Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

evlilik dışı olan ve velayeti annede olan çocuğun babada olması halinde açılacak dava

Yanıt
Old 07-12-2012, 11:58   #1
Avukat Neslihan

 
Önemli evlilik dışı olan ve velayeti annede olan çocuğun babada olması halinde açılacak dava

Müvekkilin evlilik dışı çocuğu bulunmaktadır. Çocuk baba tarafından başka bir ile götürülmüştür. Anne savcılığa şikayette bulunmuş , sonuç alamamıştır.

MK 337 gereği velayet annede ise de , uygulanacak bir ilam bulunmadığından anne icraya başvuramamaktadır. Bu halde , velayet kanunen annede olduğundan ; babanın , annenin velayet hakkını kullanmasını engellemesinin önlenmesi şeklinde bir dava açmayı düşünüyoruz. Benzer bir durumla karşılaşan elinde emsal karar bulunan varsa paylaşabilirse çok sevinirim. Teşekkürler .
Old 07-12-2012, 17:24   #2
Av. Caner Arıcı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Avukat Neslihan
Müvekkilin evlilik dışı çocuğu bulunmaktadır. Çocuk baba tarafından başka bir ile götürülmüştür. Anne savcılığa şikayette bulunmuş , sonuç alamamıştır.

MK 337 gereği velayet annede ise de , uygulanacak bir ilam bulunmadığından anne icraya başvuramamaktadır. Bu halde , velayet kanunen annede olduğundan ; babanın , annenin velayet hakkını kullanmasını engellemesinin önlenmesi şeklinde bir dava açmayı düşünüyoruz. Benzer bir durumla karşılaşan elinde emsal karar bulunan varsa paylaşabilirse çok sevinirim. Teşekkürler .

Çocuk kaç yaşında? Sonuç alınamamış derken; savcılık soruşturması nasıl sonuçlanmış? TCK 234'teki "velayet yetkisinin elinden alınması" durumu yok zira...

Alıntı:
Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması (YÜR. TAR.: 01.06.2005)

MADDE 234 - (1) Velayet yetkisi elinden alınmış olan ana veya babanın ya da üçüncü derece dahil kan hısmının, onaltı yaşını bitirmemiş bir çocuğu veli, vasi veya bakım ve gözetimi altında bulunan kimsenin yanından cebir veya tehdit kullanmaksızın kaçırması veya alıkoyması halinde, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (SULH CEZA MAHK.)

(2) Fiil cebir veya tehdit kullanılarak işlenmiş ya da çocuk henüz oniki yaşını bitirmemiş ise ceza bir katı oranında artırılır.

(EKLENMİŞ FIKRA RGT: 19.12.2006 RG NO: 26381 KANUN NO: 5560/10)
(3) Kanunî temsilcisinin bilgisi veya rızası dışında evi terk eden çocuğu, rızasıyla da olsa, ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutan kişi, şikâyet üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Old 08-12-2012, 14:41   #3
Av. İbrahim YİĞİT

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Avukat Neslihan
Müvekkilin evlilik dışı çocuğu bulunmaktadır. Çocuk baba tarafından başka bir ile götürülmüştür. Anne savcılığa şikayette bulunmuş , sonuç alamamıştır.

MK 337 gereği velayet annede ise de , uygulanacak bir ilam bulunmadığından anne icraya başvuramamaktadır. Bu halde , velayet kanunen annede olduğundan ; babanın , annenin velayet hakkını kullanmasını engellemesinin önlenmesi şeklinde bir dava açmayı düşünüyoruz. Benzer bir durumla karşılaşan elinde emsal karar bulunan varsa paylaşabilirse çok sevinirim. Teşekkürler .

Çocuk 743 sayılı yasa döneminde doğmuş ise, baba hanesinde nüfusta kayıtlı olsa da velayet askıdadır. Velayet talepli dava açılması gerekir (Aile Mah.)

