Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Çek İptal Kararının Kaldırılması

Yanıt
Old 23-05-2008, 17:34   #1
Av. Feyza

 
Önemli Çek İptal Kararının Kaldırılması

Müvekkil hamili olduğu çeki bankaya ibraz ettiğinde ödeme yasağı kararıyla karşılaşmıştır. Çek iptal davasının görüldüğü sırada müvekkil davaya müdahil olamamış ve mahkeme çekin iptaline karar vermiştir. Kesinleşmiş bu karara rağmen çek iptalinin iptalini isteyebilir miyim? Açacağım bu dava menfi tesbit davası niteliğinde olabilir mi?
Yanıtlarınız için şimdiden teşekkürler...
Old 24-05-2008, 16:16   #2
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
E. 2001/5674
K. 2001/8724
T. 5.11.2001
• TİCARİ SENETLERİN ZAYİ NEDENİYLE İPTALİNE DAİR VERİLEN KARAR ( Davanın Hasımsız Olarak Açılıp Görülmesi Nedeniyle Maddi Hukuk Bakımından Kesin Hüküm Sonuçları Doğurmayacağı - Keşidecisini ve Zilyedini Bağlamayacağı )
• KESİN HÜKÜM SONUÇLARINI DOĞURMAYAN KARAR ( Ticari Senetlerin Zayi Nedeniyle İptaline Dair Verilen - Keşidecisini ve Zilyedini Bağlamayacağı/Davanın Hasımsız Olarak Açılıp Görülmesi )
• ZAYİ NEDENİYLE İPTALİNE KARAR VERİLEN ÇEK ( Elinde Bulunduran Zilyedinin Keşideciye Müracaat Ederek Bedelinin Kendisine Ödenmesini İstemesinin Mümkün Olmadığı )
• İPTAL EDİLEN ÇEK ZİLYEDİ ( İptal Kararının İptali İstemi İle Dava Açıp Kararı Ortadan Kaldırtıp Haklarına Kavuşmasının Başka Deyişle Ödeme Talebinde Bulunmasının Mümkün Bulunduğu )
• MAHKEMECE DOSYADAN EL ÇEKİLMİŞ OLMASI ( Zayi Nedeniyle Çek İptaline Karar Verilip - Aynı Dosya Üzerinde Ödeme Yasağının Kaldırılması Talebi Hakkında Karar Veremeyeceği )
• ÇEK İPTALİ ( Zayi Nedeniyle - Mahkemece Dosyadan El Çekilmiş Olması/Aynı Dosya Üzerinde Ödeme Yasağının Kaldırılması Talebi Hakkında Karar Veremeyeceği )
6762/m. 669, 672, 674, 730/20
ÖZET : 1 ) Ticari senetlerin zayi nedeniyle iptaline dair verilen karar, davanın hasımsız olarak açılıp, görülmesi nedeniyle maddi hukuk bakımından kesin hüküm sonuçları doğurmaz. Bu itibarla ne senedin keşidecisini ve nede mahkemece yapılan ilana rağmen hamili olduğu ticari senedi her nasılsa dava dosyasına ibraz edememiş olan senet zilyedini bağlamaz.

Zayi nedeniyle iptaline karar verilen senedi elinde bulunduran senet zilyedinin keşideciye müracaat ederek senet bedelinin kendisine ödenmesini istemesi mümkün olmadığı gibi, keşidecinin de iptal kararıyla hükümden düşen senedi ödemekten kaçınması gerekir. Senet zilyedi senedin meşru hamili olduğunu iddia ederek, iptal kararın iptali istemi ile dava açıp, zayi nedeniyle verilen iptal kararını ortadan kaldırtıp senede dayalı haklarına kavuşması, bir başka deyişle senede dayanarak ödeme talebinde bulunması mümkün bulunmaktadır.

2 ) Mahkemece, zayi nedeniyle çek iptaline karar verilip, dosyadan el çekildikten sonra; aynı dosya üzerinde ödeme yasağının kaldırılması talebi hakkında karar verilemez.

DAVA : Taraflar arasındaki davadan dolayı İstanbul Asliye 6. Ticaret Mahkemesi'nce verilen 26.2.2001 gün ve 2000/1315 - 2001/154 sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkilinin hamili olduğu 26.1.2001 keşide tarihli 4.000.000.000.-TL.lık keşidecisi Ayyıldızlar İnş. A.Ş. olan çeki kaybettiğini ileri sürerek, çekin iptaline karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, TTK. nun 672 ve 674 ncü maddesi gereğince ilanlar yapılmasına rağmen dava konusu edilen çeki ibraz eden olmadığı gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmiştir. Bilahare mahkemeye müracaat eden müdahil, çeki ibraz ederek ödeme yasağının kaldırılmasını istemiştir. Mahkemece çekin iptali hakkında nihai karar verilerek işten el çekildiği gerekçesiyle, müdahilin talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

Kararı, müdahil vekili temyiz etmiştir.

