Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Banka hesabına girilerek başka hesaba para gönderilmesi

Yanıt
Old 29-11-2020, 00:14   #1
midyat47

 
Varsayılan Banka hesabına girilerek başka hesaba para gönderilmesi

Merhabalar değerli meslektaşlar, müvekkilin banka hesabından bilgisi ve izni dışında mobil bankacılıktan üçüncü bir kişi hesabına para gönderiliyor. Bankaya karşı yeterince güvenlik önlemi almadığı için bu paranın iadesi için dava açacağız. Bu durumda davayı kazanma şansımız varmı, görevli mahkeme hangisi ve manevi tazminat isteyebilir miyiz, şimdiden teşekkürler
Old 30-11-2020, 02:28   #2
LLM. Avukat Ömer Faruk İlgün

 
Varsayılan

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2017/4888

Karar Numarası: 2019/2015

Karar Tarihi: 11.03.2019

BANKA HESABINDA BULUNAN PARANIN DAVACININ BİLGİSİ VE İZNİ DIŞINDA İNTERNET YOLU İLE YAPILAN İŞLEMLER SONUCU ÇEKİLMESİ SURETİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİ – Davacıya Ait Paranın Davacı Hesabından Dava Dışı Kimliği Belirli Kişi Adına Hesaptan Bir Başka Hesaba Bankaya Karşı Gerçekleştirilen Sahtecilik İşlemi İle Havale Edildiği - Bankayı Aldığı Mevduatı İade Etme Yükümlülüğünden Kurtarmayacağı - İşlemlerde Davacının Üçüncü Kişilerle El Ve İşbirliği İle Veya Başka Şekilde Kusurlu Davrandığının Kanıtlanmadığı - Banka Tarafından, Hesapta Bulunan Paranın Güvenliğinin Tam Olarak Sağlanamadığı - Kötüniyetli Kişilerin İşlemlerine Karşı Korunamadığı - Bu Kişilerin Eylem Ve İşlemlerine Karşı Koruyacak Etkili Mekanizmayı, Güvenlik Önlemlerini Geliştirmediği - Bu Önlemleri Kullanmayı, Müşterileri İçin Zorunlu Hale Getirmediği - Bankanın Hesaptan Çekilen Tüm Paradan Sorumlu Olduğu

BANKANIN MEVDUATI İADE YÜKÜMLÜLÜĞÜ - Bankalar Kendilerine Yatırılan Paraları Mudilere İstendiğinde Veya Belli Bir Vadede Ayni Veya Misli Olarak İade Etmekle Yükümlüdür - Mevduat Ödünç İle Usulsüz Tevdi Sözleşmelerinin Niteliklerini Taşıyan Kendine Özgü Bir Sözleşmedir - Ödünç Alan, Akdin Sonunda Ödünç Verilen Parayı Eğer Kararlaştırılmışsa Faizi İle İadeye Mecburdur - Usulsüz Tevdide Paranın Nef’i Ve Hasarı Mutlak Şekilde Saklayana Geçtiği İçin Ayrıca Açıklamaya Gerek Kalmadan Saklayan Bu Parayı Kendi Yararına Kullanabilir – Usulsüz İşlemle Çekilen Paralar Aslında Doğrudan Doğruya Bankanın Zararı Niteliğinde Olup, Mevduat Sahibinin Bankaya Karşı Alacağının Aynen Devam Ettiği