4721 sayılı yasanın yürürlüğünden sonra doğmuş ise velayet yasal olarak annededir. Baba çocuğu kabul etmiş ve nüfus hanesine kaydetmiş midir? Çocuk için teslim ve nafaka talepli dava açabileceğinizi düşünüyorum. Yargı kararına ulaşırsam eklerim.
Old 11-12-2012, 12:47   #4
Avukat Neslihan

 
Varsayılan

Çocuk 8 yaşında. Savcılık takipsizlik kararı vermiştir.
Old 12-12-2012, 13:57   #5
Av.Nazife Eytemiş BAŞAR

 
Varsayılan

Y2HD
Esas : 2010/22571
Karar : 2011/12691
Tarih : 20.07.2011
ÇOCUĞUN İADESİ İSTEMİ ( Babanın Velayet Hakkının İhlali - Haksız Alıkoyma Süresinin 1 Yıldan Az Olması )
VELAYET HAKKI İHLALİ ( Çocuğun İadesi – Haksız Alıkoyma Süresinin 1 Yıldan Az Olması )
ÇOCUĞUN MUTAD MESKENİ ( Çocuk Kaçırma - Velayet Hakkı )
5717 Sa.Ka.7
Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi, çocuğun velayet hakkı ihlal edilerek bir ülkeden diğer ülkeye götürülmesi veya alıkonulmasının zararlı etkilerinden uluslararası alanda korunması amacına yönelik olup, çocuğun derhal mutad meskeninin bulunduğu ülkeye geri dönmesini sağlama amacıyla akdetilmiştir.

Babanın velayet hakkı ihlal edilerek, çocuğun anne tarafından Türkiye’de haksız olarak alıkonulduğu dosyadaki delillerden anlaşılmakta olup, davanın kabulü gerekirken isteğin reddi doğru görülmemiştir.fk
DAVA VE KARAR:
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ KARARI:
Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesine göre haksız olarak bir akit devlet ülkesinden diğerine götürülen veya haksız olarak diğer akit devlet ülkesinde alıkonulan çocuğun mutad meskeninin bulunduğu ülkeye iade edilebilmesi için önceden mutad meskeninin bulunduğu ülke makamlarından alınmış: velayete veya kişisel ilişki kurma hakkına dair bir kararın varlığı gerekmediği gibi;
böyle bir kararın mevcut olması durumunda da, bunun çocuğun haksız olarak götürüldüğü veya haksız alıkonulduğu Devlet’te tanınması ve tenfiz edilmesi zorunluluğu da bulunmamaktadır.

Sözleşmeye göre çocuğun yerinin değiştirilmesinin haksız olarak nitelendirilebilmesi için, çocuğun yerinin değiştirilmesi veya alıkonulmasının, mutad meskeninin bulunduğu Devlet hukuku uyarınca bir kişiye veya bir kuruma tek başına veya birlikte kullanılmak üzere tevdi edilmiş olan velayet hakkının ihlal edilmesi suretiyle gerçekleşmiş olması ve ihlal edilmiş olan velayet hakkının yer değiştirme ve alıkoyma vakasının gerçekleştiği sırada fiilen kullanılmakta veya bu vaka gerçekleşmese idi kullanılacak olması gerekmektedir.

Sözleşme, çocuğun velayet hakkı ihlal edilerek bir ülkeden diğer ülkeye götürülmesi veya alıkonulmasının zararlı etkilerinden uluslararası alanda korunması amacına yönelik olup, çocuğun derhal mutad meskeninin bulunduğu ülkeye geri dönmesini sağlama amacıyla akdetilmiştir.

Müşterek çocuk Beyza 17.7.2006 doğumludur. Babanın velayet hakkı ihlal edilerek, bu çocuğun anne tarafından Türkiye’de haksız olarak alıkonulduğu dosyadaki delillerden anlaşılmaktadır. Davacı babanın, bulunduğu ülke makamına başvuru anında çocuğun haksız olarak alıkonulması tarihinden itibaren geçen süre bir yıldan azdır. ( Söz. madde 12/1 ) Çocuğun iadesi talebinin reddedilmesini gerektiren şartlar bulunmamaktadır.