Dava, TTK.nun 730/20 nci maddesi yollaması ile aynı Kanun'un 669 ve devamı maddelerine göre açılan çek zayi nedeniyle iptal davası olup, mahkemece yasada öngörüldüğü şekilde yapılan ilanlara rağmen zayi edildiği öne sürelen çek'in hamili olduğu iddiasıyla üçüncü bir şahsın dava dosyasına müracaat etmemiş olması ve iddianın da inandırıcı bulunmaması nedeniyle çek'in iptaline karar verilmiştir.

Ticari senetlerin zayi nedeniyle iptaline dair verilen karar, davanın hasımsız olarak açılıp, görülmesi nedeniyle maddi hukuk bakımından kesin hüküm sonuçları doğurmaz. Bu itibarla ne senedin keşidecisini ve nede mahkemece yapılan ilana rağmen hamili olduğu ticari senedi her nasılsa dava dosyasına ibraz edememiş olan senet zilyedini bağlamaz.

Ancak, iptal kararı ticari senedin teşhis fonksiyonunu ortadan kaldıracağından dolayı, artık zayi nedeniyle iptaline karar verilen senedi elinde bulunduran senet zilyedinin keşideciye müracaat ederek senet bedelinin kendisine ödenmesini istemesi mümkün olmadığı gibi, keşidecinin de iptal kararıyla hükümden düşen senedi ödemekten kaçınması gerekir. Ne var ki, senet zilyedinin senedin meşru hamili olduğunu iddia ederek, iptal kararın iptali istemi ile dava açıp, zayi nedeniyle verilen iptal kararını ortadan kaldırtıp senede dayalı haklarına kavuşması, bir başka deyişle senede dayanarak ödeme talebinde bulunması mümkün bulunmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşıldığı üzere, mahkemece iptal kararı, verilip dosyadan el çekildikten sonra, sözkonusu çekin hamili olduğu iddiasıyla dosyaya müracaat eden Coşkun D.'in ödeme yasağının kaldırılması yolundaki talebi hakkında mahkemece dosyadan el çekilmiş olduğu gerekçesiyle herhangi bir karar verilmesine mahal olmadığına dair verilen kararda bir isabetsizlik olmadığı gibi, Coşkun D.'in bu aşamada artık ek kararı temyiz etmekte hukuki yararı da bulunmadığından temyiz isteminin reddi gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, Coşkun Durgenç vekilinin 26.1.2001 tarihli ek karara yönelik temyiz isteminin REDDİNE, oybirliğiyle karar verildi.
Old 10-06-2008, 16:26   #3
Av. Feyza

 
Varsayılan

Sn. Av. Suat Ergin,
Gecikmiş bir teşekkür oldu ama göndermiş olduğunuz karar konuya çok net bir açıklama olmuş.Teşekkür ederim...
Old 25-02-2011, 15:31   #4
MustafaKemal

 
Varsayılan

Değerli üstadım ;

Paylaşmış olduğunuz karar çok işime yaramakla birlikte bir iki soru yöneltmek isterim müsadenizle.

İyi niyetli hamil olan müvekkilim çeki süresinde bankaya ibraz ediyor ve çekin karşılığının bulunduğunu fakat iptal edildiğini öğreniyor . Kesinleşmiş iptal kararının suretini de bankadan alıyor .

Mahkeme gazeteye ilan veriyor ve üç ay içerisinde bir başvuru olmaması dolayısıyla davayı kabul edip çeki iptal ediyor .

Söz konusu çeki iptal ettiren şahıs çekin keşidecisi olmadığı gibi çekin arkasında cirosu da yok .

Şimdi ben paylaştığınız karardaki gibi , mahkemenin verdiği bu iptal kararının iptali için dava açacağım .

Kararı yanlış anlamadıysam iyi niyetli hamil olan müvekkil adına çekin iptal edilmesine ilişkin kesinleşmiş kararın iptalini isteyebiliyorum.

Bu davayı hasımsız mı açmalıyım yoksa çeki iptal ettiren şahıs bu davanın karşı tarafı mı olmalıdır ?