4389k/10

5411k/61, 472

ÖZETİ: Davacıya ait para, davacı hesabından dava dışı kimliği belirli kişi adına hesaptan bir başka hesaba bankaya karşı gerçekleştirilen sahtecilik işlemi ile havale edilmiş olup, bu durum davalı bankayı aldığı mevduatı iade etme yükümlülüğünden kurtarmayacaktır. Dosya kapsamından, işlemlerde davacının üçüncü kişilerle el ve işbirliği ile veya başka şekilde kusurlu davrandığı kanıtlanmamıştır. Davalı banka tarafından, hesapta bulunan paranın güvenliğinin tam olarak sağlanamadığı, kötüniyetli kişilerin işlemlerine karşı korunamadığı, bu kişilerin eylem ve işlemlerine karşı koruyacak etkili mekanizmayı, güvenlik önlemlerini geliştirmediği, bu önlemleri kullanmayı, müşterileri için zorunlu hale getirmediği anlaşılmaktadır. O halde, davalı bankanın hesaptan çekilen tüm paradan sorumlu olduğunun, ilke olarak kabulü gerekir. Açıklanan nedenlerle mahkemece, davalı bankanın mevduatı iade yükümlülüğünün devam ettiği kabul edilerek sonucuna göre bir karar verilmek gerekir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada Eskişehir 3. Asliye Hukuk Mahkemesince bozmaya uyularak verilen 20/04/2017 tarih ve 2016/107-2017/244 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davacı vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, İ. Bankası A.Ş Eskişehir ... Şubesinde bulunan ...numaralı müvekkile ait hesaptan 18/09/2009 tarihinde haberi olmaksızın davacı adına Hatay İskenderun Şubesinde hesap açıldığını, yine davacının haberi olmaksızın bu hesaba para aktarıldığını daha sonra aktarılan bu paranın davacının tanımadığı ve bilmediği kişi/kişiler tarafından İş Bankası ...Şubesinden çekildiğini, davacının bilgi ve talimatı dışında yapılan tüm bu işlemlere karşın banka tarafından davacıya hiçbir bildirim yapılmadığını, yapılan işlemle İstanbul ...i Şubesinde ilk başta 5.000.- TL ikinci olarak 10.000.- TL aktarıldığını, ikinci paranın çekimine engel olunmasına karşılık ilk paranın verilmesi nedeniyle onayı alınmadan hesabından para aktarımı yapılan davacının 5.000.- TL maddi zarara uğradığını, bankanın kusurlu davrandığını, özen yükümlülüğünü yerine getirmediğini, davacının söz konusu internet bankacılığı ile uğradığı 5.000,00 TL'lik maddi zararının yasal faizi ile bilrkte hesaplanarak geri ödenmesi için Eskişehir 1. Noterliğinin 12/08/2013 tarih ve 21923 yevmiye numaralı ihtarnamesini davalıya keşide ettiğini, ancak taraflarına herhangi bir ödemenin yapılmadığını belirterek fazlaya ilişkin talepleri saklı kalmak kaydıyla 5.000,00 TL alacağın zararın meydana geldiği tarihten itibaren işleyecek yasal faizi ile davalıdan alınarak müvekkiline verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, 18/09/2009 tarihinde internet bankacılığı aracılığı ile 85.107.176.81 numaralı IP kullanılarak ...'in 063028658 müşteri numarası altında kayıtlı 4400- 1377407 numaralı vadeli TL hesabı kapatılarak 366.060,28 TL tutarındaki bakiye aynı müşteri numarası altında kayıtlı 4400-2607407 numaralı vadesiz hesaba aktarıldığını, daha sonra bu tutarın 270.000,00 TL'si ile 4400-1436135 numaralı vadeli TL hesabının açıldığını aynı gün davacının banka sistemine kayıtlı 0.535.831.02.12 numaralı cep telefonundan Çağrı ...ini arayarak tüm sorulara doğru yanıtlar vererek tanımlı havale hesaplarına ...adına İskenderun/Hatay Şubemiz nezdinde bulunan 6120-1861269 numaralı hesabı eklettiğini daha sonra bu hesaba prefabrik ödemesi açıklamasıyla 92.350,00 TL tutarında havale gerçekleştirdiğini, davacının tekrar bankaya kayıtlı telefondan aranarak işlem teyidi istendiğini ve davacının teyit verdiğini, davacı tarafından ...adına aktarılan tutarlardan 5.000.