Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

derdest olurmu

Yanıt
Old 12-07-2008, 20:06   #1
hüseyna

 
Varsayılan derdest olurmu

davacı vekili daha önce açmış olduğu davada ön alım hakkını kullanmak amacıyla şufa davası açmıştır. mahkemede yapılan yargılama ve keşif sırasında gayrımenkulun değeri 300.000.ytl olarak tespit edilmiştir. davacı vekili bunun özerine dava dilekçesini ıslah ederek muvazaa nedeniyle iptal ve tescil ile birlikte şufa hakkını kullanmak istemiştir. mahkemece ıslah talebi ret edilmiştir. davacı vekili ikinci bir dava açarak muvazaa sebebiyle tapu iptal ve tescil ile ön alım hakkını kullanmak dava açmıştır. burda sadece muvazaa kelimesinin eklenmesiyle dava değişirmi? ayrıca daha önce bu arazileri devreden kişileride eklemitir. derdestlik itirazı olurmu. ayrıca kanuna göre üç ay içinde bu davanın açılması gerekmektedir. ikinci açılan dava bir yıl sonra açılmıştır. hak düşürücü süre geçmemişmidir.
Old 13-07-2008, 10:07   #2
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Usul önce gelir...

ISLAH (HUMK.m.83)
Davanın tamamen ıslahı durumunda, dava dilekçesinden itibaren bütün usul işlemlerinin yapılmamış sayılması HUMK.’nın 87.m. hükmü gereğidir.

“Dava açıldıktan sonra mevzuunda, sebebinde ve delillerde ve sair hususlarda usule müteallik olmak üzere yapılmış olan yanlışlıkları bir defaya mahsus olmak üzere düzeltmek ve eksiklikleri de tamamlamak imkânını veren ve mahkeme kararına lüzum olmadan tarafların sözlü ve yazılı beyanlarıyla yapılabilen ıslah, tahkikat ve yargılama bitinceye kadar yapılabilir. Yargıtay’ca hüküm bozulduktan sonra bu yoldan yararlanılması mümkün değildir.” (YİBKK.,E. 1944/10,K. 1948/3,T. 4.2.1948).

---Dava dilekçesinde gösterilmiş olan müddeabih -davalı muvafakat etmese bile- aynı dava içinde ıslah yolu ile arttırabilir (AYM.’nin 20.07.1999 tarih, 1999/1 E, 1999/33 K. sayılı kararı, RG.04.11.2000 T.).
---Islah yoluyla davada hasım değiştirilemez (HGK.E. 1980/14-2347,K. 1980/2472 T. 21.11.1980).

Alıntı:
mahkemece ıslah talebi ret edilmiştir
Gerekçe...

Ve Kahve molası.
Old 13-07-2008, 10:33   #3
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Muvazaa

Muvazaa iddiasının kanıtlanması, 05.02.1947 gün ve 20/6 sayılı YİBK.’na göre, yazılı delille mümkündür. Ancak sözleşmeye taraf olmayan, iddiasını her türlü delille ispatlayabilir (HGK.E. 2003/1-374,K. 2003/370,T. 28.5.2003).

Olayda, çekişmeli taşınmazın satış tarihindeki gerçek değeri ile tapuda gösterilen değeri arasında, gerçek değer aleyhine, açık bir nispetsizlik bulunduğu, uzman bilirkişilerce kesin olarak saptanırsa (saptanmışsa), rapor; muvazaa iddiasının dayanağı (ispatı) sayılmalıdır.

Muvazaa iddiasına dayalı davalar, zamanaşımına ve hak düşürücü süreye tabi olmaksızın, her zaman açılabilir. Yargısal uygulama bu doğrultudadır. Bu husus HGK.’nın 22.6.1983 gün ve 479/719 sayılı kararında da vurgulanmıştır. Muvazaa, gerek def'i olarak ve gerekse dava yoluyla her zaman ileri sürülebilir.

Alıntı:
muvazaa kelimesinin eklenmesiyle dava değişir mi?

Ne dersiniz?

Ve yine kahve molası...
Old 13-07-2008, 16:38   #4
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Önalım (Şufa) davası

ÖNALIM (ŞUFA) DAVASI (TMK.m.732).
Önalım hakkı, paylı mülkiyet hükümlerine tabi taşınmazlarda, payın üçüncü şahsa satılması halinde, diğer paydaşlara o payı öncelikle satın alma hakkını veren bir haktır. Bu hak paylı mülkiyet ilişkisi kurulduğu anda doğar ve satışın yapılması ile de kullanılabilir hale gelir.

Önalım hakkının kullanılmasıyla, bu hakkını kullanan paydaş ile alıcı arasında, kapsam ve şartları satıcı ile davalı arasında yapılan sözleşmenin aynı olan, bir satım ilişkisi kurulmuş olur. Önalım hakkını kullanan paydaş bu payı satın almak isterken yargılama sırasında önalım bedelini depo etmek zorundadır.
Önalım bedeli tapuda gösterilen satış bedeli ve davalı tarafından ödenen harç ve masraflar toplamından ibarettir.
Davanın kabul edilmesi halinde önalım bedelinin ayrılmaz parçası olan davalı tarafından yapılan harç ve masrafların da davalıya ödenmesine karar verilmelidir. (Y.6.HD.,E. 2005/8676,K. 2005/11215,T. 6.12.2005,Kazancı).
Önalım hakkı; dava dışı irade bildirimi ile değil, ancak dava yolu ile kullanılabilir. Yapılan her pay satışı ile önalım hakkı yeniden doğar.

