Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Yargitay Karari Ariyorum...

Yanıt
Old 18-06-2008, 13:10   #1
radikal

 
Varsayılan Yargitay Karari Ariyorum...

Sayın üyeler;

1- Yargıtay 12.Hukuk Dairesi 21.02.2008 Tarih 2007/24348 Esas, 2008/3017 Karar

2- Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 2007/11236 E. ve 2008/2982 K. sayılı 03.03.2008 tarihli

sayılı kararlarının metnini arıyorum. Yardımcı olacaklara şimdiden teşekkür ederim..
Old 12-03-2011, 21:26   #2
tiryakim

 
Olumlu Karar

Alıntı:
Yazan radikal
Sayın üyeler;

1- Yargıtay 12.Hukuk Dairesi 21.02.2008 Tarih 2007/24348 Esas, 2008/3017 Karar

2- Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 2007/11236 E. ve 2008/2982 K. sayılı 03.03.2008 tarihli

sayılı kararlarının metnini arıyorum. Yardımcı olacaklara şimdiden teşekkür ederim..

T.C. YARGITAY
12.Hukuk Dairesi
Esas: 2007/24348
Karar: 2008/3017
Karar Tarihi: 21.02.2008
ŞİKAYET DAVASI - KATMA DEĞER VERGİSİNE İSTİSNA VE MUAFİYETLERİN 3065 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMAK SURETİYLE DÜZENLENEBİLECEK OLMASI
ÖZET: Diğer kanunlardaki vergi muaflık ve istisna hükümleri katma değer vergisi bakımından geçersizdir. Katma değer vergisine istisna ve muafiyetler ancak bu konuda hüküm eklenmek veya 3065 sayılı Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. Uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır.
(2004 S. K. m. 16) (3065 S. K. m. 19) (YHGK 29.11.2006 T. 2006/12-759 E. 2006/760 K.)
Dava: Yukar
ıda gün ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içerisinde temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
Karar: 3065 S. KDV Yasasının 19. maddesi; biçiminde açıklamasıyla istisnaların Yasanın içerisinde yer alması gerektiği belirtilmiştir. Açık arttırmanın gerçekleşmesi ile de satış bedeli KDV'nin ödeme yükümlülüğü doğacağından ve anılan yasada muafiyet ve istisnalar sınırlı olarak belirtilmiş olup (ihracat istisnası, diplomatik istisnalar v.b.) cebri icra yolu ile malın satılması ve alıcının kamu bankası davası halinde dahi istisna kapsamı dışında olduğundan müşteki banka KDV'den sorumludur. (HGK. nun 29.11.2006 gün ve 2006/12-759 E. - 2006/760 K. s. kararı)
Ayrıca, mezat yerinde ihalenin gerçekleşmesi sebebiyle belediyenin hizmeti karşılığı alınan tellallık harcıda ihale üzerinde kalan alacaklıdan tahsili gerekir. Bu halde Mahkemece şikayetin reddi yerine kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.
Sonuç: Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 21.02.2008 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
Sinerji Mevzuat ve İçtihat ProgramlarıİSTEDİĞİNİZ DİĞER KARAR İSE ;


T.C. YARGITAY
13.Hukuk Dairesi
Esas: 2007/11236
Karar: 2008/2982
Karar Tarihi: 03.03.2008
KRED
İ KARTI YILLIK AİDAT BEDELİ İŞLEMİNİN İPTALİ - KREDİ KARTI HİZMETİNİN TÜKETİCİLERE SUNULMASINDA BANKANIN MENFAATİ - ELDE EDİLEN MENFAATLER DIŞINDA ÜYELİK AİDATI ALINMASININ HUKUKA VE İYİ NİYET KURALLARINA UYGUN DÜŞMEDİĞİ - DAVANIN KABULÜ GEREĞİ
ÖZET: Kredi kartı hizmetinin tüketicilere sunulmasında esasen bankanın menfaati ve karı vardır. Elde edilen menfaatler dışında ayrıca üyelik aidatının alınmasının hukuka ve iyi niyet kurallarına uygun düşmediği, hazırlanan sözleşmelere kullanıcının iştirakinin söz konusu olamayacağından bu sözleşmelerdekinin aksine konulan kurallarla da kredi kart sahiplerinin yükümlü olmasının kabul edilmesi de doğru olamayacağından itirazın kabulü gerekir.
(4077 S. K. m. 6)
Dava: Taraflar aras
ındaki iptal davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
Karar: Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerin yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle sözleşmedeki kart ücretine ilişkin hüküm 4077 sayılı kanunun 6. maddesi gereğince haksız işlem şartı oluşturmasına göre yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı 0,90 YTL kalan harcın temyiz edenden alınmasına, 03.03.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi
 
NOT: KONUNUN ÖNEMİ NEDENİYLE YEREL MAHKEME İLAMINI AŞAĞIDA YAYIMLIYORUZ.
 
