Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Soruları Hukukçu olmayan üyelerimizin hukukla ilgili sorularına ayrılmış iletişim alanı. Lütfen Dikkat : THS bir hukuki danışmanlık sitesi değildir ve bu foruma da "hukuki danışma" niteliği taşıyan sorular yöneltilemez. Alanda soru sormadan önce lütfen Hukuk Soruları Alanı Kural ve İlkelerimizi okuyunuz.

ilamlı takipte vekaletname zorunluluğu

Yanıt
Old 03-07-2007, 20:01   #1
runal

 
Varsayılan ilamlı takipte vekaletname zorunluluğu

İlamlı takipte ilamın aslı zorunluluğu konusu daha önce tartışılmış.Bu konuda kani oldum.Ancak vekaletnamenin gerekmediğini düşünüyorum.Ve bunla ilgili bir araştırma yaptım.Somut bir kural bulamadım.

Vekil, vekaletnamesinde hükmün icrası için özel bir yetki yazılı olmasa bile, hükmü (ilamı) icraya koyabilir.(Humk.m.62; İİK.m.24 vd)

İlâmlı takiplerde, taraflardan birinin vekili olduğu ilâmda (hükümde) yazılı olan avukattan ayrıca vekâletname istenmisine gerek yoktur.
(Prof.Dr.Baki Kuru-Hukuk Muhakemeleri Usulü-1984-cilt 4 sf:832)

İlamın aslında Av. ın vekil olduğu hakim tarafından onaylanmış.İlam hükmü vekaletnameden daha üstün bir belge gibi..Aradığım somut bir hukuk kuralı;kanun yönetmelik, tüzük.

Old 03-07-2007, 23:31   #2
Av.Turan

 
Varsayılan

ya daha sonra avukat azledildiyse, yada avukatın ahzu kabza yetkisi yoksa o zaman icra memuru neye göre ödeme yapacak acaba? ve ya avukatın icra takibine geçme yetkisi yoksa?
Old 04-07-2007, 04:38   #3
ragıp

 
Varsayılan

Takibe koymak için vekalet gerekmez. Ancak, feragat, sulh, ahzu kabz gibi özel yetkilerin olduğu vekaletnamenin ibrazı ile mümkün olabilir.
Old 04-07-2007, 11:29   #4
*sinequanon*

 
Varsayılan

Talih Uyar'ın ilamlı takipler kitabında ilamda adı yazılı olan vekil icra takibine geçmişse vekalet aranmaz diyor.Hatta Yargıtay 12 HD 14.03.1985 3522/2373 sayılı karar emsal gösterilmiş.Kararı bulamadım.Bulup da ekleyen olursa sevinirim.

Saygılar...
Old 04-07-2007, 12:50   #5
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan *sinequanon*
Talih Uyar'ın ilamlı takipler kitabında ilamda adı yazılı olan vekil icra takibine geçmişse vekalet aranmaz diyor.Hatta Yargıtay 12 HD 14.03.1985 3522/2373 sayılı karar emsal gösterilmiş.Kararı bulamadım.Bulup da ekleyen olursa sevinirim.

Saygılar...

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 1984/3522
K. 1985/2373
T. 14.3.1985
• İLAMLI TAKİP ( İlamda Adı Yazılı Olan Avukatın Yetkisinin Sınırları )
• İLAMDA ADI YAZILI OLAN AVUKAT ( O İlamla İlgili Yapabileceği İşlemler )
• VEKALET ÜCRETİ ( İlamlı icra Yoluyla Takibi )
1086/m.62,423
2004/m.32
ÖZET : İlamda adı yazılı olan avukatın takip yapabilmesi için ayrıca bir vekaletnameye ihtiyaç yoktur.

DAVA : İstanbul 1. İcra Tetkik Merciinden verilen 5.12.1984 tarih ve 2138/ 2032 sayılı hükmün kanun yararına bozulması, Yüksek Adalet Bakanlığı`nın 15.2.1985 tarih 4655 sayılı yazıları ile istenip bu işe ait dosya Yargıtay C. Başsavcılığı`nın uygun mütalaası ve bu hususta düzenlenen 1.3.1985 tarih Hukuk : 6 sayılı Tebliğnamesi ile gönderilmekle gerekli tetkikat yapıldı.

