Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Kat Mülkiyeti KMK 33. madde kapsamında Hakimin Müdahalesi, yöneticinin değiştirilmesi

Yanıt
Old 23-08-2012, 23:20   #1
Can TATAR

 
Varsayılan Kat Mülkiyeti KMK 33. madde kapsamında Hakimin Müdahalesi, yöneticinin değiştirilmesi

Değerli meslektaşlarım, aşağıda belirttiğim hususlarda fikirlerinizi paylaşmanızı saygı ile dilerim.

Kendisinden önceki dönemlere ait; tutulması zorunlu defterlerde eksiklikler bulunduğu halde defterleri teslim alan, apartmanı ilgilendiren ve saklanması gerekli bir kısım evrak ve belgeleri eksik olduğu halde teslim alan, yasa ve içtihatlar gereği yok hükmünde olan kat malikleri kararı sonucunda sökülen dükkan kaloriferleri nedeniyle ısınma problemleri yaşayan ve bu hususu yönetime defalarca yazılı olarak bildiren ve olağanüstü genel kurul toplantısı talep ettiği halde talebi yönetim tarafından karşılanmayan ve yukarıda belirtilen hususların tamamı hakkında yönetimi olağan üstü genel kurul kararı almaya davet ettiği halde talebi karşılanmayan bir kat maliki 634 sayılı yasanın 33. maddesi gereği hakimin müdahalesini talep etmek suretiyle 634 sayılı yasanın 33,34,35,36 ve 41. maddeleri kapsamında mevcut yönetici yerine kat malikleri arasından ve/veya haricen başkaca bir yönetici atanmasını talep edebilir mi ? ( Edebilir fikrine sahipseniz fikriniz nedeni ve mahalli mahkemenin kararına yönelik tahmininiz nedir? ) Ayrıca mahalli mahkeme mevcut yönetici aleyhine yukarıda sayılanlar nedeniyle ilgili maddeler gereğince para cezasına hükmedebilir mi ?

Fikirleriniz için şimdiden teşekkür ederim.
Old 24-08-2012, 10:25   #2
üye7160

 
Varsayılan

KMK 33. madde uyarınca hakim müdahalesi talebinde bulunabilirsiniz..Borç veya yükümlülüklerini yerine getirmeyen yönetim hakkında 33. madde müdahale talebinde bulunulabileceğini düzenlemiştir.

yine devamı maddeler uyarınca da görevlerini layıkı ile yerine getirmeme sebebi ile(defter tutmama yada eksik tutma,toplantı yapmama vs.) yeni bir yönetici atanmasıda talep edilebilir diye düşünüyorum.

ve dolayısı ile madde 36/son uyarınca da para cezasına hükmedileceğini sanıyorum.

Kanun No: 634
Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) (YÜR. TAR.: 02.01.1966)

Kabul Tarihi: 23.06.1965
R.G. Tarihi: 02.07.1965
R.G. No: 12038

V - Hakimin müdahalesi:

Madde 33 - (DEĞİŞİK FIKRA RGT: 28.11.2007 RG NO: 26714 KANUN NO: 5711/17) (KOD 1)
Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32 nci madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir; kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz. Kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini isteyebilir.

Hakim, ilgilileri dinledikten sonra, bu kanuna ve yönetim planına ve bunlarda bir hüküm yoksa, genel hükümlere ve hakkaniyet kaidelerine göre derhal kararını verir ve bunun, tesbit edeceği kısa bir süre içinde yerine getirilmesi lüzumunu ilgiliye tefhim veya tebliğ eder.

(DEĞİŞİK FIKRA RGT: 28.11.2007 RG NO: 26714 KANUN NO: 5711/17) (KOD 1)
Tespit edilen süre içinde hâkimin kararını yerine getirmeyenlere, aynı mahkemece, ikiyüz elli Türk Lirasından ikibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 25 inci madde hükmü saklıdır.Madde 36 - Yönetici, kat malikleri kurulunun kararlarını protokolleri, yapılan ihtar ve tebligatın özetini ve tarihlerini ve bütün giderleri, 32 nci maddede sözü geçen deftere tarih sırasiyle yazmaya ve bu defteri ve giderlerin belgeleriyle diğer bütün belgeleri bir dosyada saklamaya mecburdur.

Bu defterin, her takvim yılının bitmesinden başlıyarak bir ay içinde yönetici tarafından notere kapattırılması mecburidir.

