Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Vekaletname Olmaksızın Avukatın Savcılıkta Dosyayı İnceleme Yetkisi.

Yanıt
Old 01-08-2007, 11:19   #31
Kamaz

 
Varsayılan

Geçen gün savcı dosyayı inceletmedi diye yazmıştım;ancak aynı gün bir Avukat arkadaşa rica ettim,stajyer olduğumdan Savcı Bey'in dosyayı inceletmediğini,dosyayı bir inceleyip bana bilgi vermesini istedim,rica ettim.Avukat hanım dosyayı incelediğinde bu konuyu dile getirmiş ve Savcı Bey de "stajyer arkadaş kusura bakmasın dosyanın gizlilik kararı içeren bir dosya olduğunu zannediyordum" demiş.
Bu nedenle sanırım ilk önce dosyanın gizlilik kararı içerip içermediği hususunun araştırılması gerekiyor.Gizlilik kararı yok ise dosyayı Avukat veya stajyerlerin incelemesinde herhangi bir sıkıntı yaşanmayacak.
Old 02-08-2007, 13:13   #32
sultanahmet

 
Varsayılan

Sorunu Avukatlik Kanunu Ve Cmk'yi Bİr BÜtÜn Olarak DeĞerlendİrdİĞİmİzde ŞÖyle Bİr Tabloyla KarŞilaŞiyoruz.

1)avukatlik Yasasi, Avukatlara, TÜm Dava (ve Takİp) Dosylarini Vekaletname İbraz Etmeksİzİn İnceleme Hak Ve Yetkİsİ VermİŞtİr. Dİkkat Edİlİrse, Yasa Koyucu Dava Dosyalarindan SÖzetmektedİr.dolayisiyla, İddİa Makami Olan Savcinin Tasarrufu Altinda Olan Ve Dava Konusu Olup OlmayacaĞi HenÜz Bellİ Olmayan Bİr Evrak, Bu Kapsama Dahİl DeĞİldİr.savci Tarafindan Kamu Davasi AÇildiktan Sonra, Atrik Ortada Bİr Dava Dosyasi BulunduĞundan Avukatlik Yasasi' Nin HÜkmÜ GeÇerlİdİr.

2)cmk'nİn ÖngÖrdÜĞÜ Sİstem Bakimindan, Kural Olarak Hazirlik SoruŞturmasi Gİzlİdİr. Ancak, Cmk'da MÜdafİnİn Ve Vekİlİn Dosyayi İncelemesİne Ve Örnek Almasina İmkan TaninmiŞtir. Burada Da Dİkkat Edİlecek Husus, Hazirlik SoruŞturmasi Yalnizca MÜdafİ Ve Vekİl Olarak Hareket Eden Avukatin İncelemesİne AÇiktir. Yanİ ŞÜphelİ Veya MÜŞtekİ, Bİzzat Bu Haktan Yararlanamaz.

3)sonuÇ Olarak, SoruŞturma Dosyasini İncelemek İsteyen Avukatin, MÜdafİ Veya Vekİl Sifatini Belgelemesİ Zorunludur. Bu Belgeleme, Ya Bİr Vekaletname Veya GÖrevlendİrme Yazisi İle Olabİlİr.

Herkese İyİ ÇaliŞmalar Dİlerİm.
Old 02-08-2007, 13:35   #33
ARİF MUTLU

 
Varsayılan Dosya İnceleme Yetkİsİ

Sayın meslektaşım 1136 sayılı avukatlık kanunu açık ve nettir. Ekte sunulu madde sorunuzun net cevabıdır.
Madde 2 - (Değişik fıkra: 02/05/2001 - 4667/2. md.) Avukatlığın amacı; hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır.
Avukat bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis eder.
(Değişik fıkra: 02/05/2001 - 4667/2. md.) Yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır. Kanunlarındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu kurumlar avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlüdür. Bu belgelerden örnek alınması vekaletname ibrazına bağlıdır. Derdest davalarda müzekkereler duruşma günü beklenmeksizin mahkemeden alınabilir.
Old 02-08-2007, 13:55   #34
Av.ZAFER İŞERİ

 
Varsayılan

Forumda yazılanları okuyunca, bir avukat olarak kendime verdiğim yanıt şu oldu. Sizlerle de paylaşmak istedim;

meslektaşlarımın, kanun metinlerine atıf yaparak belirttikleri gibi; müdafi soruşturma aşamasında dosyayı inceleme yetkisine hazidir. tabi hakkında gizlilik kararı yoksa. Ayrıca soruşturma aşamasında müdafilik görevi için vekaletname aranmadığını biliyorum. Bu halde müdafilik sıfatının doğumu için vekalet gerekmediğinden, avukat, müdafi sıfatı bulunduğunu ileri sürerek dosyayı inceleyebilecektir. Örnek alma mevzuunda ise lafzi yorum gayet açıktır. Saygılarımla.
Old 27-08-2007, 18:12   #35
YILMAZ GÜNEYTEPE

 
Varsayılan Meselenİn Asli.......