-TL'si Kışla Caddesi ...i İstanbul şubesi gişelerinden çekildiğini 10.000,00 TL'nin ise İstanbul şubesi gişelerinden çekilmek istendiğini ancak imza teyidi yapılmadığından bankaca ödeme yapılmadığını davacının hesabından bilgisi dışında işlem yapıldığı bildirildiğinden 87.350,00 TL'nin tekrar davacı hesabına iade edildiğini, bu konuya ilişkin devam eden 6. Asliye Ceza Mahkemesinin 2010/314 esas sayılı dosyasının sonucunun beklenmesini, davanın davacının davaya konu işlemlerin yapılmasında kullanılan sım kartının ait olduğu GSM operatörüne ihbarını, müvekkil bankanın bilgi işlem sistemi her yönünyle güvenli olduğunu bu hususun BDDK tarafından düzenli olarak denetlendiğini, davacı bankanın sunduğu güvenlik önlemlerini almadığını zararın oluşumuna göz yumduğunu, tüm bu nedenlerle davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, toplanan deliller, bozma kararı ve tüm dosya kapsamına göre; dava dışı 3. kişinin hesabına paranın havalesinden sonra paranın çekilmesinin dava konusu olay ile ilgisinin olmadığı davalının kusurunun bulunmaması nedeniyle davacının zararını talep etme hakkı bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava, davalı banka nezdinde açılmış olan hesapta bulunan paranın davacının bilgisi ve izni dışında internet yolu ile yapılan işlemler sonucu çekilmesi suretiyle uğranılan zararın tazmini istemine ilişkindir. Bankalar kendilerine yatırılan paraları mudilere istendiğinde veya belli bir vadede ayni veya misli olarak iade etmekle yükümlüdür. (4491 sayılı Yasa ile değişik 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun 10/4 ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 61. maddesi) Bu tanımlamaya göre, mevduat ödünç ile usulsüz tevdi sözleşmelerinin niteliklerini taşıyan kendine özgü bir sözleşmedir. BK'nın 306. ve 307. maddeleri uyarınca ödünç alan, akdin sonunda ödünç verilen parayı eğer kararlaştırılmışsa faizi ile iadeye mecburdur. Aynı Yasa’nın 472/1. maddesi uyarınca usulsüz tevdide paranın nef’i ve hasarı mutlak şekilde saklayana geçtiği için ayrıca açıklamaya gerek kalmadan saklayan bu parayı kendi yararına kullanabilir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, usulsüz işlemle çekilen paralar aslında doğrudan doğruya bankanın zararı niteliğinde olup, mevduat sahibinin bankaya karşı alacağı aynen devam etmektedir. Usulsüz işlemlerin gerçekleşmesinde ispatlandığı takdirde mevduat sahibinin kusurundan söz edilebilir ve banka bu kusur oranı üzerinden hesap sahibinin alacağından mahsup talebinde bulunabilir. Somut olayda davacıya ait para, davacı hesabından dava dışı kimliği belirli kişi adına hesaptan bir başka hesaba bankaya karşı gerçekleştirilen sahtecilik işlemi ile havale edilmiş olup, bu durum davalı bankayı aldığı mevduatı iade etme yükümlülüğünden kurtarmayacaktır. Dosya kapsamından, işlemlerde davacının üçüncü kişilerle el ve işbirliği ile veya başka şekilde kusurlu davrandığı kanıtlanmamıştır. Davalı banka tarafından, hesapta bulunan paranın güvenliğinin tam olarak sağlanamadığı, kötüniyetli kişilerin işlemlerine karşı korunamadığı, bu kişilerin eylem ve işlemlerine karşı koruyacak etkili mekanizmayı, güvenlik önlemlerini geliştirmediği, bu önlemleri kullanmayı, müşterileri için zorunlu hale getirmediği anlaşılmaktadır. O halde, davalı bankanın hesaptan çekilen tüm paradan sorumlu olduğunun, ilke olarak kabulü gerekir. Açıklanan nedenlerle mahkemece, davalı bankanın mevduatı iade yükümlülüğünün devam ettiği kabul edilerek sonucuna göre bir karar verilmek gerekirken, yazılı gerekçelerle hüküm tesisi doğru görülmemiş, kararın temyiz eden davacı yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, mahkemece, yazılı şekilde davacının kusurlu olduğu, davalı bankanın ise kusurunun bulunmadığı kabul edilerek hüküm kurulması doğru görülmemiş, davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün yukarıda yazılı nedenle davacı yararına BOZULMASINA, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz eden davacıya iadesine, 11/03/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 30-11-2020, 02:29   #3
LLM. Avukat Ömer Faruk İlgün

