Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Danıştay Kararı arıyorum

Yanıt
Old 31-10-2011, 09:51   #1
hakkaniyet_

 
Acil Danıştay Kararı arıyorum

Danıştay 11. Daire E 2009/1104 K 2010/9908 sayılı ve 6.12.2010 tarihli karar elinde olan meslektaşlarım, kararı ekleyebilirler mi?

Saygılarımla
Old 31-10-2011, 10:35   #2
tiryakim

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan hakkaniyet_
Danıştay 11. Daire E 2009/1104 K 2010/9908 sayılı ve 6.12.2010 tarihli karar elinde olan meslektaşlarım, kararı ekleyebilirler mi?

Saygılarımla


T.C. Danistay
13.Dairesi
Esas: 2009/1104
Karar: 2009/5496
Karar Tarihi: 21.05.2009
 
İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ - NAZIM İMAR PLANI - İMAR PLANININ KAMU YARARINA UYGUN BULUNMADIĞI - BELEDİYE HİZMET ALANI OLARAK AYRILAN YERİN KAMU YARARI GÖZETİLMEDEN SATILAMAYACAĞI - HÜKMÜN BOZULDUĞU
ÖZET: Taşınmazın bulunduğu parseli kapsayan nazım imar planının planlama esaslarına, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına uygun bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verildiğinden, belirtilen hukuki durum dikkate alınarak ve ihaleye çıkılırken kamu hizmetine ayrılıp ayrılmadığı da araştırılmak suretiyle bakılan dava ile ilgili olarak yeniden bir karar verilmesi zorunlu bulunmaktadır.
(2577 S. K. m. 17)
İstemin Özeti: İstanbul 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 16.10.2008 tarih ve E:2005/2992, K:2008/1518 sayılı kararın; gerekçesinin yetersiz olduğu, bilirkişi incelemesi yapılmadığından eksik inceleme ile karar verildiği, İGDAŞ'ın belediye adına doğalgaz faaliyetinde bulunacağı varsayımında bulunulduğu, oysa taşınmazın özel mülk olarak ve belediyeye gelir temin etmek amacıyla satıldığı, imar planında belediye hizmet alanı olarak ayrılan yerin kamu yararı gözetilmeden satılamayacağı, taşınmazın İGDAŞ tarafından doğalgaz okulu olarak ticari amaçla kullanıldığı, 21.10.1998 tarihli Belediye Meclis kararıyla ilgili mahkemece hiçbir irdeleme yapılmadığı, kararın gerekçesinde yer verilen imar uygulaması işlemine karşı açılan davanın reddi üzerine Danıştay 6. Dairesi'nce kararın onandığı, ancak karar düzeltme yoluna başvurulduğundan bu konuda henüz kesinleşmiş bir yargı kararının bulunmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti: Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik Hâkimi Burcu SİNOPLU'nun Düşüncesi: Temyize konu Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı Birgül KURT'un Düşüncesi: İstanbul İli, Pendik ilçesi, Kurtköy Mahallesi, 7310 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın ihale yoluyla satışına yönelik Belediye Meclis, taşınmazın ihalesine ilişkin Belediye Encümen ve satış bedelinin tamamının ödenmesi nedeniyle tapu takrir işlemlerinin yapılması amacıyla alınan Encümen kararlarının iptali istemiyle açılmış olan davanın reddi yolunda verilen kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Dosyanın incelenmesinden, üzerinde davacıya ait yapının bulunduğu eski 1 pafta 78 parsel sayılı taşınmazın 04.11.1997 tarih ve 2873 sayılı Belediye Encümen kararı ile yapılan parselasyon işlemi sonucu yeni 7310 ada 1 parsel ile 7314 ada 4 parsele dönüştürüldüğü ve 7310 ada 1 parselin imar planında belediye hizmet alanı olarak ayrıldığı, dava konusu edilen Belediye Meclisinin 21.10.1998 tarihli kararıyla 7310 ada 1 parselde bulunan taşınmazın imar planı amacı doğrultusunda değerlendirilmesi ve belediyeye nakit gelir temini amacıyla satış vaadi suretiyle ihale edilmesine karar verildiği, 30.05.2000 tarihli ihaleyle taşınmazı satın almayı taahhüt eden İGDAŞ'a taşınmazın tahsis edildiği, taşınmaz bedelinin tamamının ödenmesi sonucu 16.01.2003 tarihli Encümen kararıyla da taşınmazın satışı için tapu takrir işlemlerinin yapılmasına karar verildiği, 04.11.1997 tarih ve 2873 sayılı parselasyon işlemine ilişkin Encümen kararına karşı açılan dava reddedilmiş ise de, 7314 ada 4 parsel ile 7310 ada