Bir devletin olması için millet.toprak ve devlet olma iradesi gerekirdi... bizde bunların hepsi vardı ve devlettik...DEVLET= Yasama+Yürütme+Yargı'dan oluşur diye öğretmişti hocalarımız..bizde de bunların da hepsi vardı...ama saçlarımız ağardıkça anladık ki; yargı; yürütmeye hizmet etmek için varmış meğerse...Onun eksiklerini gizlemek.onu vatandaşa karşı korumak için...
Yine hocalarımız demişti ki: YARGI= İddia+Savunma+Karar mercii olmak üzere üç eşit sacayağından ibarettir...saçlarımız biraz daha ağardıkça farkettik ki: iddia ile karar merci yargının gerçek sahibi.. biz avukatlar da onlar için aslında lüzumsuz,soruşturmanın sırlarını kötülük canavarı gibi öğrenip işini gücünü bırakıp yedi düvele duyuran..adeta soruşturmanın selametini tehlikeye düşürmek için yaratılmış yaratıklarız...
İddia ve karar merci ile aynı eğitimi alıyorsunuz ama size layık görülen bu...
Ama iddia'nın ya da karar mercii'nin çalışanları (ki kutsaldır bunlar! )
1-ilkokul ortaokul lise farketmez mezunu katipleri,müdürleri
2-Temizlikçiler müstahdemler
3-Özelleştirmeden atılan 4C ' ci diye tabir edilen adliyelerde "o kutsal,çok derin,gizli sırların olduğu dosyaların teslim edildiği" çalışan işçiler vs vs..
velhasıl biz avukatlardan başka hiç kimse hırsız değildir,milletin gizlerini mağdurun sanığın gizli bilgilerini asla ama asla kimseye aktarmaz söylemezler.... bu işi sadece avukatlar yaptığı için işte bizim dosyayı incelememiz yasssaktır arkadaşlar..yassak!meselenin özü budur..
Öyle ya milletin gizli bilgilerini dosyalardan İNCELEYİP bu bilgileri para karşılığı satarak geçiniyoruz bizler değil mi biz hukukçu falan değiliz!
Saygıdeğer fiilen avukatlık yapan! arkadaşlar maalesef mesleğimize muhteşem ikilinin(iddia, karar) bakış tarzı "belki biraz serzenişte bulunmak maksadıyla abarttık ama aşağı yukarı böyle"...
Old 27-08-2007, 21:35   #36
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan Adalet Bakanlığı'nın görüşü1.Müdafi olarak görevlendirilen avukatın,soruşturmanın amacını tehlikeye düşürmemek kaydıyla görevlendirme yazısı veya vekâletname ibraz etmek suretiyle soruşturma evrakının içeriğini inceleyebilir,

2.Vekâletname ibraz etmemesi hâlinde ise evraktan suret verilemez.

3. M
üdafiin soruşturma evrakını incelemesi veya suret alması, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise, kanunla öngörülen istisnalar hariç Cumhuriyet savcısının talebi üzerine, sulh hâkimi kararıyla bu yetkisikısıtlanabilir.
Saygılarımla.
T.C.
ADALET BAKANLIĞI

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B.03.0.CİG.0.00.00.04.-3-2-170-2005/35987 31/08/2005
Konu : Soruşturması evresinde müdafiin

soruşturma evrakın incelenmesi ve

suret alması.
KONYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

İlgi
: 16/08/2005 tarihli ve 2005/4720 sayılı yazınız.

Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturmalara ilişkin evrakın avukatlar tarafından incelenmesi ve suret alınması imkânının avukatın vekâletname ya da baro tarafından müdafi olarak görevlendirme belgesinin ibrazı hâlinde mümkün olacağı, söz konusu belgeleri ibraz edilmeden yapılan taleplerin reddedildiği ifade edilerek, belirtilen konuda doğan tereddüt nedeniyle görüş talebini içeren ilgi yazı incelendi.

Bilindiği üzere; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 36’ncı maddesinin birinci fıkrasına göre; “Herkes, meşrû vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.”

Öte yandan, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun;
“Müdafiin görevlendirilmesi” kenar başlıklı 150’nci maddesi uyarınca; “(1) Şüpheli veya sanık, müdafi seçebilecek durumda olmadığını beyan ederse, istemi hâlinde bir müdafi görevlendirilir.
(2) Şüpheli veya sanık onsekiz yaşını doldurmamış ya da sağır veya dilsiz veya kendisini savunamayacak derecede malûl olur ve bir müdafii de bulunmazsa istemi aranmaksızın bir müdafi görevlendirilir.
(3) Üst sınırı en az beş yıl hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmada ikinci fıkra hükmü uygulanır.
“Müdafiin dosyayı inceleme yetkisi” kenar başlıklı 153’üncü maddesi uyarınca; “(1) Müdafi, soruşturma evresinde dosya içeriğini inceleyebilir ve istediği belgelerin bir örneğini harçsız olarak alabilir.
(2) Müdafiin dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek alması, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine, sulh ceza hâkiminin kararıyla bu yetkisi kısıtlanabilir.
(3) Yakalanan kişinin veya şüphelinin ifadesini içeren tutanak ile bilirkişi raporları ve adı geçenlerin hazır bulunmaya yetkili oldukları diğer adlî işlemlere ilişkin tutanaklar hakkında, ikinci fıkra hükmü uygulanmaz.
(4) Müdafi, iddianamenin mahkeme tarafından kabul edildiği tarihten itibaren dosya içeriğini ve muhafaza altına alınmış delilleri inceleyebilir; bütün tutanak ve belgelerin örneklerini harçsız olarak alabilir.
(5) Bu maddenin içerdiği haklardan suçtan zarar görenin vekili de yararlanır.”

“Soru
şturmanın gizliliği” kenar başlıklı 157’nci maddesi uyarınca; “(1) Kanunun başka hüküm koyduğu hâller saklı kalmak ve savunma haklarına zarar vermemek koşuluyla soruşturma evresindeki usul işlemleri gizlidir.”

Diğer taraftan; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 4667 sayılı Kanun’la değiştirilen 2’nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince; “Yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadî teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır. Kanunlarındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu kurumlar avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlüdür. Bu belgelerden örnek alınması vekâletname ibrazına bağlıdır. Derdest davalarda müzekkereler duruşma günü beklenmeksizin mahkemeden alınabilir.”

46’ncı maddesi gereğince; “Avukat, işlerini kendi sorumluluğu altındaki stajyeri veya yanında çalışan sekreteri eliyle de takip ettirebilir, fotokopi veya benzeri yollarla örnek aldırabilir. Avukatın onanmasını istemediği örnekler harca tâbi değildir.

Avukat veya stajyer, vekâletname olmaksızın dava ve takip dosyalarını inceleyebilir. Bu inceleme isteğinin ilgililerce yerine getirilmesi zorunludur. Vekâletname ibraz etmeyen avukata dosyadaki kâğıt veya belgelerin örneği veya fotokopisi verilmez.”

