Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Terekeye Temsilci Tayin Ettirme ve Usül

Yanıt
Old 03-12-2007, 14:27   #1
Av.Pınar Ertunç

 
Varsayılan Terekeye Temsilci Tayin Ettirme ve Usül

Kamulaştırmasız el atmanın önlenmesi davasında iştirak halinde mülkiyet söz konusu olup, ölenler olduğu için taraf teşkili sağlanamadığından, hakim terekeye temsilci tayin ettirilmesi için süre vermiştir.Terekeye temsilci tayin ettirilmesi uslünü bilen meslektaşlarımdan yardım rica ediyorum.Miras şirketi kurulması ve terekeye temsilci tayin ettirilmesinin yolu nedir?
Old 04-12-2007, 11:47   #2
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan


TMK. 640/3 maddesi ile Vel.Ves.Mir.Hükümlerinin Uyg.ilişkin Tüzüğün 54 maddesine göre , mirasbırakanın son yerleşim yeri mahkemesine verilecek bir dilekçe ile , terekeye temsilci atanması istenir.

Mirasçılardan biri veya birkaçı başvurabilir. Dava hasımsız olarak açılır. Veraset belgesi eklenir. Nüfus aile kayıt tablosu eklenir veya bilgi verilir. Hakim tanık da dinler . Mirasçılardan biri temsilci olarak atanabilir.

Saygılarımla.

TÜRK MEDENİ KA
NUNU
Miras Ortaklığı
Madde 640/3- Mirasçılardan birinin istemi üzerine sulh mahkemesi, miras ortaklığına paylaşmaya kadar bir temsilci atayabilir.
TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK
MİRAS ORTAKLIĞI VE TEMSİLCİSİ
Madde 54 - Birden çok mirasçı bulunması halinde, mirasın geçmesiyle birlikte paylaşmaya kadar, mirasçılar arasında terekedeki bütün hak ve borçları kapsayan bir ortaklık meydana gelir.
rk Medeni Kanununun 640 ıncı maddesinin uygulanmasında miras ortaklığına temsilci atanması istemi, mirasbırakanın yerleşim yeri sulh hakimine sözlü veya yazılı beyanla olur. Sözlü beyan tutanağa geçirilerek beyanda bulunana imzalattırılır.
Old 18-02-2011, 18:04   #3
tiryakim

 
Varsayılan

Değerli Meslektaşlarım bir kaç tane sorum olacak .Umarım yardımcı olursunuz ...

1-) Terekeye Temsilci atanmasını alacaklılar isteyebilirler mi ?
2-) Terekeye temsilci atanması dilekçesinde davalı olarak mirasın rededen mirasçıları mı göstereceğiz yoksa davayı hasımsız mı açacağız ?

Teşekkürler...
Old 09-09-2011, 20:46   #4
AvukatRaul

 
Varsayılan

Degerli uyeler,
Sulh hukuk mahkemesinin miras ortakligina temsilci atamasina iliskin karari, karar verildigi andan itibaren icrai nitelik tasir mi yani kesinlesmis midir yoksa temyiz hakki tebligatla dogdugundan tebligat yapilmasini takiben mi kesinlesir? Temsilcinin goreve baslayacagi anin belirlenmesi bakimindan bu hususu anlamaya calisiyorum. Katkilariniz icin tesekkur ederim.
Old 09-09-2011, 21:53   #5
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

1. Bu gibi kararların temyizi kabil olduğundan, kararın mirasçılara tabliği ile kesinleşmesi sonucu temsicinin göreve başlayabileceğini düşünüyorum.

2. Önceki yazımda davanın hasımsız olarak açılacağını yazmıştım. Tüzükteki "sözlü beyanla da başvuru yapılabileceği " sözleri bu yoruma destek vermekle beraber, aşağıdaki yargıtay kararına göre ; dava hasımsız olarak açılsa dahi hakimin resen mirasçıların tamamının davaya katılmasını sağlaması gerektiğinden söz etmektedir. Buradan da davanın hasımlı olarak açılması gerekliliği sonucuna varabiliriz. Kaldı ki, hasımsız açılsa dahi hakim bu eksikliği resen tamamlayacaktır.

