Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

İcra Ve İflas Kanunu İle Bazi Kanunlarda DeĞİŞİklİk Yapilmasina Daİr Kanun Tasarisi

Yanıt
Old 16-11-2011, 10:44   #1
Adalet Bakanı

 
Varsayılan İcra Ve İflas Kanunu İle Bazi Kanunlarda DeĞİŞİklİk Yapilmasina Daİr Kanun Tasarisi

İCRA VE İFLAS KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
MADDE 1- 09/06/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 1 inci maddesi
başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İcra müdürlükleri
Madde 1- Asliye hukuk mahkemesi bulunan il ve ilçe merkezlerinde, Adalet
Bakanlığınca o il veya ilçenin adıyla anılan yeterli sayıda icra müdürlüğü kurulur.
Her icra müdürlüğünde bir icra müdürü, yeteri kadar icra müdür yardımcısı, icra
memuru ve hizmetli bulunur. İcra müdür ve müdür yardımcıları Adalet Bakanlığınca, icra
memurları ve hizmetliler ise adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarınca atanır.
İhtiyaç olması halinde, icra müdürünün talebi ve ilgili Cumhuriyet savcısının uygun bulması
üzerine adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarınca geçici olarak zabıt katibi,
mübaşir ve hizmetli görevlendirilebilir. İcra müdürü, yardımcısı veya memurunun herhangi
bir nedenden dolayı yokluğu durumunda bu görev adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet
komisyonu tarafından görevlendirilecek bir yazı işleri müdürü tarafından yerine getirilir.”

MADDE 2- 2004 sayılı Kanunun 2 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“İflas müdürlükleri
Madde 2- Asliye hukuk mahkemesi bulunan ve gerekli görülen il ve ilçe
merkezlerinde, Adalet Bakanlığınca o il ve ilçe merkezlerinin adıyla anılan yeterli sayıda iflas
müdürlüğü kurulur. Ayrı bir iflas müdürlüğü kurulmaması hâlinde hangi icra müdürlüğünün
iflas işlemlerine bakacağını adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu belirler.
1 inci maddenin ikinci fıkrası iflas müdürlükleri hakkında da uygulanır.”

MADDE 3- 2004 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“İşlerin dağılımı:
Madde 3 – Adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu gelen işlerin icra ve
iflas müdürlüklerine dağılımına ilişkin esasları belirler.”

MADDE 4- 2004 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Her icra mahkemesi hâkimi, kendisine adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet
komisyonlarınca dönüşümlü olarak bağlanan icra ve iflas müdürlüklerinin işlemlerine yönelik
dava, şikâyet ve itirazları inceler.”

MADDE 5- 2004 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
4/a maddesi eklenmiştir.

“İcra ve İflas İşleri Daire Başkanlığı
Madde 4/a- Bu maddede belirtilen görevleri yerine getirmek üzere Adalet Bakanlığı
Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde İcra ve İflas İşleri Daire Başkanlığı kurulur. Daire
Başkanlığı bir daire başkanı, yeteri kadar tetkik hâkimi, uzman personel ve şubelerden
oluşur. İcra ve İflas İşleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır;
1- İcra ve iflas müdürlüklerinin genel amaçlar doğrultusunda düzenli ve verimli olarak
çalışmasını sağlamak,
2- İcra ve iflas müdürlüklerini kurmak, gerektiğinde kaldırılmak veya birleştirmek,
3- İcra ve iflas müdürlüklerinin idarî açıdan denetim ve gözetimini yapmak,
4- İcra müdür ve müdür yardımcılarının atama, nakil, terfi ve disiplin gibi her türlü
özlük işlemlerini yürütmek ve bu konularda icra memurlarıyla ilgili olarak yapılan işlemlerin
denetimini yapmak,
5- Başkanlık ile icra ve iflas müdürlüklerinde çalışan personele hizmet öncesi ve
hizmet içi eğitim plânlaması yapmak,
6- İcra ve iflas müdürlüklerinde çalışan personel hakkındaki ihbar ve şikâyetleri
inceleyerek gerekli işlemleri yapmak,
7- Karşılaşılan sorunlar ile ilgili olarak gerekli inceleme ve araştırmaları yapmak ve
alınması gereken kanunî ve idarî tedbirler konusunda Bakanlığa teklifte bulunmak,
8- Görev alanına giren konularda tüzük ve yönetmelikleri hazırlamak ve takip etmek,
9- Yargı yetkisinin kullanılma alanına girmeyen icra ve iflas işlerine ilişkin konularda
görüş bildirmek ve genelge düzenlemek,
10- Mahcuz mallar lisanslı icra depoları için lisans vermek, bu depoların faaliyetlerini
durdurmak, lisansı iptal etmek, lisans ücretlerini tespit etmek ve bu depoların mevzuata uygun
çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli gözetim ve denetimi yapmak ve yaptırmak,
11- Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak,”