Ayrıca; 1 Haziran 2005 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adlî Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin “Soruşturma evrakının incelenmesi” kenar başlıklı 45’inci maddesi uyarınca;“5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun başka hüküm koyduğu haller saklı kalmak ve savunma haklarına zarar vermemek şartıyla soruşturma evresindeki usul işlemleri gizlidir.

Müdafi soruşturma evresinde soruşturmanın amacını tehlikeye düşürmemek kaydıyla görevlendirme yazısı veya vekâletname ibraz ederek soruşturma evrakı içeriğini inceleyebilir ve dilekçeyle müracaatı halinde istediği belgelerin bir örneğini harçsız olarak alabilir.

Mağdur veya şikâyetçinin vekili soruşturma evresinde soruşturmanın amacını tehlikeye düşürmemek kaydıyla görevlendirme belgesi veya vekâletname ibraz ederek soruşturma evrakının içeriği ile elkonulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceleyebilir ve dilekçeyle müracaatı hâlinde istediği belgelerin bir örneğini harçsız olarak alabilir.

Mağdur veya şikâyetçi soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak şartıyla vekili olmadan da Cumhuriyet savcısından dilekçeyle başvurarak belge örneği isteyebilir.

Soruşturma evrakı soruşturmayı geciktirmemek kaydıyla Cumhuriyet savcısı huzurunda incelenir.”

Genel Müdürlüğümüzce çıkarılıp, adlî teşkilâta duyurulan 18/04/1995 tarihli ve 8-41 sayılı ve hazırlık soruşturması evrakının incelenmesi ve suretinin alınması konulu genelgenin iptali istemiyle açılan davada, Danıştay 8. Dairesi 10/03/1997 gün ve 1995/2929 esas, 1997/780 sayılı ilâmında; “Maddenin değişikliğinden önce hazırlık soruşturmasının gizliliği ilkesi müdafi için de geçerli iken, yeni düzenleme ile sadece müdafi açısından gizlilik ilkesi kaldırılmış ve müdafiye bu hak tanınmıştır. Madde kapsamı dışında kalanlar için gizlilik esası korunmuştur. Yasanın sadece sanık ve müdafiine tanıdığı bu hakkın kıyas yolu ile genişletilerek müşteki ve vekiline de tanınması hâlinde, yasa koyucunun amacına ters düşeceği açıktır.
Bu durumda, genelgenin yasa maddesine aykırılığından söz edilemez.Açıklanan nedenlerle yasal dayanaktan yoksun davanın reddine…” şeklinde karar vermiştir.

Danıştay Birinci Dairesi, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 4667 sayılı Kanun’la değiştirilen 2’nci maddesi ile ilgili olarak 10.04.2002 gün ve 2002/26-52 sayılı istişarî görüşünde; “1136 sayılı Avukatlık Kanununun 2 nci maddesinin 4667 sayılı Kanunla değiştirilen üçüncü fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara, avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olma zorunluluğu getirilmiştir. Yardımcı olma zorunluluğunun kapsamı ve sınırlarını belirlemede avukatların görevleriyle ilgili olarak yukarıda yapılan açıklamalar göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu kurumlara, kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla avukatların gerek duyduğu bilgi ve belgeleri…incelemelerine sunmak yüklülüğü getirilmiştir.” ifadelerine yer verildiği görülmektedir.

Ceza muhakemesi hukukumuza göre, kanunun getirdiği istisnalar hariç, kamu davasının açılmasından önce yapılan soruşturmanın gizli olarak yürütülmesi gerekmektedir. Bu sebepledir ki, sanığın ifadesinin alınması ve sorguya çekilmesi, bilirkişi incelemesi, keşif ve muayene gibi soruşturma işlemleri sırasında kimlerin hazır bulunacağı kanunda ayrı ayrı belirtilmiştir. Gizliliğin amacı, suçun işlenmesinden kamu davası açılıncaya kadar geçen sürede sanık veya sanıkların gecikilmeden tespiti, firarlarınönlenmesi, suçla ilgili delillerin toplanması ve kamu davasının temelini teşkil eden hazırlık soruşturmasının eksiksiz yapılmasıdır.

Bu bakımdan; yukarıda sözü edilen kanun ve yönetmelik hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, soruşturma evresinde usul ve kanun hükümlerine göre müdafi olarak görevlendirilen avukatın,soruşturmanın amacını tehlikeye düşürmemek kaydıyla görevlendirme yazısı veya vekâletname ibraz etmek suretiyle soruşturma evrakının içeriğini inceleyebileceği, vekâletname ibraz etmemesi hâlinde ise evraktan suret verilemeyeceği, ancak, müdafiin soruşturma evrakını incelemesi veya suret alması, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise, kanunla öngörülen istisnalar hariç Cumhuriyet savcısının talebi üzerine, sulh hâkimi kararıyla bu yetkisinin kısıtlanabileceği düşünülmekle birlikte, sorunun yasa ve yargı yoluyla çözülmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.


Nizamettin KALAMAN
Bakan a.
Hâkim
Genel Müdür V.
Old 27-08-2007, 22:40   #37
çiçero fadi

 
Varsayılan cmk yönetmeliğini inceleyiniz

bu husustaki suale çok açık ve net bir şekilde davalarımın tamamın ceza davaları olması nedeniyle şunu yazabilirim.

Bu konuda sayın spartacus isabetli ve hukuka uygun bir biçimde konuya izahata getirmiştir.Cmk yönetmeliği bu hususta vekaletname olmaksızın avukatın dosyayı incelemyeceği yönündedir.Bu yorumun hukuki bir tespit olduğunu vurgulamak isterim.

