Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

ödeme emrinin vekile ve borçluya tebliği

Yanıt
Old 06-10-2016, 10:39   #1
Av.Özgül AYDEMİR

 
Varsayılan ödeme emrinin vekile ve borçluya tebliği

Izmir Icra Müdürlüğünde Icra Takibi Açtim Ve Borçlu Vekili Hem Borca Hem De Yetkiye Itiraz Etti. Yetki Itirazini Kabul Edip Dosyayi Yetkili Icra Dairesine Gönderdim. Ve Dosyaya Posta Pulu Ekledim. Yetkili Icra Müdürlüğü Herhangi Bir Talepte Bulunmamama Rağmen Hem Borçluya Hem De Vekiline Tebligat Çikartmiş Ve Borçludan Tebligat Iade Döndü. Vekile Ise Tebligat Yapildi Ve Herhangi Bir Itirazda Bulunmadi. Dosya Vekil Ile Takip Edildiğinden Vekile Yapilan Tebligat Ile Takibin Kesinleştiğini Düşünerek Haciz Talebinde Bulundum Ancak Icra Müdürlüğü Hem Vekile Hem De Borçluya Tebligat Çikarildiğindan Ve Borçluya Tebligat Yapilamadiğindan Takibin Kesinleşmediği Gerekçesi Ile Talebimi Reddetti. Sizce Takip Kesinleşmiş Olur Mu . Bu Aşamada Borçluya Yeniden Tebligat Mi Yapmam Gerekir.
Old 06-10-2016, 11:11   #2
Pablo

 
Varsayılan

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
E. 2012/10415K. 2012/27665T. 24.9.2012

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Borçlu vekili, icra mahkemesine başvurarak, Konya 8. İcra Müdürlüğü'nün 2010/14372 Esas sayılı dosyası ile müvekkili aleyhine yapılan icra takibinde yetki itirazında bulunmaları üzerine dosyanın Ürgüp İcra Müdürlüğü'ne gönderildiğini, icra dosyasında usulüne uygun vekaletname bulunmasına rağmen ödeme emrinin vekile değil asile tebliğ edildiğini, bu sebeplerle ödeme emrinin iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

Ürgüp İcra Müdürlüğü'nün 2011/204 Esas Sayılı takip dosyasının incelenmesi neticesinde, Konya 8. İcra Müdürlüğü'nün 2010/14372 Esas sayılı dosyası ile ilamsız icra takibine başlandığı, süresi içerisinde borçlunun yetki itirazında bulunması üzerine takibin durduğu, alacaklının yetki itirazını kabulü ile icra dosyasının borçlunun yetki itirazında gösterdiği yetkili Ürgüp İcra Dairesi'ne gönderildiği anlaşılmıştır.

HMK'nun 73, Avukatlık Kanunu'nun 41 ve Tebligat Kanunu'nun 11. maddeleri gereğince vekille takip edilen işlerde tebligatın vekile yapılması gerekmektedir.

Somut olayda icra dosyası içerisinde borçlu vekilinin usulüne uygun vekaletnamesi bulunmasına rağmen Ürgüp İcra Müdürlüğü'nün 2011/204 Esas sayılı dosyasından yeni ödeme emrinin vekil yerine borçlu asile tebliğ edildiği görülmektedir.

O halde mahkemece şikayetin kabulü ile ödeme emrinin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

Öte yandan HMK'nun 297. maddesinin (1). fıkrası gereği hükümde "Türk Milleti Adına" ibaresi ile "gerekçeli kararın yazıldığı tarihin" yer alması zorunlu olup, kanunun bu emredici hükmüne aykırı davranılması da doğru bulunmamıştır.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24/09/2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 06-10-2016, 11:17   #3
Av.Özgül AYDEMİR

 
Varsayılan

Vekile Tebligat Yapilmasi Sunduğunuz Karara Göre Doğru Ancak Asile De Tebligat Gönderilmiş Ve Iade Dönmüş Bu Durumda Da Müdürlük Onun Açisindan Da Kesinleşmesini Bekliyor. Yargitay Kararini Sunup Dosyanin Kesinleştiğini Belirten Bir Talepte Mi Bulunmaliyim.
Old 06-10-2016, 15:24   #4
onurt

 
Varsayılan

Vekille takip edilen işlerde vekile tebligat yapılması zorunluluğu çerçevesinde kanaatimce tebligat usulüne uygun olarak yapılmıştır.

Bahsedilen zorunluluk vekile tebligat yapılmasını sağlamaya yöneliktir. Olayda da vekile tebligat gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, vekille takip edilen işlerde, hem vekile hem de asıla tebligat gerçekleşmişse tebligatın hukuki sonuçlarının vekile tebliğden itibaren başlayacağına ilişkin aşağıda yer verilen içtihatlar, yukarıdaki açıklamaları desteklemektedir.

