Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Yeni HMK ve Ticaret Kanunu Açısından Çekişmesiz Yargıda Görevli Mahkeme

Yanıt
Old 26-05-2012, 09:59   #91
alphukuk

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Mozkul
"HMK’nun 383. maddesinde öngörülen aksine düzenleme bulunduğundan sulh hukuk mahkemeleri değil ticaret mahkemeleri görevlidir."T.C.YARGITAY11. Hukuk DairesiESAS NO :2011/13181 KARAR NO : 2011/16340
T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/13181

K. 2011/16340

T. 2.12.2011

• ÇEK İPTALİ DAVASI ( Asliye Ticaret Mahkemesinin Görevsizlik Kararı Verdiği/6100 S.K. Md. 383'e Göre Çekişmesiz Yargı İşlerinde Görevli Mahkemenin Aksine Düzenleme Bulunmadığı Sürece Sulh Hukuk Mahkemesi Olduğu - Aksine Düzenleme Bulunduğu/Ticaret Mahkemesinin Görevli Olacağı )

• KAMBİYO SENETLERİNİN ZAYİ NEDENİYLE İPTALİ ( Çekişmesiz Yargı İşi - 6100 SK. Md. 383'te Öngörülenin Aksine Ticaret Kanununda Düzenleme Bulunduğundan Ticaret Mahkemesinin Görevli Olduğunun Gözetileceği )

• ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİNDE GÖREVLİ MAHKEME ( Aksine Düzenleme Bulunmadığı Sürece Sulh Hukuk Mahkemesi Olduğu - Fakat Ticaret Kanununda Düzenlenen Hususların Ticari Dava Sayılacağı ve Çek İptal Davasında Ticaret Mahkemesinin Görevli Olacağı )

• TİCARET MAHKEMESİNİN GÖREVİ ( Çek İptal Davası - Ticaret Kanunundan Doğan Hususların Ticaret Mahkemesinde Görüleceği )

6100/m.1, 382/10-e, 383

6762/m.4, 5/2, 669

6102/m.757/1


ÖZET : Davacı vekili, müvekkilinin hamili olduğu çekin kayıp edilerek zayi olduğunu ileri sürerek, çekin iptaline karar verilmesini talep etmiştir. HMK’nun 382/10-e maddesi uyarınca çek iptal davasında sulh hukuk mahkemelerinin görevli olduğu gerekçesiyle mahkemenin görevsizliğine karar verilmiştir. Ticaret Kanunu’nda düzenlenen hususlardan doğan hukuk davaları ticari dava sayılır ve ticaret mahkemesinde bakılır. Kambiyo senetlerinin zayi nedeniyle iptaline ilişkin davalarda, HMK’nun 383. maddesinde öngörülen aksine düzenleme bulunduğundan sulh hukuk mahkemeleri değil ticaret mahkemeleri görevlidir.
DAVA : Hasımsız olarak görülen davada İstanbul 4. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 06/10/2011 tarih ve 2011/398 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Numan Acar tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili, müvekkilinin hamili olduğu çekin kayıp edilerek zayi olduğunu ileri sürerek, çekin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Mahkemece, iddia ve dosya kapsamına göre, HMK’nun 382/10-e maddesi uyarınca çek iptal davasında sulh hukuk mahkemelerinin görevli olduğu gerekçesiyle mahkemenin görevsizliğine, talep ve kesinleşme halinde dosyanın İstanbul Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verilmiştir. Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
İstem, kambiyo senedinin zayii nedeniyle iptaline ilişkindir. Mahkemece 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren HMK’nun 383. maddesi uyarınca çek iptal davalarının sulh hukuk mahkemelerinin görevine girdiği gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir. HMK’nun 383. maddesinde çekişmesiz yargı işleri ile ilgili olarak aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece sulh hukuk mahkemesinin görevli olacağı öngörülmüştür.
Yürürlükte olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 4. maddesine göre Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen hususlardan doğan hukuk davaları ticari dava sayılır. Yine aynı Yasa’nın 5/2. maddesi uyarınca bir yerde ticaret mahkemesi varsa Asliye Hukuk Mahkemesi’nin vazifesi içinde bulunan ve TTK’nun 4. maddesinde ticari sayılan davalara ticaret mahkemesinde bakılır. Bu nedenle TTK’nun 669 ve devamı maddelerinde düzenlenen kambiyo senetlerinin zayi nedeniyle iptaline ilişkin davalarda HMK’nun 383. maddesinde öngörülen aksine düzenleme bulunduğundan sulh hukuk mahkemeleri değil ticaret mahkemeleri görevlidir. Kaldı ki 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 757/1. maddesinde de bu tür işlerde ticaret mahkemelerinin görevli olacağı öngörülmüştür. Bu da yasa koyucunun iradesinin bu tür işlerde ticaret mahkemelerinin görevli olması gerektiği yolunda olduğunu göstermektedir.
Açıklanan bu nedenle istemle ilgili işe bakma görevi asliye ticaret mahkemesine ait olmasına rağmen görevsizlik ve dosyanın görevli sulh hukuk mahkemesine gönderilmesine dair verilen mahkeme kararının bozulmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz isteminin kabulü ile kararın BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 02.12.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. yarx
Old 13-06-2012, 14:43   #92
Av.Bülent AKÇADAĞ

 
Varsayılan

Müvekkilin çaldırdığı çeklere ilişkin 6 farklı ilin Asliye Hukuk Mahkemelerinde (Asliye Ticaret Sıfatı ile) dava açtık.