İsterseniz deneyin.Siz ne kadar cmk ve devamı maddelerindeki haklara dayansanız da soruşturma aşamasında savcılık da olan hazırlık evrakını vekaletnamesiz inceleyemezsiniz.Hatta vekaletnameniz olsa bile soruşturma hakkında gizlilik kararı alınmışsa değil evrak örneği almak dosyayı bile inceleyemezsiniz.
Old 28-08-2007, 07:38   #38
avhuseyinozbek

 
Varsayılan

Mehmet Bey,özünde sizinle aynı fikirdeyim.
Ancak,ülkemizdeki kafa yapısı ile birlikte değerlendirmek zorundayız.
Unutmayın ki,avukat,sanığın cezalandırılmayan şerikidir.
Avukatlık kanunu bize vekalet ibraz etmeksizin her dosyayı inceleme hakkını veriyor. Ama-bunu yaşadım- size,"Avukatlık kanunu beni ilgilendirmez" diyen bir savcıya neyi anlatacaksınız.
Kaldı ki,bu ülkede,"kanunla açıkça serbest bırakılmamış her şey yasaktır"
Usul,müdafi veya vekilin dosya inceleyebileceğini belirtmiş,bu düzenleme ile avukat olmanızı kastetmiş,yönetmelik ise,müdafi veya vekil olmanızı görevlendirme yazısı veya vekaletname olarak algılamıştır.
Danıştay da aynı görüşü benimsemiştir.
Bence olay bundan ibarettir.
Old 28-08-2007, 10:50   #39
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan çiçero fadi

İsterseniz deneyin.Siz ne kadar cmk ve devamı maddelerindeki haklara dayansanız da soruşturma aşamasında savcılık da olan hazırlık evrakını vekaletnamesiz inceleyemezsiniz.Hatta vekaletnameniz olsa bile soruşturma hakkında gizlilik kararı alınmışsa değil evrak örneği almak dosyayı bile inceleyemezsiniz.

Denedim. Yukarıda 14.no.lu mesajda da ayrıntılarını yazdım. Vekaletname olmaksızın; üzerinde gizlilik kararı olan dosyadan fotokopi de aldım.

Saygılarımla
Old 28-08-2007, 11:21   #40
Av.Ergün Vardar

 
Varsayılan

[quote=Av.Suat Erginyazdım. Vekaletname olmaksızın; üzerinde gizlilik kararı olan dosyadan fotokopi de aldım.
[/quote]
Kimin vasıtasıyla aldınız acaba?
Old 28-08-2007, 11:54   #42
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Ergün Vardar
Kimin vasıtasıyla aldınız acaba?

Hukuk.

Saygılarımla
Old 28-08-2007, 13:08   #43
Hak Hukuk

 
Varsayılan

Soruşturma evresinde avukatın, ceza yargılamasına ait dosyayı inceleme yetkisini düzenleyen kuralın CMK m 153 olduğu anlaşılıyor.Avukatın genel olarak belge ve dosya inceleme hak ve yetkilerini düzenleyen ana kurallar ise Avukatlık Kanununun 2. ve 46. maddelerinde yer almıştır.CMK nun 149. ve 154. maddeleri, şüpheli veya sanığın avukatla görüşme konusunu düzenlemektedir.CMK nun 157. ve 153/son fıkra hükümleri ise soruşturma evresinin gizli yanının da olabileceğine değinmektedir.
Bu durumda, “Müdafi, soruşturma evresinde dosya içeriğini inceleyebilir ve istediği belgelerin bir örneğini harçsız olarak alabilir” diyen m.153,l.fıkra hükmü ile; “ Müdafi, Cumhuriyet Savcılığınca iddianamenin mahkemeye verildiği tarihten itibaren dosya içeriğini ve muhafaza altına alınmış delilleri inceleyebilir; bütün tutanak ve belgelerin örneklerini harçsız olarak alabilir.” diyen aynı maddenin 4.fıkrası ve aynı mealdeki 157.madde hükmü arasında bir çelişki olduğundan sözedilebilir.
Yukarıda sıralanan bütün bu hükümler karşısında uygulama şu şekilde yönlendirilebilir: Konumuzu düzenleyen ana kural 153/l ve 2 olduğuna göre kısaca, avukat herhangi bir belge veya beyana ihtiyaç duymadan soruşturma evresinde dosya inceleyebilir.Soruşturmanın selameti gerektiriyorsa savcı gizli kalmasını uygun gördüğü delilleri kapalı bir naylon dosyada tutarak, inceleme talebi karşısında bunu kenara alarak dosyayı incelemeye sunabilir.Fakat gizli tutmasını gerekli gördüğü bilgi ve belgelerin neler olduğuna dair bir karar alıp soruşturma dosyasının ön iç kapağına da yapıştırmalıdır.Ki o takdirde dava aşamasında sanığın savunma haklarının korunma derecesi hakkında ceza yargıcı bir takdirde bulunabilsin.
Old 28-08-2007, 13:49   #44
cesur_yürek

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Şehper Ferda DEMİREL
Sayın spartacus,

Acele hallerde, vekaletname sonradan sunularak, şüphelinin/sanığın sorgusunda/duruşmasında hazır bulunabilen avukat, vekaletnamesi olmadığı aşamada sanığın en kutsal hakkı olan savunma görevini yerine getirebilmekte iken, bu hakkı, -sizin anlatımınıza göre- vekaletnamesi olmadığı için dosyayı incelemeden mi yerine getirecek?


Saygılarımla...

Şehper hanımın dikkat çektiği noktanın önemli olduğunu,doğru bir tespit olduğunu belirtmek isterim.
Old 28-08-2007, 15:49   #45
cesur_yürek

 
Varsayılan

Sayın Av. Suat Ergin'in üzerinde gizlilik kararı olan dosyadan fotokopi almasına şaşırılmaması gerektiğini ; Zira gizlilik kararına rağmen dosyadan bazı evrakların fotokopisinin alınabileceğini hatırlatmak isterim.Mesela : Şüpheli ifade tutanağının fotokopisini alabilirsiniz
Müdafiin dosyayı inceleme yetkisi

MADDE 153. - (1) Müdafi, soruşturma evresinde dosya içeriğini inceleyebilir ve istediği belgelerin bir örneğini harçsız olarak alabilir.