Bu maddede yazılı görevleri yerine getirmiyen yöneticiye 33 üncü maddenin son fıkrasında yazılı cezalar uygulanır.
Old 24-08-2012, 16:01   #3
Can TATAR

 
Varsayılan

Sayın YILDIZ HUKUK,

Alıntı:
yine devamı maddeler uyarınca da görevlerini layıkı ile yerine getirmeme sebebi ile(defter tutmama yada eksik tutma,toplantı yapmama vs.) yeni bir yönetici atanmasıda talep edilebilir diye düşünüyorum.
Talep edilebilir elbette ama hakimin kararı yeni yönetici atamak mı yoksa var olan yöneticinin iş ve işlemleri usulüne uygun yapması konusunda uyarılması mı olur ? Benim tahminim uyarılma yolunda olacaktır zira yerleşik içtihatlarda apartmanın tamamını ilgilendiren konularda ekseriyetle maliklerin iradelerinin yerine geçmek yerine uyarı yolunu tercih ediyor. Kanun da zaten hakim kararı yerine getirilmezse para cezasını öngörüyor.

Alıntı:
Madde 36 - Yönetici, kat malikleri kurulunun kararlarını protokolleri, yapılan ihtar ve tebligatın özetini ve tarihlerini ve bütün giderleri, 32 nci maddede sözü geçen deftere tarih sırasiyle yazmaya ve bu defteri ve giderlerin belgeleriyle diğer bütün belgeleri bir dosyada saklamaya mecburdur.
Bu defterin, her takvim yılının bitmesinden başlıyarak bir ay içinde yönetici tarafından notere kapattırılması mecburidir.
Bu maddede yazılı görevleri yerine getirmiyen yöneticiye 33 üncü maddenin son fıkrasında yazılı cezalar uygulanır.
maddesini paylaşmak suretiyle anılan olayda yöneticiye ceza verilebileceği fikrini paylaştığınızı anlıyorum. Ve fakat anılan olayda defteri eksin tutan hali hazırdaki yönetici değil. Hali hazırdaki yönetici evrakları eksik teslim eden yöneticiye karşı talep/dava yoluna gitmeyerek eksik evraklar üzerinden kendi dönemini takip eden yönetici. Bu durumda ilgili madde hükmüne göre hakimin salt bu nedenle yöneticiye ceza veremeyeceği kanaati ağır basıyor.
Old 24-08-2012, 16:28   #4
üye7160

 
Varsayılan

bence açıkça usul ve yasaya aykırı işlemler söz konusu ise yeniden yönetici atanacağını düşünüyorum.madde buna imkan tanımış..

ayrıca,eksik defter tutmayabilir ancak eksiliklerin tamamlanması yada önceki yönetimden istenilmesi yönünde yapılmış bir işlem olmaması ve eksik evraklar üzerinden işleme devam ediliyor olmasınında cezayı gerektireceğini düşünüyorum..
Old 24-08-2012, 16:32   #5
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Can TATAR
Değerli meslektaşlarım, aşağıda belirttiğim hususlarda fikirlerinizi paylaşmanızı saygı ile dilerim.

Kendisinden önceki dönemlere ait; tutulması zorunlu defterlerde eksiklikler bulunduğu halde defterleri teslim alan, apartmanı ilgilendiren ve saklanması gerekli bir kısım evrak ve belgeleri eksik olduğu halde teslim alan, yasa ve içtihatlar gereği yok hükmünde olan kat malikleri kararı sonucunda sökülen dükkan kaloriferleri nedeniyle ısınma problemleri yaşayan ve bu hususu yönetime defalarca yazılı olarak bildiren ve olağanüstü genel kurul toplantısı talep ettiği halde talebi yönetim tarafından karşılanmayan ve yukarıda belirtilen hususların tamamı hakkında yönetimi olağan üstü genel kurul kararı almaya davet ettiği halde talebi karşılanmayan bir kat maliki 634 sayılı yasanın 33. maddesi gereği hakimin müdahalesini talep etmek suretiyle 634 sayılı yasanın 33,34,35,36 ve 41. maddeleri kapsamında mevcut yönetici yerine kat malikleri arasından ve/veya haricen başkaca bir yönetici atanmasını talep edebilir mi ? ( Edebilir fikrine sahipseniz fikriniz nedeni ve mahalli mahkemenin kararına yönelik tahmininiz nedir? ) Ayrıca mahalli mahkeme mevcut yönetici aleyhine yukarıda sayılanlar nedeniyle ilgili maddeler gereğince para cezasına hükmedebilir mi ?