Aklıma alacak davası ya da ilamsız takibe başlamak gibi fikirlerde gelsede karşılığı bulunan bir çeke ilişkin verilen bu kararın iptalini istemek daha mantıklı geldi.

Şimdiden cevabınız için teşekkür eder saygılarımı iletirim.
Old 21-02-2012, 15:35   #5
Avrasya

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan MustafaKemal
Değerli üstadım ;

Paylaşmış olduğunuz karar çok işime yaramakla birlikte bir iki soru yöneltmek isterim müsadenizle.

İyi niyetli hamil olan müvekkilim çeki süresinde bankaya ibraz ediyor ve çekin karşılığının bulunduğunu fakat iptal edildiğini öğreniyor . Kesinleşmiş iptal kararının suretini de bankadan alıyor .

Mahkeme gazeteye ilan veriyor ve üç ay içerisinde bir başvuru olmaması dolayısıyla davayı kabul edip çeki iptal ediyor .

Söz konusu çeki iptal ettiren şahıs çekin keşidecisi olmadığı gibi çekin arkasında cirosu da yok .

Şimdi ben paylaştığınız karardaki gibi , mahkemenin verdiği bu iptal kararının iptali için dava açacağım .

Kararı yanlış anlamadıysam iyi niyetli hamil olan müvekkil adına çekin iptal edilmesine ilişkin kesinleşmiş kararın iptalini isteyebiliyorum.

Bu davayı hasımsız mı açmalıyım yoksa çeki iptal ettiren şahıs bu davanın karşı tarafı mı olmalıdır ?

Aklıma alacak davası ya da ilamsız takibe başlamak gibi fikirlerde gelsede karşılığı bulunan bir çeke ilişkin verilen bu kararın iptalini istemek daha mantıklı geldi.

Şimdiden cevabınız için teşekkür eder saygılarımı iletirim.

Sorunuzun üzerinden neredeyse 1 yıl geçmiş, ancak belki aynı sorundan muzdarip olanlar olabilir. Bu sebeple sorunun cevabını elimden geldiğince vereyim;

Öncelikle çek iptalinin kaldırılması davası kanımca hasımsız açılamaz. Zira iyiniyetli 3. kişi bu davayı zaten müdahil olup engellemesi gereken bir davada müdahil olmadığı için açmaktadır. Yani bi kere bu davada mutlaka çek iptal kararını alan şahıs taraf olacak. Ayrıca keşidecinin de daha sonra çek iptal kararını alan şahsa ödeme yapmaması için keşidecinin de adının geçmesi gerektiğini düşünüyorum.
Old 21-02-2012, 16:20   #6
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Avrasya
Sorunuzun üzerinden neredeyse 1 yıl geçmiş, ancak belki aynı sorundan muzdarip olanlar olabilir. Bu sebeple sorunun cevabını elimden geldiğince vereyim;

Öncelikle çek iptalinin kaldırılması davası kanımca hasımsız açılamaz. Zira iyiniyetli 3. kişi bu davayı zaten müdahil olup engellemesi gereken bir davada müdahil olmadığı için açmaktadır. Yani bi kere bu davada mutlaka çek iptal kararını alan şahıs taraf olacak. Ayrıca keşidecinin de daha sonra çek iptal kararını alan şahsa ödeme yapmaması için keşidecinin de adının geçmesi gerektiğini düşünüyorum.

Ben de soruyu okumuş, cevaplamayı unutmuşum; demek ki. Açılacak davada keşidecinin hasım olarak gösterilmesine gerek yok, diye düşünüyorum. Aradaki en masum kişi o...Neden yargılama giderine mahkum olsun.
Old 30-03-2012, 11:31   #7
Avrasya

 
Varsayılan

Konu kimin taraf olabileceğine gelmişken sorayım;

-Keşideci çek iptal kararının iptalini isteyebilir mi?

Her ne kadar somut olayda işime gelmese de ben keşidecinin, iptal kararının iptaline ilişkin davanın davacısı olabileceğini düşünüyorum. Zira (somut olayda) keşideci gününden önce çek bedelini çek hesabına yatırmış ve çek iptali davası kapsamında konan ödeme yasağı nedeniyle bankadaki parayı tahsil edemeyen hamile icra masrafları ile birlikte (tekrar) ödeme yapmak zorunda kalmıştır. Somut olayda ödeme yasağının kaldırılması ve bankadaki paranın kendisine iadesi konusunda menfaati var gibi görünüyor.

