Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Ltd. şti.De Müdür Seçimi Yapılmamışsa

Yanıt
Old 18-01-2006, 20:36   #1
mehmetdemirlek301

 
Soru Ltd. şti.De Müdür Seçimi Yapılmamışsa

Değerli meslektaşlar, bir ltd. şti.nin 2 ortağı da kurucu değiller, sonradan devralmışlar.şirketin üzerine kayıtlı arabayı birisi haricen (vekaletle) satın almış, noterden satış işlemini yaklaşık 1 yıl sonra falan yapmış.Bu arada da (Noterden satış yapmadan önce) şirketin vergi borçlarından dolayı vergi dairesince arabaya haciz konuluyor.Müvekkil de aracın üzerindeki hacizi kaldırarak üstüne almak için şirketin vergi borcunu 2003 yılının sonlarında ödüyor ve arabayı üzerine alıyor.Şirket hakkında ilamsız icra takibi v.s. yapıldı, kesinleştirildi.Halihazırda şirketin sadece sicilde ismi var.İİK'nun cezai hükümleriyle tazyik etme yoluna gittiğimde, en son müdürün şirket ortaklarından birisi olduğu, bunun müdürlük sıfatının da 2003 başına kadar olduğunu ceza dosyasına celbedilen ticaret scil kaydından öğrendim.2003'ten sonra da hiç müdür seçimi v.s. yapılmamış, bu durumda cezai anlamda kimi sorumlu tutacağım.TTK'da bu durumda kurucu ortaklar için bir hüküm bulunmasına rağmen, bu konuda yasal boşluk bulunmakta.Şirket ortaklarının şahsi malvarlığı iyi ve ödeyebilecek durumda olmalarına rağmen, umarsız kalıyorlar.Bu alacağı nasıl tahsil edebilirim.Benzer bir olayla karşılaşan veya ilgilenen meslektaşlarımın katkısını bekliyorum.Saygıyla...
Old 19-01-2006, 09:54   #2
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan umarsızlık

Alıntı:
Şirket ortaklarının şahsi malvarlığı iyi ve ödeyebilecek durumda olmalarına rağmen, umarsız kalıyorlar


"umarsız" (çaresiz) kalan kim ?
Old 19-01-2006, 17:54   #3
AV.SERTANn

 
Varsayılan

LTD ŞTİ de ortaklar taahhüt etmiş oldukları sermaye miktarı ile sorumludurlar ve bu mktar ödenmiş sermaye olarak gözüküyorsa ŞİRKETİN Borcu için ortaklar sorumlu değillerdir.
Old 20-01-2006, 11:16   #4
Saim Dikici

 
Varsayılan

Gerek kurucu ortaklar gerekse devralan ortaklar, şirkete müdür tayin edilmediği sürece münferiden müdür sayılırlar.

Bu bağlamda hisseleri devralan ortaklar şirketin kamu borçlarından dolayı "Müdür" sıfatıyla müteselsil olarak sorumludurlar.

Danıştayın aşağıda yer alan kararı oldukça ilginç olup, incelemenizi daha sonra da sizin olayın detalaylarını tartışmayı öneriyorum.


Alıntı:
Danıştay Yedinci Daire

Tarih
: 05.11.2001

Esas No
: 2000/6064

Karar No
: 2001/3393


Limited şirketin kamu borçlarından ortaklık payını devralan ortak sorumludur.

6183 sayılı Kanun'un 35. maddesinde, limited şirketin tahsil olanağı kalmayan kamu borçlarından dolayı ortaklar için öngörülen sorumluluk, ortak sıfatına ve ortaklık payına bağlı bir sorumluluk olup, hisse devri halinde hisseyi devralan ortağın, şirketin mali durumunu, bir başka deyişle, hissenin borçlu veya alacaklı olup olmadığını bildiği kabul edildiğinden, devir tarihinden önceki ve sonraki dönemlere ilişkin vergi borçlarının ortaklık payını devralan ortaktan aranılması gerekmektedir.