KARAR : Gereği görüşülüp düşünüldü :

A. Kimya Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi,...vekilleri Avukat M. S M müvekkilleri hakkında verilen ihtiyati haciz kararının kaldırılmasını istemiş, İstanbul Asliye 4. Ticaret Mahkemesi`nin 14.9.1984 tarih 2411 sayılı kararı ile muteriz ... hakkındaki ihtiyati haczin kaldırılmasına diğer muterizler bakımından teminat mektupları bedeli hakkında verilen ihtiyati haczin kaldırılmasına ve 5000 TL vekalet ücretinin muterizler vekiline verilmesine karar verilmiştir.

Hükmün taraflara muzaf olarak verilmesi gerekir, vekille müvekkil arasındaki iç ilişki mahkemeyi ilgilendirmez ise de itiraz üzerine verilen kararda vekalet ücreti vekile ait olmak üzere verilmiştir. Bu duruma rağmen muteriz vekili olup lehine vekalet ücreti takdir olunan Avukat M. SM. müvekkilesi ÜS`e vekalet ücreti vekaletin tahsili hakkında takip yapmış 2.11.1984 tarihinde icra emri tebliğ edilip borçlu hakkındaki takip kesinleşmiş ve 6.11.1984 tarihinde asıl borç fer`ileri ile birlikte borçlu tarafından icra dosyasına yatırılmıştır. Alacaklı vekilinin vezne mevcudunu talep etmesi üzerine icra memurluğunca takip vekalet ücreti mahkeme masraflarından ise de takip dayanağı ilamda yazılı vekalet ücretinin alacak kabulü gerektiğinden ahzu kabze yetki veren vekaletnamenin ibrazı gerektiğinden bahisle bu talep reddedilmiş, bu ret kararına karşı alacaklı vekilinin şikayeti de mercice reddedilmiştir.

H.U.M.K. nun 62. maddesinde açıklandığı gibi vekalet hükmün icrasını ve masrafı muhamenin tahsili ile bundan dolayı makbuz itasına ve kendisi aleyhinde de iş bu muamelatın kaffesinin ifa edilebilmesine mezuniyeti mutazammındır.

Aynı Kanun`un 423. maddesi 6. fıkrasına göre de mahkemece takdir olunan vekalet ücreti de mahkeme masraflarından maduttur.

İlamda adı yazılı vekilin takip yapması için takip dosyasına vekaletname ibrazı gerekmediği, mahkemenin tayin ettiği ilamda yazılı vekalet ücretinin mahkeme masraflarından madut olup vekile ödenmesi için ahzu kabze yetki aranmasının gerekmidği düşünülmeden, bu husustaki HUMK. 62 ve 423. maddeleri nazara alınmadan memurluğun 26.11.1984 tarihli kararına karşı vaki şikayetin reddi isabetsiz, yazılı emre dayanan Yargıtay C. Başsavcılığı`nın bozma isteği yerinde görüldüğünden İstanbul 1. Tetkik Mercii Hakimliği`nin 5.12.1984 tarih 2138 / 2032 sayılı kesin olarak verilen hükmün HUMK. nun 427/6 ncı maddesi gereğince kanun yararına ve hükmün hukuki sonuçlarını kaldırmamak üzere bozulmasına, bozma kararının bir örneğinin Yüksek Adalet Bakanlığı`na gönderilmesine, 14.3.1985 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 11-12-2012, 18:45   #6
zizou21

 
Varsayılan

ilamli takibin icrasi icin vekaletname sunulmasina gerek olmadiği çok açik, ancak , bu kpnuda halen sorunlar yasanmakta. daha sonra azil olduysa sorusu hep soruluyor , bu cok anlamsiz. vekaletname sunmak azil olup olmadigni gostermez. bu konuda yeni tarihli mahkeme karari bilen varsa lutfen paylassin.
Old 11-12-2012, 20:47   #7
olgu

 
Varsayılan

Stajyerken takip açıyorum, icra müdüründen tavsiye;

