Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

İdare Hukuku | Sözlü beyanın yeterli olmaması, yazılı beyan zorunluluğu

Yanıt
Old 25-02-2013, 09:28   #1
consono

 
Varsayılan İdare Hukuku | Sözlü beyanın yeterli olmaması, yazılı beyan zorunluluğu

T.C. DANIŞTAY
BEŞİNCİ DAİRE
Esas No: 2010/4975
Karar No: 2013/420
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:
Dava, davalı idare bünyesinde görev yapan davacının, ikamet ettiği kamu konutuna ilişkin konut tahsis kararının iptaline ve bir ay içerisinde konuttan çıkarılmasına ilişkin 4.4.2006 gün ve 2006/4 sayılı Konut Tahsis Komisyonu kararının iptali istemiyle açılmıştır.
Sakarya 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 28.2.2007 günlü, E:2006/1605, K:2007/185 sayılı kararla; uyarıüzerine konutta köpek barındırmaktan vazgeçtiğini belirten davacının, konutta köpek barındırdığını gösterir herhangi bir saptamanın mevcut olmadığı, kamu konutunda oturanlar tarafından düzenlenen tutanak ile davacı beyanı arasındaki çelişkinin araştırılmadığı, kurulan işlemde mevzuata ve hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline hükmedilmiştir.
Davalıİdarenin anılan kararın temyizen incelenmesi talebiyle yaptığı başvuru üzerine Danıştay Beşinci Dairesinin 27.1.2010 günlü, E: 2007/4873, K: 2010/269 sayılı kararıyla İdare Mahkemesi kararı onanmıştır.
Davalıİdare, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğunu öne sürerek, Danıştay Beşinci Dairesince verilen kararın düzeltilmesi suretiyle İdare Mahkemesi kararının bozulmasını istemektedir.
Kararın düzeltilmesi istemini içeren dilekçede ileri sürülen nedenler, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 54. maddesi hükmüne uygun bulunduğundan, kararın düzeltilmesi isteminin kabulü ile Danıştay Beşinci Dairesince verilen 27.1.2010 günlü, E:2007/4873, K: 2010/269 sayılı karar kaldırılarak uyuşmazlığın esasına geçildi:
Yönetmeliğin 20.maddesinin (a) fıkrasında konut sakinlerinin huzur ve sükununu bozucu, genel ahlak ve değerlerini zedeleyici tutum ve davranışlarda bulunmama esasına uymayanların, yönetici veya konutta oturanlar tarafından ilgili birime bildirileceği, idarece bir yazı ile uyarılan ilgilinin aykırı tutum ve davranışını değiştirmemekte ısrar ettiğinin tutanakla tespiti halinde konut tahsis karart iptal edilerek konuttan çıkarılacağı düzenlenmiştir.
Dosyanın incelenmesinden; 1.11.2005 günlü konut tahsis kararı ile kendisine sıra tahsisli konut tahsis edilen davacının, evinde köpek besleyerek diğer konut sakinlerini rahatsız ettiği yolundaki şikayet üzerine, 2.1.2006 günlü Konut Tahsis Komisyon Başkanlığı yazısı ile uyarıldığı ve davranışında ısrar etmesi halinde konuttan çıkarılmaya ilişkin hükümlerin uygulanacağının belirtildiği, davacının 24.1.2006 günlü dilekçesi üzerine evinde köpek beslemesine komşulara zarar vermemek kaydıyla 25.1.2006 tarihinde uygun görüş verildiği,

.2006 tarihinde anılan rahatsızlığın devam ettiğine dair davacının komşusu tarafından verilen ikinci bir şikayet dilekçesi üzerine başhekimliğinden bu konuda görüş sorulduğu, akabinde davacı hakkında diğer iki konut sakini tarafından tutulan 27.3.2006 günlü tutanakla köpek nedeniyle verilen rahatsızlığın devam ettiğinin tespit edildiği ve baş hekiminin 29.3.2006 günlü görüşüüzerine davacının konut tahsis kararının iptaline ve bir ay içerisinde konuttan çıkarılmasına ilişkin 4.4.2006 günlü dava konusu işlemin tesis edildiği, anılan işlemin iptali;yolundaki Mahkeme kararının temyizen incelenerek bozulması istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.
Olayda, davacının Yönetmeliğin 20.maddesinin (a) fıkrası uyarınca yapılan 2.1.2006 günlü uyarıya rağmen evinde köpek beslemeye devam ettiği, yakın komşuları tarafından düzenlenen tutanakla anlaşılmaktadır.
Davacının, köpeğini iki ay kadar önce köyüne gönderdiği ve durumu idareye sözlü olarak bildirdiği iddiaları bulunmakta ise de, sözlü beyanının varlığına ilişkin dava dilekçesindeki . ifadesinin araştırılmasına gerek bulunmamaktadır, zira daha önce yazılı olarak uyarılan davacının, bu hususta yazılı beyanda bulunması gerekirken bunu yapmadığı dosya içeriğinden anlaşılmaktadır.
Bu durumda, uyarılan davacının aykırı tutum ve davranışını değiştirmemekte ısrar ettiğinin tutanakla tespiti üzerine yukarıda anılan Yönetmelik gereği konut tahsis kararının iptaline ve bir ay içerisinde konuttan çıkarılmasına ilişkin olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık, anılan işlemin iptaline yönelik Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle, Sakarya 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 28.2.2007 günlü, E:2006/1605, K:2007/185 sayılı kararın 2577 sayılıİdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, 25/01/2013 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.KARŞI OY
Kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen nedenler, 2577 sayılıİdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 54. maddesinde yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, karar düzeltme isteminin reddi gerektiği görüşüyle karara karşıyız.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
cinsel taciz suçunda mağdur beyanın yeterli oluşu ve başka bir delil aranmasına gerek olmadığı ile ilgili yargıtay kararı bb6549 Meslektaşların Soruları 19 29-12-2014 21:15
Hukuk Fakültelerinde Ders Zorunluluğu Olmaması ilhan Hukuk Stajı ve Meslek Seçimi 24 10-12-2011 13:04
yazılı-sözlü kira sözleşmesi avgubse Meslektaşların Soruları 0 22-03-2010 14:41
Ceza yargılamasında yazılı beyan alınması Ekin EKŞİ YILMAZER Ceza Hukuku Çalışma Grubu 0 17-07-2008 09:37


THS Sunucusu bu sayfayı 0,11311293 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.