O halde davanın kabulü gerekirken isteğin reddi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Hükmün yukarda gösterilen sebeplerle ( BOZULMASINA ), işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, oybirliğiyle karar verildi.
Y2HD 20.07.2011 - K.2011/12691
KIYASEN UYGULANABİLİR DİYE DÜŞÜNÜYORUM,KOLAY GELSİN!
Old 13-01-2013, 00:00   #6
incapita

 
Varsayılan

çocuğun mutad meskeni yabancı ülke olup, çocuk anne tarafından bu ülkeye babanın bilgisi dışında çıkartılıp sonrada babayla çocukları görüştürmüyorsa Türkiyede mi yoksa yurtdışında mı dava açmak gerekir? Mutad mesken yurtdışı olduğu için soruyorum. Türkiyede açılacak dava şahsi ilişkinin tesisi davası mı olmalı yoksa velayet davası mı olmalı yoksa çocukların iadesi mi talep edilmeli? Teşekkür ederim..
Old 13-01-2013, 13:39   #7
Gemici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan cergin77
çocuğun mutad meskeni yabancı ülke olup, çocuk anne tarafından bu ülkeye babanın bilgisi dışında çıkartılıp sonrada babayla çocukları görüştürmüyorsa Türkiyede mi yoksa yurtdışında mı dava açmak gerekir? Mutad mesken yurtdışı olduğu için soruyorum. Türkiyede açılacak dava şahsi ilişkinin tesisi davası mı olmalı yoksa velayet davası mı olmalı yoksa çocukların iadesi mi talep edilmeli? Teşekkür ederim..

Sayın cergin77,
sorunuzun forum konusu soru dışında, forum konusundan ayrı bir soru olduğu düşüncesindeyim.
Sorunuzun cevabı Sayın Av.Nazife Eytemiş BAŞAR'ın aktarmış olduğu Yargıtay kararında verilmiş durumda.
1.
Alıntı:
Yazan cergin77
çocuğun mutad meskeni yabancı ülke olup, çocuk anne tarafından bu ülkeye babanın bilgisi dışında çıkartılıp sonrada babayla çocukları görüştürmüyorsa Türkiyede mi yoksa yurtdışında mı dava açmak gerekir?
Alınıtıladığım cümleniz tam olarak anlaşılmıyor. Çocuk bu ülkeye anne tarafından babanın bilgisi dışında götürüldü ise, bu ülke mutad mesken değildir, mutad mesken çocuğun başka bir ülkeye götürülmeden önce yaşadığı ülkedir.
2. Çocuk mutad mesken olan ülkeden başka bir ülkeye götürüldü ise davanın mutad mesken olan(kaçırılmadan önce yaşanan) ülkede açılması gerekir. Bu ülkenin yetkili makamı çocuğun kaçırıldığı ülke makamı aracılığı ile çocuğun geri getirilmesi için teşebbüse geçer.
3.Çocuk kaçırma konusundaki Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesinin uygulanabilmesi için çocuğun kaçırıldığı ülkenin bu anlaşmayı imzalamış olması gerekir.

Saygılarımla
Old 13-01-2013, 16:03   #8
incapita

 
Varsayılan

Sayın Gemici,
cümlemin tam olarak anlaşılmadığına katılıyorum çocuklar yabancı ülkede evlilik dışı olarak dünyaya gelmiş. Sonrasında anne ve baba bir müddet Türkiye'de yaşamışlar.Aralarında süregelen sorunları aşamadıkları için anne çocukları alarak babanın bilgisi olmadan ülkesine dönmüş. Bu süreçte baba çocukların kaçırılmasıyla ilgili bir başvuru yapmanın anne ve çocukların psikolojisine olumsuz tesir edebileceğini düşünerek anne ile olumlu ilişki tesisi için çaba göstermiş. Bir yılı geçen bir süre olduğu için Laheyin imkanlarından yararlanma şansımın kalıp kalmadığı konusunda tereddütlerim oluştu. Bu bir yıl geçince çocukların artık mutad meskenlerinin artık hangi ülke kabul edilir noktasında da çelişkiye düştüm.
Saygılarımla, iyi çalışmalar dilerim..
Old 13-01-2013, 19:25   #9
Gemici

 
Varsayılan

Sayın cergin77,
durum daha da karmaşıklaştı:
1. Evlilik dışı çocuklar konusunda herhangi bir tanıma veya velayet hakkının babaya geçtiğine dair bir açıklık yok. Lahey Anlaşması sadece 'Velayet' hakkını koruyor. Velayet hakkı çiğnenmediği sürece çocuk kaçırmadan bahsedilemiyeceğini düşünüyorum.