"oğlum stajyer, ya vekaletnamene pul yapıştır yada hiç koyma ilamlı takip bu, harç da ödemezsin"
Old 11-12-2012, 21:40   #9
olgu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan zizou21
demekki vekaletnameye gerek yok
Tevkil, feragat ve ahzu kabz yetkinizi kullanmayacaksanız gerek yok. Benim açtığım takibin konusu ilam vekalet ücreti olduğundan icra müdürü vakti zamanında öyle görüş bildirmişti
Old 11-12-2012, 22:05   #10
zizou21

 
Varsayılan

bizim takiplerde ilam vekalet ucreti, ama gel de mudurlere anlat, cok eski hukuk genel kurulu karari mevcut, yeni tarihli bir karar daha ikna edici olur sanirim, isimiz ikna etmek
Old 12-12-2012, 19:27   #11
olcayhukuk

 
Varsayılan

İlamda ismi yazılı vekili vekaletname ibrazına gerek yoktur. Yeni Yargıtay kararını da aksini savunanlar bulmalı düşüncesindeyim
Old 18-12-2012, 13:40   #12
zizou21

 
Varsayılan

Arkadaşlar konuyu icra mahkemesine taşımaya hazırlanıyoruz, benzeri bulunamayan T.C.
Yargıtay 12 Hukuk Dairesi'nin 1984/3522 E, 1985/2373 K sayılı kararını, Kuru ve Uyar'ın kitaplarından alıntıları dilekçeme ekleyeceğim. Bu konuda mahkemeye sunabileceğimizi düşündüğünüz hususlar varsa lütfen paylaşın.
Old 18-12-2012, 13:56   #13
olgu

 
Varsayılan

Şikayet masrafları memur işlemi olacağından üzerinize bırakılacaktır. Ayrıca karara çıkması yazılması derken en az 1 ayı bulur. Amaç kanun yaratan icra müdürüne dersini vermek değilse bu yola gitmek yerine vekaletnamesi sunmak daha pratik olacağını düşünüyorum.
Old 06-03-2013, 01:26   #14
Av. Özge Çavuş

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan olgu
Tevkil, feragat ve ahzu kabz yetkinizi kullanmayacaksanız gerek yok. Benim açtığım takibin konusu ilam vekalet ücreti olduğundan icra müdürü vakti zamanında öyle görüş bildirmişti

ilam vekalet ücretini alabilmesi için avukatın ahzu kabz yetkisine ihtiyacı yoktur.
Old 07-03-2013, 12:37   #15
olgu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Özge Çavuş
ilam vekalet ücretini alabilmesi için avukatın ahzu kabz yetkisine ihtiyacı yoktur.

İlam vekalet ücreti ile birlikte ilamda asıl alacak da varsa?

Alıntı yaptığınız mesajımda "ilam vekalet ücreti konulu takipte ayrıca vekaletnameye ihtiyaç olmadığına " değiniyorum zaten
Old 12-03-2013, 12:17   #16
Av.KübraOktay

 
Varsayılan

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun
yürürlüğe girdiği 01/10/2011 tarihinden önce düzenlenmiş ve "ahzu kabz" yetkisi içermeyen
vekaletnamelere dayanılarak 01/10/2011 tarihinde ve sonrasında vekaletnamede bulunmayan
bir yetkinin, dolayısıyla "ahzu kabz" yetkisinin vekalet verenin iradesine aykırı bir şekilde
kullanılamıyacağı, söz konusu Kanunun yürürlüğe girdiği 01/10/2011 tarihinden sonra
düzenlenen vekaletnamelerde ise aksi belirtilmediği sürece ahzu kabz yetkisi kullanılabilmektedir.
Old 04-06-2014, 12:49   #17
Av.Rıdvan Ergün

 
Varsayılan

İlamın karşı tarafında borçlu olan kişinin ilamda ismi yazılı vekilinin Yargıtay'dan tehir i icra getirmek üzere mehil vesikası talep etmek için vekaletname sunmasına ihtiyaç var mıdır?
Old 04-06-2014, 13:45   #18
olgu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Rıdvan Ergün
İlamın karşı tarafında borçlu olan kişinin ilamda ismi yazılı vekilinin Yargıtay'dan tehir i icra getirmek üzere mehil vesikası talep etmek için vekaletname sunmasına ihtiyaç var mıdır?