3. " Tereke temsilcisi atanması sadece miresçılar tarafından talep edilebilir. Tereke alacaklıları ,mirasçıların alacaklıları,vasiyet alacaklıları bu bakımdan temsici atanmasını talep edemez." ( Ali Naim İNAN, Şeref ERTAŞ, Hakan ALBAŞ, Miras Hukuku 2004 sh: 542)

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden:
Esas No : 2007/11016
Karar No: 2008/10040
Mahkemesi : İstanbul .... Sulh Hukuk Mahkemesi
Tarihi : 30/5/2006
Numarası : Esas no: 2006/.....Karar no: 2006/....
Davacı : ........
Davalı : Hasımsız
Dava Türü : Miras Şirketine Temsilci Atanması
Temyiz Eden : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilenhükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay CumhuriyetBaşsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 640. maddesi gereğince atanan miras şirketi temsilcisi, özel kayyım yetkilerine sahip olup tüm mirasçılar (tereke) adına tasarruf ve hareketeder. Miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin karar, tüm mirasçıların hukukunuetkileyeceğinden davaya mirasçıların tamamının katılımının sağlanması gerekmektedir.

Diğer taraftan, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 73. maddesinde: "Kanunun gösterdiği istisnalar haricinde hakim her iki tarafı istima veyahut iddia vemüdafaalarını beyan etmeleri için kanuni şekillere tevfikan davet etmedikçe hükmünü veremez."Hükmüne yer verilmiştir.

Mahkemece anılan hükümler göz önünde bulundurularak, re'sen gözetilmesi gerekentaraf teşkilinin sağlanması gerekirken, bu hususa uyulmaksızın davanın esasına girilerekhüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmünsonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 7.7.2008 pzt
Old 10-09-2011, 00:52   #6
AvukatRaul

 
Varsayılan

Sayın Yucel Kocabas cevabınız icin tesekkur ederim.

Aslinda, benim aklimi karistiran tek husus, HUMK 433 uyarinca nasil ki temyiz kararlarin icrasini durdurmuyorsa, kararin kesinlesmesi icin de tebligata ihtiyac var midir?

Bir taraftan, tebligatin gecikmesi nedeniyle, terekenin zarara ugramasi soz konusu olabilecekken diger taraftan temsilciye itiraz veye karari temyiz etmek isteyen murisin hakkini gozetmek gerekiyor.

Aslinda, asagidaki kararda da bahsedildigi uzere, defter tutulmasi bir koruma tedbiri olarak dusunulebilir. Dolayisiyla, tereke bu sekilde korunabilir. Ama temsilci tayinine yonelik karar, yonetim hakkini veren bir temsil iliskisini insa ettigi icin bence de kararin icra edilebilmesi icin itiraz/temyiz sonucu beklenmeli.

