Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Haberleri Hukuk Haberleri, duyuruları, güncel hukuki gelişmeler. [Haber Ekleyin]

İdari yargı hakim adaylığı sınav ilanı

Yanıt
Old 21-08-2006, 12:42   #1
PINAR YILMAZ

 
Varsayılan İdari yargı hakim adaylığı sınav ilanı

İdarî Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Sınav İlanı 23.01.2006
Adalet Bakanlığınca yazılı ve mülâkat sınavları ile 9-5 inci dereceli kadrolara 100 idarî yargı hâkim adayı alınacaktır. Başvurular 27 Ocak 2006 Cuma günü başlayacak, 25 Ağustos 2006 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir. İdarî yargı hâkim adaylığı yazılı sınavı, ÖSYM tarafından 15 Ekim 2006 Pazar günü Ankara’da yapılacaktır.
E K İ L Â N

A D A L E T B A K A N L I Ğ I N D A N
.
Bakanlığımızca münhal bulunan 9-5 inci dereceli idarî yargı hâkim adaylığı kadrolarına sınavla hâkim adayı alınmasına ilişkin 22 Ocak 2006 tarihli Sabah Gazetesinde yayımlanmış bulunan ilânımızda yazılı sınavın 25 Mart 2006 tarihinde yapılacağı ve başvuruların 13 Şubat 2006 tarihinde sona ereceği bildirilmiş ise de; yazılı sınav 15 Ekim 2006 Pazar günü yapılacak olup, başvurunun bitiş tarihi de 25 Ağustos 2006 Cuma günü olarak değiştirildiğinden ilan aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

1-Bakanlığımızca yazılı ve mülâkat sınavları ile 9-5 inci dereceli kadrolara 100 idarî yargı hâkim adayı alınacaktır.

2-27 Ocak 2006 Cuma günü başlayan başvuruların kabul edilmesine 25 Ağustos 2006 Cuma günü mesai saati bitimine kadar devam edilecektir.

3-İdarî yargı hâkim adaylığı yazılı sınavı, Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 15 Ekim 2006 Pazar günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav saat 09.30’da başlayacak ve yaklaşık 3,5 saat sürecektir.

4-Sınavın organizasyonu ve uygulanması tamamen ÖSYM’nin sorumluluğunda gerçekleştirilecektir. Sınav test usulü yapılacak, değerlendirme sırasında her doğru cevaba bir puan verilecek, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bir testteki doğru cevap sayısı adayın bu testten aldığı ham puanı oluşturacak, Genel Kültür Testi ile Alan Bilgisi Testinin ham puanlarını ayrı ayrı olmak üzere ortalaması 50, standart sapması 15 olan standart puan dağılımlarına dönüştürülecektir. Adayların genel başarıları tespit edilirken Genel Kültür Testi standart puanı 0.20, Alan Bilgisi Testi standart puanı 0.80 ile çarpılarak toplanacaktır. Genel değerlendirme sonunda Ağırlık Standart Puanı 70 ve daha yüksek olan adaylar sınavın bu bölümünde başarılı sayılarak mülâkata çağrılacaklardır.

5- Başvuruda bulunacakların 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun değişik 8 inci maddesinde belirtilen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak,
b) 31.01.2006 tarihi itibarıyla lisans ve lisans üstü (master) öğrenimini yapmış olanlar için 30 yaşını (doğum tarihi 31.01.1976 ve daha sonra olanlar), doktora öğrenimini tamamlamış olanlar için 35 yaşını (doğum tarihi 31.01.1971 ve daha sonra olanlar) bitirmemiş olmak,
c) İdarî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde ihtiyaç oranında, hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,
d) Kamu haklarından yasaklı olmamak,
e) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaflık hizmetini yapıyor veya yapmış, yahut ertelenmiş ya da yedeğe geçirilmiş olmak,
f) Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmamak,
g) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,
h) Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışta bulunmamış olmak.

6- Sınava girmek isteyenler:

a) Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Hâkim Adaylığı Bürosu ile ağır ceza Cumhuriyet başsavcılıklarından temin edecekleri matbu başvurma formu,
b) Fakülte veya yüksek okul, varsa doktora diplomasının suretleri, diplomaların düzenlenmemiş olması hâlinde daha sonra diploma ve örnekleri ile değiştirilmek üzere bitirme belgesi sureti, öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanların diploma suretleri ile birlikte denkliğinin kabul edildiğine ve Türkiye’deki fakülte programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olduğuna dair verilecek belge,
c) Nüfus idaresinden veya noterden onanmış nüfus cüzdan sureti ile evli bayan adaylar için evlilik kaydını gösterir nüfus müdürlüğünden alınacak nüfus aile kayıt tablosu,
d) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olacak şekilde son üç ay içerisinde çekilmiş başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte iki adet vesikalık fotoğraf,
e) İlgili tarafından doldurulup imzalanan fotoğraflı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,
f) İlgililerin hükümlülüğü bulunup bulunmadığına dair Cumhuriyet başsavcılığından alınacak iki adet belge,
g) ÖSYM’nin Yapı ve Kredi Bankası Güvenevler Şubesindeki 1-000660-1 numaralı hesabına sınav ücreti olan 50 YTL yatırıldığını gösteren banka dekontu,

25 Ağustos 2006 Cuma günü mesai saati bitimine kadar, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Hâkim Adaylığı Bürosuna bizzat getirmeleri veya Bakanlıkta bulunacak şekilde postalamaları ya da bulundukları yer Cumhuriyet başsavcılıklarına vermeleri gerekmektedir. Cumhuriyet başsavcılıkları başvuru evrakını masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle acele posta servisi (APS) ile aynı gün Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir. Postadaki gecikmeler kesinlikle dikkate alınmayacaktır. Başvuru koşullarını taşımadığı hâlde sınav ücretini yatıran veya başvuruları geçerli olduğu hâlde sınava girmeyen ya da birden fazla sınav ücreti yatıran adayların yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir.