Diyarbakır ve Balıkesir/Bandırma Asliye Hukuk Mahkemeleri görevli mahkemenin Sulh Hukuk olduğu gerekçesi ile davamızı görev yönünden reddetti.

Ordu Asliye Hukuk Mahkemesinin kalem personeli ise harç eksikliğini gidermem için beni aradı ve avans yatırmanız gerekmekte, ayrıca daha ilan masrafı var dedi.

Yani biri kabul edecek diğerleri reddedecek. İyi de bizler falcı değiliz ki, bu konuya derhal açıklık getirilmesi gerekirken halen muallak olması bizim açımızdan çok büyük bir mağduriyet. Gel de bu anlattıklarımızı müvekkillere izah et.
Old 13-06-2012, 15:45   #93
ultimatemaster

 
Varsayılan

İlk bakışta zor görünen bir sorun gibi olsa da çözümünün kolay olduğunu düşünüyorum.

HMK'da 72 bend olarak sayılan haller doğal olarak genel hükümdür ve esasen sulh hukuk mahkemelerinde görülecek işleri değil, çekişmesiz işleri açıklar. Biz o işlerin sulh hukuk mahkemesinde görüleceğini HMK'de yer alan diğer bir maddeden anlarız.

Madde sulh hukuk mahkemesinde görülecek işler başlığını taşısaydı durum farklı olabilirdi.

Bu haliyle, söz konusu madde yalnızca çekişmesiz işleri açıklar ve özel hüküm bulunmadığı sürece bunların sulh hukuk mahkemesinde görüleceğini belirtir. Bu durum yalnızca ticari işleri için değil, aile hukuku, kişiler hukuku gibi birçok alan için de geçerlidir. Yasakoyucu bu işleri sulh hukuk mahkemesinde görülmesini isteseydi, daha farklı düzenleme yapardı. Bu haliyle, yalnızca genel tabloyu çizmiş, düzenlenmemiş konularda kafa karışıklığı ortadan kaldırılmak istenmiştir.
Old 13-06-2012, 15:52   #94
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ultimatemaster
İlk bakışta zor görünen bir sorun gibi olsa da çözümünün kolay olduğunu düşünüyorum.

HMK'da 72 bend olarak sayılan haller doğal olarak genel hükümdür ve esasen sulh hukuk mahkemelerinde görülecek işleri değil, çekişmesiz işleri açıklar. Biz o işlerin sulh hukuk mahkemesinde görüleceğini HMK'de yer alan diğer bir maddeden anlarız.

Madde sulh hukuk mahkemesinde görülecek işler başlığını taşısaydı durum farklı olabilirdi.

Bu haliyle, söz konusu madde yalnızca çekişmesiz işleri açıklar ve özel hüküm bulunmadığı sürece bunların sulh hukuk mahkemesinde görüleceğini belirtir. Bu durum yalnızca ticari işleri için değil, aile hukuku, kişiler hukuku gibi birçok alan için de geçerlidir. Yasakoyucu bu işleri sulh hukuk mahkemesinde görülmesini isteseydi, daha farklı düzenleme yapardı. Bu haliyle, yalnızca genel tabloyu çizmiş, düzenlenmemiş konularda kafa karışıklığı ortadan kaldırılmak istenmiştir.

Gelin görün ki, Yargıtay'ın 2 hukuk dairesi, şimdilik, bu "çözümü kolay" meselenin içinden farklı yargı ve yönlerde çıkabildi. Türkiye sathına yayılmış yerel mahkeme kararlarının farklılığına girmiyorum bile....
Old 13-06-2012, 16:02   #95
Av.Bülent AKÇADAĞ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ultimatemaster
İlk bakışta zor görünen bir sorun gibi olsa da çözümünün kolay olduğunu düşünüyorum.

Bu haliyle, yalnızca genel tabloyu çizmiş, düzenlenmemiş konularda kafa karışıklığı ortadan kaldırılmak istenmiştir.

Bu haliyle bizim halen kafamız karışık ve halen hiçbir netlik söz konusu değil.
Old 13-06-2012, 17:51   #96
ultimatemaster

 
Varsayılan

Yargıtay'ın konuyu farklı şekillerde algıladığı ortada ancak madde hükmü de açık:

"Çekişmesiz yargı işlerinde görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece sulh hukuk mahkemesidir." (md. 383)

Yeni gelen yasanın önceki yasa hükmünü etkisiz kılacağı ilkesinin de uygulanmayacağını açıkça ifade ediyor madde. "Uyuşmazlığın" çekişmesiz olması, görevli mahkeme konusunda esas etken değil. Yasanın, çekişmesiz yargıyı ilk kez tanımladığı ve miktar bakımından görev ayrımı yapmaksızın görevi asliye hukuk mahkemesine verdiğinden, dengeyi sağlamak ve karışıklık oluşmaması için çekişmesiz yargı işlerini sulh hukuka verdiğini düşünmekteyim. Eğer özel düzenleme varsa hükümde gösterilen mahkeme, yoksa sulh hukuk görevli olur denilerek, görev konusunda karışıklık oluşturmamak istediklerini düşünüyorum.

Ne yazık ki, uygulamada böyle geliştiremedik. HMK'ye bağlı kalıp, "ama hüküm var, sulh hukuk diyor, çelişiyor" mantığıyla yaklaştığımız için çözemedik. Bence mesele, çekişmesiz yargının ilk kez ayrıntılı olarak açıklanmasından kaynaklanmakta.
Old 15-06-2012, 17:23   #97
Av. Feyza Altun

 
Varsayılan

1) Bir kere ben şunu anlayamıyorum; çek iptali eğer çekişmesiz yargıysa İLAN yapmasınlar bizi de 3454314564 gün ilan için bekletmesinler.

