Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Karar Harcı Ödenmeden Karar Temyiz Edilebilir Mi?

Yanıt
Old 11-05-2007, 10:15   #1
Av.mdogan

 
Varsayılan Karar Harcı Ödenmeden Karar Temyiz Edilebilir Mi?

kadastro mahkemesınde devam eden davada karar çıktı.Kararda davayı kaybeden davacı tarafa 9 milyar civarında karar harcı yükletildi.Süresi içerisinde davacı temyiz dilekçesini mahkemeye vermiştir.Yanlız dosyayı sonradan incelediğimde karar harcının mahkeme veznesine yatmadığını gördüm.Acaba Kadastro davalarında usülde bir değişiklik varmı? mahkemeye itiraz ettim hakim konuyu araştırayım dedı.Kendisi zaten yeni atanmış bildiğim kadarıyla.Karar harcı yatmadan temyiz söz konusu olabilir mi?
Old 11-05-2007, 13:52   #2
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
HARCI ÖDENMİYEN İŞLEMLER :
MADDE 32 - Yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe müteakip işlemler yapılmaz. Ancak ilgilisi tarafından ödenmiyen harçları diğer taraf öderse işleme devam olunmakla beraber bu para muhakeme neticesinde ayrıca bir isteğe hacet kalmaksızın hükümde nazara alınır.

Harçlar Kanunu çok açık.
Konuyla ilgili bir karar aktarıyorum.

Alıntı:
T.C.
YARGITAY
5. HUKUK DAİRESİ
E. 2004/5713
K. 2004/7051
T. 17.6.2004
• İLAM HARCI ( Ödenmeden İlgiliye İlam Verilemeyeceği ve Sonraki İşlemlerin Yapılamayacağı - Maliye'den Sorup Alınmamışsa Tamamlandıktan Sonra Dosyanın Temyize Gönderilmesi Gereği )
• DOSYANIN TEMYİZE GÖNDERİLMESİ ( İlam Harcı Ödenmeden İlgiliye İlam Verilemeyeceği ve Sonraki İşlemlerin Yapılamayacağı - Maliye'den Sorup Alınmamışsa Tamamlandıktan Sonra Gönderileceği )
492/m. 28/a, 32
ÖZET : İlam harcı ödenmeden ilgilisine ilam verilemez ve de sonraki işler yapılamaz. Dosyada geriye kalan harcın alındığına dair bir kayıt ve belgeye rastlanmamıştır. Bu konuda Maliye'ye müzekkere yazılması harcın alındığını kanıtlamaz. Harcın alınıp alınmadığı Maliye'den sorulmalı, alınmamışsa tamamlandıktan sonra dosya temyize gönderilmelidir.

DAVA : Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davalı idare vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Harçlar Kanunu'nun 28/a maddesi gereğince ilam harcı ödenmeden ilgilisine ilam verilemez ve 32. maddeye göre de sonraki işler yapılamaz. Dosyada geriye kalan harcın alındığına dair bir kayıt ve belgeye rastlanmamıştır. Bu konuda Maliye'ye müzekkere yazılması harcın alındığını kanıtlamaz.

SONUÇ : Harcın alınıp alınmadığı Maliye'den sorulmak, alınmamışsa tamamlandıktan, sonra gönderilmek üzere dosyanın mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE 17.06.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.Mahkemenin şimdi yapacağı iş, temyiz eden tarafa muhtıra göndermek olacaktır. İlgili kararı aktarıyorum.