(2) Müdafiin dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek alması, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine, sulh ceza hâkiminin kararıyla bu yetkisi kısıtlanabilir.

(3) Yakalanan kişinin veya şüphelinin ifadesini içeren tutanak ile bilirkişi raporları ve adı geçenlerin hazır bulunmaya yetkili oldukları diğer adlî işlemlere ilişkin tutanaklar hakkında, ikinci fıkra hükmü uygulanmaz.

(4) Müdafi, iddianamenin mahkeme tarafından kabul edildiği tarihten itibaren dosya içeriğini ve muhafaza altına alınmış delilleri inceleyebilir; bütün tutanak ve belgelerin örneklerini harçsız olarak alabilir.

(5) Bu maddenin içerdiği haklardan suçtan zarar görenin vekili de yararlanır.

Saygılarımla ...
Old 26-03-2008, 18:54   #46
agah

 
Varsayılan

Sayın Spartacus, Feridun Yenisey hocamız benim gibi düşünüyor dedi ama

Prof. Dr. Feridun Yenisey, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Genel hükümler (AvK 46) uyarınca, “her avukat her dosyayı inceleyebilir”, denebilse dahi, bu kabul ceza muhakemesinin soruşturma evresi için geçerli değildir.

Bununla birlikte, şüphelinin soruşturmanın gizliliği ile korunan adil yargılanma hakkını (dosyadaki bilgilerin yeterli şüphe olmadan geniş halk kitleleri tarafından öğrenilmemesi) ihlal etmemek için, dosyayı sadece müdafiin veya vekaletnamesi bulanan “vekilin” inceleyebilmesi, yerinde bir düzenlemedir. Bu hakkı koruyabilmek için, soruşturma dosyasının, “müdafi hukuk durumuna” girmiş bir avukat tarafından incelendiğinin soruşturma ve kovuşturma makamları tarafından denetlenmesi de yerindedir. Ancak, bu denetlemenin müdafaa hakkını tamamen kısıtlayacak şekilde Yönetmelik ile düzenlemesi, yerinde olmamıştır.
Soruşturma ve kovuşturma makamı olan C. Savcılığı, dosyayı incelemeye gelen avukatın müdafi statüsünde olup olmadığını incelemelidir. Bu incelemenin başında, gözaltındaki şüpheliye sormak gelir. Eğer şüpheli kabul ediyorsa, avukat “müdafi” hukuk durumuna girer.
Şüpheliye sormak, gözaltında olmayan şüpheli bakımından mümkün değildir. Bu gibi hallerde de, avukatın beyanına bakılabilir. Eğer bir avukat, şüphelinin kendisi veya bir yakını tarafından, dosyasının incelemesinin istendiğini beyan ediyorsa, bu beyana güvenmek gerekir.
Bunun dışındaki kısıtlamalar, Kanunun verdiği hakların, adli-idari işlemle geri alınması anlamını taşıyabilir. Mesela, yakalanan kişinin yakalanmasının hukuka aykırı olduğunu iddia etmek isteyen ve kendisinden şüphelinin yakınları tarafından telefonla istekte bulunulan bir avukatın, CMK 91/4 başvurusu yapılmasından önce, dosyayı incelemesi için, vekaletname veya görevlendirme yazısı istenmesi, hakkın kullanılmasını imkansız hale getirir.

Yukarıdaki yazılar Feridun Yeniseyin görüşleri.Anlaşıldığı gibi soruşturma evresinde müdafiiden vekaletname istenmemesini fakat müdafii olup olmadığının incelenmesini eğer bu mümkün değilse avukatın beyanına itibar edilmesi gerektiğini açıklayarak sanırım zihnimizdeki birçok soru işaretini kaldırıyor.
Old 10-06-2009, 14:28   #47
alihabip

 
Varsayılan İçtihat

Selam arkadaşlar;
Avukatın soruşturma aşamasında dosyayı incelemesini engelleyen CMK 153/2. madde nin AİHS aykırı olduğuna dair AİHM kararı veya bu kısıtlama kararının koşullarını kesin olarak belirleyen içtihat arıyorum, elinde bu konu ile ilgili karar veya makale olan arkadaşlar paylaşırlarsa sevinirim. İyi çalışmalar
Old 24-07-2009, 17:01   #48
AV.KAĞAN

 
Varsayılan Suat Bey

Bu hususta yargıtay, danıştay vb. kararlara ulaşamadım. Burada kanunda bir hüküm yok evet ama aksini söyleyen vekaletnameyi şart koşan yön. vb. mevzuat var. Bu konunun tam olarak netliğe kavuşması zorunlu görünüyor. Dayanaklı cevap veremediğimiz için bir takım uygulamalar karşısında aynen "sussam gönül razı değil konuşsam kar etmiyor" durumu var.

Paylaşımınız için teşekkürler.

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Sayın korayad ve avmurat'a katılıyorum.Gizlilik kararı bile olsa savcılıktaki dosyadan şüpheliyi doğrudan ilgilendiren ifade vs.nin fotokopisi alınabilir.

10 gün kadar önce, gizlilik kararı olan bir dosyayı incelemek için(Vekaletname olmadan) savcılığa gittim. Savcı Bey'in odasında 2-3 misafiri vardı; talebimi red ederken bana CMK 153/2 hatırlattı. Hiç tartışmadım. Ofisime döndüm. Bir dilekçe hazırladım. Dilekçemde aynen " Daha önce şifahi olarak başvurup, ret yanıtı almışsak da, bu defa yazılı olarak başvuruyoruz. Ret gerekçesinin yazılı olarak tarafımıza bildirilmesini talep ediyoruz." dedikten sonra, Yargıtay Onursal Üyesi İsmail Malkoç ve Y.Tetkik Hakimi Mert Yüksektepe'nin Ceza Muhakemesi Kanunu-2005 isimli kitabının 451 inci sayfasından alıntı yaptım(Ayrıca fotokopisini ekledim). Şöyle denilmekteydi:

"CMK'nun 153 üncü maddesi, daha önce yürürlükte bulunan CMUK'un 143 ncü maddesinden farklı olarak müdafiin evraktan suret almak için vekaletname verme zorunluluğunu kaldırmıştır.