MADDE 6- 2004 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“İcra ve iflas müdürlüğünce verilen kararlar gerekçeli olarak icra tutanaklarına
yazılır.”

MADDE 7- 2004 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi madde başlığıyla birlikte aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“İcra ve iflas müdürlüklerince yapılacak tahsilat ve alacaklıya ödeme
Madde 9- Her türlü para tahsilatı, icra ve iflas müdürlüklerinin banka hesap numarası
üzerinden yapılır. Haciz sırasında para tahsilatı yapılmış ise tahsil edilen paranın, en geç ertesi
işgünü çalışma saati sonuna kadar icra ve iflas müdürlüklerinin banka hesabına yatırılması
zorunludur.
Tahsil edilen paralardan kanunen alacaklıya ödenmesi gerekenler, talep edilmesi
hâlinde icra ve iflas müdürlüklerinin hesap numarasının bulunduğu bankaya talimat verilmek
suretiyle gecikmeksizin ödenir; talep edilmezse masrafı alacaklıya ait olmak üzere en geç üç
gün içinde 58 inci maddenin ikinci fıkrasının (1) numaralı bendinde gösterilen alacaklının
banka hesap numarasına talimat verilmek suretiyle aktarılır.
İcra ve iflas müdürlükleri aldıkları kıymetli evrak ve değerli şeyleri kasalarında
muhafaza ederler.
İcra ve iflas müdürlüklerince alacaklı dışındaki diğer gerçek ve tüzel kişilere yapılması
gereken ödemeler, bankaya verilecek talimat yoluyla yapılır.”

MADDE 8- 2004 sayılı Kanunun 12 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Borçtan kurtulma Madde 12- İcra ve iflas müdürlüğünün hesap numarasına paranın yatırıldığı tarih
borçtan kurtulma tarihi olup, borçlu, yatırılan miktar kadar borcundan kurtulur. Haciz
sırasında bir para alacağına mahsuben borçlu veya üçüncü şahıs tarafından yapılan
ödemelerde de borçlu ödenen para miktarınca borcundan kurtulur.”
MADDE 9- 2004 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İcra ve iflas müdürlükleri idarî açıdan Adalet Bakanlığına bağlı olup, Cumhuriyet
başsavcılıklarının sürekli gözetim ve denetimi altındadır. Bu yetkiyi kullanmak üzere
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeterli sayıda Cumhuriyet savcısı görevlendirilir.
Cumhuriyet başsavcılıkları icra ve iflas müdürlüklerinin icra mahkemesinin görevi dışında
kalan işlere bakar; mevzuata ve Bakanlık genelge ve talimatlarına uymalarını sağlar;
gerektiğinde adlî ve idarî açıdan sorumlular hakkında işlem yapar.
İcra ve iflas müdürlükleri, adalet müfettişleri tarafından da düzenli olarak denetlenir.”

