Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

takibi yapılan icra dosyasında avukatlık ücretini talep

Yanıt
Old 15-07-2007, 17:25   #1
erzincan

 
Varsayılan takibi yapılan icra dosyasında avukatlık ücretini talep

merhaba,benim sorum şu.Müvekkilin alacağını borçludan icra takibi sonucu aldık.Müvekkil kendi parasını aldıktan sonra borçluyla anlaşarak benim vekalet ücretimi almamam için beni vekillikten azletti.Buna karşılık benim yaptığım işin
karşılığını borçlu ya da müvekkilden nasıl alabilirim.Yazılı bir iş sözleşmemiz
yok.Parayı borçlu müvekkile elden ödedi.Dosya ise henüz kapanmadı.
Old 15-07-2007, 18:13   #2
Av.Turan

 
Varsayılan

kendi vekalet ücreti alacağınızı müvekkilinizden dava ederek isteyebilirsiniz.eğer para dosyaya ödenmiş olsaydı o zaman borçludan alınacak vekalet ücretini de talep edebilrdiniz. şimdi paranın ödenmiş olduğunu ispat etmeniz zor.
Old 15-07-2007, 19:23   #3
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Sayın Av.Turan'ın yanıtına katılıyorum. Haksız azil halinde avukatlık ücretinizi varsa sözleşmeye, yoksa Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne göre talep edebilirsiniz. Karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti konusunda ise ispat sorunları ortaya çıkacaktır.

Aşağıdaki maddeler işinize yarayabilir.

Avukatlık Kanunu 165. madde:

ÜCRET DOLAYISİYLE MÜTESELSİL SORUMLULUK:
Madde 165 - (Değişik madde: 02/05/2001 - 4667/78. md.)
İş sahibinin birden çok olması halinde bunlardan her biri, sulh veya her ne suretle olursa olsun taraflar arasında anlaşmayla sonuçlanan ve takipsiz bırakılan işlerde her iki taraf avukat ücretinin ödenmesi hususunda müteselsil borçlu sayılırlar.

Avukatlık Kanunu 174. madde:

AVUKATIN İŞİ TAKİPTEN VAZGEÇMESİ, AZLİ VE ÜCRETİN GÜNÜNDE ÖDENMEMESİ:
Madde 174 - Üzerine aldığı işi haklı bir sebep olmaksızın takipten vazgeçen avukat hiçbir ücret istiyemez ve peşin aldığı ücreti geri vermek zorundadır.

Avukatın azli halinde ücretin tamamı verilir. Şu kadar ki, avukat kusur veya ihmalinden dolayı azledilmiş ise ücretin ödenmesi gerekmez.

Anlaşmaya göre avukata peşin verilmesi gereken ücret ödenmezse, avukat işe başlamakla zorunlu değildir. Bu sebeple doğabilecek her türlü sorumluluk iş sahibinindir. Yazılı sözleşmedeki diğer ödeme şartlarının yerine getirilmemesinden dolayı avukat işi takip etmek ve sonucunu elde etmekten mahrum kalırsa sorumluluk bakımından aynı hüküm uygulanır.
Old 16-07-2007, 01:13   #4
Av.Ergün Vardar

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
E. 2006/528
K. 2006/5252
T. 10.4.2006
• AVUKATIN AZLİ ( Haksız Olarak Azli Halinde Ücretin Tamamı Azil Edilen Avukata Verileceği )
• HAKLI AZİL ( Avukat Kusur veya İhmalinden Dolayı Azledilmiş İse Avukatlık Ücreti Ödenmeyeceği )
• HAKSIZ AZİL ( Ücretin Tamamı Azil Edilen Avukata Verileceği )
• AVUKATIN HAKLARI ( Haklı Olarak Azli - Azle Yol Açan Davranışı Müvekkili Aleyhine Sonuç Doğurmayan ve Azle Neden Olan Davranışıyla Müvekkiline Zarar Vermeyen Avukatın Azil Tarihine Kadar Sarf Ettiği Emek ve Mesaisine Karşılık Olarak Avukatlık Ücretine Hak Kazanacağı )
1136/m. 164, 174
ÖZET : Avukatın haksız olarak azli halinde ücretin tamamı azil edilen avukata verilir.

Avukat kusur veya ihmalinden dolayı azledilmiş ise, yani azil haklı ise avukatlık ücreti ödenmez.