KARAR : Dava, tereke tespiti ( TMK. md.589 ) ve terekeye temsilci atanmasý ( TMK. 640/3 ) isteðine iliþkindir.
1- Sulh Hakiminin tedbir olarak terekeyi tespit edip, defterini tutmasýna dair yaptýðý iþlemler, nihai hüküm niteliðinde olmayýp tedbir niteliðinde olduðundan temyizi kabil deðildir. Bu bakýmdan tereke tespitine yönelik temyizin reddine karar vermek gerekmiþtir.
2- Terekeye temsilci atanmasýna iliþkin hükmün incelenmesine gelince;
a- Dosyadaki yazýlara kararýn dayandýðý delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlýþlýk görülmemesine göre terekeye temsilci atanmasýna iliþkin hükmün esasýna yönelik temyiz itirazlarý yersizdir.
b- Temsilcinin sýfatýna yönelik itiraza gelince;
Miras ortaklýðý temsilcisi ( TMK. md.640 ) özel kayyým niteliðindedir. Türk Medeni Kanunu'nun 431. maddesi uyarýnca vasi tayininde usul kayyým ( mümessil ) için de uygulanýr. Türk Medeni Kanunu'nun 422. maddesi gereðince vasinin sýfatýna karþý yapýlan itirazlarý veya vasinin ileri sürdüðü kaçýnma sebeplerini ( özürleri ) inceleme görevi ile ilgili yasal hükümlerin mümessile yapýlan itirazýn ya da kaçýnma sebeplerinin incelenmesinde de gözetilmesi zorunludur. Vesayet makamýnýn itirazý ret etmesi halinde itirazý denetim makamýnýn incelemesi gerekir. Türk Medeni Kanunu'nun 397. maddesinde belirtilen denetim makamý görevi; Asliye Hukuk Mahkemesine aittir. ( 5133 S.K. md.2-3, TMK. Md.397/2 ) Öyle ise miras ortaklýðý temsilcisinin ( TMK. md.640/3 ) þahsýna yönelik itiraza iliþkin dilekçenin açýklanan kurallar çerçevesinde deðerlendirilip görev yönünden reddi ile gereði yapýlmak üzere dosyanýn geri çevrilmesine karar vermek gerekli olmuþtur.
(2. HUKUK DAÝRESÝ, E. 2007/4464, K. 2007/8725, T. 24.5.2007)
Old 14-10-2012, 15:00   #7
huulya

 
Varsayılan Amaca aykırı değil mi?

Eğer davaya muvafakat sağlanamazsa daha kısa bir yol olarak terekeye temsilci atanması yoluna başvuracağız. fakat görüyorum ki terekeye temsilci atanması daha uzun bir süreci gerektiriyor,davalı olarak diğer mirasçıların gösterilmesi, diğer mirasçılara tebligat yapılması. Bir talepten ziyade bir dava haline mi dönüşüyor temsilci atanması?
Old 14-10-2012, 22:57   #8
AvukatRaul

 
Varsayılan

Hülya Hanım, dediğiniz gibi talebin ötesinde bir dava çeşididir. Hakimin temsilci atama ya da atamama imkanı vardır. Dolayısıyla, tarafları dinlemesi gerekir.
Old 15-10-2012, 10:55   #9
huulya

 
Varsayılan

Sayın AvukatRaul; miras ortaklığına her mirasçı söz hakkına sahiptir,bunun bir gereği olarak terekeye temsilci atanmasında da tabii ki her mirasçı taraf olarak dinlenmek zorunda; ama biz avukatlar açısından ele alalım konuyu: Zaten muvafakat almaktan kaçmak için, daha çabuk halledelim düşüncesiyle bu davayı açıyoruz. Diğer davalardan daha pratik olmak zorunda değil mi? Bir usuli eksikliğin giderilmesi için zaten temsilci atanması yoluna gidiliyor,öyleyse normal dava formatından ziyade bir talep gibi olmalı terekeye temsilci atanması.
Old 16-10-2012, 15:31   #10
AvukatRaul

 
Varsayılan

Hülya Hanım hızlı netice elde etmek istiyorsanız, usuli bir talepten ziyade temsilci atama ihtiyacı nereden kaynaklanıyor yazmanızı tavsiye ederim. En fazla 2 celse sonunda netice elde edersiniz. Tebligatı bir sorun olarak görüyorsanız; özellikle bunu belirterek mirasçıların ilgisizliğine işaret edip terekenin zarara uğrayacağını belirtebilirsiniz.

Unutmayın, avukat olarak temsilci atanmasını istemeyen bir mirasçıyı da temsil edebilirsiniz. Zira temsilci atamasının çok ciddi mali ve hukuki sonuçları vardır. O durumda bu davanın diğer davalardan bir farkı olmadığını anlayacağınızı düşünüyorum.
Old 16-10-2012, 15:45   #11
Cumhur Okyay

 
Varsayılan

Öye tandan, kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davalarında da iştirak halinde mülkiyette, "terekeye temsilci" zorunlu mu? Benim açımdan, tahkike tâbi bir konu. Saygılarımla...
Old 16-10-2012, 15:54   #12
AvukatRaul