 
Varsayılan

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2017/4888

Karar Numarası: 2019/2015

Karar Tarihi: 11.03.2019

BANKA HESABINDA BULUNAN PARANIN DAVACININ BİLGİSİ VE İZNİ DIŞINDA İNTERNET YOLU İLE YAPILAN İŞLEMLER SONUCU ÇEKİLMESİ SURETİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİ – Davacıya Ait Paranın Davacı Hesabından Dava Dışı Kimliği Belirli Kişi Adına Hesaptan Bir Başka Hesaba Bankaya Karşı Gerçekleştirilen Sahtecilik İşlemi İle Havale Edildiği - Bankayı Aldığı Mevduatı İade Etme Yükümlülüğünden Kurtarmayacağı - İşlemlerde Davacının Üçüncü Kişilerle El Ve İşbirliği İle Veya Başka Şekilde Kusurlu Davrandığının Kanıtlanmadığı - Banka Tarafından, Hesapta Bulunan Paranın Güvenliğinin Tam Olarak Sağlanamadığı - Kötüniyetli Kişilerin İşlemlerine Karşı Korunamadığı - Bu Kişilerin Eylem Ve İşlemlerine Karşı Koruyacak Etkili Mekanizmayı, Güvenlik Önlemlerini Geliştirmediği - Bu Önlemleri Kullanmayı, Müşterileri İçin Zorunlu Hale Getirmediği - Bankanın Hesaptan Çekilen Tüm Paradan Sorumlu Olduğu

BANKANIN MEVDUATI İADE YÜKÜMLÜLÜĞÜ - Bankalar Kendilerine Yatırılan Paraları Mudilere İstendiğinde Veya Belli Bir Vadede Ayni Veya Misli Olarak İade Etmekle Yükümlüdür - Mevduat Ödünç İle Usulsüz Tevdi Sözleşmelerinin Niteliklerini Taşıyan Kendine Özgü Bir Sözleşmedir - Ödünç Alan, Akdin Sonunda Ödünç Verilen Parayı Eğer Kararlaştırılmışsa Faizi İle İadeye Mecburdur - Usulsüz Tevdide Paranın Nef’i Ve Hasarı Mutlak Şekilde Saklayana Geçtiği İçin Ayrıca Açıklamaya Gerek Kalmadan Saklayan Bu Parayı Kendi Yararına Kullanabilir – Usulsüz İşlemle Çekilen Paralar Aslında Doğrudan Doğruya Bankanın Zararı Niteliğinde Olup, Mevduat Sahibinin Bankaya Karşı Alacağının Aynen Devam Ettiği