T.C.
BALIKESİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla)
Esas No: 2007/115
Karar No: 2007/220
Dava: KREDİ KARTI YILLIK AİDAT BEDELİ İŞLEMİNİN İPTALİ
Davacı vekili tarafından açılan davanın yapılan açık duruşması sonunda;
KONU VE İSTEK:
Davacı vekili tarafından mahkememize verilen dilekçe ile; Davalı bankaya ait kredi kartını kullandığını ancak gönderilen kredi kartlarından yıllık aidat parası alındığını, bu durumun 4077 sayılı yasanın 6. maddesine uygun olmadığını, bankanın böyle bir aidat parası talep edemeyeceği düşüncesiyle Balıkesir Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığına baş vurduğunu, ancak 26/02/2007 gün ve 72 sayılı kararla her hangi bir gerekçe gösterilmeksizin talebin reddedildiği bildirilerek Hakem Heyeti Kararının iptaline karar verilmesinin istenildiği,
İtiraz incelemesinin duruşmalı yapıldığı ve itiraz dilekçesinin bir örneğinin davalı bankaya tebliğ edildiği, vekil aracılığıyla yaptıkları savunmada; İşlemin kredi kartları üyelik sözleşmesine uygun bulunduğunu, 5411 sayılı Bankacılık Yasası 16.10.2006 gün ve 2006/11188 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ve buna uygun olarak yayımlanan Merkez Bankası tebliği, 5464 sayılı Kredi Kartları Kanunu böyle bir üyelik aidatı alınmasına olanak verdiğini, kaldı ki; kredi kartlarının ileri teknoloji ürünü olup maliyeti yüksek bir hizmet türü bulunduğunu, ülkemizin değişik yerlerinde bu tür itirazların yapıldığını ve Tüketici Hakem Heyetlerince talebin reddedildiğini bildirerek davacı vekilinin yaptığı itirazın reddine karar verilmesini istediği ve değişik heyet kararlarının dosyaya ibraz edildiği,
Kredi kartlarının üyelere bankaca açılan limit dahilinde üye kuruluşlardan alış veriş imkanı tanıdığı ayrıca yine nakit kullanma imkanı sağladığı, bu tür hizmetin tüketicilere sunulmasıyla esasen bankanın menfaati ve karı olduğu, değişik bankaların yine değişik oranlarda kredi kartlarından yıllık aidat aldıkları, savunmaya göre maliyet bedellerinin yüksek olduğunun ileri sürüldüğü, ancak ne var ki; kredi kartı yenilenmeden de yıllık ödentilerin istenildiği, bu ödentilerin bir hizmetin karşılığı olması gerektiği, yukarıda belirtildiği gibi esasen kart uygulanmasından bankaların menfaat temin ettikleri, yatırılan paraları bir süre kullandıkları bilinmekte olup buradan elde edilen menfaatler dışında ayrıca üyelik aidatının alınmasının hukuka ve iyi niyet kurallarına uygun düşmediği, hazırlanan sözleşmelere kullanıcının iştirakinin söz konusu olamayacağından bu sözleşmelerdekinin aksine konulan kurallarla da kredi kart sahiplerinin yükümlü olmasının kabul edilmesi de doğru olamayacağı anlaşılmış olup itirazın kabulü yönünden mahkememize tam bir vicdani kanaat gelmekle aşağıdaki sonuca varılmıştır.
SONUÇ VE KARAR: Gerekçesi açıklanacağı üzere,
1- DAVANIN KABULÜ İLE; Davalı Türkiye G. Bankası A.Ş. tarafından davacı K.T. 'den kredi kartı yıllık aidat bedeli alınmasına ilişkin işlemin İPTALİNE,
Davacı vekili tarafından her ne kadar alınan aidatın iadesi talep edilmiş ise de miktar belirtilmediği anlaşıldığından bu talebinin REDDİNE,
2- Harç alınmasına mahal olmadığına,
3- Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden ücret tarifesi uyarınca 200,00-YTL Vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,
4- Davacı tarafından yapılan 10.20-YTL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,
Yasa yolu açık olmak üzere davacı vekili Avukat S.K. ile davalı vekili Avukat İ.D.'un yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup anlatıldı. 19.06.2007 (¤¤)
Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları

Teşekkürler..
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Yargitay Karari Ariyorum Seher Meslektaşların Soruları 3 24-11-2015 13:55
Yargitay Karari Ariyorum... radikal Meslektaşların Soruları 1 25-04-2008 12:47
Yargitay Karari Ariyorum... advokat34 Meslektaşların Soruları 2 17-05-2007 18:24
Yargitay Karari Ariyorum.. avukat1980 Meslektaşların Soruları 4 01-12-2006 17:14


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05417395 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.