Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

İdari Yargıda Yetki

Yanıt
Old 22-10-2015, 00:11   #1
halit pamuk

 
Varsayılan İdari Yargıda Yetki

İDARİ YARGIDA YETKİ


Özet-11. Görevde yükselme sınavı dahi olsa davacının sadece kendisine yapılan işlemin değil de; yazılı ya da sözlü sınavın iptali istenmişse, İYUK.m.33 uyarınca özel yetki kuralı değil, İYUK.m.32 uyarınca genel yetkili mahkeme olan davalı idarenin bulunduğu yer mahkemesi yetkili kabul edilmektedir.


2- X şehrinden Y şehrine yapılan atama talebi reddedilmişse, nakil işlemleri, naklen atama işlemlerinin yanı sıra naklen atanma istemlerinin reddi işlemlerini de kapsaması nedeniyle, reddin iptali için açılan davalarda, İYUK.m.32 uyarınca genel yetkili mahkeme değil; İYUK.m 33 uyarınca davacının görev yaptığı yer mahkemesi yetkili kabul edilmektedir. Kurumlar arası nakil taleplerinde, muvafakat vermeme işleminin iptalinde de aynı şey geçerlidir.


3- Görevde yükselme sınavına Sınava başvurusunun koşulları taşımadığı için sınava katılma talebin reddinin iptali davasında İYUK.M 33 uyarınca özel yetkili mahkemeler değil; İYUK.m.32 uyarınca genel yetkili mahkemeler kabul edilmektedir. ( 2.Daire 18.11.2009, 2008/911 E, 2009/4257 K)
İÇTİHATLAR

1.Erzurum İl Milli Eğitim şube Müdürlüğünde geçici olarak görev yapan davacının Aziziye İlçe Milli Eğitim ube Müdürü olarak atanmasına iliskin isleme yapılan itirazın reddi yolunda tesis edilen işlemin iptali istemiyle Milli Eğitim Bakanlığına karsı açılan davada, Erzurum İdare Mahkemesi ile Ankara İdare Mahkemesi arasında çıkan yetki uyuşmazlığında, davanın görüm ve çözüm yerinin, islemin tesis edildiği bakanlığın bulunduğu yerdeki Ankara İdare Mahkemesi’nin (32/1) değil, Kanun’un 33. maddesinin 1. fıkrasına göre, memurun görevli bulunduğu yer idare Mahkemesi olan Erzurum İdare Mahkemesi olduğuna karar vermiştir. (D. 10. D., 15.10.2009, E:2009/12473, K:2009/8837)


2.Gümüshane Sigorta Müdürlüğü avukatı olarak görev yapan davacının, es durumundan Ankara’ya nakil isteminin reddine iliskin islemin görüm ve çözümünde davacın görev yaptığı Gümüşhane’nin idari yargı yetkisi yönünden bağlı bulunduğu Trabzon İdare Mahkemesi’nin yetkili bulunduğuna karar vermiştir. (D. 10. D., 26.9.2000, E:1999/5424, K:2000/4808 )


3. Uyuşmazlık, Kastamonu ili, Küre Yatılı Bölge Ortaokulu'nda müdür yardımcısı olarak görev yapan davacı tarafından, 10.02.2014 - 28.02.2014 tarihleri arasında yapılan Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü Görevde Yükselme Sözlü Sınavlarının tamamının iptali isteminden kaynaklanmış olup, davanın görüm ve çözümünde 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 32/1. maddesinde düzenlenen genel yetki kuralı uyarınca, dava konusu sözlü sınavların yapıldığı yer olan Ankara İdare Mahkemesi yetkili olduğundan, yetkisiz Kastamonu İdare Mahkemesince dava hakkında esastan bir karar verilmesinde hukuka uyarlık görülmemiştir. (2.Daire- 10.3.2015, 723/2370 )


4. Bu durumda, davanın konusunu oluşturan davacının 2005 yılı yoklama memurluğu yazılı sınav sonucu dikkate alınmak suretiyle sosyal güvenlik kontrol memuru olarak atanma talebinin, kurumda memur, icra memuru, dava takip memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapmakta olan personelin kontrol memuru olarak atanabilme şartlarının Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin "Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar" başlıklı 8. maddesi kapsamında sayılması ve bu yönetmelikte getirilen atıf uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Güvenlik Kontrol Memurları Yönetmeliğinde düzenlenmesi nedeniyle görevde yükselme olarak kabulü gerektiğinden davanın görüm ve çözümünün 2577 sayılı Kanunun 33/3. madde hükmü uyarınca davacının görevli olduğu yer olan İstanbul İdare Mahkemesinde görülmesi gerekirken yetkisiz Ankara İdare Mahkemesince dava hakkında esastan bir karar verilmesinde hukuka uyarlık görülmemiştir. (2.daire- 2.11.2010, 4503/4148)