2) Eğer ilan yapılacaksa bu şunu gösterir "çek kayıptır çeki elinde bulunduran mahkemeye başvursun" bu ne demek? Çekişmesiz "iş"imiz her an çekişmeli hale gelebilir.

3)Yetkili hamil çıkabilir bu çek benimdir kaybolmamaıştır. Cİro silsilesi buradadır vs. diyebilir. E her zaman çekişmeliye dönüşebilecek bi iş çekişmesiz dava nasıl olur!!??

4)Çek iptal davalarında mutlak zayi ispatlanamadığı sürece her zaman çekişmeliye dönebilir. VE bu bir "iş" değil davadır.

5) Gidicem Yargıtay üyelerine bunu aynen böyle anlatıcam yahu en sonunda
Old 15-06-2012, 20:49   #98
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Yeni değişiklik teklifinde "Ticari nitelikte çekişmesiz yargı işleri" de TTK.4 ve 5'e ilave edilerek, ticari dava kapsamına alınmış. Yani HMK'nın "aksine düzenleme yoksa" cümlesi icabı aksine düzenleme getirilmiş... ve doğru olan yapılmış.
Old 16-06-2012, 15:57   #99
Av.İlker DOLGUN

 
Soru

Alıntı:
Yazan Av. Peitho Minerva
bizi de 3454314564 gün ilan için bekletmesinler.

Rakamların şifresi ve mesajı nedir acaba?
Old 16-06-2012, 23:22   #100
magistra175

 
Varsayılan

Daha baştan belirtmek gerekir ki, bir hususun çekişmesiz yargı işi olarak kanunda belirtilmiş olması sadece görevli mahkeme bakımından sonuç doğurmaz; aksine uygulanacak usul(basit yargılama), delil araştırmasında izlenecek yol(resen araştırma) vs. hususlarda da rol oynar. Bunlarla beraber HMK da aksine hüküm olmadığı taktirde SHM'nin çekişmesiz yargı işleri bakımından görevli olduğunu belirtilmiştir. Ancak aksine hüküm bulunması halinde, söz konusu iş, yine çekişmesiz yargı işi olarak kabul edilecek; diğer deyişle göreve ilişkin kriterin dışındaki hususlar bakımından çekişmesiz yargı işlerine ilişkin kurallar tatbik alanı bulacaktır. Sonuç olarak, HMK daki açık hüküm gereği, çek iptali talebi bir çekişmesiz yargı işi olarak kabul edilecek, ancak TTK daki özel düzenleme gereğince görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesi olacağı kanaatindeyim. O halde çek iptali talebi Asliye Ticaret Mahkemesine yöneltilecek olmakla beraber, bu iddia bir çekişmesiz yargı işi olduğundan basit yargılama, resen araştırma vs. hususlar tatbik alanı bulacaktır. Bu husus tıpkı adın değiştirilmesi davasına benzemektedir. Yani adın değiştirilmesi davası HMk bakımından bir çekişmesiz yargı işi olarak kabul edilmiş olsa da, MK daki özel düzenleme gereği Asliye Hukuk Mahkemesinde açılmaktadır. Ancak bu talebin Asliye Hukuk Mahkemesine yöneltilmiş olması bu talebin bir çekişmesiz yargı işi olduğu sonucunu değiştirmez; çekişmesiz yargı işine ilişkin başkaca kurallar tatbik edilmeye devam edilir.
Old 18-06-2012, 16:10   #101
Av. Feyza Altun

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.İlker DOLGUN
Rakamların şifresi ve mesajı nedir acaba?

Meslektaşım herhangi bir şifresi bulunmamakla birlikte vermek isteediğim mesaj şudur: BİZİ BU KADAR ÇOOOK BEKLETMESİNLER ilan sürelerini kısa tutsunlar.

(Büyük harflerle yazılan yerlerde de işaret parmağımı sallayarak sesimöi yükselttim )
Old 28-06-2012, 08:31   #102
alphukuk

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Mehmet Saim Dikici
HMK:383. madde çok açık. Aksine düzenleme varsa Sulh Hukuk mahkemesi bakamaz diyor.

Bu durumda HUMK. yürürlükte iken geçerli olan özel görev düzenlemeleri aynen geçerli olacaktır.

Diğer yandan özel düzenleme olan TTK.4/1' de çok açık. Hüküm, "TTK'da düzenlenen her husus ticari davadır" diyor. TTK.5/2 ise Ticaret mahkemesi kurulu olan yerlerde Asliye mahkemesinin bakacağı işlere Asliye Ticaret mahkemesi bakar der. HMK.4. madde dışında kalan davalar değerine bakılmaksızın Asliye Hukukun görevine girer.

Bu nedenle Asliye Ticaret Mahkemesi eskiden olduğu gibi HMK döneminde de görevlidir. (Düşüncesindeyim)
Değerli meslektaşlarım:
6335 değişiklik kanunu ile TTK nın 4.maddesi başlığına ''çekişmesiz yargı işleri'' iafdesi ilave edildi ve takip eden ıkralar da bu doğrultu da düzenlenerek TTK da öngörülen hususlardan doğan hukuk davaları ticari davave ticari nitelikte çekişmesiz yargı işisayıldı.Böylece çek iptal davalarındaki Ticaret Mahkemesinin görevi açıkça TTK da düzenlendi diye düşünüyorum.Siz ne dersiniz?
Old 28-06-2012, 10:16   #103
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan alphukuk
Değerli meslektaşlarım:
6335 değişiklik kanunu ile TTK nın 4.maddesi başlığına ''çekişmesiz yargı işleri'' iafdesi ilave edildi ve takip eden ıkralar da bu doğrultu da düzenlenerek TTK da öngörülen hususlardan doğan hukuk davaları ticari davave ticari nitelikte çekişmesiz yargı işisayıldı.Böylece çek iptal davalarındaki Ticaret Mahkemesinin görevi açıkça TTK da düzenlendi diye düşünüyorum.Siz ne dersiniz?