Daha sonra birlikte çalıştığımız avukat arkadaştan rica ettim. Savcının kendisine "Avukat Bey bizi yanlış anlamış" dediğini ve fotokopi için o an mahkemede olan dosyanın getirtilmesine çalıştığını söyledi. Sonra ben de gittim, istediğim evrakların fotokopisini çektim. Savcı Bey'le karşılıklı birer sigara içtik. Teşekkür ederek ayrıldık.

Sayın Tunçbilek; dilekçeyle müracaat edin...Sonuç alırsınız. Yine alamazsınız, gerekli şikayetleri yapın; baroyu harekete geçirin.

Bazı meslektaşlar; savcı, hakim, icra memuru, yazıişleri müdürü gibi uygulamanın içinde olanların her şeyi doğru bildiğini varsayıp, araştırma yapmadan kaderine razı olmaktadırlar.O yanlış bilgi zihinlerinde doğru bilgi olarak kalıp, yanlış fikirde ısrarcı da olabilmektedirler.

Saygılarımla
Old 25-07-2009, 09:38   #49
Av.muhittinköylüoğlu

 
Varsayılan

Arkadaşlar
ben hukuki ve yasal düzenlemeler girmeden,Meselenin çıkış noktasına ilişkin bir iki şey söylemek istiyorum.
Konu İstanbul'da ve başkaca bazı şehirlerde savcılıklarca dile getirilmiş hukuki anlamda da tartışılmıştır.Ama kısıtlamayı en sıkı şekilde savunan savcılarımız dahi sn.spartaküs kadar katı olmamıştır.
Benim tespitlerim ve değişik toplantılatda savcıların beyanları olay ya da soruşturma ile hiç ilgisi olmayan bazı avukatlar dosyayı inceliyor ya da incelemek istiyor bu da soruştrmanın gizliliğine ilişkin bazı problemlerin doğmasına yolaçıyor.Örneğin mafya bağlantılı olan ve avukatlığından çnce bu mafyozi ilişkilerini öne alan bazı avukatlar sadece ve sadece ilişki içerisinde oldukları mafyozi gruplara bilgi sızdırmak için dosyayı inceliyorlar.Edindikleri bilgiyi dosya ile ilgili ya da ilgisiz mafyozi grup ya da kişilere aktarıyorlar.
İşin acı tarafı istisnai de olsa bu tür olaylar olmaktadır.Bu avukatlar için olduğu gibi savcılar ve hakimler için de olabilir.Ve böyle bir olay varit olsa bile avukatlık mesleğine ilişkin sınırlama ya da karalama getirilmeswi için gerekçe olamaz.
Benim muhtelif toplantılarda bu sakıncaya ilişkin kendimce önerdiğim bir çare bazı başsavcı ve savcılar tarafından ciddiye alınmış uygun görülerek uygulamaya konulmuştur.
Bu uygulama ile mağdur ya da şüphelide kendilerine ilişkin özel ve gizli bilgilerin ilgisiz insanların eline geçme tehlikesine karşı korunabilmektedir.
Şöyle ki avukat müdafi ya da vekil sıfatı ile yasal sınırlamalar dışında (bu sınırlamalara da karşı olduğumu belirteyim ama farklı bir tartışma konusudur)dosya ile ilgisini beyan edip yazılı hale getirerek dosyaya bir dilekçe vererek herhangi bir izne tabi olmadan inceleyebilmelidir.Bu şekilde hazırlık soruşturmasının yazılı oluşuna ilişkin kuralda yerine getirilmiş olacaktır.
ayrıca dosyanın tarafları olan kişiler dilekçe ile dosyayı inceleyen avukatın kendileri ile bir ilişikisi olmadığına ilişkin iddiaları varsa bunu beyan edebileceklerdir.
DosyayavVekalet koyarak incelemenin başkaca problemler yaratması da muhtemeldir.örneğin müvekkil adayı ile anlaşamazsanız ve istifa etmeyi de unutursanız(mesleki tecrübem ceza davalarında çoğunlukla davalara devam etmeyen avukatların istifa etmeyi ihmal ettiklerini göstermektedir) bu da görevi ihmalle götürebilir.Oysa dava ya da soruşturmada görev alma adına dosyayı incelemek görev aldığımız anlamınada gelmez.
Sonuç olarak dosyayı inceleme hakkımız mutlak ama bunun mutlaka yazılı hale getirilerek yapılması gerektiğini soruşturmanın gizliliği evrenin yazılı olmasına ilişkin kural vs.nedenlerle düşünüyorum.
Vede tekrarla belirtmek gerekirse bu dilekçe izin isteme şeklinde değil beyan usulü olmalıdır.
Old 15-09-2010, 16:35   #50
Adem Uçar

 
Varsayılan müdafinin vekaletsiz dosya incelemesi

Fikirleriyle katılan arkadaşlara teşekkürler. Ben de, avukatın beyanının yeterli olduğunu düşünüyorum. Avukat doğru olmayan beyanda bulunuyorsa sonucuna katlanır. Yoksa müdafiliğin ispatı aranmaz. İspatın aranması savunma hakkının kısıtlanması sonucunu doğurur. On dakika için dahi olsa ,kısıtlama bazı durumlarda çok önemli olabilir. Üstelik bu hususta,avukatlık kanununda açık hüküm varken, Cmk da açıkça yazılmamış olmasından istifade ile yoruma dayalı engel çıkarmak hukuka aykırıdır. Avukatlık kanununda açık hüküm varken, Cmk'ya ayrıca aynı hükmün yazılması hem lüzümsuz olur, hem de ilgili her kanuna böylesi bir hükmü ayrı ayrı yazma sıkıntısını ortaya çıkarır. Avukatlık kanunu avukat yetkileri açısından özel kanundur, Cmk ise avukat yetkileri açısından genel niteliklidir. Avukatlık kanunundaki verilmiş olan hakkı sınırlayamaz.
Old 16-09-2010, 15:47   #51
Av. Mustafa Kale