(Bilhassa) Keşidecinin çek iptal davası açamayacağını da düşünerek, iptal kararının iptali davasını açamayacağını düşünenlerin fikirlerini bekliyorum.
Old 13-02-2014, 14:38   #8
av.ismail

 
Varsayılan

İki tane tarafımıza karşı açılan ( çek iptali kararını alan hamiliz ) çek iptali kararının kaldırılması davası mevcut..

a) Birinde hakim bu davanın teknik bir dava olduğunu, kimin yetkili hamil olduğu araştırmasının bu davada yapılamayacağını haricen bize söylemiş durumda..

b) İkinci davanın tensip zaptında verilen ara kararlara göre ise hakim davada hangi tarafın yetkili hamil olduğunu araştıracağını yönünde kararlar var. Yani keşideci ile lehtar arasındaki ticari ilişkinin tespiti ve yapılacak bilirkişi incelemesi için gider avansı vs..

Sizce bu iki uygulamadan hangisi doğru ? çek iptalinin kaldırılması davası teknik bir dava sayılıp çeki elinde bulundurduğu için davanın kabulüne mi karar verilir, yoksa kimin yetkili hamil olduğu araştırması bu dava içerisinde yapılabilir mi ?
Old 24-03-2014, 11:15   #9
188276

 
Varsayılan

Herkese selamlar,

TIpkı bu başlıkta konuşulan türden bir çek elime ulaştı. Çek iptal edilene kadar ne yazık ki müvekkil bir avukata başvurmamış. Bu süreçte borçlunun ödeyeceğim vaadi etkili olmuş. Çek iptali kararının iptali davası açmayı düşünmekteyim. Bu konuda tecrübeli meslektaşların davanın hangi mahkemede açılacağı ve harç konusunda bilgi paylaşmalarını istirham ederim.
Old 07-01-2015, 23:52   #10
gülnihal çevik

 
Varsayılan

Çek iptalinin iptali için bir süre var mıdır?
Old 08-01-2015, 12:15   #11
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan gülnihal çevik
Çek iptalinin iptali için bir süre var mıdır?

Süre olmadığını düşünmekteyim.

Alıntı:
Yazan 2.No.lu mesajdaki Yargıtay kararından
Ticari senetlerin zayi nedeniyle iptaline dair verilen karar, davanın hasımsız olarak açılıp, görülmesi nedeniyle maddi hukuk bakımından kesin hüküm sonuçları doğurmaz.
Old 09-01-2015, 16:51   #12
av.ismail

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan 188276
Herkese selamlar,

TIpkı bu başlıkta konuşulan türden bir çek elime ulaştı. Çek iptal edilene kadar ne yazık ki müvekkil bir avukata başvurmamış. Bu süreçte borçlunun ödeyeceğim vaadi etkili olmuş. Çek iptali kararının iptali davası açmayı düşünmekteyim. Bu konuda tecrübeli meslektaşların davanın hangi mahkemede açılacağı ve harç konusunda bilgi paylaşmalarını istirham ederim.

Merhabalar;

Aleyhimize açılan biri derdest, biri lehimize sonuçlanan ( henüz kesinleşmeyen ) iki adet çek iptalinin iptali davası mevcut..

1) Öncelikle çek iptalinin iptali davasında harç maktudur.

2) Bizim olayımızda taraflar tacir olduklarından Ticaret Mahkemesi görevli idi.

Alıntı:
Yazan 188276
Çek iptalinin iptali için bir süre var mıdır?

Davalar ile ilgili yaptığımız araştırmalarda bir süre sınırına rastlamamıştık. Suat Bey'in yanıtladığı gibi çek iptali kararı maddi hukuk bakımından kesin hüküm sayılmadığından ben de süre sınırının olmadığını düşünüyorum.
Old 14-01-2015, 21:13   #13
gülnihal çevik

 
Varsayılan

Çek iptali kararının iptalini isteyeceğim. Ancak, çekin iptali kararı üzerine, keşideci, iptal kararı alan 1.cirantaya ödeme yapmış.
Biz iptal kararını iptal ettirirsek, keşideciden çek bedelini talep edemez miyiz? Ödeme yapmakla sorumluluktan kurtulmuş mudur?
Old 03-08-2015, 12:44   #14
gülnihal çevik

 
Varsayılan

Çek iptali kararının iptali için açtığım dava sürerken çek zamanaşımına uğrayacak.

Ne yapmalıyım?
Old 10-08-2015, 17:00   #15
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan gülnihal çevik
Çek iptali kararının iptali için açtığım dava sürerken çek zamanaşımına uğrayacak.

Ne yapmalıyım?