Sayın Meslektaşım, aslında alıntı yaptığınız mesajımda, ben de aynı şeyi diyorum. Ticaret mahkemesi görevlidir.
Old 28-06-2012, 10:25   #104
alphukuk

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Mehmet Saim Dikici
Sayın Meslektaşım, aslında alıntı yaptığınız mesajımda, ben de aynı şeyi diyorum. Ticaret mahkemesi görevlidir.
Esasen size cevap olsun diye değil genel bilgilendirme maksadıyla yazmıştım, teyitleşmiş olduk
Old 28-06-2012, 10:31   #105
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan alphukuk
Esasen size cevap olsun diye değil genel bilgilendirme maksadıyla yazmıştım, teyitleşmiş olduk

Tamam o zaman.
Old 28-06-2012, 12:37   #106
av_yaseminceylan

 
Varsayılan

TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6335

Kabul Tarihi: 26/6/2012

MADDE 1- 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 4 üncü maddesinin üst başlığı “IV- Ticari davalar, çekişmesiz yargı işleri ve delilleri” şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “doğan hukuk davaları” ibarelerinden sonra gelmek üzere “ve çekişmesiz yargı işleri” ibareleri ve “ticari dava” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ticari nitelikte çekişmesiz yargı işi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- 6102 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin başlığı “2. Ticari davalar ve çekişmesiz yargı işlerinin görüleceği mahkemeler” şeklinde, birinci fıkrasında yer alan “davalara” ibaresi ise “davalar ile ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işlerine” şeklinde, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Asliye ticaret mahkemesi ile asliye hukuk mahkemesi ve diğer hukuk mahkemeleri arasındaki ilişki görev ilişkisi olup, bu durumda göreve ilişkin usul hükümleri uygulanır.

(4) Asliye ticaret mahkemesi bulunmayan yargı çevresindeki bir ticari davada görev kuralına dayanılmamış olması, görevsizlik kararı verilmesini gerektirmez; asliye hukuk mahkemesi, davaya devam eder.”
Old 28-06-2012, 18:09   #107
Av.Bülent AKÇADAĞ

 
Varsayılan

Görevsizlik kararı verilmiş dosyalarım var.

Temyiz süreleri devam etmekte,

Şimdi bunca işin arasında temyiz edeceğim. Yargıtay'a gidecek, geri gelecek, yeniden yargılama, ilan süreleri v.s

Ayıkla pirincin taşını

Pratik bir yol önerecek var mı
Old 04-09-2012, 17:19   #108
zihnisinir

 
Varsayılan

bu yargıtay kararı sizlerin ve benim yardımcımız olacaktır.

T.C. YARGITAY
17.Hukuk Dairesi

Esas: 2012/3731
Karar: 2012/6394
Karar Tarihi: 18.05.2012

ÖZET: Somut olayda uyuşmazlık, 24.11.2011 tarihinde yani 6100 sayılı HMK.’nun yürürlüğe girmesinden sonra mahkemeye getirilmiştir. 6100 sayılı HMK.’ya göre bu kanunun yargı yolu ve göreve ilişkin hükümleri kanunun yürürlüğe girmesinden önceki tarihte açılmış olan davalara uygulanmaz. Kıymetli evrakın zayii nedeniyle iptali ve ödeme yasağı konulmasına ilişkin uyuşmazlık 6100 sayılı HMK.’nın 1.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra açılan çekişmesiz yargı işi niteliğinde olup sulh hukuk mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

(6100 S. K. m. 4, 21, 22, 382, 383, Geç. m. 1) (6762 S. K. m. 4, 5)

Dava: Kıymetli evrakın iptali ve ödeme yasağı konulmasına ilişkin talep hakkında İskenderun 1.Sulh Hukuk ile 3.Asliye Hukuk (Ticaret) Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

Karar: Talep, kıymetli evrakın (çek) zayii nedeni ile iptali ve ödeme yasağının konulmasına ilişkindir.

İskenderun 1.Sulh Hukuk Mahkemesi, açılan davanın HMK.’nın 382 maddesine göre çekişmesiz yargı davası niteliğinde olup çek iptali davalarının TTK.’da düzenlenmiş olması ve HMK.’nın 4. maddesinde bu davaların sulh hukuk mahkemelerinde bakılacağına dair hüküm bulunmaması ve TTK.’da zayii nedeniyle çek iptallerinin ticaret mahkemelerinde bakılacağına dair hüküm bulunması nedeniyle görevsizlik kararı vermiştir.

İskenderun 3.Asliye Hukuk (Ticaret) Mahkemesi ise, 6100 sayılı HMK.’nın 382. ve 383 maddeleri gereğince uyuşmazlığa Sulh Hukuk Mahkemesinde bakılacağından bahisle görevsizlik kararı vermiştir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 4. maddesinde, bu kanundan doğan hukuk <davalarının> ticari dava sayıldığı, aynı kanunun 5. maddesinin 2.fıkrasında, bir yerde ticaret mahkemesi varsa asliye hukuk mahkemesinin vazifesi içinde bulunan ve bu kanunun 4.maddesi hükmünce <ticari sayılan davalara>, ticaret mahkemesinde bakılacağı hususları düzenlenmiştir.