Fikirleriniz için şimdiden teşekkür ederim.

Hakim, yasal koşulları oluştu ise lazım gelen her tedbiri alabilir, her kararı verebilir. Uygulama böyle. Hatta hakim, takdir ederse apartman yönetimini bir kayyıma dahi verebilir, hüküm altına aldığı hususların onlar tarafından yerine getirilmesine dahi karar verebilir. Bilahare içtihat da ekleriz.
Old 24-08-2012, 16:42   #6
üye7160

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY

18.Hukuk Dairesi
Esas: 2005/2605
Karar: 2005/4913
Karar Tarihi: 12.05.2005


HAKİMİN MÜDAHALESİ TALEBİ - YÖNETİM İŞLERİNİN GÖRÜLMEMESİ - HAKİMİN MÜDAHALESİNİN KOŞULLARI

ÖZET: Somut olayda davacıların ana taşınmazda bulunan 12 kat malikinden sadece ikisi olarak kat maliklerinin 1/3'ünü sağlayamadıklarından böyle bir istemde bulunmaları yasaya ve yönetim planına uygun değildir. Davacıların diğer taleplerinin de öncelikle kat malikleri kurulunca görüşülüp değerlendirilmesi gerekir.

(634 S. K. m. 33, 39/2)

Dava dilekçesinde Kat Mülkiyeti Yasası'nın 33. maddesi hükmü uyarınca hakimin müdahalesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Davacılar vekili dava dilekçesinde; yönetim işlerinin görülmemesi sebe*biyle hakimin müdahalesine, yönetime ait defter ve belgelerin incelenmesine, yönetimin yerine getirmediği görevleri yapması için uyarılmasına karar veril*mesini istemiş; mahkemece, davanın kabulüne, davalı yöneticinin apartmana ait defter ve belgeleri diğer kat maliklerinin incelemesine sunmasına, yönetime görevlerini yerine getirmesinin ihtarına karar verilmiştir.

Dosya içindeki bilgi ve belgelerin incelenmesinden dava konusu ana-taşınmazın 12 bağımsız bölümden oluştuğu, davacıların aynı ana taşınmazda kat maliki bulundukları, ana taşınmaza ait yönetim planının 19. maddesi uyarınca kat malikleri kurulunun her yılın Ocak ayında toplanacağı, kat malikleri kurulunun lüzumu halinde yönetici, denetici veya kat maliklerinden en az 1/3'ünün yazılı çağrısı üzerine olağanüstü toplanabileceği, her iki dava*cının da ana taşınmazda deneticilik görevlerinin bulunmadığı anlaşılmaktadır. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası'nın 33. maddesinde kat malikleri kurulunca verilen karara razı olmayan kat malikinin borç ve yükümlülüklerin yerine getirilmemesi yüzünden zarar görmesi halinde hakimin müdahalesini iste*yebileceği öngörülmüştür. Aynca aynı Yasa'nın 39/2. maddesi, kat maliklerinin yarısının istemesi halinde, bunların arsa payları ne olursa olsun yönetim planında yazılı zamanlar dışında da tutulan hesapların gösterilmesini yöne*ticiden isteyebileceklerini hüküm altına almıştır. Somut olayda davacıların ana taşınmazda bulunan 12 kat malikinden sadece ikisi olarak kat maliklerinin 1/3'ünü sağlayamadıklarından böyle bir istemde bulunmaları yasaya ve yönetim planına uygun değildir. Davacıların diğer taleplerinin de öncelikle kat malikleri kurulunca görüşülüp değerlendirilmesi gerektiği halde, doğrudan doğruya hakimin müdahalesini istemeleri usul ve yasaya aykırıdır.