4389k/10

5411k/61, 472

ÖZETİ: Davacıya ait para, davacı hesabından dava dışı kimliği belirli kişi adına hesaptan bir başka hesaba bankaya karşı gerçekleştirilen sahtecilik işlemi ile havale edilmiş olup, bu durum davalı bankayı aldığı mevduatı iade etme yükümlülüğünden kurtarmayacaktır. Dosya kapsamından, işlemlerde davacının üçüncü kişilerle el ve işbirliği ile veya başka şekilde kusurlu davrandığı kanıtlanmamıştır. Davalı banka tarafından, hesapta bulunan paranın güvenliğinin tam olarak sağlanamadığı, kötüniyetli kişilerin işlemlerine karşı korunamadığı, bu kişilerin eylem ve işlemlerine karşı koruyacak etkili mekanizmayı, güvenlik önlemlerini geliştirmediği, bu önlemleri kullanmayı, müşterileri için zorunlu hale getirmediği anlaşılmaktadır. O halde, davalı bankanın hesaptan çekilen tüm paradan sorumlu olduğunun, ilke olarak kabulü gerekir. Açıklanan nedenlerle mahkemece, davalı bankanın mevduatı iade yükümlülüğünün devam ettiği kabul edilerek sonucuna göre bir karar verilmek gerekir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada Eskişehir 3. Asliye Hukuk Mahkemesince bozmaya uyularak verilen 20/04/2017 tarih ve 2016/107-2017/244 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davacı vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, İ. Bankası A.Ş Eskişehir ... Şubesinde bulunan ...numaralı müvekkile ait hesaptan 18/09/2009 tarihinde haberi olmaksızın davacı adına Hatay İskenderun Şubesinde hesap açıldığını, yine davacının haberi olmaksızın bu hesaba para aktarıldığını daha sonra aktarılan bu paranın davacının tanımadığı ve bilmediği kişi/kişiler tarafından İş Bankası ...Şubesinden çekildiğini, davacının bilgi ve talimatı dışında yapılan tüm bu işlemlere karşın banka tarafından davacıya hiçbir bildirim yapılmadığını, yapılan işlemle İstanbul ...i Şubesinde ilk başta 5.000.- TL ikinci olarak 10.000.- TL aktarıldığını, ikinci paranın çekimine engel olunmasına karşılık ilk paranın verilmesi nedeniyle onayı alınmadan hesabından para aktarımı yapılan davacının 5.000.- TL maddi zarara uğradığını, bankanın kusurlu davrandığını, özen yükümlülüğünü yerine getirmediğini, davacının söz konusu internet bankacılığı ile uğradığı 5.000,00 TL'lik maddi zararının yasal faizi ile bilrkte hesaplanarak geri ödenmesi için Eskişehir 1. Noterliğinin 12/08/2013 tarih ve 21923 yevmiye numaralı ihtarnamesini davalıya keşide ettiğini, ancak taraflarına herhangi bir ödemenin yapılmadığını belirterek fazlaya ilişkin talepleri saklı kalmak kaydıyla 5.000,00 TL alacağın zararın meydana geldiği tarihten itibaren işleyecek yasal faizi ile davalıdan alınarak müvekkiline verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, 18/09/2009 tarihinde internet bankacılığı aracılığı ile 85.107.176.81 numaralı IP kullanılarak ...'in 063028658 müşteri numarası altında kayıtlı 4400- 1377407 numaralı vadeli TL hesabı kapatılarak 366.060,28 TL tutarındaki bakiye aynı müşteri numarası altında kayıtlı 4400-2607407 numaralı vadesiz hesaba aktarıldığını, daha sonra bu tutarın 270.000,00 TL'si ile 4400-1436135 numaralı vadeli TL hesabının açıldığını aynı gün davacının banka sistemine kayıtlı 0.535.831.02.12 numaralı cep telefonundan Çağrı ...ini arayarak tüm sorulara doğru yanıtlar vererek tanımlı havale hesaplarına ...adına İskenderun/Hatay Şubemiz nezdinde bulunan 6120-1861269 numaralı hesabı eklettiğini daha sonra bu hesaba prefabrik ödemesi açıklamasıyla 92.350,00 TL tutarında havale gerçekleştirdiğini, davacının tekrar bankaya kayıtlı telefondan aranarak işlem teyidi istendiğini ve davacının teyit verdiğini, davacı tarafından ...adına aktarılan tutarlardan 5.000.-TL'si Kışla Caddesi ...i İstanbul şubesi gişelerinden çekildiğini 10.000,00 TL'nin ise İstanbul şubesi gişelerinden çekilmek istendiğini ancak imza teyidi yapılmadığından bankaca ödeme yapılmadığını davacının hesabından bilgisi dışında işlem yapıldığı bildirildiğinden 87.350,00 TL'nin tekrar davacı hesabına iade edildiğini, bu konuya ilişkin devam eden 6. Asliye Ceza Mahkemesinin 2010/314 esas sayılı dosyasının sonucunun beklenmesini, davanın davacının davaya konu işlemlerin yapılmasında kullanılan sım kartının ait olduğu GSM operatörüne ihbarını, müvekkil bankanın bilgi işlem sistemi her yönünyle güvenli olduğunu bu hususun BDDK tarafından düzenli olarak denetlendiğini, davacı bankanın sunduğu güvenlik önlemlerini almadığını zararın oluşumuna göz yumduğunu, tüm bu nedenlerle davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, toplanan deliller, bozma kararı ve tüm dosya kapsamına göre; dava dışı 3. kişinin hesabına paranın havalesinden sonra paranın çekilmesinin dava konusu olay ile ilgisinin olmadığı davalının kusurunun bulunmaması nedeniyle davacının zararını talep etme hakkı bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava, davalı banka nezdinde açılmış olan hesapta bulunan paranın davacının bilgisi ve izni dışında internet yolu ile yapılan işlemler sonucu çekilmesi suretiyle uğranılan zararın tazmini istemine ilişkindir. Bankalar kendilerine yatırılan paraları mudilere istendiğinde veya belli bir vadede ayni veya misli olarak iade etmekle yükümlüdür. (4491 sayılı Yasa ile değişik 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun 10/4 ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 61. maddesi) Bu tanımlamaya göre, mevduat ödünç ile usulsüz tevdi sözleşmelerinin niteliklerini taşıyan kendine özgü bir sözleşmedir. BK'nın 306. ve 307. maddeleri uyarınca ödünç alan, akdin sonunda ödünç verilen parayı eğer kararlaştırılmışsa faizi ile iadeye mecburdur. Aynı Yasa’nın 472/1. maddesi uyarınca usulsüz tevdide paranın nef’i ve hasarı mutlak şekilde saklayana geçtiği için ayrıca açıklamaya gerek kalmadan saklayan bu parayı kendi yararına kullanabilir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, usulsüz işlemle çekilen paralar aslında doğrudan doğruya bankanın zararı niteliğinde olup, mevduat sahibinin bankaya karşı alacağı aynen devam etmektedir. Usulsüz işlemlerin gerçekleşmesinde ispatlandığı takdirde mevduat sahibinin kusurundan söz edilebilir ve banka bu kusur oranı üzerinden hesap sahibinin alacağından mahsup talebinde bulunabilir. Somut olayda davacıya ait para, davacı hesabından dava dışı kimliği belirli kişi adına hesaptan bir başka hesaba bankaya karşı gerçekleştirilen sahtecilik işlemi ile havale edilmiş olup, bu durum davalı bankayı aldığı mevduatı iade etme yükümlülüğünden kurtarmayacaktır. Dosya kapsamından, işlemlerde davacının üçüncü kişilerle el ve işbirliği ile veya başka şekilde kusurlu davrandığı kanıtlanmamıştır. Davalı banka tarafından, hesapta bulunan paranın güvenliğinin tam olarak sağlanamadığı, kötüniyetli kişilerin işlemlerine karşı korunamadığı, bu kişilerin eylem ve işlemlerine karşı koruyacak etkili mekanizmayı, güvenlik önlemlerini geliştirmediği, bu önlemleri kullanmayı, müşterileri için zorunlu hale getirmediği anlaşılmaktadır. O halde, davalı bankanın hesaptan çekilen tüm paradan sorumlu olduğunun, ilke olarak kabulü gerekir. Açıklanan nedenlerle mahkemece, davalı bankanın mevduatı iade yükümlülüğünün devam ettiği kabul edilerek sonucuna göre bir karar verilmek gerekirken, yazılı gerekçelerle hüküm tesisi doğru görülmemiş, kararın temyiz eden davacı yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, mahkemece, yazılı şekilde davacının kusurlu olduğu, davalı bankanın ise kusurunun bulunmadığı kabul edilerek hüküm kurulması doğru görülmemiş, davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün yukarıda yazılı nedenle davacı yararına BOZULMASINA, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz eden davacıya iadesine, 11/03/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 30-11-2020, 10:15   #4
furugferruhzad