dosyada vekaletnamesi olmadığı halde salt ilamda adı yazıyor diye icra emri borçlu avukatına tebliğ oluyorsa, aynı gerekçe ile vekaletname olmaksızı uyap'a eklenebilmeli, dosyaya talep açabilmeli. Ancak bazı icra müdürleri vekaletname sunmadan bu belirttiğim hususları reddediyor.
Old 06-06-2014, 10:24   #19
üye32616

 
Varsayılan

ilama dayalı açılan takiplerde vekaletname sunulması zorunlu olmamakla birlikte,iş bu takip neticesinde haciz,satış, vs gibi işlemlerde icra müdürlüklerince tarafımzdan vekaletname sureti istenmektedir.zira,karşılaştığım bir olayda icra müdürü tarafından,her ne kadar ilamda gösterilen avukat olarak adınız geçmekte ise de sonrasında azledilmiş olabilme ihtimalinizi ya da icra takibinin başkaca avukatla yapılmak istenmiş olabileceği ihtimalini gözardı etmemek adına bunu talep ettiklerini tarafıma belirtilmiş idi.
Old 20-06-2014, 14:04   #20
zizou21

 
Varsayılan

yeni vekalet sunmak ile azilnamenin ne ilgisi var hala anlayamadım.
Old 28-09-2014, 15:31   #21
m.kurnaz

 
Varsayılan İlamlı icrada vekaletname sunma zorunluluğu

Arkadaşlar elinizde yargıtay ın son yıllarda vermiş olduğu ilamlı icrada vekaletname sunmaya gerek olmadığına ilişkin kararı var mı
Old 13-03-2015, 17:46   #22
Av.Ufuk Bozoğlu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan zizou21
Arkadaşlar konuyu icra mahkemesine taşımaya hazırlanıyoruz, benzeri bulunamayan T.C.
Yargıtay 12 Hukuk Dairesi'nin 1984/3522 E, 1985/2373 K sayılı kararını, Kuru ve Uyar'ın kitaplarından alıntıları dilekçeme ekleyeceğim. Bu konuda mahkemeye sunabileceğimizi düşündüğünüz hususlar varsa lütfen paylaşın.

Sonuç ne oldu?
Old 20-07-2015, 19:49   #23
Av. Gamze Akderin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan m.kurnaz
Arkadaşlar elinizde yargıtay ın son yıllarda vermiş olduğu ilamlı icrada vekaletname sunmaya gerek olmadığına ilişkin kararı var mı

Bir meslektaşım daha arıyordu böyle bir karar fakat bulamadı. İcra memurunun işlemini şikayet etti ve İcra Hukuk Mahkemesi de vekalet gerekir dedi. Şimdi ise temyiz aşamasında. Belki bir Yargıtay kararı gelebilir
Old 08-01-2016, 02:50   #24
kurtbeyoglu

 
Varsayılan

Her sene başında, icra kotası sıfırlanır ve kota alımından sonra, şayet yeni bir icra dairesi düşmüşse şansımıza, "vekaletname sunmak zorundasınız" cümleleri yenilenir. Yukarıdaki görüşlerin bir çoğu çalakalem yazılmış. Son 5 yılın hepsinde, icra müdür yardımcıları ile tartıştım. İcra müdür yardımcıları ile tartışırken, icra müdür yardımcısına destek olmak isteyen avukat katipleri ile avukatlarla da münakaşam oldu. 2014 kotasında, önce beni haksız bulan müdür yardımcısı, "avukatım, diğer işlerin varsa hallet, biz de bir konuya bakalım" dedi ve icra dairesine döndüğümde, hem harcı yatırmaya lüzum olmadığına, hem de vekaletname sunmam gerekmediğine dair aydınlanmış olarak bana "hoş geldin, haklıymışsın" dedi.