2. Babanın Velayet hakkı sahibi olduğunu ve çocukların kaçırılmış olduklarını düşünsek bile, çocuklar bir yıldan fazla bir süre için yeni meskenlerinde olduklarından, çocukların otomatikman geri getirilmeleri konusunda zorluk yaşanır; bu durumda çocukların yeni meskenlerine uyum sağlayıp sağlamadıklarının araştırılması gerekir.

Saygılarımla
Old 13-01-2013, 20:45   #10
incapita

 
Varsayılan

Sayın Gemici,
konuyu sizinle tartıştıkça kafamda ki karmaşık şema çözülmeye başladı.
Çocuk evlilik dışında doğmuşsa anne velayet hakkı sahibidir. Çocuklar baba tarafından noterde resmi düzenleme şeklinde tanınmış ve çocuklar babanın nüfus kaydına işletilmiş.Tanımayla soybağı kurulmuş.Velayet bu durumda askıda mı sayılır?
Old 13-01-2013, 21:37   #11
Gemici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan cergin77
Sayın Gemici,
konuyu sizinle tartıştıkça kafamda ki karmaşık şema çözülmeye başladı.
Çocuk evlilik dışında doğmuşsa anne velayet hakkı sahibidir. Çocuklar baba tarafından noterde resmi düzenleme şeklinde tanınmış ve çocuklar babanın nüfus kaydına işletilmiş.Tanımayla soybağı kurulmuş.Velayet bu durumda askıda mı sayılır?

Türk hukuku ile fazla ilgilenmediğim için, belirttiğiniz konuyu pas geçmek zorundayım Sayın cergin77.
Babanın velayet hakkını elde etmesi Türk Hukukuna göre mi, yoksa annenin vatandaşı olduğu ülke hukukuna göre mi belirlenir konusu da üzerinde durulması gereken bir konu. Çocukların hangi ülke vatandaşı oldukları da önemli elbette. Çocuklar tanıma ile Türk vatandaşlığını elde etmişler mi, çifte vatandaşlık mı var? Yoksa annenin vatandaşı olduğu ülke münhasıran kendi vatandaşlığını mı kabul ediyor konusu kaçırma konusunda önemli olabilir.

Saygılarımla
Old 13-01-2013, 21:49   #12
incapita

 
Varsayılan

İpucu için teşekkür ederim Sayın Gemici,
Çalışmalarınızda başarılar ve yardımlarınız için teşekkürler.
Saygılarımla
Old 30-12-2015, 14:36   #13
Fazladanödemeyeçözüm

 
Varsayılan

Yabancı anne ve yabancı baba Türkiye'de evlilik dışı bir çocuk dünyaya getirmişlerdir. Çocuk şu an 1 yaşındadır ve velayet hakkı annede olmasına rağmen baba çocuğu Bursa'da alıkoymaktadır. Çocuğu annenin yaşadığı İstanbul'a almak istiyoruz. Nasıl bir hukuki aksiyon alacağımızı bilemedik. Forumda savcılık suç duyurusundan sonuç alınamadığını bildiren meslektaşlar gördük, kanunun lafzı da açıkça ortada, şimdi nasıl bir dava açmamız gerekir?Bu konuda mesleki tecrübe yaşayan meslektaşlar varsa yardımlarını rica ediyoruz. Davayı İstanbul'Da ikame etmeyi düşünüyoruz. Fikri yardımlarınız için şimdiden çok teşekkürler.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Velayeti annede olan çocuğun tedbiren babaya verilmesi av.cgoksen Meslektaşların Soruları 7 26-09-2014 12:15
Velayeti Annede Olan Ve Evlilik Dışında Doğan Çocuğun,Annenin Evlenmesi Sebebi İle Velayeti Değişir Mi? çaresiz Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 8 17-05-2012 16:00
velayeti annede olan çoçuğun annesinin soyadını alması Konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 3 27-03-2012 11:31
velayeti annede olan evlilik dışı çocuğun teslimi ile ilgili sorun duygu eminel Meslektaşların Soruları 5 10-08-2011 12:15
velayeti annede olan cocuğun tatile cıkması Konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 1 19-05-2011 00:25


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05557108 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.