MADDE 10- 2004 sayılı Kanunun 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Takip talebi icra müdürlüğüne yazılı, sözlü veya elektronik ortamda yapılır.
Kambiyo senetlerine mahsus takip yolu hariç ilamsız takiplerde alacaklı dörtyüz Türk
Lirasının altındaki alacaklar bakımından, takip öncesi borcun ödenmesi için bir banka hesap
numarası da belirterek iadeli taahhütlü olarak borçlunun bilinen en son adresine borcunu
ödemediği takdirde hakkında icra takibi yapılacağına ilişkin bilgileri içerir meşruhatlı
bildirimde bulunmak zorundadır. Bu adrese bildirim yapılamaması veya bildirime rağmen beş
gün içerisinde borcun posta gideriyle birlikte ödenmemesi halinde icra takibine başlanabilir.
Talepte şunlar gösterilir:
1. Alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı, soyadı, banka adı ile
hesap numarası, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, vergi kimlik numarası, şöhret ve
yerleşim yeri; alacaklı yabancı memlekette oturuyorsa Türkiye’de göstereceği yerleşim yeri;
2. Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı, alacaklı tarafından biliniyorsa
vergi kimlik numarası, şöhret ve yerleşim yeri;
Bir terekeye karşı yapılan taleplerde kendilerine tebligat yapılacak mirasçıların adı,
soyadı, şöhret ve yerleşim yerleri;
3. Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla tutarı ve faizli alacaklarda faizin
miktarı ile işlemeye başladığı gün, alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi
tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi;
4. Senet, senet yoksa borcun sebebi;
5. Takip yollarından hangisinin seçildiği;
Alacak belgeye dayanmakta ise, belgenin aslının veya alacaklı yahut mümessili
tarafından tasdik edilmiş, borçlu sayısından bir fazla örneğinin takip talebi anında icra
dairesine tevdii mecburidir.
Alacaklıya takip talebinde bulunduğuna ve verdiği belgelere, talep ve takip
masraflarına dair bedava ve pulsuz bir makbuz verilir.
Alacaklının ve varsa kanunî temsilcisinin ve vekilinin, ikinci fıkranın (1) numaralı
bendinde belirtilen yerleşim yerini gösterememeleri hâlinde icra müdürlüğünün bulunduğu
yer yerleşim yeri sayılır.”
MADDE 11- 2004 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının (2) numaralı
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Borcun ve masrafların yedi gün içinde icra müdürlüğünün banka hesap
numarasına ödenmesi, borç teminat verilmesi mükellefiyeti ise teminatın bu süre içinde
gösterilmesi ihtarını,
MADDE 12- 2004 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“İcra müdürlüğü, haciz taleplerini masrafın yatırılma tarihlerine göre sıraya koyar ve
talep tarihinden itibaren en geç üç gün içinde haczi yapar.”

MADDE 13- 2004 sayılı Kanunun 80 inci maddesine aşağıdaki fıkra son fıkra olarak
eklenmiştir.

“İcra müdürü, taşıt seçimi dahil haczin güvenli ortamda yapılması için uygun tüm
tedbirleri alır. Adalet Bakanlığı da bu amaçla uygun göreceği yerlerde taşıt tahsis edebileceği
gibi; Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfından da taşıt tahsis etmesi için talepte bulunabilir.”

MADDE 14- 2004 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin ikinci, dördüncü ve beşinci
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Diğer taşınır mallar, masrafı peşinen alacaklıdan alınarak münasip bir yerde
muhafaza altına alınır. Alacaklı muvafakat ederse istenildiği zaman verilmek şartiyle
muvakkaten borçlu yedinde veya üçüncü şahıs nezdinde bırakılabilir. Haczedilen taşınır
malların toplam değeri dörtyüz Türk Lirasının altında ise bu mallar borçluya yediemin olarak
bırakılır. Ancak mallar satış mahalline getirilmediği takdirde yediemin değişikliği yapılabilir.”

“Mahcuz mallar lisanslı icra depolarının kuruluşuna, bu depolarda bulunması gereken
asgarî niteliklere ve teşhir salonlarına, depo için alınacak teminata, bu mallar için muhtemel
rizikolara karşı yapılacak sigortaya, depo işleticisi olma niteliklerine, depoculuk lisansına,
Adalet Bakanlığı tarafından bu lisansın verilmesine, lisanslı depo işleticisinin hak ve
yükümlülüklerine, lisanslı depo işletmeleriyle ilgili Adalet Bakanlığının görev ve yetkileri ile
depoculuk faaliyetinin durdurulması ya da iptali gibi idarî tedbir ve tasarruflara ve bu
depoların denetimine ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir. Adalet Bakanlığı bu
yönetmelik hükümleri doğrultusunda uygun göreceği yerlerde mahcuz mallar lisanslı icra
depoları açabileceği gibi Adalet Teşkilâtını Güçlendirme Vakfından da bu depoları açması
için talepte bulunabilir veya işletme hakkını devredebilir.
Lisanslı icra depolarına bırakılan mahcuz malların, 116 ncı maddenin üçüncü
fıkrasında belirtilen üç aylık teşhir süresi sonunda satılamaması ve icra müdürlüğünce bu
malın hukuken muhafazasına gerek kalmadığının icra deposuna bildirilmesi halinde üç ayın
bitiminden sonra yedi gün içinde depo ücretinin ödenmesi şartıyla borçlu ve alacaklı hacizli
malı geri alabilir. Bu süre içinde mahcuz malın geri alınmaması ve depo ücretinin malın
değerinin yüzde otuzunu bulması durumunda malın mülkiyeti icra deposuna depo ücreti
karşılığında devredilir. Bu konuda ortaya çıkan ihtilâflar icra mahkemesi tarafından basit
yargılama usulüne göre çözülür.”