Yukarıda aktarmış olduğum karara göre senet zilyeti olarak sizin müvekkiliniz haklarını ancak, "çek iptal kararını iptaliyle" kullanabileceğinden, zamanaşımı sorunsalı sözkonusu olacak olsa bile karar kesinleştikten itibaren işleyecektır(3 yıl).

Alıntı:
Ancak, iptal kararı ticari senedin teşhis fonksiyonunu ortadan kaldıracağından dolayı, artık zayi nedeniyle iptaline karar verilen senedi elinde bulunduran senet zilyedinin keşideciye müracaat ederek senet bedelinin kendisine ödenmesini istemesi mümkün olmadığı gibi, keşidecinin de iptal kararıyla hükümden düşen senedi ödemekten kaçınması gerekir. Ne var ki, senet zilyedinin senedin meşru hamili olduğunu iddia ederek, iptal kararın iptali istemi ile dava açıp, zayi nedeniyle verilen iptal kararını ortadan kaldırtıp senede dayalı haklarına kavuşması, bir başka deyişle senede dayanarak ödeme talebinde bulunması mümkün bulunmaktadır.
Old 16-05-2016, 10:26   #16
gülnihal çevik

 
Varsayılan

Herkese iyi günler,

Çek İptalinin kaldırılması davamız kabul edildi. Ancak davalı taraf (çeki iptal ettiren ciranta) kararı temyiz etti.
Çek aslı, mahkemede olduğundan, dosya yargıtaydan dönene kadar mahkeme, çek aslını vermeyecek.
Tahsilat için dosyanın kesinleşmesini beklemek dışında bir çözüm var mıdır?
Old 20-05-2016, 11:28   #17
wardamir

 
Varsayılan yetkili mahkeme

Merhabalar değerli meslektaşlarım...

Çek iptaline ilişkin dava açmam gerekiyor ancak, yetkili mahkeme konusunda tereddütlerim bulunmaktadır. Müvekkilin hamili konumunda bulunduğu çek Van Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından zayi nedeniyle iptal edilmiştir. İptal kararının iptali için davayı Van' da mı açmamız gerekiyor yoksa müvekkilin ikamet adresinde mi?

cevaplarınız için şimdiden teşekkürler...
Old 28-03-2019, 11:37   #18
gülnihal çevik

 
Varsayılan

Çek iptalinin kaldırılması kararı aldık, karar kesinleşti. Çekin tahsili için takip yapacağım.Çek görünüşte zamanaşımına uğramış görünüyor (2012 çeki) ancak, çeke dayalı haklarımıza kavuşmamız yenidir (2018).Standart çek takibi gibi, keşideci ile cirantalar aleyhine, kambiyo senedine mahsus takip yolu ile yapacağım, değil mi?
Old 16-09-2020, 13:24   #19
gülnihal çevik

 
Varsayılan

Herkese iyi çalışmalar,2012 tarihli çek için, cirantalardan bir tanesi çek iptali kararı aldırmış. Çeki süresinde ibraz edince karşılıksız kaşesi yerine, tedbir kararı kaşesi basıldı ve çekin iptal edildiğini öğrendik.Bunun üzerine çek iptalinin kaldırılmasını dava ettik. Dava kabul edildi. Yargıtaya gitti geldi. Kesinleşmesi 2018 yılını buldu.


Ardından çeke dayalı icra takibi yaptık. Keşideci, zamanaşımı vardır diyerek itiraz etti. Mahkeme zamanaşımı itirazını kabul etti.Halbuki bizim çeke dayalı haklara kavuşma tarihimiz 2018 idi. Hakim, çek iptali, iptalin kaldırılması zamanaşımını kesen sebeplerden değildir, dedi.


İptal edilen çek için zamanaşımı yönünden bilgisi olan var mı?


Cevap veren herkese şimdiden teşekkürler.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İdare Mahkemesi İptal Kararının Yerine Getirilememesi cesur_yürek Hukuk Sohbetleri 10 03-10-2008 18:56
İhtiyati tedbir kararının kaldırılması ilksan Meslektaşların Soruları 2 12-03-2008 13:57
İflasın Ertelenmesi Kararının, Kararın Verildiği Mahkemece Kaldırılması mümkün mü? paroxysme Hukuk Soruları 1 23-09-2007 02:02
Gaiplik kararının,gaip tarafından kaldırılması Av.Coşkun Kurtbek Meslektaşların Soruları 2 06-04-2007 19:50
4 Yıllık Fakülte Mezunlarına Tanınan Öğretmen Olma Hakkı İptal Kararı İptal Davası hacım Hukuk Soruları Arşivi 0 25-02-2003 11:17


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06223202 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.