5. Bu durumda, kamu görevlisi olan davacının, eş durumu özrü kapsamında Ankara İline atanması isteminin reddine ilişkin işlemden kaynaklanan uyuşmazlıkta, yetkili mahkeme 2577 sayılı Yasanın 33/1. maddesi uyarınca kamu görevlisi olan davacının görevli bulunduğu yer idare mahkemesi olan Mardin İdare Mahkemesi olduğundan, davanın yukarıda anılan Yasanın 15/1-a maddesi uyarınca yetki yönünden reddedilerek dosyanın yetkili Mardin İdare Mahkemesine gönderilmesi gerekirken, Ankara 14. İdare Mahkemesi'nce uyuşmazlık hakkında verilen kararda yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmamaktadır. (2.Daire 5.6.2010, 471/2761)


6. Dosyanın incelenmesinden; Tekirdağ İl Çevre ve Orman Müdürlüğü emrinde Tekniker olarak görev yapan davacının, 1.3.2005 tarih ve 1383 sayılı işlemle aynı yerde İdari ve Mali İşler Şube Müdürü olarak görevlendirildiği, 12.8.2005 tarih ve 6545 sayılı ilan ile Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatındaki münhal Şube Müdürlüğü kadroları için görevde yükselme eğitim ve sınavının yapılacağının tüm teşkilata duyurulduğu, davacının 16.9.2005 tarihinde görevde yükselme eğitimine katılmak için başvuruda bulunduğu, 5.10.2005 tarih ve 8065 sayılı ilan ile yeterli başvurunun yapılmadığından bahisle başvuru şartı olan kurumda en az iki yıl çalışma şartının aranmayacağı belirtilerek başvuruların tekrar alındığı, davacının başvurusunun ise; Yönetmelikte aranılan 4 yıllık yüksekokul mezunu olma şartını taşımadığı, iki yıllık yüksekokul mezunlarının ancak, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce mezun olmaları halinde başvurularının kabul edilebileceği, davacının daha sonraki tarihli iki yıllık yüksekokul mezunu olması nedeniyle başvurusunun kabul edilemeyeceği gerekçesiyle 10.11.2005 tarih ve 9020 sayılı işlemle reddedilmesi üzerine, davacı tarafından 12.8.2005 tarih ve 6545 sayılı ilan ile 5.10.2005 tarih ve 8065 sayılı ilan uyarınca Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatındaki münhal Şube Müdürlüğü kadroları için yapılacak olan görevde yükselme eğitim ve sınavının iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmıştır. ((2.Daire 18.11.2009, 2008/911 E, 2009/4257 K)


7. Nakil işlemleri kavramının geniş ve kapsayıcı bir kavram olması ve; bu kavramın naklen atama işlemlerinin yanı sıra naklen atanma istemlerinin reddi işlemlerini de kapsaması nedeniyle; davacının, Mersin İli, Mezitli İlçesi Tapu Sicil Müdürlüğüne atanma isteminin, kendisi yerine Z. K.'un atanması yoluyla reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davaya konu uyuşmazlığın çözümünde, 2577 sayılı Yasanın 33/1. maddesi uyarınca davacının görev yaptığı yer Hatay İdare Mahkemesi yetkili bulunmaktadır.(5.Daire- 21.9.2011, 5240/4771)


8. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 33. maddesinde kamu görevlileri ile ilgili davalarda yetki kuralı açıklanmış ve anılan maddenin 3. fıkrasında kamu görevlilerinin ilerlemeler ve yükselmeleri ile ilgili davalarda ilgilinin görevli olduğu yer ilkesi esas alınmış ise de; dava konusu ''Muhasebe Uzmanlığı Sözlü Sınavı'' Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün bulunduğu Ankara ili'nde ve ülke çapında gerçekleştirilen bir sınav olması nedeniyle anılan sınavın iptali istemiyle açılmış olan bu davayı 2577 sayılı Kanunun 33. maddesi kapsamında değerlendirmek olanaklı değildir.(5.Daire, 15.9.2008, 1058/4429)