MADDE 15- 2004 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Haczedilen şey, borçlunun elinde olmayıp da üzerinde mülkiyet veya rehin hakkı iddia
eden üçüncü bir şahıs nezdinde bulunursa yedieminliği kabul ettiği takdirde bu mal muhafaza
altına alınmaz. İcra müdürü, üçüncü kişi aleyhine icra hâkimliğine başvurulabilmesi için alacaklıya yedi gün süre verir. Bu süre içinde icra hâkimliğine dava açılmaz ise üçüncü şahsın
iddiası kabul edilmiş sayılır. Alacaklı tarafından süresinde açılan dava sonuçlanıncaya kadar
hacizli malın satışı yapılamaz.
Haciz, üçüncü şahsın yokluğunda yapılmış ve üçüncü şahıs lehine istihkak iddiasında
bulunulmuş ise yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır.”

MADDE 16- 2004 sayılı Kanunun 106 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Alacaklı, haczolunan mal taşınır ise hacizden itibaren üç ay ve taşınmaz ise hacizden
itibaren altı ay içinde satılmasını isteyebilir.

MADDE 17- 2004 sayılı Kanunun 113 üncü maddesinden sonra gelmek üzere 113/a
maddesi eklenmiştir.

“Hacizli malın alacaklıya devri
Madde 113/a- Alacaklı, menkul haczinin ve takdir edilen kıymetin kesinleşmesinden
itibaren satış talebine kadar mahcuzun kesinleşen kıymeti alacaktan mahsup edilmek ve
ödeme yerine geçmek üzere malın mülkiyetini devir alabilir veya bu hakkını üçüncü şahıslara
devredebilir. Mahsuptan artan kısım borçluya verilir.
Alacaklının birden fazla olması durumunda yukarıdaki fıkraların uygulanması için
bütün alacaklıların muvafakati aranır.”

MADDE 18- 2004 sayılı Kanunun 114 üncü maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Satış, açık artırma ile yapılır. Taşınırın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi
nispetinde teminat yatırılması şartıyla açık artırmaya başlanmadan bir iş günü öncesine kadar
yazılı teklif verilerek de ihaleye iştirak edilebilir. Artırmanın yapılacağı yer, gün ve saat daha
önceden ilân edilir.
İlânın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra
müdürlüğünce alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin
olunur. Bu ilân, Bakanlıkça belirlenecek bedel karşılığında internet ortamında yapılır.Ayrıca
yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına da karar verilmesi hâlinde bu ilân satış
talebi tarihinde tirajı ellibinin üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden
biriyle yapılır.
Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentisiyle geçirilmeyip, satılacak şeyin
cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve artırmanın gün ve
saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde
ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği
hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra müdürlüğünce yapılması zaruri ilânlar dışında,
taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilân
edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilân resmî muameleye tesir etmez.”

MADDE 19- 2004 sayılı Kanunun 115 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“İhalenin yapılması
Madde 115- Satılığa çıkarılan mal yazılı teklifler de dahil olmak üzere en çok artırana
ihale edilir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde altmışınıbulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu
suretle rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve
paraların paylaştırılması masraflarını tecavüz etmesi şarttır.
Artırma bu miktara baliğ olmazsa artıranlar taahhütlerinden kurtulur.”
MADDE 20- 2004 sayılı Kanunun 116 ncı maddesi madde başlığıyla birlikte
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Teşhir suretiyle satış
Madde 116- Artırma sonunda satılamayan mahcuz mal, icra deposu tarafından üç ay
süreyle satışta kalması için teşhir edilir. Teşhir edilen mallar ayrıca bu amaçla hazırlanan
internet ortamında da ilân edilir. Teşhir edilen bu mallar, malın tahmin edilen kıymetinin
yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla
olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını geçmesi
şartıyla isteyene satılır. Hacizli malın satış bedelini yukarıdaki kurallara göre icra müdürü
tespit eder.”