Diğer taraftan, 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı HMK.’nun 382.nci maddesinde, <çekişmesiz yargı işleri> düzenlenmiş, aynı maddenin 2.fıkrasının (e) bendinde, <Ticaret hukukundaki çekişmesiz yargı işleri> başlığı altında 6. madde olarak <kıymetli evrakın iptali>ne ilişkin taleplerin <çekişmesiz yargı işi> olduğu belirtilmiş, aynı yasanın 383. maddesinde de, çekişmesiz yargı işlerinde görevli mahkemenin aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece sulh hukuk mahkemesi olacağı hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda açıklanan yasa hükümlerine göre, çekişmesiz yargıda <dava> deyiminin yeri olmayıp <iş> deyimi vardır. Dava, iki taraf sistemine göre kurulmuş ise de çekişmesiz yargıda birbiriyle çekişme halinde olan iki taraf olmadığından çekişmesiz yargı işleri için <dava> teriminin kullanılması doğru değildir. Yine çekişmesiz yargıda <taraf> değil, <ilgililer> kavramı vardır. Çekişmesiz yargıda dava söz konusu olmadığı için davacı ve davalı terimlerinin de yeri yoktur.

HMK.’nun 383.maddesine göre çekişmesiz yargıda sulh hukuk mahkemesinin görevi asıl olup asliye hukuk mahkemesinin görevi istisna olduğundan yalnız <mahkeme> veya <hakim> terimlerinin kullanıldığı bütün çekişmesiz yargı işleri için sulh hukuk mahkemesinin görevli olduğu sonucuna varılmaktadır. (Prof Dr. B.Kuru/Prof Dr. A.C.Budak İstanbul Barosu Dergisi, Cilt:85, Sayı:5, Yıl: 2011,sh:33-36)

Somut olayda uyuşmazlık, 24.11.2011 tarihinde yani 6100 sayılı HMK.’nun yürürlüğe girmesinden sonra mahkemeye getirilmiştir.

6100 sayılı HMK.’nın geçici 1. maddesinin 1 bendine göre bu kanunun yargı yolu ve göreve ilişkin hükümleri Kanunun yürürlüğe girmesinden önceki tarihte açılmış olan davalara uygulanmaz.

Bu durumda, kıymetli evrakın zayii nedeniyle iptali ve ödeme yasağı konulmasına ilişkin uyuşmazlık 6100 sayılı HMK.’nın 1.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra açılan çekişmesiz yargı işi niteliğinde olup Sulh Hukuk Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK.'nun 21. ve 22. maddeleri gereğince İskenderun 1.Sulh Hukuk Mahkemesi’nin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE, 18.05.2012 gününde oybirliği ile karar verildi.
Old 04-09-2012, 19:08   #109
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan zihnisinir
bu yargıtay kararı sizlerin ve benim yardımcımız olacaktır.

T.C. YARGITAY
17.Hukuk Dairesi

Esas: 2012/3731
Karar: 2012/6394
Karar Tarihi: 18.05.2012

ÖZET: Somut olayda uyuşmazlık, 24.11.2011 tarihinde yani 6100 sayılı HMK.’nun yürürlüğe girmesinden sonra mahkemeye getirilmiştir. 6100 sayılı HMK.’ya göre bu kanunun yargı yolu ve göreve ilişkin hükümleri kanunun yürürlüğe girmesinden önceki tarihte açılmış olan davalara uygulanmaz. Kıymetli evrakın zayii nedeniyle iptali ve ödeme yasağı konulmasına ilişkin uyuşmazlık 6100 sayılı HMK.’nın 1.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra açılan çekişmesiz yargı işi niteliğinde olup sulh hukuk mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

(6100 S. K. m. 4, 21, 22, 382, 383, Geç. m. 1) (6762 S. K. m. 4, 5)

Dava: Kıymetli evrakın iptali ve ödeme yasağı konulmasına ilişkin talep hakkında İskenderun 1.Sulh Hukuk ile 3.Asliye Hukuk (Ticaret) Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

Karar: Talep, kıymetli evrakın (çek) zayii nedeni ile iptali ve ödeme yasağının konulmasına ilişkindir.

İskenderun 1.Sulh Hukuk Mahkemesi, açılan davanın HMK.’nın 382 maddesine göre çekişmesiz yargı davası niteliğinde olup çek iptali davalarının TTK.’da düzenlenmiş olması ve HMK.’nın 4. maddesinde bu davaların sulh hukuk mahkemelerinde bakılacağına dair hüküm bulunmaması ve TTK.’da zayii nedeniyle çek iptallerinin ticaret mahkemelerinde bakılacağına dair hüküm bulunması nedeniyle görevsizlik kararı vermiştir.

İskenderun 3.Asliye Hukuk (Ticaret) Mahkemesi ise, 6100 sayılı HMK.’nın 382. ve 383 maddeleri gereğince uyuşmazlığa Sulh Hukuk Mahkemesinde bakılacağından bahisle görevsizlik kararı vermiştir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 4. maddesinde, bu kanundan doğan hukuk <davalarının> ticari dava sayıldığı, aynı kanunun 5. maddesinin 2.fıkrasında, bir yerde ticaret mahkemesi varsa asliye hukuk mahkemesinin vazifesi içinde bulunan ve bu kanunun 4.maddesi hükmünce <ticari sayılan davalara>, ticaret mahkemesinde bakılacağı hususları düzenlenmiştir.