İstemin Özeti: Asıl borçlu (...) Ticaret Limited Şirketinden tahsil edilemeyen katma değer vergisi ve cezaların gecikme faizi ile birlikte ortak sıfatıyla davacıdan tahsili amacıyla düzenlenip tepliğ edilen ödeme emrini; davacının şirketdeki hissesini 09.11.1992 tarihinde devrettiğinin ve devir bedelinin nakden ve peşinen alındığının anlaşıldığı; bu durumda, davacının bu tarihten itibaren şirkette hiçbir hak ve hissesinin bulunmadığı sonucuna varıldığından, ortaklıkdan ayrıldığı tarihten sonraki dönemlere ait şirket borçlarından dolayı takip edilemeyeceği gerekçesiyle iptal eden (...) Vergi Mahkemesi Kararının; şirket tüzel kişiliğinden tahsil olanağı kalmayan kamu alacağının, şirketin ortağı durumundaki davacıdan istenilmesin hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Karar:6183 sayılı Kanun'un 35. maddesinin olay tarihinde yürürlükte bulunan şeklinde, limited ortakların ödenmeyen ve tahsil imkanı bulunmayan amme borçlarından dolayı ortakların vazettikleri veya vaz'ını taahhüt ettikleri sermaye miktarında doğrudan doğruya mesul ve bu kanun hükümleri gereğince takibata tabi tutulacakları hükme bağlanmış olup; bu madde hülmüne göre, limited şirket ortağının açıklanan miktarla sınırlı olarak şirketin amme borcunun ödenmesinden sorumlu olacağı tabidir. Dosyanın incelenmesinden; 1991 takvim yılına ilişkin katma değer vergisi beyannamelerin verilmediğinden bahisle takdir komisyonunca belirlenen matrah üzerinden hesaplanan katma değer vergisi ve kesilen cezalarının asıl borçlu şirketten tahsil edilemediğinden bahisle, vergi borcunun, şirket ortağı olan davacıdan şirketteki hissesine isabet eden kısmının tahsili amacıyla, 6183 sayılı Kanun'un 35. maddesine göre ödeme emri düzenlendiği; ödeme emrinin tanzim ve tebliğ olunduğu tarihten önce de davacının ortaklık payını devrederek, ortaklıktan ayrıldığı anlaşılmaktadır.

6183 sayılı Kanun'un 35. maddesinde, limited şirketin tahsil olanağı kalmayan kamu borçlarından dolayı ortaklar için öngörülen sorumluluk, ortak sıfatına ve ortaklık payına bağlı bir sorumluluk olup, hisse devri halinde hisseyi devralan ortağın, şirketin mali durumunu, bir başka deyişle, hissenin borçlu veya alacaklı olup olmadığını bildiği kabul edildiğinden, devir tarihinden önceki ve sonraki dönemlere ilişkin vergi borçlarının ortaklık payını devralan ortaktan aranılması gerekmektedir.

Bu itibarla, (...) tarih ve (...) sayılı noter satış senediyle hissesini devreden ve şirketle artık bir ilgisi kalmayan davacı adına düzenlenen ödeme emrinin iptali yolundaki mahkeme kararında isabetsizlik görülmemiştir.

Açıklanan nedenle, temyiz isteminin reddine, mahkeme kararının onanmasına oybirliği ile karar verildi.
Old 20-01-2006, 11:28   #5
Saim Dikici

 
Varsayılan

Sizin olayınızda anlayamadığım bir nokta var:

Sizin müvekkiliniz şirketin şimdiki ortağı ve haliyle (Müdür belirtilmediğinden)yasa icabı müdür sayılan kişilerden olması icap ediyor.

Şirketin kamu borcundan şirket müdürleri müteselsilen sorumlu olduklarından, eski dönemdeki şirket borcu dahi olsa yukarıdaki danıştay kararı icabı yeni ortaklar ve müdür sıfatıyla her ikisi sorumlu olacaklarından, siz kimi dava etmeyi düşünüyorsunuz?