Açıklanan nedenlerle davanın reddi yerine kabulü yönünde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

Sonuç: Bu itibarla, yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde oldu*ğundan kabulü ile hükmün HUMK'nın 428. maddesi gereğince BOZULMA*SINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 12.05.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.(¤¤)
Old 24-08-2012, 16:49   #7
üye7160

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY

18.Hukuk Dairesi
Esas: 2001/9817
Karar: 2001/10422
Karar Tarihi: 19.11.2001


HAKİMİN MÜDAHALESİ VE YÖNETİCİLERİN SEBEP OLDUKLARI ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİ - DAVALILARIN YÖNETİCİLİK YAPTIĞI DÖNEMLERLE İLGİLİ İŞLER VE HESAPLARIN AYRI AYRI İNCELENMESİ GEREĞİ

ÖZET: Mahkemece davanın, yöneticilerin hesaplarına karşı ve aynı zamanda bu konuda kat malikleri kurulunca verilen karara rıza gösterilmemesine dayalı olarak hakimin müdahalesi istemiyle açılmış bir dava olduğunun kabulü ile dava konusu edilen hususların her biri hakkında davalıların yöneticilik yaptığı dönemlerle ilgili işler ve hesapların ayrı ayrı incelenip ve özellikle su, elektrik, doğalgaz tüketimiyle ilgili borçların ödenmesi gereken tarihte yönetimin kasasında yeterli miktar para bulunup bulunmadığının ve aidatların kat malikleri tarafından düzenli ödenip ödenmediği hususlarının etraflıca incelendiği bilirkişi raporu alıp sonucuna göre davanın esası hakkında bir karar verilmesi gerekir.

(634 S. K. m. 33)

Dava: Dava dilekçesinde hakimin müdahalesi ve yöneticilerin sebep oldukları zararın tazmini istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içerisinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki tüm kağıtlar okunarak gereği düşünüldü:

Karar: Davacı 10.5.2000 günlü dava dilekçesi ve 3.7.2000 günlü açıklama dilekçesinde, 25.5.1999-23.5.2000 tarihleri arasında yönetici olarak görev yapan davalı Seracettin ile sair davalı yönetici yardımcısı Erol'un kat malikleri kurulu kararı olmadan apartmanın bahçesini düzenlemek ve ışıklandırma sistemi yapmak suretiyle gereksiz harcamada bulunduklarını, kat maliklerinden ortak avans ve giderleri zamanında toplamamak suretiyle zarara sebebiyet verdiklerini, su elektrik ve doğalgaz faturalarını zamanında ödemeyerek gecikme cezasına ve dolayısıyla yönetimin zararına sebep olduklarını ileri sürüp 3.308.811.927 TL'nin yönetim zararının tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalılar 26.6.2000 günlü savunma dilekçelerinde bahçede yapılan düzenleme ve aydınlatma sisteminin kat maliklerinin genel arzusu ile yapılan bir iş olduğunu ve tatil aylarına rastlaması sebebiyle bu işlerin yapılmasından önce kat maliklerini çağırıp toplantı yapamadıklarını, davacı dahil kat maliklerinin bazılarının ortak gider ve avans paylarını yatırmadıklarından bütçe uygulamasının aksadığını ve su-elektrik, doğalgaz faturalarının kat maliklerinin avansları zamanında ödememeleri sebebiyle gecikmeli ve cezalı olarak ödenebildiğini bildirmişler ve kat malikleri kurulunun 23.5.2000 günlü toplantısında da hesap ve işlemlerinden dolayı ibra edildiklerini açıklamışlardır.

Dosya içinde mevcut 18.5.2000 onay günlü karar defterinde, ilk sırada yer alan 23.5.2000 günlü kat malikleri kurulu kararının incelenmesinden, toplantıya katılanların çoğunluğunun davalıların yöneticilik yaptıkları dönemle ilgili hesap ve harcamaların ibrası yolunda, dört bağımsız bölüm malikinin de çekimser oy kullandıkları, davacı Ester'in oyunun ibra etmeme yolunda olduğu, kat maliklerinden 16 no.lu bağımsız bölüm maliki Gülderen'in de bu davanın sonucuna göre ibra konusunun görüşülmesi gerektiği yolunda oy kullandığı anlaşılmaktadır.

Bilirkişi raporunda, davalıların dönemiyle ilgili hesap ve defterler incelenmeksizin davaya konu teşkil eden hususların öncelikle kat malikleri kurulunca görüşülüp kararlaştırılması biçiminde görüş bildirmiştir.