Diğer taraftan, 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı HMK.’nun 382.nci maddesinde, <çekişmesiz yargı işleri> düzenlenmiş, aynı maddenin 2.fıkrasının (e) bendinde, <Ticaret hukukundaki çekişmesiz yargı işleri> başlığı altında 6. madde olarak <kıymetli evrakın iptali>ne ilişkin taleplerin <çekişmesiz yargı işi> olduğu belirtilmiş, aynı yasanın 383. maddesinde de, çekişmesiz yargı işlerinde görevli mahkemenin aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece sulh hukuk mahkemesi olacağı hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda açıklanan yasa hükümlerine göre, çekişmesiz yargıda <dava> deyiminin yeri olmayıp <iş> deyimi vardır. Dava, iki taraf sistemine göre kurulmuş ise de çekişmesiz yargıda birbiriyle çekişme halinde olan iki taraf olmadığından çekişmesiz yargı işleri için <dava> teriminin kullanılması doğru değildir. Yine çekişmesiz yargıda <taraf> değil, <ilgililer> kavramı vardır. Çekişmesiz yargıda dava söz konusu olmadığı için davacı ve davalı terimlerinin de yeri yoktur.

HMK.’nun 383.maddesine göre çekişmesiz yargıda sulh hukuk mahkemesinin görevi asıl olup asliye hukuk mahkemesinin görevi istisna olduğundan yalnız <mahkeme> veya <hakim> terimlerinin kullanıldığı bütün çekişmesiz yargı işleri için sulh hukuk mahkemesinin görevli olduğu sonucuna varılmaktadır. (Prof Dr. B.Kuru/Prof Dr. A.C.Budak İstanbul Barosu Dergisi, Cilt:85, Sayı:5, Yıl: 2011,sh:33-36)

Somut olayda uyuşmazlık, 24.11.2011 tarihinde yani 6100 sayılı HMK.’nun yürürlüğe girmesinden sonra mahkemeye getirilmiştir.

6100 sayılı HMK.’nın geçici 1. maddesinin 1 bendine göre bu kanunun yargı yolu ve göreve ilişkin hükümleri Kanunun yürürlüğe girmesinden önceki tarihte açılmış olan davalara uygulanmaz.

Bu durumda, kıymetli evrakın zayii nedeniyle iptali ve ödeme yasağı konulmasına ilişkin uyuşmazlık 6100 sayılı HMK.’nın 1.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra açılan çekişmesiz yargı işi niteliğinde olup Sulh Hukuk Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK.'nun 21. ve 22. maddeleri gereğince İskenderun 1.Sulh Hukuk Mahkemesi’nin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE, 18.05.2012 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bu karar 6335 sayılı kanun henüz çıkmadan önce verilmiş bir karar olduğu için, bu şekilde Sulh Hukukmahkemesi görevlidir denilmiştir.

26 /Haziran/2012 'de kabul edilen aşağıdaki kanun hükümleri nedeniyle çekişmesiz yargı işleri de artık ticari dava mahiyetinde çekişmesiz yargı işleri kapsamına alındı. Bu bakımdan 01 / Temmuz /2012 itibariyle çek zayi davası bir ticari dava olup, ticaret mahkemeleri görevlidir.

--
TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6335

Kabul Tarihi: 26/6/2012

MADDE 1- 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 4 üncü maddesinin üst başlığı “IV- Ticari davalar, çekişmesiz yargı işleri ve delilleri” şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “doğan hukuk davaları” ibarelerinden sonra gelmek üzere “ve çekişmesiz yargı işleri” ibareleri ve “ticari dava” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ticari nitelikte çekişmesiz yargı işi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- 6102 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin başlığı “2. Ticari davalar ve çekişmesiz yargı işlerinin görüleceği mahkemeler” şeklinde, birinci fıkrasında yer alan “davalara” ibaresi ise “davalar ile ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işlerine” şeklinde, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Asliye ticaret mahkemesi ile asliye hukuk mahkemesi ve diğer hukuk mahkemeleri arasındaki ilişki görev ilişkisi olup, bu durumda göreve ilişkin usul hükümleri uygulanır.

(4) Asliye ticaret mahkemesi bulunmayan yargı çevresindeki bir ticari davada görev kuralına dayanılmamış olması, görevsizlik kararı verilmesini gerektirmez; asliye hukuk mahkemesi, davaya devam eder.
****
MADDE 49 – Bu Kanun 1/7/2012 tarihinde yürürlüğe girer.
”
Old 05-09-2012, 07:38   #110
halit pamuk

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Mehmet Saim Dikici
Bu karar 6335 sayılı kanun henüz çıkmadan önce verilmiş bir karar olduğu için, bu şekilde Sulh Hukukmahkemesi görevlidir denilmiştir.

26 /Haziran/2012 'de kabul edilen aşağıdaki kanun hükümleri nedeniyle çekişmesiz yargı işleri de artık ticari dava mahiyetinde çekişmesiz yargı işleri kapsamına alındı. Bu bakımdan 01 / Temmuz /2012 itibariyle çek zayi davası bir ticari dava olup, ticaret mahkemeleri görevlidir.

--
TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6335

Kabul Tarihi: 26/6/2012

MADDE 1- 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 4 üncü maddesinin üst başlığı “IV- Ticari davalar, çekişmesiz yargı işleri ve delilleri” şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “doğan hukuk davaları” ibarelerinden sonra gelmek üzere “ve çekişmesiz yargı işleri” ibareleri ve “ticari dava” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ticari nitelikte çekişmesiz yargı işi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- 6102 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin başlığı “2. Ticari davalar ve çekişmesiz yargı işlerinin görüleceği mahkemeler” şeklinde, birinci fıkrasında yer alan “davalara” ibaresi ise “davalar ile ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işlerine” şeklinde, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Asliye ticaret mahkemesi ile asliye hukuk mahkemesi ve diğer hukuk mahkemeleri arasındaki ilişki görev ilişkisi olup, bu durumda göreve ilişkin usul hükümleri uygulanır.