 
Varsayılan

Mevduat: Yazılı ya da sözlü olarak veya herhangi bir şekilde halka duyurulmak suretiyle ivazsız veya bir ivaz karşılığında, istendiğinde ya da belli bir vadede geri ödenmek üzere kabul edilen parayı ifade eder.Tüm sözleşmeler gibi, mevduat sözleşmesinin de iki tarafı vardır; mudi (para yatıran) ve banka. Aradaki akdi ilişki ise karz sözleşmesidir.Bankanın iş bu sözleşme gereği en önemli edim yükümü hesap açma ve hesabı doğru idare etme yükümüdür.Ödünç alan,beklenmedik hallerden doğan zararlardan da sorumlu olur.Ödünç alan, şeyi kullanırken üstüne düşen bütün özeni göstermiş olmasına rağmen şeyin zarar görmesine engel olamadığını ispat etmedikçe şeyin hasarından sorumlu olur.Bu durumda dava kabul ile sonuçlanabilir.Manevi tazminat istemi reddedilecektir zira kişilik haklarına bir saldırı söz konusu değildir.Görevli mahkeme asliye ticaret mahkemesi olmalıdır.
Old 01-12-2020, 09:13   #5
midyat47

 
Varsayılan

Teşekkürler meslektaşlarım,ben görevli mahkeme tüketici mahkemesi olarak düşünmüştüm
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
bir muhataba borç olarak gönderilmek üzere başka birinin hesabına para yatırılması zeyneppk Meslektaşların Soruları 3 10-09-2019 15:57
Internetten Hesaba Girilerek çalinan Para Için Açilacak Dava AHMET01 Meslektaşların Soruları 0 22-05-2018 00:35
icra takibinden 4 saat önce, borcun müvekkilin banka hesabına gönderilmesi!!! enderkc Meslektaşların Soruları 16 01-10-2014 11:00
Yanlış hesaba para gönderilmesi ve bu hesabın blokeli olması Fcgungor Meslektaşların Soruları 4 02-06-2012 14:40
Müvekkil hesabında bloke olması sebebiyle avukatın başka hesaba para yatırması furugferruhzad Meslektaşların Soruları 14 21-06-2011 12:12


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04527211 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.