 
Varsayılan

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜSAYI :B030HİG000000-8 ANKARA

KONU :Avukatların dava dosyalarını ..../..../2003
incelemeleri

…………. BAŞKANLIĞINA


İLGİ: 25.12.2002 tarih ve 7549 sayılı yazınız.Genel Müdürlüğümüzün derdest dava dosyalarındaki belge ve bilgiler üzerinde inceleme yapabilme yetkisinin, iş sahibi ile ilişkisini ispatlayabilen avukatlara tanınmasına dair 16.4.1984 günlü görüşünün 4667 sayılı Kanun ile 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ilgili maddelerinin değiştirilmesinden sonra değiştirilmesi gerektiği ve “Avukat” sıfatı taşımanın dosya incelemek için yeterli olduğu, avukatın dosyanın tarafları ile ilişkisinin araştırılmaması ve bu araştırmanın avukat dışında birisine bırakılmaması gerektiği belirtilerek, aksine uygulama yapanların uyarılmasını talep eden ilgi yazınız ve konu incelendi.Bilindiği gibi;1136 sayılı Avukatlık Kanununun 4667 sayılı Kanunla değişik 2.maddesinin 3.fıkrasında “Yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır. Kanunlarındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla bu kurumlar avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlüdür. Bu belgelerden örnek alınması vekaletname ibrazına bağlıdır. Derdest davalarda müzekkereler duruşma günü beklenmeksizin mahkemeden alınabilir.”Sözü edilen Kanunun 4667 sayılı Kanun ile değişik 46.maddesinde de “Avukat işlerini kendi sorumluluğu altındaki stajyeri veya yanında çalışan sekreteri eliyle de takip ettirebilir, fotokopi veya benzeri yollarla örnek aldırabilir. Avukatın onanmasını istemediği örnekler harca tabi değildir.Avukat veya stajyer, vekaletname olmaksızın dava ve takip dosyalarını inceleyebilir. Bu inceleme isteğinin ilgililerce yerine getirilmesi zorunludur. Vekaletname ibraz etmeyen avukata dosyadaki kağıt ve belgelerin örneği veya fotokopisi verilmez.”Hükmü yer almaktadır.Diğer taraftan;Davanın tarafları, vekilleri ve ilgililerinin dava dosyalarını inceleme usulü ile ilgili olarak Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 157.maddesinde ise “Zabıt katibi hakimin nezareti ve emri altındadır. Her iki taraf veya vekilleri dava dosyasını tetkik ve mütalaâ edebilirler.”Hukuk ve Ticaret Mahkemelerinin Yazı İşleri Yönetmeliğinin 39.maddesinde de “Hukuk Usulünün 157 nci maddesinde yazılı kimseler dosyayı tutanak yazıcısının yanında okuyabilirler.Müracaatın çokluğundan iş durumuna göre kalem şefi veya muavini okunmaya bakma işine diğer yazıcıları da memur edebilir.Mahkeme dosyalarını incelemek isteyen müfettiş veya her hangi salâhiyetli bir memur önce bu yoldaki vazife ve salâhiyetini reis veya hâkime bildirmesi gerekir.Reis veya hâkimin haberi olmadan kalem şefi mahkeme evrakını kimseye gösteremez.”Hükmüne yer verilmiştir.İdari yargı mercilerinde görülmekte olan dava dosyalarının inceleme usulü ise Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşleri ile Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 51.maddesinde düzenlenmiş olup, anılan madde “Taraflar veya vekilleri dosyayı, yazı işleri müdürünün veya görevlendireceği bir zabıt katibinin yanında okuyabilirler.Yukarıda sayılanlar dışında, başkan veya hakimin izni olmadan yazı işleri müdürü mahkeme evrakını kimseye gösteremez.” hükmünü içermektedir.Bu yasal düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde;Avukatlık Kanununda yapılan değişiklik ile avukatlar lehine getirilen hakların kısıtlanması sonucunu doğuracak uygulamalardan kaçınılması gerektiği,Ancak, bu konuya özel düzenleme getiren ve yukarıda değinilen Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, Hukuk ve Ticaret Mahkemelerinin Yazı İşleri Yönetmeliği ile Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşleri ile Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Avukatlık Kanununun 2.maddesinin 3.fıkrasında yer alan “......Kanunlarındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla.......” düzenlemesi, özel kanun-genel kanun, önceki kanun-sonraki kanun ilişkisi de göz önünde bulundurulduğunda Avukatlık Kanununun 2.maddesinde yapılan değişikliğin avukatlar lehine sınırsız bir serbesti tanımadığının da dikkate alınarak işlem yapılmasının uygun olacağı,Düşünülmektedir.Bilgi edinilmesini rica ederim.

Genel Müdür
Old 21-01-2011, 23:24   #53
Av.Z.Erdal

 
Varsayılan

C.Başsavcılıkları ile Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine dair Yönetmelikte yapılan değişiklikle soruşturma evresindedosya incelemek için vekaletname ibraz zorunluluğu kalkmış ve soruşturma evrakı soruşturmayı geciktirmemek kaydıyla C.Savcısının belirleyeceği personel huzurunda kalemde incelenir hükmü getirilmiştir.
Old 21-01-2011, 23:48   #54
adnan özdemir

 
Varsayılan

Evet. Zaten bu değişikliğe rağmen inceleme talebi reddedilmiştir. Bu sebeple itiraz dilekçesinde de her ne kadar normlar hiyerarşisi bakımından o hükmün uygulama kabiliyeti bulunmasa da artık vekaletname ibraz etme zorunluluğunun yönetmelikten de kaldırıldığı ortaya koyulmuştur.
Old 22-01-2011, 10:55   #55
av.emrullah akbaş

 
Varsayılan

Kalem Yönetmeliği Değişikliği
"Cumhuriyet Başsavcılıkları İle Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik"in 45. Madde’sinde yapılan değişiklik 24.12.2010 tarih, 27795 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yürürlüğe giren metin örneği aşağıda sunulmuştur.