Mahkemece de, bilirkişi raporu doğrultusunda dava konusu edilen hususların öncelikle kat malikleri kurulunda görüşülmesi gerektiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Dava, davalıların henüz yöneticilikleri sona ermeden açılmış, dava açıldıktan sonra bir senelik sürenin bitiminde 23.5.2000 gününde kat malikleri kurulu toplanıp yönetimin hesap ve işlemleri konusunda da karar vermiş ve böylelikle mahkeme kararında ön görülen kat malikleri kurulu kararı gerçekleşmiştir. Karar metninde, açıkça dava konularından her birinin ayrı ayrı görüşüldüğü belirtilmemiş ise de 16 no.lu bağımsız bölüm maliki Gülderen'in ismi karşısında <mahkeme kararına göre ibra konusunun görüşülmesi> şerhinin bulunması, bu davanın varlığının toplantıya katılan kat maliklerince de bilindiğini göstermektedir. Bu bakımdan dava konusu edilen hususların yeniden toplanacak kat malikleri kurulunda görüşülüp karara bağlanması gereksiz bir tekrar olacaktır. Davacı, kat malikleri kurulu kararından sonra da davasını takip etmiş ve iddialarında ısrarlı bulunmuş olduğundan, kat malikleri kurulu kararına razı olmadığının kabulü gerekmiştir.

Bu halde mahkemece davanın, yöneticilerin hesaplarına karşı ve aynı zamanda bu konuda kat malikleri kurulunca verilen karara rıza gösterilmemesine dayalı olarak hakimin müdahalesi istemiyle açılmış bir dava olduğunun kabulü ile dava konusu edilen hususların her biri hakkında davalıların yöneticilik yaptığı dönemlerle ilgili işler ve hesapların ayrı ayrı incelenip ve özellikle su, elektrik, doğalgaz tüketimiyle ilgili borçların ödenmesi gereken tarihte yönetimin kasasında yeterli miktar para bulunup bulunmadığının ve aidatların kat malikleri tarafından düzenli ödenip ödenmediği hususlarının etraflıca incelendiği bilirkişi raporu alıp sonucuna göre davanın esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu biçimde davanın reddine karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.

Sonuç: Bu itibarla yukarda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı biçimde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu sebeplerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK. nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istem halinde temyiz edene iadesine, 19.11.2001 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
Old 24-08-2012, 16:54   #8
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
18. HUKUK DAİRESİ
E. 2009/946
K. 2009/1359
T. 19.2.2009
• KAT MÜLKİYETİ ( Eski Yönetici Olan Davalının Anataşınmaza Ait Defter Vs. Diğer Belgeleri Yeni Atanan Yöneticiye Teslim Etmesi Gerektiği - Aksi Halde Hakimin Müdahalesinin İstenebileceği )
• ESKİ YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU ( Yönetim İle İlgili Defter Makbuz ve Diğer Belgeleri Yeni Atanan Yöneticiye Teslimden Kaçınması Halinde Hakimin Müdahalesinin İstenebileceği )
• HAKİMİN MÜDAHALESİ ( Eski Yöneticinin Yönetim İle İlgili Defter Makbuz ve Diğer Belgeleri Yeni Atanan Yöneticiye Teslimden Kaçınması Halinde İstenebileceği )
• DEFTER MAKBUZ VE DİĞER BELGELER ( Eski Yönetici Olan Davalının Anataşınmaza Ait Defter Vs. Diğer Belgeleri Yeni Atanan Yöneticiye Teslim Etmesi Gerektiği - Aksi Halde Hakimin Müdahalesinin İstenebileceği )
634/m.33
ÖZET : Dava dilekçesinde, eski yönetici olan davalının anataşınmaza ait defter vs. diğer belgeleri teslim etmesi ve yöneticilik yaptığı döneme ilişkin hesapların denetlenmesi istenilmiştir. Eski yöneticinin yönetim ile ilgili defter, makbuz ve diğer belgeleri yeni atanan yöneticiye teslimden kaçınması halinde, Kat Mülkiyeti Yasası'nın 33. maddesi uyarınca hakimin müdahalesinin istenebileceği ve hakim kararı ile bu belgelerin tesliminin sağlanabileceği kabul edilmektedir.

