Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Belirli süreli iş sözleşmesinde cezai şart ve tazminat

Yanıt
Old 13-08-2009, 11:01   #1
Numerus Clausus

 
Varsayılan Belirli süreli iş sözleşmesinde cezai şart ve tazminat

İyi günler sayın meslektaşlarım.
Müvekkil 1 yıl süreli iş sözleşmesi ile bir eğitim kurumunda işe başlamıştır. Ancak sözlemenin bitimine 2 ay kala haklı neden olmaksızın iş sözleşmesi sona erdirilmiştir. Dava sürecinde bilirkişi raprounda 2 aylık ücret ücret alacağının ücret olarak değil tazminat olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Oysaki dava açarken bunun muaccel ücret alacağı olduğundan bahisle dava açmıştık. Bu durumda tazminat olarak kabul edecek olursak istediğimiz tazminat miktarı da değişecektir. Bu konuda bilgisi olan meslektaşlarım yardımcı olabilirse sevinirim.
Teşekkür ederim.
Old 14-08-2009, 17:58   #2
avfatihemir

 
Varsayılan

Sayın meslektaşım,
siz ücret alacağı olarak dava açmısanız da bu talebinzin tazminat olarak değerlendirilmesinin doğru olduğu kanaatindeyim. Zira bu talebin BK 325. maddesi uyarınca değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu ücrete daha hak kazanılmamış. Ancak, belirli süreli sözleşme uyarınca, karşı tarafın taahhüdü sözkonusu olduğu için iş akdi 2 ay önce haksız fesih edilmiş olduğu için 2 aylık zarara uğratılmış müvekkiliniz. Bu 2 aylık sürede başka yerde çalışmamış ise 2 aylık ücret karşılığı zarar söz konusu olacaktır. Bu zarar karşılığı BK 325. maddesi gereğince tazminat olarak talep edilmelidir.
Bu arada, bu tür sözleşmelerde sadece işçi tarafını cezai şart altına sokan hükümlerinde Yüksek Mahkeme tarafından geçersiz kabul edildiğini de belirtmek isterim.
Old 14-08-2009, 23:18   #3
Numerus Clausus

 
Varsayılan

Sayın meslektaşım zamanınızı ayırıp cevapladığınız için teşekkür ederim...
Old 14-08-2009, 23:36   #4
avahmetevcimen

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu

E:2007/9-178
K:2007/179
T:28.03.2007

İŞ HUKUKU
BELİRLİ SÜRELİ HİZMET SÖZLEŞMESİ
BAKİYE SÖZLEŞME SÜRESİ ÜCRETİ
MAHKEMECE YAPILACAK İNDİRİM

Özet
Belirlisüreli hizmet sözleşmesinin haksız ve nedensiz feshedilmesi dolayısıyla bakiye sözleşme süresi ücreti istenmesi halinde, davalının talebinin olup olmadığına bakılmaksızın BK'nın 325/2 maddesi uyarınca indirim yapılmalıdır.
Bu indirim; hizmet
sözleşmesi feshedilen ve çalışma gücü serbest kalan çinin, öğrenim derecesi, mesleki yeterliliği, sosyal durumu, yetenekleri ve yaşı gözetilerek aynı veya pek yakın koşullarda gücünü ne kadar sürede değerlendireceğinin ve ne oranda kazanç sağlayacağının tespiti sonucunda belirlenen indirimler.