MADDE 21- 2004 sayılı Kanunun 118 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“Satış peşin para ile yapılır. Ancak icra memuru müşteriye yedi günü geçmemek üzere
bir mühlet verebilir. Satılan mal ihale kesinleşmeden teslim olunmaz. Verilen mühlet içinde
müşteri bedelin tamamını vermezse icra müdürlüğünce mal 115 inci maddeye göre yeniden
artırmaya çıkarılır.
Değeri dörtyüz Türk Lirasının altında bir bedel ile ihale edilen menkul malların ihale
bedeli, vergi ve harçları yatırılmış olmak şartıyla ihalenin kesinleşmesi beklenmeden alıcısına
teslim edilir.”

MADDE 22- 2004 sayılı Kanunun 123 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“Satış müddeti ve hacizli malın alacaklıya devri
Madde 123- Taşınmazlar, satış talebinden itibaren iki ay içinde açık artırma ile satılır.
Açık artırmaya başlamadan bir iş günü öncesine kadar yazılı teklif verilerek de ihaleye iştirak
edilebilir.
Alacaklı, taşınmaz haczinin, takdir edilen kıymetin ve mükellefiyetler listesinin
kesinleşmesinden itibaren satış talebine kadar mahcuzun kesinleşen kıymeti alacaktan mahsup
edilmek ve ödeme yerine geçmek üzere malın mülkiyetini devir alabilir veya bu hakkını
üçüncü şahıslara devredebilir. Mahsuptan artan kısım borçluya verilir.
Devrin gerçekleşebilmesi için alacaklı veya üçüncü şahsın, rüçhanlı alacakların
tamamını ödemesi gerekir.
Hacze iştirak söz konusu ise devralan devir bedelini nakit olarak dosyaya yatırır ve
asıl icra müdürlüğünce sıra cetveli tanzim edilir.
Alacaklıların birden fazla olması durumunda ikinci fıkranın uygulanması tüm
alacaklıların yazılı muvafakatine tâbidir.
Bu maddenin uygulanmasında 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî
Kanunun 732 nci maddesi hükmü uygulanmaz.

MADDE 23- 2004 sayılı Kanunun 129 uncu maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Taşınmaz yazılı teklifler de dahil olmak üzere en çok artırana ihale edilir. Şu kadar ki
artırma bedeli taşınmaz için tahmin edilmiş olan kıymetin en az yüzde altmışını bulması ve
satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar o taşınmaz ile temin edilmişse bu
suretle rüçhanı olan alacakların tamamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve
paylaştırma masrafları ile taşınmazın aynından doğan vergi borcu ve satıcı adına ödenmesi
gereken tapu harcı miktarına tecavüz etmesi şarttır.
Yukarıdaki fıkrada yazılı miktar elde edilmemişse taşınmaz en çok artıranın taahhüdü
saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilir. Şu
kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisini bulması ve satış
isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya
çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış
talebi düşer.”

MADDE 24- 2004 sayılı Kanunun 133 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep
olan alıcının yatırdığı ya da yatırması gereken teminat iade edilmez ve bu miktar borçtan
mahsup edilir. İhalenin feshine sebep olan alıcıdan, ayrıca teminattan fazla olması hâlinde
teklif edilen bedel ile son ihale bedeli arasındaki fark, diğer zararlar ve temerrüt faizi hükme
hacet kalmaksızın icra müdürlüğünce tahsil edilir. Teminat yatırmak zorunda
olmayanlardan bu meblağ, hükme gerek kalmaksızın icra müdürlüğünce tarafından tahsil
olunur.”