1 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde yapı sahibi tarafından İstanbul 9. İdare Mahkemesi'nde açılan dava sonucu E:2008/503 esas sayılı kararla 1/ 5000 ölçekli nazım imar planının dava konusu taşınmaz yönünden iptal edildiği, dava konusu işlemlerden 21.10.1998 tarih ve 83 sayılı Belediye Meclis kararının iptali istemine yönelik olarak ise temyiz konusu kararda herhangi bir gerekçeye yer verilmediği anlaşılmıştır.
Bu durumda yukarıda anılan hukuki durum dikkate alınarak ve söz konusu yerin ihaleden önce hangi hizmet için özgülendiğinin de araştırılarak yeniden karar verilmesi gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, kararının bozulması gerekeceği düşünülmüştür.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeden ve 2577 sayılı Kanun'un 17/2. maddesi uyarınca davacının duruşma istemi yerinde görülmeyerek işin gereği görüşüldü:
Dava, İstanbul ili, Pendik İlçesi, Kurtköy Mahallesi, 7310 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın ihale yoluyla satışına yönelik 21.10.1998 tarih ve 83 sayılı Belediye Meclis kararının, taşınmazın ihalesine ilişkin 30.05.2000 tarih ve 824 sayılı Belediye Encümen kararının ve satış bedelinin tamamının ödenmesi nedeniyle tapu takrir işlemlerinin yapılması amacıyla alınan 16.01.2003 tarih ve 62 sayılı Encümen kararının iptali istemiyle açılmış; idare Mahkemesi'nce, davacının üzerinde ruhsatsız binası bulunan İstanbul, Kurtköy, eski 1 pafta 78 parsel sayılı taşınmazın 04.11.1997 tarih ve 2873 sayılı Encümen kararı uyarınca tesis edilen imar uygulamasıyla 7310 ada 1 parsel ve 7314 ada 4 parsel olarak ayrılarak davacıya 7314 ada 4 parsel üzerinde hisse verildiği, 7310 ada 1 parselin ise belediye hizmet alanı olarak ayrıldığı, söz konusu uygulama işlemine karşı Mahkemelerinin 2005/2993 esasına kayden açılan davada ise, yapılan bilirkişi incelemesi sonrası alınan rapor uyarınca 15.10.2008 tarih ve K:2008/1486 sayılı kararla davanın reddine karar verildiği, davalı belediye tarafından da uygulama sonrası belediye hizmet alanı olarak ayrılan 7310 ada 1 parselin İGDAŞ'a satışına karar verilerek satış işleminin gerçekleştirildiği, davacı tarafından ise bu satış işlemine ilişkin encümen kararlarının iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığının anlaşıldığı, buna göre, planlarda belediye hizmet alanı olarak belirlenen dava konusu taşınmazın belediye adına doğalgaz faaliyetinde bulunmak üzere İGDAŞ'a satışına ilişkin encümen kararlarında hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Dosyanın incelenmesinden, üzerinde davacıya ait yapının bulunduğu eski 1 pafta 78 parsel sayılı taşınmazın 04.11.1997 tarih ve 2873 sayılı Belediye Encümen kararı ile yapılan parselasyon işlemi sonucu yeni 7310 ada 1 parsel ile 7314 ada 4 parsele dönüştürüldüğü ve 7310 ada 1 parselin imar planında belediye hizmet alanı olarak ayrıldığı, dava konusu edilen Belediye Meclisinin 21.10.1998 tarihli kararıyla 