi sahibi olan meslektaşımız var mı???
Old 28-02-2006, 23:04   #2
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın avkt_63

İYUK 45 maddesi, davaları ikiye ayırmış ama sadece birinci ayrımı yazmış :

1- Valilik kaymakamlık yerel yönetimler ve taşra teşkilatının yolluklar hakkındaki işlemlerine ilişkin idare mahkemesi kararları itiraz yolu ile Bölge İdare Mahkemesine gitmekte,

2- Bakanlıklar ve tüzel kişiliği olan genel müdürlüklerin yolluklar hakkındaki işlemlerine ilişkin idare mahkemesi kararları temyiz yolu ile Danıştay'a gitmekte.

Davanın taraflarına bakarak temyiz ya da itiraz edilmek gerekir. Saygılarımla
Old 28-07-2011, 17:57   #3
harkan

 
Varsayılan

Sn Konyalı ben mi gözden kaçırıyorum anlayamadım,yolluk uyuşmazlığı tek hakim tarafından incelenmekte ve itiraz konu başlığı altındaki düzenleme :

İYUK md 45

İtiraz
Madde 45
1. (Değişik: 8.6.2000 – 4577/7 md.)[10] İdare ve vergi mahkemelerinin;
a) İlk ve orta öğretim öğrencilerinin sınıf geçmelerine ve notlarının tespitine ilişkin işlemlerden,
b) Valilik, kaymakamlık ve yerel yönetimler ile bakanlıkların ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatındaki yetkili organları tarafından kamu görevlileri hakkında tesis edilen geçici görevlendirme, görevden uzaklaştırma, yolluk, lojman ve izinlerine ilişkin idari işlemlerden,
c) 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasından,
d) 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu gereğince kamu kurum ve kuruluşları tarafından sosyal yardım amacıyla bağlanan aylık ve yapılan sosyal yardımlarla ilgili uygulamalardan,
e) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca verilen işyeri kapatma cezalarından,
Kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak verdikleri nihai kararlar ile tek hakimle verilen nihai kararlara, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi, mahkemelerin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine itiraz edilebilir.
Old 29-07-2011, 09:00   #4
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan harkan
Sn Konyalı ben mi gözden kaçırıyorum anlayamadım,yolluk uyuşmazlığı tek hakim tarafından incelenmekte ve itiraz konu başlığı altındaki düzenleme :
İYUK md 45
İtiraz
Madde 45
1.İdare ve vergi mahkemelerinin;
b) Valilik, kaymakamlık ve yerel yönetimler ile bakanlıkların ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatındaki yetkili organları tarafından kamu görevlileri hakkında tesis edilen geçici görevlendirme, görevden uzaklaştırma, yolluk, lojman ve izinlerine ilişkin idari işlemlerden,
Madde aşağıda sunduğum gibi yazılırsa daha kolay anlaşılır olacaktır:
İYUK md 45
İtiraz
Madde 45
1.İdare ve vergi mahkemelerinin;
b) Valilik,
kaymakamlık ve
yerel yönetimler ile
bakanlıkların taşra teşkilatındaki ve
diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatındaki yetkili organları tarafından
Alıntı:
eger yollukla ilgili bir konu söz konusu ise çıkan sonuç nasıl oluyorda Danıştaya temyiz edilebiliyor....?
Eğer işlem valilik, kaymakamlık ve bakanlıkların taşra teşkilatı tarafından yapılmış değilse İYUK 45.madde kapsamına girmez. Dolayısıyla temyiz hakkındaki hükümlere tabi olur.

Örneğin yolluk uyuşmazlığı bakanlığın veya tüzel kişiliği olan bir genel müdürlüğün işlemi ise İYUK 45.maddesi kapsamı dışındadır ve temyize tabidir.

Saygılarımla


Meraklısına Not:
“Bakanlık taşra teşkilatı” aşağıda sunulan Kanun’un 8.maddesi ile düzenlemiştir:

Bakanlıkların Kuruluş Ve Görev Esasları Hakkında 174 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle 13/12/1983 Gün Ve 174 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş Ve Görev Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Kaldırılması Ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 202 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
Bakanlık taşra teşkilatı:
Madde 8 – Bakanlığın kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek ve yürütmekte oldukları hizmetleri vatandaşlara sunmakla görevli bakanlık taşra teşkilatı, ihtiyaca göre aşağıdaki kuruluşların tamamından veya birkaçından meydana gelecek şekilde düzenlenir.
a) İl valisine bağlı il kuruluşları,
b) Kaymakama bağlı ilçe kuruluşları,
c) Doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşları.
Old 29-07-2011, 12:55   #5
harkan

 
Varsayılan

SN. Konyalı merkez-taşra ayrımını anlamakla beraber,

2576 sayılı idare mahkemelerinin görevleri hakkında kanun

Tek hakimle çözümlenecek davalar:

Madde 7 – 1. (Birinci Fıkra Değişik: 8/6/2000 – 4577/3. md.) Uyuşmazlık miktarı birmilyar lirayı aşmayan;

a) Konusu belli parayı içeren idarî işlemlere karşı açılan iptal davaları,

b) Tam yargı davaları,

İdare mahkemesi hâkimlerinden biri tarafından çözümlenir.

2. (Değişik: 8/6/2000 – 4577/3. md.) 6 ncı maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen uyuşmazlıklardan kaynaklanan toplam değeri birmilyar lirayı aşmayan davalar, vergi mahkemesi hâkimlerinden biri tarafından çözümlenir.