2015 kotasında, inat eden bir müdür yardımcısına, muhafazakar refleksli müdür ile diğer müdür yardımcıları koro halinde eşlik edince, "takip talebimi reddedin, mercie götüreceğim konuyu" dedim. Ve merciden haklılığım onay gördü. Tartışmada, HGK kararı, Yargıtay kararı, tavsiye yazısı sunmama rağmen inatla bir sayfa ret yazan müdürün, karar çıkana kadar tayini geldi ama kararı koltuğunun altına sıkıştırıp yolladım Ankara' ya.

2016 kotası ve yarın yine bir ilamlı takibim var. Bu sayfayı görünce dayanamadım. İlk defa yorum yazıyorum.

İlamlı takipte, ilamda adı geçen vekilin icra takibine geçerken vekaletname sunması gerekmediği gibi, tahsilata dair hükmü de infaz ettirir ve ahzu kabz içeren vekaletname sunması da istenemez. (Ayrıca artık vekaletnamelerde ahzu kabz yetkisinin verilmediği açıkça yazmadığı müddetçe, ahzu kabz yetkisinin içerdiği varsayılmaktadır. Mevzuat bu şekildedir)

Vekaletname kapsamına ilişkin HMK 73 çok açık. (HMUK' ta 62 idi). Ancak kanun, ilam aramak çok zor olduğu için, hemen başkasına sormak daha kolay geliyor insamıza.

Vekaletname sunmayan vekilin, vekalet suret harcı yatırması da gerekmez.

Ek bilgi, ilamlı ya da başka bir takipteki vekaletname suret harcı borca eklenemez. Bilginiz olsun.
Old 14-12-2017, 20:38   #25
lawyergun

 
Varsayılan

esasında ilamda belirli olan avukatın vekalet sunmasına gerek olmasa da vekaleti isteyenler var. sanırım icra memurları kararın yazımı ile icra takibi arasında geçen zamanda azil olup olmadığının tespiti için arıyorlar.
Old 14-12-2017, 23:13   #26
kurtbeyoglu

 
Varsayılan

İcra müdürünün böyle bir yetkisi yok. Ayrıca, mahkeme ilamında vekil olarak yazan kişinin vekaletname sunmasını arayan zihniyet, aynı şekilde ilamda borçlu vekili olarak görünen kişiye, aynı kanun maddesine göre tebligat çıkmasını hiç konu etmiyor.

İcra esas dosyasındaki alacaklı vekilinin, talimat dosyasına gönderilmiş talimat evrakında ismi varken neden vekaletname aramıyorsunuz o zaman?
Old 15-12-2017, 00:11   #27
lawyergun

 
Varsayılan

Alıntı:
İcra müdürünün böyle bir yetkisi yok.

vekaletnamede ahzu kabz yetkisi olup olmadığını nasıl tespit edecekler?

Ben ifadem de "sanırım" kelimesini kullandım meslektaşım.
yani "sanırım bu şekilde düşünüyor olabilirler" anlamında yoksa öyle bir yetkisi var yada yok demedim.
Old 15-12-2017, 01:01   #28
kurtbeyoglu

 
Varsayılan

İlamda adı yazılı vekilin, yargılama giderlerini tahsil edebilmesi için ahzu kabz yetkisi aranmaz.
Old 27-12-2017, 11:17   #29
avukatcihangir

 
Varsayılan

En son açtığımız ilamlı takipte vekaletname istedi icra dairesi...
Old 12-01-2018, 09:29   #30
Av.Rıdvan Ergün

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan kurtbeyoglu
İlamda adı yazılı vekilin, yargılama giderlerini tahsil edebilmesi için ahzu kabz yetkisi aranmaz.

Vekaletnamenin 6100 sy HMK'nın yürürlüğe girmesinden sonra düzenlenmiş olması şartıyla...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
ilamlı icrada faiz Av.Sevim Zorlu Meslektaşların Soruları 7 12-12-2012 21:18
ilamlı icra-acil Nuriye Değer Meslektaşların Soruları 3 24-05-2007 20:34
ilamlı icra takibinde iki borçlu niliş Meslektaşların Soruları 9 19-04-2007 14:28
ilamlı icrada bilirkişi raporu alirizadizdar Meslektaşların Soruları 1 03-05-2006 18:18


THS Sunucusu bu sayfayı 0,07056308 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.