(4) Asliye ticaret mahkemesi bulunmayan yargı çevresindeki bir ticari davada görev kuralına dayanılmamış olması, görevsizlik kararı verilmesini gerektirmez; asliye hukuk mahkemesi, davaya devam eder.
****
MADDE 49 – Bu Kanun 1/7/2012 tarihinde yürürlüğe girer.
”

Ancak 6335 sayılı kanunun yürlüğe girse dahi yine aynı kararı verecektır. 6335 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden sonra açılan davalarda ticaret mahkemesi görevlidir, diye düşünüyorum.
Old 05-09-2012, 08:43   #111
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Mehmet Saim Dikici
Bu karar 6335 sayılı kanun henüz çıkmadan önce verilmiş bir karar olduğu için, bu şekilde Sulh Hukukmahkemesi görevlidir denilmiştir.

26 /Haziran/2012 'de kabul edilen aşağıdaki kanun hükümleri nedeniyle çekişmesiz yargı işleri de artık ticari dava mahiyetinde çekişmesiz yargı işleri kapsamına alındı. Bu bakımdan 01 / Temmuz /2012 itibariyle çek zayi davası bir ticari dava olup, ticaret mahkemeleri görevlidir.

--
TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6335

Kabul Tarihi: 26/6/2012

MADDE 1- 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 4 üncü maddesinin üst başlığı “IV- Ticari davalar, çekişmesiz yargı işleri ve delilleri” şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “doğan hukuk davaları” ibarelerinden sonra gelmek üzere “ve çekişmesiz yargı işleri” ibareleri ve “ticari dava” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ticari nitelikte çekişmesiz yargı işi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- 6102 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin başlığı “2. Ticari davalar ve çekişmesiz yargı işlerinin görüleceği mahkemeler” şeklinde, birinci fıkrasında yer alan “davalara” ibaresi ise “davalar ile ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işlerine” şeklinde, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Asliye ticaret mahkemesi ile asliye hukuk mahkemesi ve diğer hukuk mahkemeleri arasındaki ilişki görev ilişkisi olup, bu durumda göreve ilişkin usul hükümleri uygulanır.

(4) Asliye ticaret mahkemesi bulunmayan yargı çevresindeki bir ticari davada görev kuralına dayanılmamış olması, görevsizlik kararı verilmesini gerektirmez; asliye hukuk mahkemesi, davaya devam eder.
****
MADDE 49 – Bu Kanun 1/7/2012 tarihinde yürürlüğe girer.
”

Teşekkürler Sayın Dikici. Hakikaten bu son değişiklikle, bu konudaki tartışmalar son bulmuş oluyor. Her ne kadar ben bu davalara sulh mahkemelerinin bakmasının daha isabetli olduğu fikrinde olsam da, yasal açıdan artık bu mümkün olmayıp, asliye hukuk (ticaret) mahkemelerinin görevi net hale getirilmiştir.
Öte yandan, hiç şüphesiz, bu içtihat yasa değişikliğinden önce çıktığı için böyle karar verilmiştir. 6335 den sonra böyle bir karar mümkün değildir..
Saygılarımla.
Old 05-09-2012, 08:47   #112
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Adnan Koray
Ancak 6335 sayılı kanunun yürlüğe girse dahi yine aynı kararı verecektır. 6335 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden sonra açılan davalarda ticaret mahkemesi görevlidir, diye düşünüyorum.

Niye ki?
Old 05-09-2012, 09:02   #113
halit pamuk

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Mehmet Saim Dikici
Niye ki?Geçici Madde 9 - (Ek madde: 26/06/2012-6335 S.K./38.md.)

(1) Bu Kanunun göreve ilişkin hükümleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış olan davalarda uygulanmaz. Bu davalar, açıldıkları tarihte yürürlükte bulunan Kanun hükümlerine tabidir.
Old 05-09-2012, 09:16   #114
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Adnan Koray
Geçici Madde 9 - (Ek madde: 26/06/2012-6335 S.K./38.md.)

(1) Bu Kanunun göreve ilişkin hükümleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış olan davalarda uygulanmaz. Bu davalar, açıldıkları tarihte yürürlükte bulunan Kanun hükümlerine tabidir.

Verilen cevapların böyle olması gerekmez mi Adnan Bey. Evet, hayır kelimelerini kullanmayacaksınız, başınızı emme basma tulumba şeklinde yukarı aşağı sallamayacaksınız.

Yürürlüğe girmeden önce açılan davalar bakımından görev noktasında kanunun yürürlük tarihi farklı, haklısınız. Teşekkürler katkınız için.
Old 05-09-2012, 09:18   #115
zihnisinir

 
Varsayılan

bence sorun tam olarak çözüme kavuşmuş değil. çünkü 6102 sayılı kanun 4. maddesi her iki taraf tacir olursa çek iptalinin ticaret kanununa tabii olacağını belirtse de tarafların tacir olmadığı olaylarda benim fikrim davanın sulh hukukta açılması gerektiği yönündedir. saygılarımla..
Old 05-09-2012, 09:39   #116
halit pamuk

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Mehmet Saim Dikici
Verilen cevapların böyle olması gerekmez mi Adnan Bey. Evet, hayır kelimelerini kullanmayacaksınız, başınızı emme basma tulumba şeklinde yukarı aşağı sallamayacaksınız.