Saygılarımla

Alıntı:
T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2003/1105
K. 2003/2537
T. 27.2.2003
• TEMYİZ HARCI ( Muhtıra İle 7 Günlük Kesin Süre İçinde Eksik Ödenmiş Temyiz Giderinin Mahkeme Veznesine Depo Edilmesinin İstenmesi - Posta İle Ödemenin Vezneye Ödeme Kabul Edilemeyeceği )
• HARÇ MUHTIRASI ( Temyiz Masraflarının Yatırılması - 7 Günlük Kesin Süre/Posta İle Ödemenin Mahkeme Veznesine Ödeme Kabul Edilemeyeceği )
• KESİN SÜRE ( Temyiz Harç ve Giderlerinin Tamamlanması - Muhtıra İle İstenen/Posta İle Ödemenin Mahkeme Veznesine Ödeme Kabul Edilemeyeceği )
• POSTA İLE ÖDEME ( Temyiz Harç ve Giderlerinin Tamamlanması - Muhtıra İle İstenen/Posta İle Ödemenin Mahkeme Veznesine Ödeme Kabul Edilemeyeceği )
1086/m.163, 432/son, 434/3
4721/m.184
ÖZET : Masrafın ödenmesine dair muhtırada belirtilen süre içerisinde postaya masrafın yatırılmış olması, mahkeme kalemine yatırılmış kabul olunamaz.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Kararı temyiz eden davacı vekiline, hakim tarafından Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 434/3. maddesi gereğince ... dosyanın Yargıtay’a sevk masrafı ve Yargıtay neticesinin taraflara tebliği masrafı olarak 20.000.000 TL. temyiz giderini 7 günlük kesin süre içinde mahkeme veznesine depo etmesi, aksi takdirde temyiz talebinden vazgeçmiş sayılacağı hususunda muhtıra çıkartılmıştır.

17.12.2002 tarihli muhtıra, mahkemenin kaza sınırları dışında bulunan davacı vekiline 3.1.2003 tarihinde tebliğ edilmiştir. Muhtırada 7 günlük kesin süre içinde, eksik ödenmiş olan temyiz giderinin mahkeme veznesine depo etmesi istenmiştir.

Masrafın 17.1.2003 tarihinde posta ile gelen olarak mahkeme veznesine alındığı, aynı tarihli tahsilat makbuzundan anlaşılmaktadır.

Muhtıra münderacatında masrafın 7 günlük kesin süre içinde mahkeme veznesine depo edilmesi lüzumu açıkça belirtildiği halde masraf bu süre zarfında mahkeme veznesine yatırılmamıştır. Posta ile gönderilen paranın postaya verildiği tarih, mahkeme veznesine ödeme niteliğinde sayılamaz. Bu nedenle kararın temyiz edilmemiş sayılmasına karar verilmek gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda gösterilen sebeplerle Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 434/3. ve aynı yasanın 432/son maddesi gereğince kararın temyiz edilmemiş sayılmasına, 27.02.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi
Old 11-05-2007, 15:09   #3
madlock

 
Varsayılan

Sn. Meslekdaşım Kadastro mahkemeleri ile ilgili özel bir düzenleme olduğunu zannetmiyorum. Varsa da ben bilmiyorum. Ancak bu hususta genel kural hepimizin bildiği üzere gerekçeli kararın alınabilmesi için bakiye ilam harcının ödenmesidir. Bu harç her ne kadar davayı kaybeden tarafa yükletilse de davacı kararı icraya koyabilmek için bu bakiye harcı yatırmakta ve kararı alacak karşı tarafa da tebliğe çıkarmakta. Bilindiği gibi yazılı usulde karar tebliğ edilmeden temyiz süresi de başlamaz. Ancak mahkemeler gerekçeli karar yazdıktan sonra iki ay (süre konusunda emin değilim) içinde taraflardan biri kararı tebliğe çıkarmak için başvurmadıysa bakiye harcın tahsili için maliyeye yazı yazıyorlar. Bu aşamada artık harcı kendilerine değil maliyeye yatırmak gerekiyor. Belki sizin olayınızda da böyle bir durum olmuş olabilir.
Old 13-05-2007, 19:24   #4
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

Harçlar K.nun 28.maddesindeki karar ve ilam harcı ödenmedikçe ilgilisine ilam verilmez ve 32 madddesindeki yargı harçları ödenmedikce müteakip işlem yapılmaz şeklindeki hükümlerine karşın Kadastro K.nun 32/1 maddesi kadastro mahkemesi kararlarının res'en tebliğ edileceğini öngörmektedir.