7310 ada 1 parselde bulunan taşınmazın imar planı amacı doğrultusunda değerlendirilmesi ve belediyeye nakit gelir temini amacıyla satış vaadi suretiyle ihale edilmesine karar verildiği, 30.05.2000 tarihli ihaleyle taşınmazı 95.633,35-TL+KDV bedelle satın almayı taahhüt eden İGDAŞ'a taşınmazın tahsis edildiği, taşınmaz bedelinin tamamının ödenmesi sonucu 16.01.2003 tarihli Encümen kararıyla da taşınmazın satışı için tapu takrir işlemlerinin yapılmasına karar verildiği, ancak 7314 ada 4 parsel ile 7310 ada 1 parsel sayılı taşınmazlar üzerinde yapı sahibi olan Bayram Yaltıraklı tarafından İstanbul 9. İdare Mahkemesi'nde açılan davada 30.01.2009 tarih ve E.2008/503, K:2009/213 sayılı kararla 1/5.000 ölçekli nazım imar planının dava konusu taşınmaz yönünden iptal edildiği anlaşılmıştır.
Her ne kadar davacı tarafından 04.11.1997 tarih ve 2873 sayılı parselasyon işlemine ilişkin Encümen kararına karşı açılan dava reddedilmiş ise de, İstanbul ili, Pendik ilçesi, Kurtköy Mevkii, Kovacık Köyü, eski 1 pafta 78 parsel, yeni 7314 ada 4 parsel ve 7310 ada 1 parsel sayılı alanın belediye hizmet alanı olarak belirlenmesine ilişkin 10.05.2006 tarih ve 816 sayılı 1/5.000 ölçekli nazım imar planının iptali istemiyle Bayram Yaltıraklı tarafından açılan dava sonucu İstanbul 9. İdare Mahkemesi'nin E:2008/503, K:2009/213 sayılı kararıyla 7314 ada 4 parsel ve 7310 ada 1 parselde söz konusu kişiye ait taşınmazın bulunduğu parseli kapsayan alanın belediye hizmet alanı olarak belirlenmesine ilişkin 1/5.000 ölçekli nazım imar planının planlama esaslarına, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına uygun bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verildiğinden, belirtilen hukuki durum dikkate alınarak ve söz konusu yerin ihaleye çıkılırken kamu hizmetine ayrılıp ayrılmadığı da araştırılmak suretiyle bakılan dava ile ilgili olarak yeniden bir karar verilmesi zorunlu bulunmaktadır.
Öte yandan, temyize konu kararda dava konusu işlemlerden 21.10.1998 tarih ve 83 sayılı Belediye Meclis kararının iptali istemine yönelik olarak herhangi bir gerekçeye yer verilmemesi nedeniyle İdare Mahkemesi'nce bozma üzerine yeniden karar verilirken anılan hususun dikkate alınması gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi gereğince İstanbul 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 16.10.2008 tarih ve E:2005/2992, K:2008/1518 sayılı kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 21.05.2009 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı
Old 31-10-2011, 10:48   #3
hakkaniyet_

 
Varsayılan

Emeğiniz için teşekkürler ancak kararın sadece esas nosu aynı, aradığım karar bu değil maalesef.Sizin eklediğiniz:

T.C. Danistay
13.Dairesi
Esas: 2009/1104
Karar: 2009/5496
Karar Tarihi: 21.05.2009

Benim aradığım ise:

Danıştay 11. Daire E 2009/1104 K 2010/9908 sayılı ve 6.12.2010 tarihli karar.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
danıştay kararı arıyorum limpid Meslektaşların Soruları 2 14-09-2011 11:17
danıştay kararı arıyorum gencerx07 Meslektaşların Soruları 2 18-06-2010 16:57
Danıştay Kararı Arıyorum Av.Rıdvan Ergün Meslektaşların Soruları 9 27-05-2010 17:02
danıştay kararı arıyorum ozlm Meslektaşların Soruları 0 07-05-2010 19:00
danıştay kararı arıyorum , avktderya Meslektaşların Soruları 2 03-11-2009 15:00


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04179311 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.