9. Davacının, kurumlar arası nakil suretiyle Bolu Valiliği emrine atanmasına muvafakat verilmemesi işleminin iptali istemiyle açılan davaya konu uyuşmazlığın çözümünde, 2577 sayılı Yasanın 33/1 maddesi uyarınca davacının görev yaptığı yer Samsun İdare Mahkemesi yetkili bulunmaktadır. (5. DAİRE E. 2011/4414 K. 2011/4123 T. 11.7.2011)
Old 13-07-2016, 22:57   #2
halit pamuk

 
Varsayılan

1. Emekli olan kişinin parasal haklarından doğan davada yetkili mahkeme son görev yaptığı yer mahkemesidir.

Davacının re'sen emekli edilmesi dolayısıyla kullanamadığı ...............yıllarına ilişkin toplam 61 günlük yasal iznin karşılığı olan parasal haklarının yasal faizi ile birlikte ödenmesi istemiyle açılan davada; 577 sayılı Kanun'un 33. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, ilgilinin görevli bulunduğu yer (son görev yaptığı yer) idare mahkemesi olan Rize İdare Mahkemesi yetkili bulunduğu hakkında... (ON BİRİNCİ DAİRE EsasNo : 2016/3979 Karar No: 2016/3389)

2- Ülke çapında yapılan görev yükselme sınavının tümünün iptali davalarında görevli mahkeme genel yetkili mahkeme Bakanlığın bulunduğu Ankara İdare Mahkemeleri yetkilidir.

Uyuşmazlığın, sadece davacının katıldığı Diyarbakır Adliyesi yazı işleri müdürlüğü sözlü sınavında başarısız sayılma işlemine yönelik olmayıp, Adalet Bakanlığınca değişik kadrolar (idari işler müdürlüğü, zabıt katipliği vs.) için ülke çapında gerçekleştirilen görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavların tümünün iptali isteminden kaynaklanması nedeniyle; davanın görüm ve çözümünün, Ankara 16. İdare Mahkemesinin yetkisinde olduğu sonucuna varılmıştır. (ONALTINCI DAİRE Esas No : 2016/5730 Karar No : 2016/4847)

3) Görevde Yükselme Sınavında soru iptali davalarında;

Uyuşmazlığın, görevde yükselme sınav sonucuna ilişkin olmayıp yazılı sınavda sorulan Bir sorunun hatalı olduğundan bahisle, sorunun iptali isteminden kaynaklanması nedeniyle, 2577 sayılı Yasa'nın 33/3. maddesi kapsamında bulunmadığından davanın görüm ve çözümünün, Ankara İdare Mahkemesinin yetkisinde olduğu sonucuna varılmıştır (ONALTINCI DAİRE Esas No : 2016/6288 Karar No : 2016/4843)

AKSİ YÖNDE

"veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapan davacının, ...../....../2014 tarihinde yapılan Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Personelinin Görevde Yükselme Sınavında Genel Kültür Bölümü.....Kitapcığı .... sorusunun ..../..../2014 tarihinde yayımlanan cevap anahtarındaki cevabının yanlış olduğundan bahisle, söz konusu sorunun yeniden değerlendirilerek mağduriyetinin giderilmesi yolundaki başvurusunun reddine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün sayılı işleminin iptali isteminden kaynaklanmış olup, yapılan sınav ilgilinin görevde ilerleme ve yükselmesine yönelik olduğundan, davanın görüm ve çözümünün 2577 sayılı Kanunun 33/3. madde hükmü uyarınca davacının görevli olduğu Kocaeli ilinin yetki çevresinde bulunduğu Kocaeli İdare Mahkemesinde yapılması gerekirken, yetkisiz Ankara İdare Mahkemesince dava hakkında esastan bir karar verilmesinde hukuka uyarlık görülmemiştir." (İKİNCİ DAİRE Esas No : 2016/190 Karar No : 2016/1090)

4) Petrol istasyonundaki tüm tank ve pompaların mühürleme tutanağıyla mühürlenmesine ilişkin işlemin iptali açılan davalarda adli kolluk personeli tarafından yapıldığından İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 32. maddesinin 1. fıkrası uyarınca işlemi tesis eden idarenin bulunduğu (kolluk işlemini gerçekleştiren idarenin) yer mahkemesi görevlidir.