818 s. Yasa m. 90,325/2

Taraflar arasındaki "Alacak" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 3. İş Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 26.04.2005 gün ve 2004/1497-2005/518 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 20.02.2006 gün ve 2005/22117-2006/3839 sayılı ilamı ile:
(...1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Davacının öğretmen olarak
e girdiği davalı yerinde genel müdürlük kadrosu kaldırılarak sözleşmesi feshedilmtir. Davalının davacının sözleşmesini fesih yoluna gitmeyip öğretmenlik teklifi edebilecekken bu yola gitmediği görülmektedir. Yaptığı in niteliği nedeniyle belirlisürelisözleşmesi yapılması mümkün olan davacıya sahibinin vermekte temerrüde düşmesi sonucu bakiye süre ücretinin tazminat olarak hüküm altına alınması isabetli ise de; BK'nın 325. maddesi uyarınca davacının kazanmaktan kasten feragat ettiği miktar ile çalışmamaktan dolayı tasarruf ettiği kısım için bir miktar indirime gidilmeden mahkemece yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır...) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmtir.
Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Dava,
akdinin feshi nedeniyle çalışılmayan süre ücretinin tahsili istemine ilkindir.
Hükme esas alınan bilirk
i raporunda, vasıta ve giyim giderlerinden tasarruf yapılabileceği düşüncesiyle mahrum kalınan süre ücretinden bir miktar indirime gidilerek, anılan devrede çalışma ile elde edilecek kazançlarla ilgili tasarrufların mahsubunun da yapılması gerektiği görüşü ifade edilmtir. Yerel mahkemece; akdinin feshi tarihinde öğrenim döneminin başlamış olduğu, bu itibarla da, davacının herhangi bir yerde bulma olasılığının çok düşük seviyede bulunduğu belirtilerek, tazminattan bu yönde bir indirime gidilmeyerek, istemin kabulüne karar verilmtir.
Alacaklının temerrüdü hakkındaki Borçlar Kanunu'nun 90. maddesindeki genel hükümden ayrı olarak
sahibinin temerrüdünü özel bir şekilde düzenleyen aynı kanununun 325. maddesi "İş sahibi i kabulde temerrüt ederse çi taahhüt ettiği i yapmaya mecbur olmaksızın mukaveledeki ücreti istiyebilir. Şu kadar ki, i yapmadığından dolayı tasarruf ettiği yahut diğer bir ile kazandığı ve kazanmaktan kasten feragat ettiği şeyi mahsup ettirmeye mecburdur." hükmünü içermektedir.
Maddenin ilk fıkrası, aynı Kanunun 90. maddesinin hizmet
sözleşmesindeki bir uygulama alanını oluşturmaktadır. İş sahibinin gerçekleşecek temerrüdünün sonucu olarak çi bu maddeye dayanarak, gerçekten görmüşçesine ücret istemek hakkına sahip olmaktadır. Bununla birlikte, sözleşmenin yerine getirilmesinden kurtulması, çinin tamamıyla başka bir yapmaması sonucunu vermemektedir. Çalışma gücü serbest kaldığı için çi yeni bir bulmak yoluna gidecek ve o ten sağlayacağı kazancı, mütemerrit verenden alacağı ücretinden indirecektir. Ancak burada çinin sadece mutat zamanı içinde kazanacağı para söz konusudur. Bu arada çinin ini yapmaması yüzünden tasarruf ettiği giderler de ücretinden indirilir. Bu giderlerin içine ulaşım, giyim ve somut çalışma ilkisine göre değik gereç ve malzeme giderleri girmektedir.
Öte yandan,
çinin kazanmaktan kasten kaçındığı para dahi mahsup lemine tabi tutulacaktır. BK'nın 325/2. fıkrasında öngörülen bu kural, aynı maddenin 1. fıkrasında dile getirilen kuralın kötüye kullanılmasını ve iyiniyet kurallarına aykırı olarak zararı arttırıcı davranışı önlemek ve dolayısıyla "gayri safi zarar miktarını tenzil suretiyle tazmin edilecek zararın doğru ve gerçek miktarını tayine yarayan veya ücreti hakkaniyete uygun bir miktara indirgeyen bir kuraldır. Bu suretle mahsup edilen miktar takastan farklı olarak mütekabil bir alacak değildir". (V.Tuhr-Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı, Cilt: I ve II Ankara 1983, Sayfa 685)
Yukarıda değinildiği gibi, BK'nın 325/2. maddesinde sözü geçen mahsup deyimi, alacağın hesabına il
kin bir itirazı ifade etmektedir. Anılan maddede öngörülen indirime esas olan miktarlar birer karşı alacak değildir. Bu itibarla, haksız ve sebepsiz olarak feshedilen sözleşmesi dolayısıyla ücret istenmesi halinde BK'nın 325/2. madde hükmünün, davalının isteği olup olmadığına bakılmaksızın mahkemece doğrudan doğruya uygulanması gerekecektir. (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 01.02.1984 gün ve 1981/9-761 Esas. 1984/52 Karar sayûı Kararı).
O halde, yukarıdan beri vurgulanan ilke uyarınca, dayalı tarafından hizmet
sözleşmesi feshedilen ve çalışma gücü serbest kalan davacının öğrenim derecesi, mesleki formasyonu, sosyal durumu, yetenekleri ve yaşı gözetilerek, aynı veya pek yakın koşullarla gücünü ne kadar süre içinde değerlendirebileceği ve ne oranda bir kazanç sağlayabileceği hususunun tespiti ile sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yetersiz kanıtlara dayanılarak eski kararda direnilmesi bozmayı gerektirir.
SONUÇ: Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının yukarıda ve Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı HUMK'un 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine, 28.03.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 14-08-2009, 23:41   #5
avahmetevcimen