Bu konu açık değil! Eski ortaklara şirket borcu için rücu davası açmanız müvekkilleriniz hisseyi devralmakla aktif ve pasifleri de devralmış olacaklarından mümkün görünmüyor.

Ancak şunu yapabilirsiniz. ortaklar kurulu karar alarak eski yöneticilerin "müdürün" (A.Ş.) hükümlerine tafen (kıyasen) tazminat sorumluluğunu şirket adına dava edebilriisniz.. . TK. 340,309,336 hükümler dairesinde.
Old 21-01-2006, 20:36   #6
mehmetdemirlek301

 
Varsayılan

Arkadaşlar, umarsız kelimesini umarsız kelimesini kullanmıştım hayatımda ilk kez, Sn. Av. Hulusi Metin bu kelimenin anlamı konusunda dikkatimi çekti, "umarsız" kelimesinin "çaresiz" anlamında olduğunu öğretti bana.Benm kastettiğim anlam ise "umurunda olmamak" tı.Kelimeyi yanlış kullandığımdan dolayı herkeste özür diliyor, Sn. Av. Hulusi Metin'e uyarısı için teşekkür ediyorum.Saygıyla..
Old 21-01-2006, 21:02   #7
mehmetdemirlek301

 
Varsayılan

Arkadaşlar, olayı tam anlatamadım, şu düzeltmeyi yapıyorum, benim müvekkilim bahsettiğim şirketin ortağı değil, benim müvekkilim bu şirketin vergi borcunu ödüyor, çünkü haricen bu şirketten satın aldığı arabanın üzerine satın aldıktan bir müddet sonra vergi dairesince haciz konuluyor, (Noter satışı henüz yapılmamışken).Arabanın değeri de bu borcun çok üzerinde olduğu için müvekkilim arabayı hacizden kurtarabilmek için bu parayı ödemek zorunda kalıyor(2004 yılında 10.000 YTL civarında). Müvekkilim bu arabanın satışını direkt noterde yapıp üzerine alsaydı problem yoktu, vergi dairesi alacağını tahsil etmek için 6183 S.K. (Amme Alacaklarının Tahsili Usülü Hk. K.) hükümlerinin sağladığı imkanları kullanacaktı.Fakat müvekkil, şirketin namına onun vergi borcunu ödüyor.Burada, vekaletsiz iş görme, sebepsiz zenginleşme hükümlerini işletmek gerekiyor.Konu açıldıkça şu soru da aklıma geldi, müvekkilim de bu sebepsiz zenginleşme alacağının tahsili konusunda 6183 S.K. hükümlerinden faydalanabilir mi mesela?
Borçlu şirketin vergi borcu doğduğu andaki ve müvekkilimin bu şirketin vergi borcunu ödediği dönemdeki ortakları, aynı kişiler, ama bu ortaklar kurucu ortak değiller.Bu kişiler şirketi 2000 yılında başka şahıslardan devralmışlar ve 3 yıllığına 2003 yılına kadar birisini müdür seçmişler.Bu tarihin dolmasından sonra da yeni bir müdür seçmemişler, şirket de zaten fiilen bitmiş, kağıt üzerinde kalmış, sanırım bir tek müvekkilime sattıkları araba kalmış.Peki yetkili müdür olmadan bu arabanın satışını nasıl yapmışlar diyeceksiniz.Müdür, görev süresi içinde, müvekkilime satış yapmak yerine arabanın satışı için vekaletname veriyor.Müvekkilim arabayı alıp satmak amacıyla aldığı için kendi üzerine almadan müşteri bulunca başkasına satacağı için arabanın satışını hemen üzerine almıyor, bu arada da dediğim olay meydana geliyor.Saim Dikici arkadaşıma da ilgisi için teşekkür ediyorum.Sanırım yanlış anlatılma-anlaşılma ortadan kalktı.Saygıyla
Old 21-01-2006, 21:11   #8
mehmetdemirlek301