"mühürleme işlemi gerçekleştiren adli kolluk personeli her ne kadar EPDK denetçisi sıfatını haiz olsalar da, mühürleme işleminin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu işlemi olarak değerlendirilemeyeceği, bu durumda, yukarıda sözü edilen Kanun düzenlemesi uyarınca uyuşmazlığın çözümünde, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 32. maddesinin 1. fıkrası uyarınca işlemi tesis eden idarenin bulunduğu yerdeki Aksaray İdare Mahkemesi'nin yetkili olduğu sonucuna ulaşılmaktadır." (ONÜÇÜNCÜ DAİRE Esas No : 2016/2192 Karar No : 2016/2121

5. Borç çıkarılma işlemine karşı açılan davalarda işlemi tesis eden idarenin görev yaptığı yer mahkemesi yetkilidir.

görev yaptığı döneme yönelik olarak, adına borç çıkarılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davalarda görevli mahkeme, İYUK.m.32 uyarınca işlemi tesis eden idarenin görevli bulunduğu yer idare mahkemesidir. BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2016/4424 Karar No : 2016/3280

6. "dava konusu edilen 'bir yıllık performans değerlendirmesi neticesinde başarısız sayılma işlemi' ilerleme ve yükselme kapsamında bir işlem olmayıp, mesleğin gerektirdiği niteliklerin kazanılıp kazanılmadığına, performans değerlendirmesi sonucunda ölçme ve sonuca göre bazı yetkiler verme aşamasına ilişkin bulunduğundan, davanın, 2577 sayılı Kanun'un 33. maddesi kapsamında değerlendirilmesi olanaklı değildir." (BEŞİNCİ DAİRE EsasNo : 2016/4231 Karar No : 2016/3145)

7. Atama (muvafakat) taleplerinin reddi halinde de İYUK.m.33/1 uygulanacaktır.

"Uyuşmazlık, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde T..... olarak görev yapmakta iken, .....................Sınavı sonrasında Afyon Kocatepe Üniversitesi Biyoloji Bölümüne yerleşen davacının, Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesine atanma talebinin Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünce reddedilmesine ilişkin işlemden kaynaklanmakta olup, davacı, 2577 sayılı Kanun'un 33/1 maddesinin tanıdığı seçenek doğrultusunda, iradesini Afyonkarahisar İdare Mahkemesi yönünde kullanmış olduğundan, davanın çözümünde Afyonkarahisar İdare Mahkemesi yetkili bulunmaktadır."BEŞİNCİ DAİRE sasNo : 2016/3108 Karar No : 2016/2516


8. İdari eylemden sorumlu olan idarenin bulunduğu yer idare mahkemesinin görevli olması.

....... tarihinde ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Giriş Sınavında sınav salonuna geç alındığından bahisle oluştuğu ileri sürülen TL maddi ve TL manevi olmak üzere toplam .............TL'nin davalı idareden tazmininin oluşturduğu anlaşıldığından, yukarıda anılan kanun hükümleri uyarınca uyuşmazlığın görüm ve çözümünde, uyuşmazlığa konu olayın temelinde yer alan, idari eylemden sorumlu bulunan idarenin bulunduğu yer idare mahkemesi olan Ankara İdare Mahkemesinin yetkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. (SEKİZİNCİ DAİRE Esas No : 2016/3696 Karar No : 2016/3833)

9. Seyahat acente belgesinin iptali davasında,

"davacı şirkete ait, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen A Grubu Seyahat Acentası Belgesinin, 1618 sayılı Kanun'un 27/b-3 maddesi uyarınca iptal edilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün 31/12/2014 tarih ve 254345 sayılı işleminin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.Bu durumda, uyuşmazlığın çözümünde, 2577 sayılı Kanun'un 32. maddesi uyarınca dava konusu işlemi tesis eden idari merciin bulunduğu yer İdare Mahkemesi olan Ankara İdare Mahkemesi yetkili bulunmaktadır." ONUNCU DAİRE Esas No : 2016/648 Karar No : 2016/1647
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Idari Yargida Temyiz hira Meslektaşların Soruları 3 25-06-2015 22:20
6459 Sayili Yasal Değişiklik Sonrasi Idari Yargida Islah Kurumu Av.Nurgül Meslektaşların Soruları 0 16-06-2014 12:39
Fahiş Ecrimisile Karşi Idari Yargida Dava BARATALI Meslektaşların Soruları 1 06-05-2014 18:27
Ptt'ye KarŞi AÇilacak Tazmİnat Davasi Adlİ Yargida Mi İdarİ Yargida Mi AÇilmali? Av. Doğan Bekiroğlu Meslektaşların Soruları 7 06-04-2010 12:56
idari yargıda yetki counselor Meslektaşların Soruları 2 15-10-2007 12:24


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04280710 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.