MADDE 25- 2004 sayılı Kanunun 134 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve maddeye sekizinci fıkrasından sonra aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“İhalenin feshini, Borçlar Kanununun 226 ncı maddesinde yazılı sebepler de dahil
olmak üzere yalnız satış isteyen alacaklı, borçlu, tapu sicilindeki ilgililer ve pey sürmek
suretiyle ihaleye iştirak edenler yurt içinde bir adres göstermek koşuluyla icra
mahkemesinden şikayet yolu ile ihale tarihinden itibaren yedi gün içinde ihale bedelinin
yüzde onu oranında nakdi teminatı mahkeme veznesine yatırmak suretiyle isteyebilirler.
İlgililerin ihale yapıldığı ana kadar cereyan eden muamelelerdeki yolsuzluklara en geç ihale
günü ıttıla peyda ettiği kabul edilir. İhalenin feshi talebi üzerine icra mahkemesi talep
tarihinden itibaren yirmi gün içinde duruşma yapar ve taraflar gelmeseler bile icap eden kararı
verir. Talebin reddine karar verilmesi halinde icra mahkemesi ihale bedelinin yüzde onu
oranındaki nakdi teminatın hazineye gelir kaydedilmesine karar verir. Ancak işin esasına
girilmemesi nedeniyle talebin reddi hâlinde nakdi teminatın hazineye gelir kaydedilmesine
karar verilmez. Yatırılan nakdi teminat açılan bir banka hesabında nemalandırılır. İhalenin
feshine ilişkin şikâyetin kabulüne veya reddine ilişkin kararın kesinleşmesi üzerine nakdi
teminat bedeli neması ile birlikte hazineye veya hak sahibine ödenir.”

“Alacağına mahsuben ihaleye katılıp taşınmazı satın alanlar adına, sıra cetveli
kesinleşmedikçe taşınmazın tescili yapılmaz. İhale bedeli yatırıldığı veya sıra cetveli
yapılmasına yer olmadığı takdirde bu hüküm uygulanmaz.”

MADDE 26- 2004 sayılı Kanunun 144 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“Alacağının yalnız bir kısmı ödenmiş olan alacaklı, asıl alacak üzerinden alınması
gereken tahsil harcının beşte birini ödemesi şartıyla senedini geri alabilir. Şu kadar ki, icra
müdürlüğü senede bundan sonra ne miktar para için muteber olacağını yazar yahut senedin
mahiyetine göre alakadar müdürlüklere yazdırır.”

MADDE 27- 2004 sayılı Kanunun 150/e maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Alacaklı, taşınır rehnin satışını ödeme veya icra emrinin tebliğinden itibaren üç ay
içinde, taşınmaz rehnin satışını da aynı tarihten itibaren altı ay içinde isteyebilir.”

MADDE 28- 2004 sayılı Kanunun 170 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“İcra mahkemesi, itirazın kabulüne karar vermesi hâlinde, senedi takibe koymada kötü
niyeti veya ağır kusuru bulunduğu takdirde alacaklıyı senede dayanan takip konusu alacağın
yüzde otuzundan aşağı olmamak üzere tazminata ve alacağın yüzde onu oranında para
cezasına mahkûm eder. Alacaklı genel mahkemede dava açarsa, tazminatın ve para cezasının
tahsili dava sonuna kadar tehir olunur ve bu davayı kazanırsa hakkında verilmiş olan tazminat
ve para cezası kalkar.”

MADDE 29- 2004 sayılı Kanunun 337 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna
aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Toplam alacak miktarı beşbin Türk Lirasının altında olan takiplerde disiplin hapsi
uygulanmaz.”