Yargıtay 16. Hukuk Dairesi'nin 22.06.1992 tarihli ve E: 1991/15468, K:1992/8645 sayılı kararı:

"Mahkemece, komisyon kararma karşı süresi içerisinde dava açılmadığından bahisle, görevsizlik kararı verilmiştir. Kadastro tesbitine karşı davacı vekili Av. Altan tarafından, dosyada mevcut vekaletnameye dayalı olarak, süresi içerisinde komisyona usulen itirazda bulunulmuştur. İtirazın reddine ilişkin komisyon kararı ise, aynı vekile 6.4.1982 tarihinde usulen tebliğ edilmiş ve ayrıca asile de tebligat yapılmıştır. Tebliği müteakip diğer vekili tarafından mahkemeye süresinde dava açılmıştır. 7201 sayılı Tebligat Kanununun 11 ve Tebligat Nizamnamesinin 15. maddeleri hükmü uyarınca, vekil aracılığı ile takip edilen işlerde tebligatın vekile yapılması zorunludur. Yasal süreler de vekile yapılan tarihten itibaren işlemeye başlar."

Danıştay 8. Dairesi'nin 06.10.2006 tarihli ve E:4397, K:3398 sayılı kararı:

"Dosyanın incelenmesinden, davacı ...'in 22.8.2005 tarihinde Konya İdare Mahkemesine gönderilmek üzere Yunak Asliye Hukuk Hakimliği kaydına giren dilekçesi ile dava açtığı, 19.8.2005 tarihinde Yunak Noterliğince düzenlenmiş 3472 yevmiye numaralı vekaletname ile Av. ...'i vekil tayin ettiği, vekilin 22.8.2005 tarihinde dava ile ilgili tüm harçları ödediği, Konya İdare Mahkemesinde devam eden yargılama sırasında davacının vekili mevcut iken tüm tebligatların davacı ... adına yapıldığı, son olarak anılan Mahkemenin 3.2.2006 gün ve E:2005/1106, K:2006/155 sayılı kararının da davacıya 18.3.2006 tarihinde tebliğ edildiği, davacının 18.4.2006 tarihli temyiz talebinin 27.4.2006 gün ve E:2005/1106, K:2006/155 sayılı karar ile süre aşımı nedeniyle reddedildiği anlaşılmaktadır. Yukarıda belirtildiği üzere 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre, vekil vasıtası ile takip edilen işlerde tebligatların vekile yapılması gerektiği hükmü çerçevesinde Mahkeme kararının doğrudan davacıya değil davacı vekili Av....'e yapılması gerekmekte olup, temyize ilişkin sürenin de vekile tebliğ tarihinden başlaması gerekmektedir." (Kararların bulunmasında http://nevsehirbarosu.dergipark.gov....le-file/111766 linkinde yer alan makaleden ve Kazancı İçtihat Bilgi Bankası'ndan faydalanılmıştır.)

Bu nedenle, İcra Dairesinin haciz talebini reddetmesi -kanaatimce- hukuka aykırıdır.
Old 10-10-2016, 13:31   #5
Kübra Okan

 
Varsayılan

Meslektaşların yukarıdaki açıklamalarına ek olarak, vekille takip edilen işlerde vekile tebligat yapılması zorunluluğu, asilin hukuki bilgi yetersizliği nedeniyle zarara uğramasını önlemek olduğundan, amaçsal yorumla icra müdürlüğü işleminin hukuka aykırı olduğunu söylemek mümkün. Hukuki bilgiye sahip ve müvekkilin çıkarını korumakla yükümlü vekile tebliğin geçerli olduğu kanaatindeyim. Çünkü örneğin, tebligat hem asile hem de vekile yapılmışsa ve asil henüz vekili ile görüşmeden acele bir şekilde takibe itiraz etmiş olabilir. Fakat vekili ile görüştüğünde icra inkar tazminatının varlığından haberdar olup belki de itiraz etmeyecekti. Bu gibi durumlarda asilin hak kaybına uğramasını engellemek için vekile yapılan tebligatın geçerli olduğu kanaatindeyim.
Old 11-10-2016, 15:19   #6
Av.Özgül AYDEMİR

 
Varsayılan

Ilgileriniz Için Teşekkürler. Ilk Önce Belirttiğim Üzere Haciz Talebim Reddedildi Ancak Yargitay Kararlarinin Da Bulunduğu Dilekçe Ile Vekile Tebligat Ile Takibin Kesinleştiğine Ve Haciz Konulmasi Gerektiğine Ilişkin Yeni Bir Beyanda Bulundum Ve Talebim Kabul Edildi. Bilgilerinize.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
13 örnek ödeme emrinin tebliği elmas Meslektaşların Soruları 8 01-03-2015 09:29
Ödeme Emrinin Mernis Adresine Tebliği av.metebey Meslektaşların Soruları 14 01-09-2014 13:49
ödeme emrinin vekile tebliği Semanur Meslektaşların Soruları 1 21-06-2013 17:11
Vekile Yapılmayan Tebligat Ödeme Emrinin Iptali denipre Meslektaşların Soruları 9 16-09-2011 19:31
ödeme emrinin yanlış şahsa tebliği Av. Aylin Kaya Meslektaşların Soruları 3 15-04-2008 14:47


THS Sunucusu bu sayfayı 0,08712006 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.