Önalım davası ile oluşan kararlar inşai (kurucu) nitelikte olup, kararla birlikte sonuç doğurmaktadırlar.
Dava; davalı payının, önalım hakkı nedeniyle, iptali ve davacı adına tescilini talebine ilişkindir.
Davalının kendi üzerine düşen payı haricen satması, diğer paydaşların önalım hakkına etki etmez. Haricen satış davacının önalım hakkını etkilemez. Tapuda gösterilen satım bedeli ile bu satım nedeniyle alıcı tarafından yapılan tapu giderleri toplamı olan önalım bedelinin yatırılması için davacıya süre tanınması gerekir
(Y.6.HD.,E. 2005/8079,K. 2005/10986,T. 01.12.2005,Kazancı).

Önalım hakkı satışın hak sahibine bildirildiği tarihin üzerinden üç ay ve her halde satışın üzerinden iki yıl geçmekle düşer (TMK.m.733/3).
Bu süre hak düşürücü süre olup, mahkemece kendiliğinden göz önünde bulundurulması gerekir (Y.6.HD.E. 2005/8089,K. 2005/10934,T. 29.11.2005,Kazancı).

Özet:
1)Elde var iki dava...
2)Usul+ Esas= Amaca uygun dava...

Alıntı:
derdestlik itirazı olur mu?

Kahve...
Old 13-07-2008, 17:05   #5
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Derdestlik

Bilindiği gibi, “derdestlik itirazı” ilk itirazlardan olup, HUMK.m.187.uyarınca, esasa cevap süresi içerisinde ileri sürülmelidir.

“Derdestlik” ve “kesin hüküm”, koşulları itibariyle aynıdır. Ne ki, “kesin hüküm”de önceki davanın kesinleştiği; “derdestlik” itirazında ise, önceki davanın bakılmakta olduğu ileri sürülür.

Alıntı:
...ayrıca daha önce bu arazileri devreden kişileri de eklemiştir.

Bu durumda...?

Olayda her iki davanın tarafları, sebebi ve konusu aynı mı?

Çalışma konusu: Önceki davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi, ikinci davada derdestlik itirazına engel olur mu? Bu konuda içtihat farklılığı var mı?
Old 13-07-2008, 18:20   #6
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Özet

OLAY: (A)’nın önalım (TMK.m.732) hakkını kullanmak istemesinden ibarettir:

1.Bu hakkını kullanmak isteyen paydaş (A), diğer paydaş
(B)’ye ve (B)’nin payını sattığı (C)’ye dava açar(Dava dosyası?).

2.Yargılama sırasında taşınmazın değeri, bilirkişilerce YTL 300 bin olarak tespit edilir.

3.Bunun üzerine davacı (A), dava dilekçesini “tümüyle” ıslah ederek, “muvazaa nedeniyle iptal ve tescil ile birlikte şufa hakkını kullanmak” ister.

4.Mahkemece ıslah talebi reddedilir (Gerekçe?)

5.Bunun üzerine davacı (A) vekili (V), “muvazaa sebebiyle tapu iptal ve tescil ile ön alım hakkını kullanmak” talepli ikinci bir dava açar.
Bu davaya davalı olarak “daha önce bu arazileri devreden kişileri”(D+ diyelim) de ekler.

(Yani A, bu ikinci davada, B,C ve D+’ya dava açmış olur)
(Doğru mu?).

SORULAR:
1.Davalılar B,C ve D+, “Derdestlik itirazı”nı ileri
sürebilirler mi?
2.İkinci dava bir yıl sonra açılmış ise, “Hak düşürücü
süre” geçmiş midir?
---
Bir arkadaşımız da davayı bitirsin lütfen...
Old 13-07-2008, 18:59   #7
Hasan Coşkun

 
Varsayılan

İkinci davada muvazaa kelimesini kullanılması; sonucu,davayı değiştirir.Davayı farklı bir dava kılar. Çünkü muvazaa hukuksal nitelemesine dayanmak farklı olaylara gönderme yapmayı içerir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
derdest davada davacı tarafın değişmesi deku Meslektaşların Soruları 2 09-05-2008 19:43
kat mülkiyeti yasasındaki değişikliğin derdest davaya etkisi mnokay Meslektaşların Soruları 6 16-04-2008 10:14
derdest olur mu? miss_lawyer Meslektaşların Soruları 4 09-10-2007 13:52
itirazın iptali ve derdest alacak davası avk-e Meslektaşların Soruları 10 02-08-2007 19:25
terditli davalarda terditlerden biri derdest ise 2.dava derdest olurmu detlef Meslektaşların Soruları 1 09-08-2006 15:15


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04604697 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.