MADDE 30- 2004 sayılı Kanunun 349 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“Disiplin ve tazyik hapsinde muhakeme usulü
Madde 349- Bu bapta düzenlenen disiplin ve tazyik hapsini gerektiren fiillere ilişkin
şikâyet dilekçe ile yapılır.
Şikâyet eden Harçlar Kanununa göre maktu başvurma harcı ile tebligat giderlerini
başvuru dilekçesi ile birlikte mahkeme veznesine peşin yatırır.
İcra mahkemesi şikayet dilekçesi üzerine, şikayet eden ve edileni, tüm delillerini en
geç duruşma gününe kadar bildirmelerini de içeren açıklamalı davetiye ile duruşmaya çağırır.
Şikâyet eden, duruşmaya gelmekle veya kendilerini vekille temsil ettirmekle
yükümlüdürler. Mahkeme gerekli görür ise şikâyet edilenin bizzat duruşmada hazır olması
gerektiğini davetiyeye yazar. Şikâyet edilen başka yerde ikâmet ediyorsa, o yer icra
mahkemesi aracılığı ile beyanı alınır.
Mahkeme, şikâyet edilenin bizzat hazır bulunmasını istediği halde hazır bulunmaz ise
kolluk marifetiyle zorla getirtilir. Şikâyet edilenin bizzat duruşmada hazır olmasına gerek
görülmez ya da zorla getirme kararına rağmen şahıs bulunamazsa dava yokluğunda görülür
ve karar verilir.
Şikâyetçi, dilekçesinde göstermiş olduğu şahıs ve fiillerin yanı sıra, dilekçe veya
beyanında göstermiş olduğu delillerle bağlıdır. Şikâyet edilenin savunmasını hazırlaması ve
tüm delillerini hazır etmesi için duruşma sadece bir oturum ertelenebilir. Mahkeme
duruşmaya gelen tarafların ve tanıkların beyanlarını duruşma tutanağına geçirir. Disiplin veya tazyik hapsini gerektiren fiillerden dolayı şikayet halinde, şikayetçi
duruşmaya gelmez veya kendini vekille temsil ettirmezse, dava düşer.
Disiplin ve tazyik hapsini gerektiren fiillerde dava zamanaşımı şikâyetten itibaren bir
yıldır. Tazyik veya disiplin hapsine ilişkin kararlar, kesinleştiği tarihten itibaren iki yıl
geçtikten sonra yerine getirilmez.”

MADDE 31- 2004 sayılı Kanunun 350 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“Ortak hükümler
Madde 350- Bu Kanunda düzenlenen suçlarla ilgili olarak 04/12/2004 tarihli ve 5271
sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak, Cumhuriyet savcısı duruşmada
hazır bulunmaz.
Mahkemenin verdiği hüküm, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir.
Bu Kanunda tanımlanan suçlardan dolayı vaki şikayetin geri alınması veya borcun
tamamen ödenmesi halinde dava düşer veya ceza bütün neticeleriyle beraber ortadan kalkar.”

MADDE 32 - 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 351 inci maddesi başlığı ile birlikte
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İtiraz
Madde 351- İcra mahkemesinin verdiği tazyik ve disiplin hapsine ilişkin kararlara
karşı, tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde, kararı veren icra mahkemesine
itiraz edilebilir. Mahkeme, başvuru üzerine kendi kararını değiştirebilir. Mahkeme, kararını
değiştirmeye gerek görmezse, dosyayı, itirazı incelemesi için o yerde icra mahkemesinin
birden fazla dairesinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen daireye, son
numaralı daire için (1) numaralı daireye; o yerde icra mahkemesinin tek dairesi bulunması
hâlinde ise nöbetçi asliye ceza mahkemesine gönderir. İtiraz incelemesi neticesinde verilen
karar kesindir.”

MADDE 33- 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 352 nci maddesi başlığı ile birlikte
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Disiplin ve tazyik hapsinin infazı
Madde 352- Disiplin ve tazyik hapsinin infazı, koşullu salıverilme hariç, hapis
cezasının tabi olduğu hükümlere göre infaz edilir.”
MADDE 34- 2004 sayılı Kanunun 67 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan
“kırkından” ibaresi “otuzundan”, 68 inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “kırktan”
ibaresi “otuzdan, 68/a maddesinin son fıkrasında yer alan “kırktan” ibaresi “otuzdan”, 69
uncu maddesinin son fıkrasında yer alan “kırkından” ibaresi “otuzundan”, 72 nci maddesinin
dördüncü fıkrasında yer alan “kırktan” ibaresi “otuzdan”, beşinci fıkrasında yer alan
“kırkından” ibaresi “otuzundan”, 89 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “kırkından”
ibaresi “otuzundan”, dördüncü fıkrasında yer alan “birinci fıkrası” ibaresi “ikinci fıkrası”, 97
nci maddesinin onüçüncü fıkrasında yer alan “kırkından” ibaresi “otuzundan” ve onbeşinci
fıkrasında yer alan “onbeşinden” ibaresi “otuzundan”, 169/a maddesinin altıncı fıkrasında yer
alan “yirmisinden” ibaresi “otuzundan”, “kırktan” ibaresi “otuzdan” ve 170 inci maddesinin
üçüncü fıkrasında yer alan “kırkından” ibaresi “otuzundan” şeklinde değiştirilmiş ve ek 1 inci
maddesinde yer alan “119” ibaresinden önce “58, 88, 118” ibareleri ve “326” ibaresinden
sonra “337” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 35- 2004 sayılı Kanuna Geçici 6 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki
geçici maddeler eklenmiştir.
“Geçici Madde 7- Bu Kanunun 9 uncu maddesinde öngörülen yeni tahsilat ve ödeme
usulü Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak icra takipleri hakkında uygulanır.
Geçici Madde 8- Bu Kanunda yer alan “icra dairesi” ve “iflas dairesi” ibareleri “icra
müdürlüğü” ve “iflas müdürlüğü” şeklinde değiştirilmiştir.
Geçici Madde 9- İcra müdürlüklerine icra müdürü, müdür yardımcısı veya icra memuru
ataması yapılıncaya kadar icra müdürlüğü işlemleri, öncelikle yazı işleri müdürü tarafından
yapılır; bunun mümkün olmaması hâlinde görevlendirilecek bir zabıt kâtibi tarafından da bu
görev yerine getirilebilir.”