" ...Bu hükümlerden çıkarılacak sonuca göre, kadastro hakimi , taraflar ilam harcını ödememiş olsalar bile tapu sicil kütüklerinin oluşması ve en kısa zamanda tescili sağlamak amacıyla ilamı taraflara res'en tebliğ edecektir. Kanun yoluna başvurulduğu takdirde , HUMK.nun 434 maddesindeki temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin tamamı ödenir. Bunların eksik ödenmiş olduğu sonradan anlaşılırsa 7 günlük kesin süre verilerek , bu süre içinde harç ve giderlerin tamamlanması , aksi halde temyizden vazgeçilmiş sayılacağı hususu temyiz edene yazılı olarak bildirilir" hükmü burada da geçerlidir "

İhsan Özmen(16.HD.eski Bşk.nı/Halim Çorbalı( Tapu Kad. eski Genel Md. ) nın Kad. Kanunu Şerhi isimli kitabındaki açıklamalar bu şekildedir .

Saygılarımla.
Old 16-09-2010, 15:44   #5
av.sebahattin

 
Varsayılan

Harçlar Kanununda yapılan değişiklikten sonra, sorunun cevabı değişmiş midir?
Yani bakiye ilam harcı ödenmeden de temyiz etmemiz mümkün müdür? Şimdiden teşekkürler.
Old 16-09-2010, 15:51   #6
Numerus Clausus

 
Varsayılan

Harçlar Kanunu md. 18de yapılan son değişikliğe göre "bakiye kara ve ilam harcının ödenmemeiş olması, hükmün tebliğe çıkarılmasına, takibe konulmasına ve kanun yollarına başvurulmasına engel olmaz." Bu durum karşısında md. 18 ve 32 çelişiyor ve kanun boşluğu ortaya çıkıyor.
Old 16-09-2010, 16:01   #7
Avukat Hakan Eren

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Numerus Clausus
Harçlar Kanunu md. 18de yapılan son değişikliğe göre "bakiye kara ve ilam harcının ödenmemeiş olması, hükmün tebliğe çıkarılmasına, takibe konulmasına ve kanun yollarına başvurulmasına engel olmaz." Bu durum karşısında md. 18 ve 32 çelişiyor ve kanun boşluğu ortaya çıkıyor.

Sayın Numerus Clausus,

Madde 28 (18 değil) ile madde 32 hükmünün çelişmesi sonucu kanun boşluğu doğmaz. Tersine kanun bolluğu doğar.

İki hüküm çeliştiğinde, hele ki bu iki hüküm aynı kanun içindeyse çelişen noktada sonraki tarihli düzenleme geçerlidir.

Bunun yanı sıra 32. maddenin "müteakip işlemler yapılmaz" gibi illaki yorumlamaya muhtaç hükmü ile 28. maddenin "kanun yollarına başvurulmasına engel olmaz" şeklinde açık - kesin ve yoruma elverişli olmayan hükmü karşılaştırıldığında 28, 32'yi döver.

Özetle hem "önceki kanun hükmü - sonraki kanun hükmü" karşılaştırması neticesinde hem de "açık hüküm" varlığı sebebiyle boşluk bulunduğu söylenemez.

Selam ve saygılarımla...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Temyiz Kabiliyeti Olmayan Karar İçin Kanun Yolu Var Mı? acan49 Meslektaşların Soruları 2 19-03-2007 15:31
Belli bir sınırın altında olduğu için temyiz edilemeyen karar adlt-2007 Meslektaşların Soruları 1 28-02-2007 06:08
Temyiz Dilekçesinin reddine ilişkin EK KARAR Adli Tip Meslektaşların Soruları 1 20-12-2006 17:14
Maktu Karar Ve İlam Harcı (yorumsuz) Av. Hulusi Metin Hukuk Sohbetleri 1 15-08-2006 15:39
Nispi Karar Harcı o.balci Meslektaşların Soruları 4 20-02-2004 10:53


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04562497 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.