 
Varsayılan

üstad renk tonundan dolayı bazı kelimeler okunamıyor.. ama sol klikle seçerek okursanız rahat edersiniz... düzenlemeyi atlamışım. kusura bakmayın... saygılar.
Old 15-08-2009, 14:04   #6
Numerus Clausus

 
Varsayılan

Üstad teşekkür ederim. Karar oldukça faydalı oldu. İyi günler...
Old 03-05-2010, 22:56   #7
Av. Özlem Özmen

 
Varsayılan

Sayın meslektaşlarım yukarıdaki kararla aynı konuya ilişkin bir dava açmayı düşünüyorum. Müvekkil bir mühendislik firmasında çalışıyor ve iş sözleşmesinde "proje süresince" diye süre öngörülmüş. Müvekkil iki buçuk yıldır çalışmakta ve aldıklarıiş büyük ve uzun süreli bir iş ancak şimdi işveren belediyeyle yaptığı sözleşmenin fesholduğu gerekçesiyle iş akdini feshediyor. Sözleşmede 1 aylık ihbar koşulu da var. Benim sormak istediğim şu ki; firma kıdem tazminatını ödeyecek , ancak sözleşme süresinden önce işverence haklı nedene dayanmaksızın feshedildiğinden sözleşme sonuna kadar olan ücret alacaklarını istemek yararımıza olur mu? Çünkü müvekkil genç ve makina mühendisi açıkçası yukarıdaki kararda tazminattan indirilmesi öngörülen kalemler biraz kafamı karıştırdı, rahat iş bulabilecek bir potansiyele sahip. Bir de bu ücret alacağını brüt ücret üzerinden mi yoksa net ücret üzerinden mi talep etmek gerekir?
Şimdiden teşekkürler...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
kira sözleşmesinde erken tahliyede cezai şart ismet savaş Meslektaşların Soruları 16 06-09-2010 10:18
belirsiz süreli iş akdini belirli süreli hale getirmek kckr İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Çalışma Grubu 8 26-07-2009 02:01
belirli süreli iş sözleşmesinde deneme süresi içersinde iş akdinin işverence feshi av. pınar s.g. Meslektaşların Soruları 3 04-11-2008 16:25
belirli süreli hizmet akdi ve cezai şart alacağı av.bahar61 Meslektaşların Soruları 4 22-07-2008 23:35
uzun süreli kira söz.de mecurun satışı halinde cezai şart ibrahim özçaycı Meslektaşların Soruları 1 02-01-2008 11:37


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04504800 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.