3. Bu tür davaların hakimler arasında dağılımına ilişkin esaslar, işlerde denge sağlanacak biçimde mahkeme başkanı tarafından önceden tespit edilir..

demektedir, 7. maddenin a bendi "Konusu belli parayı içeren idarî işlemlere karşı açılan iptal davaları," yolluk parasının ödenmesi için idareye yapılan başvuru işleminin iptalini de kapsamaktadır,

bu durumda tek hakimle görülecek bir dava söz konusu olup, iyuk 45 son f. gereği de "Kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak verdikleri nihai kararlar ile tek hakimle verilen nihai kararlara, başka kanunlarda AKSİNE HÜKÜM BULUNSA DAHİ, mahkemelerin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine itiraz edilebilir"

şu durumda bakanlığın ya da bağlı genel müdürlüğün yolluk ödenmesi başvurusunun reddine ilişkin bir işlem tek hakimli görüleceğinden o kararın Danıştay'da nasıl temyize gittiğini anlayabilmiş değilim..

bir de sizin yaptığımız ayrıma göre yolluk ödenmesi başvurusunu örneğin polis memurları için ...Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvuruda bulunan da mevcut, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunan da mevcut, her iki idari kurum da başvuruları inceleyip cevap vermiş, o halde memur başvuru yaptığı idari makama göre yasa yolunu değiştirmiş oluyor gibi bir sonuç çıkıyor???
Old 29-07-2011, 13:32   #6
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:

şu durumda bakanlığın ya da bağlı genel müdürlüğün yolluk ödenmesi başvurusunun reddine ilişkin bir işlem tek hakimli görüleceğinden ...
Yolluk miktarı maddede yazılı sınırın altında olduğu hallerde dava tek hakimli mahkemede görülür ve itiraza tabidir.
Yolluk miktarı maddede yazılı sınırın üstünde olduğu hallerde dava tek hakimli mahkemede görülmez ve temyize tabidir.
Alıntı:
o kararın Danıştay'da nasıl temyize gittiğini anlayabilmiş değilim..
Demek ki yolluk miktarı maddede yazılı sınırdan büyükmüş.
Old 29-07-2011, 13:37   #7
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan harkan
bir de sizin yaptığımız ayrıma göre yolluk ödenmesi başvurusunu örneğin polis memurları için ...Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvuruda bulunan da mevcut, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunan da mevcut, her iki idari kurum da başvuruları inceleyip cevap vermiş, o halde memur başvuru yaptığı idari makama göre yasa yolunu değiştirmiş oluyor gibi bir sonuç çıkıyor???
Yolluğu hangi makam belirliyorsa kanun yolu o makama göre belirlenir.

Memur da yolluğu belirleyen makama başvuru yapacağından, memurun kanun yolunu belirlemekte bir seçimlik hakkı bulunduğu söylenemez.

Belirleyici olan Kanun'dur.
Old 29-07-2011, 15:27   #8
harkan

 
Varsayılan

Sn. Konyalı cevaplar için teşekkürler, yeterince aydınlatıcı oldu,

mevcut uyuşmazlığa ilişkin netice ve talep kısmında '..idari işlemin iptali ile ödenmeyen yollukların güncellenerek ödenmesi" denilmiş, bu durumda idare mahkemesi miktar konusunda hiçbir inceleme yapmadan tek hakimle davayı hak düşürücü süreden reddetmiş..

yukarıda belirttiğim gibi bir talepte miktar ve tek hakim-heyet ayrımı nasıl yapılıyor???
Old 29-07-2011, 15:45   #9
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Dilekçeler üzerine ilk inceleme İYUK 14/3 maddesindeki sıralamaya göre yapılır. Görev ve yetki ilk sıradadır.

Miktarı dilekçenizde belirtmemiş miydiniz? Miktar sınırın üzerinde miydi?
Old 30-07-2011, 14:31   #10
harkan

 
Varsayılan

yukarıda da belirttiğim gibi gerek iptal istemine konu idari basvuruda gerekse dava dılekçemizin netice ve talep kısmında

"idari işlemin iptali ile ödenmeyen yollukların güncellenerek ödenmesi" seklınde
Old 30-07-2011, 15:45   #11
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Dilekçeniz incelenirken miktar belirtmediğinizden İYUK 14/3 maddesindeki sıralamaya göre görev konusu geçilmiş ve hak düşümü süresine sıra gelmiş.

Hak düşümü varsa hangi mahkeme bakarsa baksın, davanızı reddeder.
Old 30-07-2011, 16:45   #12
harkan

 
Varsayılan

buradan da anladım kadarı ile miktar belirtmediğimiz zaman tek hakim inceliyor???
Old 30-07-2011, 16:55   #13
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan harkan
buradan da anladım kadarı ile miktar belirtmediğimiz zaman tek hakim inceliyor???
Tek hakim de incelese, heyet de incelese karara sadece itiraz edilebileceğinden sonuçta dosya yine Bölge İdare Mahkemesine gidecek.

''Su akar, akar, yolunu bulur.''
(Dondurmam Gaymak filminden)
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Tahlİyeye İtİraz Edİlebİlİr Mİ avmehmetdemir Ceza Hukuku Çalışma Grubu 43 11-01-2018 23:00
Ödeme Emrİne İtİraz ccaymaz Meslektaşların Soruları 11 07-12-2006 10:35
İdarİ Yargida BoŞluk Doldurma sadakat Meslektaşların Soruları 2 10-11-2006 14:24
İdarİ Dava AÇmak Gerekİrmİ mslmklvz Meslektaşların Soruları 3 08-11-2006 11:05
Çekte İmzaya İtİraz av.myıldız Meslektaşların Soruları 3 21-10-2006 15:17


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05060792 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.