24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795
YÖNETMELİK
Adalet Bakanlığından:
CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İLE ADLİ YARGI İLK DERECE CEZA
MAHKEMELERİ KALEM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE
DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 1/6/2005 tarihli 25832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 45 – 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun başka hüküm koyduğu haller saklı kalmak ve savunma haklarına zarar vermemek şartıyla soruşturma evresindeki usul işlemleri gizlidir.
Şüpheli ya da müdafi soruşturma evresinde dosya içeriğini inceleyebilir ve istediği belgelerin bir örneğini harçsız olarak alabilir.
Şüpheli ya da müdafiin dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek almasına ilişkin yetkisi, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise, Cumhuriyet savcısının istemi ve ilgili hâkimin kararıyla kısıtlanabilir.
Yakalanan kişinin veya şüphelinin ifadesini içeren tutanak ile bilirkişi raporları ve adı geçenlerin hazır bulunmaya yetkili oldukları diğer adlî işlemlere ilişkin tutanaklar hakkında üçüncü fıkra hükmü uygulanmaz.
Bu maddenin içerdiği haklardan mağdur ya da şikâyetçi ile suçtan zarar gören ve vekilleri de yararlanır.
Soruşturma evrakı soruşturmayı geciktirmemek kaydıyla Cumhuriyet savcısının belirleyeceği personel huzurunda kalemde incelenir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
Old 12-03-2012, 16:45   #56
av.semire nergiz

 
Varsayılan

Dosyada gizlilik kararı olmadığı halde,bu gün tarihi itibariyle vekaletsiz olarak soruşturma dosyası inceleme talebim c. savcılığınca red edildi.Gerekçe Yargıtay 15. Dairesinin 25.10.2011 tarihinde oybirliği ile aldığı 2011/10088 E. 2011/5761 k. SAYILI KANUN YARARINA BOZMA kararı olarak gösterildi.Bu kararda açıkça avukatın dosyadada inceleme yapamayacağı belirtilmektedir.Bu yasaklamada kanunun ne yararı varsa
Old 14-03-2012, 15:57   #57
Adem Uçar

 
Varsayılan Kalem yönetmeliği değişti

Kalem yönetmeliğinin 45.maddesi değişmiş olmakla, soruşturma dosyasının incelenmesi için vekaletname veya ilgiyi belirten bir belgeye gerek yok. Yargıtay 15. Ceza dairesinin kararı yönetmeliğin değişiminden önceki duruma müstenit olmakla hükümsüz kalmıştır. Savcılar bu durumu bilmeyebilir. Selamlar
Old 14-03-2012, 16:33   #58
av.semire nergiz

 
Varsayılan

24 Aralık 2010 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 27795
YÖNETMELİK
Adalet Bakanlığından:
CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İLE ADLİ YARGI İLK DERECE CEZA
MAHKEMELERİ KALEM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE
DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 1/6/2005 tarihli 25832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 45 – 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun başka hüküm koyduğu haller saklı kalmak ve savunma haklarına zarar vermemek şartıyla soruşturma evresindeki usul işlemleri gizlidir.
Şüpheli ya da müdafi soruşturma evresinde dosya içeriğini inceleyebilir ve istediği belgelerin bir örneğini harçsız olarak alabilir.
Şüpheli ya da müdafiin dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek almasına ilişkin yetkisi, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise, Cumhuriyet savcısının istemi ve ilgili hâkimin kararıyla kısıtlanabilir.
Yakalanan kişinin veya şüphelinin ifadesini içeren tutanak ile bilirkişi raporları ve adı geçenlerin hazır bulunmaya yetkili oldukları diğer adlî işlemlere ilişkin tutanaklar hakkında üçüncü fıkra hükmü uygulanmaz.
Bu maddenin içerdiği haklardan mağdur ya da şikâyetçi ile suçtan zarar gören ve vekilleri de yararlanır.
Soruşturma evrakı soruşturmayı geciktirmemek kaydıyla Cumhuriyet savcısının belirleyeceği personel huzurunda kalemde incelenir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.


Bahsettiğim 15. Daire kararı 25.10.2011 tarihlidr; Yani yönetmeliğin değişikliğinden sonra alınmış.
Old 14-03-2012, 16:38   #59
Adem Uçar

 
Varsayılan avukatın dosya incelemesi

Selamlar. Her ne kadar 15.Ceza Dairesinin kararı yönetmelik değişikliğinden sonra ise de, Daire kararının incelediği olay , yönetmelik değişikliğinden öncedir. Yargıtay olayı , yaşandığı tarihte yürürlükte olan mevzuatı esas alarak değerlendirmiştir.
Zaten , karar incelendiğinde , karara esas alınan 45. maddenin değişiklikten önceki hal olduğu anlaşılır.
Old 14-03-2012, 23:18   #60
agah

 
Varsayılan

Yönetmelikteki değişiklik ve özellikle savunma hakkının önemi nedeniyle vekaletname olmaksızın dosyadan fotokopi alınmasına karşı çıkmadım.Bazı şeylerin hukuk aleminde yerleşmesi sanırım uzun bir süre alıyor.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Avukatın,aslı kendisinde olmayan sureti onaylama yetkisi var mıdır? Gamze Dülger Meslektaşların Soruları 14 03-03-2017 12:47
Bankaların Sır Saklama Yükümlülüğü-Avukatın Araştırma Yetkisi ad-hoc Meslektaşların Soruları 6 13-03-2007 12:55
Mahkûmlara domuz bağı iddiası savcılıkta Seyda Hukuk Haberleri 0 12-01-2007 11:56
İcra Mahkemesinde Stajyer Avukatın Yetkisi Av. Levent Kıray Hukuk Sohbetleri 3 22-09-2006 10:27
2 Yeni Bilimsel İnceleme Admin Hukuk Haberleri 0 05-07-2001 20:40


THS Sunucusu bu sayfayı 0,09036303 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.