7- Sınava girecek her aday için ÖSYM tarafından hangi bina ve salonda sınava gireceklerini gösteren Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi hazırlanacak ve bu belgeler adayların adreslerine postalanacaktır. Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi eline ulaşmayan adayların ÖSYM’ye ya da Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Hâkim Adaylığı Bürosuna başvurmaları gerekmektedir. Sınava Giriş ve Kimlik Belgesini ibraz edemeyenler sınava alınmayacaktır.

8- Yazılı sınav, 09.09.1991 gün ve 20986 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adlî ve İdarî Yargıda Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav, Mülâkat ve Atama Yönetmeliğinin 12. maddesinde belirtilen aşağıdaki konulardan yapılacaktır:

Genel Kültür, İdare Hukuku, İdarî Yargılama Usulü Hukuku, Anayasa Hukuku, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Medenî Hukuk, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Maliye, Ekonomi, Vergi Hukuku ve Vergi Usul Hukuku.

9- Adayların sınava gelirken yanlarında ÖSYM tarafından hazırlanan Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesi, yumuşak kurşun kalem ve silgi getirmeleri ve yanlarında kesinlikle cep telefonu getirmemeleri gerekmektedir.

10- Doktora yapanlar yazılı sınavdan muaf olup, sadece mülâkata tâbi tutulacaklardır.

11- Yazılı sınav sonuçları ile mülâkat günü ve yeri, ÖSYM tarafından adaylara duyurulacak ve Bakanlık binasına asılmak suretiyle ilân olunacaktır. Adayların sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sınav sonuç belgelerinin adreslerine postalama tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde ÖSYM’ye yapmaları gerekmektedir. ÖSYM süresi içerisinde yapılan itirazları inceleyerek 10 gün içinde adaylara bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

12- Yazılı sınavı kazanan adayların, ÖSYM tarafından kendilerine gönderilecek olan yazılı sınav sonuç belgesinin ellerine ulaşmasından itibaren 15 gün içerisinde ve her hâlde mülâkat tarihinden 7 gün önce aşağıdaki belgeler ile birlikte Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Hâkim Adaylığı Bürosuna müracaat etmeleri gerekmektedir:

a) Fakülte veya yüksek okul, varsa doktora diplomasının asılları veya noterden onanmış örnekleri, diplomaların düzenlenmemiş olması hâlinde daha sonra diploma ve örnekleri ile değiştirilmek üzere bitirme belgesi, öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanların, diploma asılları veya noterden onanmış örnekleri ile birlikte denkliğinin kabul edildiğine ve Türkiye’deki fakülte programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olduğuna dair verilecek belge,
b) Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmadığını açıkça belirten tam teşekküllü bir Devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu,
c) Askerlik yaptığına, hâlen askerlik hizmetini yapıyor olduğuna veya ilişiği olmadığına ya da ertelendiğine yahut yedeğe geçirilmiş olduğuna dair belge,
d) Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburî hizmetle yükümlü bulunup bulunmadığına dair dilekçe şeklinde bildirim,
e) 6 adet 6x9 ebadında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olacak şekilde başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte son üç ay içerisinde çektirilmiş fotoğraf,
f) Mal bildirim belgesi.

Not : Başvuru Formu el yazısıyla, diğer bütün belgeler daktilo veya bilgisayarla doldurulacaktır.
kaynak:www.memurlar.net
Old 22-08-2006, 19:30   #2
SMK38

 
Varsayılan

sınava giriş kimlik belgeleri ne zaman adayların eline ulaşır acaba
ulaşmadığı takdirde yapılcaklar belirtilmiş ancak ne zamana kadar beklemeliyiz bu belirtilmemiş bilgisi olan cevaplarsa sevinirim
Old 19-09-2006, 14:03   #3
aday27

 
Varsayılan

selam arkadaşlar sınav giriş belgeleri konusunda bilgisi olan yokmu haberleşelim teşekkürler
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İdari Yargı Hakim Adayı Sınav İlanı ! Sibel Hukuk Stajı ve Meslek Seçimi 27 08-10-2008 23:39
ÖSYM Başkanı: Hakim adaylığı sınavını ertelemek istiyoruz faruksa Hukuk Haberleri 2 20-11-2006 18:54
İdari Yargı Hakim Adaylığı hakanfe Hukuk Sohbetleri 5 08-11-2006 18:44
idari yargı hakim adaylığı sınavı aday27 Hukuk Stajı ve Meslek Seçimi 3 02-10-2006 13:11
Adli yargı hakim ve savcı adaylığı sınav ilanı Av. Galip DAĞTEKİN Hukuk Haberleri 2 24-08-2006 16:19


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03957796 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.