Ancak; haklı olarak azledildiği halde, azle yol açan davranışı müvekkili aleyhine sonuç doğurmayan ve azle neden olan davranışıyla müvekkiline zarar vermeyen avukatın azil tarihine kadar sarf ettiği emek ve mesaisine karşılık olarak adalete uygun bir avukatlık ücretine hak kazanması gerekir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun da görüşü aynı doğrultudadır.

DAVA : Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün taraflar avukatı tarafından duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı MT ile davalı İB'nin gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanılmış ve hazır bulunanların sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra karar için başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı, davalının İktisat Bankasındaki hesabında bulunan paranın, 16.3.2001 tarihinde bilgisi dışında kesilmesi nedeni ile 4.379.903. YTL.'nin dava yolu ile geri alınmasında, 2.4.2001 tarihli vekaletle Avukatlığını yaptığını, dava dosyasında yargılamaya devam edip bilirkişi raporu alındıktan sonra 5.2.2002 tarihinde azledildiğini, 2/4.2001 tarihli ücret sözleşmesi gereğince kararlaştırılan ücret tutan 340.000 YTL.'nin KDV.'si ile birlikte azil tarihinden itibaren ödetilmesini istemiştir.

Davalı, İktisat Bankası'nın fona devredilip, mevduatına trilyonluk aniden el konulması nedeni ile zor durumda kaldığından ve davacının yazılı taahhütleri gözetilerek tecrübesizliğinden yararlanılarak davacı avukat ile yapılan geçersiz taahhütnamede belirtilen davanın sonuçlandırılıp ve güveninin sarsıldığını savunarak, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece. 4.379.903 YTL.'nin yasal faizi ile davalıdan tahsiline, fazla talebin reddine karar verilmiş; hüküm davacı ve davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1 - Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2- Davacı ile davalı arasında imzalanan 2.4.2001 tarihli ücret sözleşmesinde; işin konusunun, davalı İB'nin iktisat -bankası mevduat hesabından 16.3.2001 tarihinde kesilen 4.379.903.108.945 TL.'nin bankadan geri alınması olduğu açıklanmış, prosedür olarak da, ihtarname çekilmesi, ihtiyati haciz kararı alınması, normal icra takibi yapılıp, banka borca itiraz ederse itirazın iptali ya da kaldırılması davası açılarak dava sonunda tahsilatın sağlanacağı. 4.379.903.108.945. TL.'nin % 5'i ile, inkar tazminatı ve tahsil tarihine kadar işleyecek faizden % 5'nin vekalet ücreti olarak ödeneceğinin kararlaştırıldığı anlaşılmaktadır. Bu duruma göre, sözleşme, yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Kanunu'nun 163. maddesine göre başarıya göre değişme şartını içermediğinden geçersizdir. Yine, davacı avukatın imzasını taşıyan prosedür başlıklı belgede de, izlenecek yol açıklandıktan sonra, duruşma günlerinin kısa aralıklarla alınıp, davanın erken bitirilmesi konusunda avukatın özel bir gayret göstereceği, bu suretle yargılamanın 2002 şubat-mart aylarında bitirilip, paranın tahsilinin sağlanacağı, bu sürece Yargıtay aşamasının da dahil olduğu bildirilmiştir. Dosyadaki bilgi' ve belgelerden, davacının davalı avukatı olarak banka aleyhine 13.5.2001 tarihinde icra takibi yaptığı, dava dışı banka tarafından davalı aleyhine açılan menfi tespit davasında da, davalıyı avukat olarak temsil ettiği ve yargılama sonuçlanmadan 5.2.2002 tarihinde vekillikten azledildiği anlaşılmaktadır.

Mahkemece; ücret sözleşmesi kapsamındaki işler nedeni ile yapılan azlin haklı olduğu ancak, menfi tespit davasındaki davacı -avukatın hizmetinin ücret sözleşmesinin kapsamı dışında -olup, sözleşme düzenlenirken tarafların öngöremedikleri bir iş görme niteliğinde bulunduğu, bu nedenle Avukatlık Kanunu'nun 164. maddesine göre, davanın değeri üzeriden % 5 vekalet ücretine karar verilmesi gerektiğine ilişkin. 2.5.2005 tarihli bilirkişi kurulu görüşü esas alınarak karar verilmiştir. Taraflar arasındaki sözleşme ve avukat imzalı belge içeriğinden, davacı avukatın sözleşme konusu alacak bakımından sonuç borcu altına girdiği yani, davalı hesabından el konulan meblağın geri alınmasının dava yolu ile sağlanacağının kararlaştırıldığı, bu davanın icra takibi ya da itirazın iptali davası ile sınırlı tutulmadığı kabul edilmelidir. Yani yapılan takibe itiraz edilmesi halinde açılacak itirazın iptali davası ile itiraz edilmemesi halinde açılan menfi tespit davasının her ikisi de aynı sonuca yöneliktir. Bu durumda, davacı tarafından, davalının avukatı olarak temsil edildiği menfi tespit davasının da, ücret sözleşmesinin kapsamı içinde olduğu kabul edilmelidir.