MADDE 36- 02/07/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 23 üncü maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İcra takibinden veya icra takibine konu alacağın tamamı ile bir kısmının tahsilinden
vazgeçildiğinin zabıtnameye yazılması için vazgeçilen miktara ait tahsil harcının beşte biri
alınır. Ancak haczedilen mal satılıp paraya çevrildikten sonra vazgeçilirse tahsil harcı tam
olarak alınır.
Haciz ve satış şerhinin kaldırılması, muhafaza altındaki malların borçluya yediemin
olarak teslimi talebinin zabıtnameye yazılması veya haciz kaldırılmış olsa bile takipten
vazgeçilmesi durumunda harç alınırken haciz varmış gibi asıl alacak miktarı üzerinden tahsil
harcının beşte biri alınır.”

MADDE 37- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1
inci maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) İcra ve iflas müdürlüklerinde yapılan menkul malla ilgili açık artırmalar ve lisanslı
icra depolarının teşhir salonlarında yapılan satışlar hariç olmak üzere müzayede mahallerinde
ve gümrük depolarında yapılan satışlar,”

MADDE 38- Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtında kullanılmak üzere, ilişik
(1), (2) ve (3) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek, 13.12.1983 tarihli ve 190 sayılı
Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) ve (II) sayılı
Cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

MADDE 39- Bu Kanunun 7, 9, 12, 13, 15, 19 ve 21 inci maddelerinde düzenlenen
hükümlerin uygulanmasını göstermek amacıyla bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay
içinde yönetmelik hazırlanır. Ayrıca, icra ve iflas müdürlüklerinin teşkilât, görev, disiplin ve
denetimi ile çalışanlarının nitelikleri, atanma, görevde yükselme, nakil, sicil, disiplin, eğitim
gibi özlük işlemleri de altı ay içinde hazırlanacak yönetmelikte düzenlenir. Bu Yönetmelikte
zabıt katipliğinden icra memurluğuna ve icra memurluğundan zabit katipliğine hangi şartlarda
geçiş yapılacağına ve icra memurlarının hangi şartlarda yükselerek icra müdür yardımcısı
veya icra müdürü olacağına ilişkin hükümler de düzenlenir.
MADDE 40- 09/06/1932 tarihli ve 2004 sayılı Kanunun 76, 353 ve 354 üncü
maddeleri ve 29/03/1984 tarihli ve 2992 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (c) bendi
yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 41- Bu Kanunun;

a) 15 inci maddesiyle değiştirilen 2004 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin dördüncü
fıkrası ile 36 ıncı maddesiyle 2004 sayılı Kanuna eklenen Geçici 7 nci maddesi bu Kanunun
Resmî Gazete’de yayımı tarihinden sekiz ay sonra,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.

MADDE 42- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Bazi Alacaklarin Yenİden Yapilandirilmasi Daİr Kanun Tasarisi smmmusavir Hukuk Soruları 1 24-02-2011 16:01
İcra-İflas Kanunu evo09 Meslektaşların Soruları 4 20-09-2007 12:21
4320-Aılenın Korunmasina Daır Kanunda Değışıklık Av.Ünzile Küçüköner Aile Hukuku Çalışma Grubu 1 13-05-2007 21:14
Aİlenİn Korunmasina Daİr Kanunda DeĞİŞİklİk Av.Ünzile Küçüköner Hukuk Haberleri 0 04-05-2007 07:43


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03897500 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.