DAVA : Dava dilekçesinde, eski yönetici olan davalının anataşınmaza ait defter vs. diğer belgeleri teslim etmesi ve yöneticilik yaptığı döneme ilişkin hesapların denetlenmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği düşünüldü:

KARAR : Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak;

Mahkemece, defter ve belgelerin yeni yönetime tesliminin sağlanması hususunda mahkemeye yasayla verilmiş bir görev ve yetki olmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir. Kat irtifak/ı veya kat mülkiyetli anataşınmazlarda tutulması yasal gerek/ilik olan defterler ile saklanması gereken belgeler, bunları görevleri gereği ellerinde bulunduran yöneticilerin şahsi malları olmayıp, görev süresinin sonunda yeni yönetime teslim edilmesi gerekir. Yargıtay'ın yerleşmiş uygulamalarına göre de, eski yöneticinin yönetim ile ilgili defter, makbuz ve diğer belgeleri yeni atanan yöneticiye teslimden kaçınması halinde, Kat Mülkiyeti Yasası'nın 33. maddesi uyarınca hakimin müdahalesinin istenebileceği ve hakim kararı ile bu belgelerin tesliminin sağlanabileceği kabul edilmektedir.

Mahkemece, bu istemle ilgili olarak gerekli araştırma ve inceleme yapılarak, toplanan delillere göre bir karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Bu itibarla, yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan, kabulü ile hükmün HUMK'nın 428. maddesi gereğince ( BOZULMASINA ), temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 19.02.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 24-08-2012, 16:56   #9
üye7160

 
Varsayılan

Sayın Güntay'ın eklediği kararın olayınızla birebir örtüşmüş olması sebebi ile çok işinize yarayacağını düşünüyorum...
Old 25-08-2012, 17:35   #10
Can TATAR

 
Varsayılan

Değerli meslektaşlarım, bu aşamaya kadar paylaşmış olduğunuz fikirleriniz ve içtihatlar için teşekkür ederim. Fikirlerinize ve içtihatlara karşı yorumlarımı iletmem gerekirse;

Sayın YILDIZ HUKUK;
Alıntı:
Sayın Güntay'ın eklediği kararın olayınızla birebir örtüşmüş olması sebebi ile çok işinize yarayacağını düşünüyorum...
ilgili kararın birebir olmadığını düşünmekle birlikte kendisine eksik evrak teslim eden yöneticiye başvuru yapmayan hali hazırdaki yöneticinin de kıyas yoluyla yönetim işlerini layıkıyla yerine getiremediği sonucuna ulaşılabilir, haklısınız.
Bu aşamada sizin eklediğiniz 2005 tarihli içtihatta belirlenen öncelikle kat malikleri kurulunca karar alınması koşulu; gereği gibi yönetim işlerini yerine getirmediği, herhangi bir başvuru yapmaksızın eksik evrak teslim alarak eksiklikler üzerine işlemlere devam eden yöneticinin herhangi bir kat malikinin talebi üzerine olağan üstü genel kurul kararı almamış olması ile yerine getirilmiş sayılabilir mi ? ( Bence sayılır)
Old 08-06-2017, 11:51   #11
Av. Meltem ERTÜRK

 
Varsayılan

Değerli meslektaşlarım;

Çok eski bir tartışma konusu ancak yeni konu açmadan burdan sormak istedim. Buna benzer bir konuda yardımınıza ihtiyacım var.

-Bir binada dairelerden birkaçından aidatlar epey farklı olarak toplanıyor. Diğerlerinde 100-150 TL iken onlarda 350 TL gibi. Buna istinaden kat malikleri de karar defterini görmek istedikllerini beyan ediyorlar ancak nedense yönetici defteri göstermiyor. Eğer yoklukta böyle bir karar yeterli çoğunluk ile alındı ise kimse sorun çıkarmayacak ama bunun için öncelikle defteri görmek gerekiyor diye düşünüyorum.

Soruma gelince: Salt karar defterine bakılması için hakimin müdahalesi istenebilir mi? veya kat maliklerinin en az yarısının yazılı olarak talep etmesi mi gerekir defteri incelemek için ?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
KMK' ya aykırı davranmak hakimin müdahalesi madlock Meslektaşların Soruları 3 24-08-2012 00:23
japon yeniyle kurulan sözleşme, hakimin müdahalesi BALDIRAN Meslektaşların Soruları 0 22-11-2011 23:29
eda davası/hakimin müdahalesi av.yağmur deniz Meslektaşların Soruları 4 15-05-2011 13:13
Hakimin Müdahalesi ve Tazmini FTKY Meslektaşların Soruları 1 20-05-2010 03:27
hakimin sözleşmeye müdahalesi- ödünç sözleşmesi Themis99 Borçlar Hukuku Çalışma Grubu 0 14-03-2009 11:47


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05552793 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.