Ücret sözleşmesi ile eki avukat imzalı belgeye göre, başarılı sonucun taahhüt edilen sürede sonuçlandırılamamış yani, paranın tahsilinin sağlanamamış olması, azlin haklı olduğunu göstermektedir. Aslında mahkemenin de kabulü bu yöndedir.

Avukatlık kanununun 174. maddesine göre, avukatın haksız olarak azli halinde ücretin tamamı azil edilen vekile verilir ancak, avukat kusur veya ihmalinden dolayı azledilmiş ise, yani azil haklı ise avukatlık ücretinin ödenmesi gerekmez. HGK.'nın 23.9.1987 gün 87/3-188 esas 87/657 karar sayılı ilamında da açıklandığı gibi, haklı olarak azledildiği halde, azle yol açan davranışının davalı aleyhine herhangi bir sonuç doğurmayan ve azle neden olan davranışı iş sahibine zarar vermeyen avukatın, azil tarihine kadar sarf ettiği emek ve mesaisine karşılık adalete uygun bir avukatlık ücretinin ödenmesi hakkaniyet gereği olarak kabul edilmelidir.

Mahkemece, davacı avukatın azil tarihine kadarki emek ve mesaisi ile yapılan işin önemi ve işin bulunduğu aşama göz önünde bulundurularak, hakkaniyete uygun olarak takdir edilecek uygun bir miktarın davacı ücreti olarak davalıdan tahsiline karar verilmelidir. Yanlış değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

3- Kabule göre, ücret sözleşmesinde 658.379.369.100 TL.'nin banka tarafından ödenmiş olması nedeni -ile, bu miktar için avukatlık ücretinin alınmayacağı kabul edildiği halde, bu miktar da dahil olmak üzere vekalet ücretine karar verilmesi de usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

SONUÇ : 1. bent gereği davacı ve davalının diğer temyiz itirazlarının reddine. 2. ve 3. bent gereği kararın BOZULMASINA. peşin harcın istek halinde iadesine. 10.04.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 10-11-2009, 20:28   #5
İzzet Hamle

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Cengiz Aladağ
Sayın Av.Turan'ın yanıtına katılıyorum. Haksız azil halinde avukatlık ücretinizi varsa sözleşmeye, yoksa Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne göre talep edebilirsiniz.

Bu konuda Kadıköy 4. Asliye Hukuk Mahkemesi, haksız azil halinde dava kazanılmış gibi kabul edilerek 164/4 uyarınca % 10 ila 20 arasında bir ücret belirlenmesi gerektiğini belirtmiş, anılan karar Yargıtay 13. HD'nin 16.10.2008 tarih ve 2008/5679-11903 sayılı kararıyla onanmıştır.
Old 27-11-2020, 19:37   #6
LLM. Avukat Ömer Faruk İlgün

 
Varsayılan

Bu durum öncelikle gizli sulh kabul edilir.Taraflar arasında yazılı sözleşme olmadığı için sulh-feragat-takipsiz bırakma tarihinde ki geçerli AAÜT gereğince
AKDİ VE KARŞI YAN VEKALET ÜCRETİNİ
Kendi müvekkilinizden
Karşıyan vekalet ücretini
Borçludan
AAÜT de yazılı nispi oran dahilinde talep edilebilir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
talep edilmemiş icra inkar tazminatı sonradan talep edilebilir mi? avukat 77 Meslektaşların Soruları 3 30-11-2020 14:53
tahliye taahhüdüne dayanılarak yapılan icra takibi dilekgulsen Meslektaşların Soruları 15 29-08-2012 15:19
Sıra cetveline itiraz icra dosyasında bekleyen para faiz mustafaaladag Meslektaşların Soruları 4 25-03-2011 12:01
Malkara' daki icra dosyasında yardımcı olabilecek meslektaş arıyorum avsedatsel Şehirlerarası Nöbetçi Avukat 0 09-05-2007 23:55
Siyasi Parti'nin alacaklı olduğu icra takip dosyasında harç olurmu? ares139 Meslektaşların Soruları 7 14-04-2007 14:47


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04286194 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.