 
Varsayılan

Sn. Saim Dikici'nin örnek verdiği Danıştay kararı için teşekkür ediyorum.Yaptığı yorumda, gerek kurucu ortak, gerekse devralan ortakların, şirketin kamu borçlarından sorumlu olduğunu belirtmiş.Biraz önce değindiğim gibi, müvekkilim üçüncü şahıs olarak bu şirketin kamu borcunu ödüyor, kamu borcu bir anda kişisel borca dönüşüyor.Müvekkilim de biraz önce bahsettiğim sebeplerle bu borcu ödemek durumunda kalıyor.Ben de diyorum ki; bu alacağı İİK. TTK. hükümlerine göre tahsil etmem biraz zor görünüyor, üçüncü şahıs olarak, vergi dairesine halef sıfatıyla 6183 S.K. hükümlerinin sağladığı imkanlardan faydalanabilir miyim?
Old 21-01-2006, 23:07   #9
Saim Dikici

 
Varsayılan

Merhaba Sayın Mehmetdemirlek,

Şimdi konu anlaşıldı ve son derece önemli bir soru ortaya çıktı.

Takip usulü İİK. na tabi alacak ile 6183 sy. yasaya tabi alacaklar için farklılık arz eder.


6183 sy yasanın alacaklıları yasa ile belirlenmiş ve bunların 6183 sy yasaya göre işlem (takip) yapması ancak yasada özel yetki olursa mümkün olabilmektedir.

Dolayısıyla özel hukuk kişisinin kamu borcunu ödemesi onun yerine alacağı rücuan takip etme imkanı verse de, 6183 sy. yasanın imtiyazlı icra takip usulüden yararlanma imkanı veremeyecektir.

Yani alacağın halefiyet yoluyla geçmesi, imtiyazlı icta takip usulünün de alacağa halef olana geçeceği anlamına gelmez. halefiyete konu olan alacağın kendisidir. Takip usulü değil!

Hatta bu durumu biraz daha açalım ve varsayalım 6183 sy yasada sayılmayan ve özel yasa ile de 6183 takip usulünden yararlanabileceği beliritlmeyen bir başka kamu kuruluşu, kamu borcunu ödemiş olsun! Bu durumda bile borcu ödeyen ve 6183 sy yasa imtiyazından yasa icabı yararlanamayan kamu kuruluşu bile 6183 sy yasa ile takip yapamaz!

Selamlar,
Old 27-01-2006, 16:56   #10
av.pınar

 
Varsayılan

Sayın Saim Dikici'nin açıklamalarına katılmakla birlikte limited şirkette müdür kavaamına açıklık getirmek istiyorum. TTK md. 540 uyarınca "aksi kararlaştırılmış olmadıkça,ortaklar hep birlikte müdür sıfatıyla şirket işlerini idareye ve şirketi temsile mezun ve mecburdurlar."sonuç olarak da tüm ortaklar şirket işlerinden müteselsilen sorumlulardır.
Old 29-01-2006, 19:06   #11
mehmetdemirlek301

 
Varsayılan

Sn. Saim Dikiciye katkısı için teşekkür ediyorum.Sn. Av. Pınar TTK'nun 540. maddesinden bahsetmiş fakat maddenin 3. fıkrasından bu durumun kurucu ortaklarla sınırlı olduğu anlamı çıkıyor.Borçlu şirketin ortakları ise kurucu ortak değiller, işte sıkıntı da bu noktada yaşanıyor.Yasa boşluğu var.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavı Av.H.Sancar KARACA Adliye Duvarı 12 21-04-2009 14:27
Toplantı ve karar yeter sayısı ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi ayanlar07 Hukuk Haberleri 3 30-12-2006 11:29
Kooperatifin sona ermesi ve yönetici seçimi. imsel Meslektaşların Soruları 0 12-12-2006 19:30
kat maliklerine toplantı günü tebliğ edilmeden yönetici seçimi Avderenyılmaz Meslektaşların Soruları 3 07-12-2006 01:47
Yozgat Baro Başkanlığı Seçimi yapıldı alisuat Hukuk Haberleri 1 11-11-2006 17:23


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04999900 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.