Abi kalbimi kırıyon..
Old 05-09-2012, 10:08   #117
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan zihnisinir
tarafların tacir olmadığı olaylarda benim fikrim davanın sulh hukukta açılması gerektiği yönündedir.
Taraflar tacir olmasa da çek "tacir" bir belgedir.

Bu başlığın ilk mesajında "çek iptalinde görev" sorulmuştur. Çek iptali Türk Ticaret Kanunu'nda (TTK 651) düzenlenmiştir. Asliye ticaret mahkemeleri Türk Ticaret Kanunu'nu uygulasın diye kurulmuştur. Ticaret çerçevesinde düzenlenmiş bir konuyu ticaret mahkemesinin görevinden çıkararak sulh hukuk mahkemesine göndermek için bir neden bulunmamaktadır diye düşünüyorum.

Saygılarımla
Old 05-09-2012, 10:15   #118
zihnisinir

 
Varsayılan

hmk m.382/2-e-6 da çekişmesiz yargı işlerinden kıymetli evrakın iptali, hmk m.383 de görevli mahkemenin aksine hüküm yoksa sulh hukuk mahkemesi olduğu belirtilmiştir. burada ticaret kanunundaki hüküm aksine hüküm müdür onu tartışmak gerekir. bence aksine bi hüküm değildir. saygılarımla..
Old 11-09-2012, 20:25   #119
Av.Erdinç LAFLI

 
Varsayılan

Hukuk Muhakemeleri Kanununun "çekişmesiz yargı" başlığını taşıyan dokuzuncu kısım hükümleri m.382-388 arasında düzenlenmiş ve kabul edilmiştir. HMK m.382/1 "Bir işin çekişmesiz yargı işi sayılması için, üç temel ölçüt getirmiş olup, bir işin çekişmesiz yargı işi sayılabilmesi içinde bu üç temel ölçütten bir veya birkaçının varlığı gerekir. Bunlar; a)İlgililer arasında bir uyuşmazlığın bulunmaması, b)İlgililerin ileri sürebileceği herhangi bir hakkın olmaması, c)Hakimin kendiliğinden harekete geçtiği bir hakkın varlığıdır.

Kanun (m.382/2), birinci fıkradaki genel çerçevenin dışında; kolaylık sağlamak üzere öğreti ve Yargıtay kararlarında kabul edilen çeşitli çekişmesiz yargı işlerini;kişiler hukuku, aile hukuku, miras hukuku, eşya hukuku, borçlar hukuku, ticaret hukuku, icra-iflas hukuku ve çeşitli kanunlar kategorileri çerçevesinde örnek olarak saymıştır.

Kanunun m.382/2'de sayılan "kıymetli evrakın iptali" de örnek kabilinden olup, ticaret hukuku anlamında çekişmesiz yargı işine örnek olarak gösterilmiş bir haldir. Yoksa burada ifade edilmek istenen, bu fıkrada sayılan (m.382/2) çekişmesiz yargı işlerinde sulh hukuk mahkemesinin görevli olduğu hususu, değildir.

Kıymetli evrakın iptali husunda görevli mahkeme:TTK m.651-653, 4, 5, 757-765, HMK m.384 hükümleri uyarınca ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'dir.
Old 19-12-2012, 14:15   #120
gdistemgibi

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Ferda Perihan Kutluğ
Kıymetli Evrak İptali için görevli mahkeme konusunda ihtilaf git gide büyüyor .Ankara mahkemeleri Sulh Hukuk mahkemelerinin görevli olduğu yönünde görüş birliğine varmış ama Düzce mahkemeleri henüz karar verememiş hatta 2.Sulh Hukuk Mahkemesi görev uyuşmazlığı olduğuna karar verip uyuşmazlık mahkemesine göndermiş .Benim iptal ettireceğim çekimin keşide tarihi 23.12.2011 şimdi ben tedbir kararıda alamayacağım ne yapıcam bilmiyorum

Sayın Meslektaşım. Ankara mahkemeleri maalesef çek iptali davalarında sulh hukuk mahkemelerinin görevli olduğu yönünde bir görüş birliğine varmamıştır. Şöyle ki müvekkil bizden önce kendisi ticaret mahkemesinde ve 2012 Mayıs ayında çek iptali davası açmış ve davaya esastan devam edilmektedir. Ancak daha sonra biz müvekkilin başka bir çekinin iptali istemli yine ticaret mahkemesinde dava açtık ticaret mahkemesi ise sulh hukuk mahkemeleri görevlidir diyerek görevsizlik kararı verdi. Şu an ben de bir çek iptali davası açmaya hazırlanıyorum ama görev konusunda kafam epey karışık. Bazen vatandaştan ziyade biz hukukçular bile görevli mahkeme konusunda git-geller yaşıyoruz.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
yeni ticaret kanunu kitap önerisi mc_50cent Hukuk Lisans Eğitimi 9 26-10-2013 13:54
Görevli mahkeme tüketici mahkemesi mi yoksa asliye ticaret mi düzceli81 Meslektaşların Soruları 8 06-03-2012 09:36
yeni ticaret kanunu tasarısının sigorta hukukuku başlıklı kısmı Ebru ÜNLÜ Ticaret Hukuku Çalışma Grubu 3 21-12-2011 18:38
HMK da Çekişmesiz Yargıda Temyiz Yolu Av. Uğur İHTİYAROĞLU Meslektaşların Soruları 4 08-10-2011 20:44
kat mülkiyeti kanunu hakkında değişiklikten sonra görevli mahkeme lava Meslektaşların Soruları 1 15-01-2010 14:00


THS Sunucusu bu sayfayı 0,09114099 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.