 
Varsayılan

İştirak halini yaratan her durum mevcut kanun gereği temsilci tayinini mecbur kılıyor.
Old 16-01-2014, 11:53   #13
AV.SÜMEYRA ÜNLÜ ÇELİK

 
Varsayılan kamulaştırmasız hukuki el atma davasında iştirak halindeki terekeye temsilci atanması

kamulaştırma ve da iştirak halinde mülkiyette, "terekeye temsilci" zorunlu değil diye düşünüyorum. İdari yargıda açtığım kamulaştırmasız el atma nedeniyle bedelin tahsili talebimle ilgili davamda mirasçılardan sadece biri adına ve payına düşen hissesi için açtım. Davam devam ediyor. Terekeye temsilci atanmalı diye bir karar verilmedi.
Old 06-02-2014, 11:34   #14
Av.Ayse E.

 
Varsayılan

Baro tarafından tereke temsilcisi olarak görevlendirilen avukata herhangibir ücret ödeniyor mu? Cevap veren meslektaşlarıma şimdiden teşekkürler?
Old 08-02-2014, 19:13   #15
Lpolat

 
Varsayılan

Terekeye temsilci atanmasına gerek yok

DAVA HAKKI
(Değişik madde: 24/04/2001 - 4650/7. md.)

Kamulaştırmaya konu taşınmaz malın maliki tarafından 10 uncu madde gereğince mahkemece yapılan tebligat gününden, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabilir.

İdari yargıda açılan davalar öncelikle görülür.

İştirak halinde veya müşterek mülkiyette, paydaşların tek başına dava hakları vardır.

İdare, kamulaştırma belgelerinin mahkemeye verildiği günden itibaren otuz gün içinde maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabilir.

İdare tarafından, bu Kanun hükümlerine göre tespit olunan malike ve zilyede karşı açılan davaların görülmesi sırasında, taşınmaz malın gerçek malikinin başka bir şahıs olduğu anlaşıldığı takdirde, davaya bu gerçek malik, tapu malikinin daha önce öldüğü sabit olursa mirasçıları da dahil edilmek suretiyle devam olunur.

Açılan davaların sonuçları dava açmayanları etkilemez.
Old 12-09-2014, 15:26   #16
cmuk

 
Varsayılan Tapu iptali-Terekeye temsilci

Tarafımıza açılan tapu iptali ve tescil davasında terekeye temsilci tayin ettirmesi için davacıya süre verildi. Davacı davasını açtı ve terekeye baro tarafından görevlendirilen temsilci tayin edildi. Şimdi ben davalı vekili olarak temsilci tayini kararını temyiz etsem, tapu iptal davası temsilci tayini davasının Yargıtay dan dönüşünü beklemek zorunda mı?
Old 14-06-2019, 13:52   #17
Av. Erdem Akçay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan cmuk
Tarafımıza açılan tapu iptali ve tescil davasında terekeye temsilci tayin ettirmesi için davacıya süre verildi. Davacı davasını açtı ve terekeye baro tarafından görevlendirilen temsilci tayin edildi. Şimdi ben davalı vekili olarak temsilci tayini kararını temyiz etsem, tapu iptal davası temsilci tayini davasının Yargıtay dan dönüşünü beklemek zorunda mı?

Geç bir yanıt ancak, tapu iptali ve tescili davasında ortaklığa temsilci atanması mecburi olduğu için itiraz sonucu bekletici meseledir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Terekeye Konu Olan TaŞinmazin MÜhÜrlenmesİ üye18721 Meslektaşların Soruları 1 14-07-2007 20:27
Yetkisiz Temsilci karşılıksız çek Av.Murat Bölükbaş Meslektaşların Soruları 2 06-07-2007 14:47
asker borçluya karsı icra takıbı ve vekaletname vermesındekı usül... Av.Ayse E. Meslektaşların Soruları 1 21-06-2007 00:13
Yetkisiz Temsilci Viyola Meslektaşların Soruları 10 08-06-2007 20:02
Eş durumundan tayin... yargıç isa Hukuk Soruları Arşivi 1 11-07-2006 11:14


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05643606 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.