Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Terimleri ve Türkçe Karşılıkları

Yanıt
Old 21-11-2009, 16:32   #1
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan Hukuk Terimleri ve Türkçe Karşılıkları

Hukuk Terimleri ve Türkçe Karşılıkları

Not: Av.Cengiz Aladağ tarafından hazırlanan ve 428 sözcükten oluşan bu tablo, tüm üyelerimizin önerdiği sözcüklerin eklenmesi ile sürekli olarak güncellenmektedir.

A

Abes = Gereksiz, yersiz, saçma
Abone = Sürdürümcü
Acele = İvedi
Acente=Bağımsız aracı
Acil = İvedi
Aciz = Düşkün, yetersiz
Aciz varakası = Düşkünlük belgesi, Borç ödeyemezlik belgesi
Adalet = Tüze, türe, yargı
Addetmek = Saymak
Adi = Sıradan
Adlİ = Türel, yargısal
Adli müzaharet = Yargısal yardım
Adli sicil = Yargısal kütük
Af = Bağışlama
Ahde vefa = Söze bağlılık, sözleşmeye bağlılık
Ahkam=Düzenlemeler, hükümler
Ahval=Koşullar, durumlar, olaylar
Ahz-u kabz = Alma
Aidat = Ödenti
Aidiyet = İlişkinlik
Ait = İlişkin
Akıbet = Son, sonuç
Akit = Sözleşme
Akli = Ussal
Aktif = Etkin
Alaka = İlgi
Alakalı = İlgili
Aleniyet = Açıklık
Aleyh = Karşı, karşıt
Amme = Kamu
Arazi = Yerey
Ariyet = Ödünç
Arşiv = Belgelik
Arz = Sunu
Arz etmek = Sunmak
Asgari = En az
Asıl = Asal, temel
Aşikar = Açık, belli
Atıf = Gönderme, yollama
Ati = Gelecek
Avans=Öndelik
Aynen = Olduğu gibi
Aynı = Özdeş
Ayni = Mal, mala ilişkin
Aza = Üye
Azami = En çok

B

Bakiye = Kalan, artan
Basiret = Öngörü
Basiretli = Öngörülü
Basiretsiz = Öngörüsüz
Bayi=Satıcı
Bedel=Karşılık, eder
Beraat = Aklanma
Beraat etmek = Aklanmak
Bestekâr=Besteci
Beyan = Açıklama, bildirim
Beyanname= Açıklama yazısı
Beyan etmek = Açıklamak, bildirimde bulunmak
Bilahare = Sonra
Bilanço=Dönemsonu kaynak çizelgesi
Bilhassa = Özellikle
Bilumum = Bütün
Bina = Yapı
Binaen = Dayanarak

C

Caiz = Uygun
Caiz değil = Uygun değil
CD=Yoğunteker
Cebren = Zorla
Cebri icra = Zorla yürütüm, zorla yerine getirme
Celp = Çağrılık
Celse = Duruşma
Cemiyet=Topluluk, dernek, toplum
Cevap = Yanıt
Cevaplamak = Yanıtlamak
Cevaplandırmak = Yanıtlamak
Cevap vermek = Yanıt vermek
Cihet = Yön
Cins = Tür
Cinsiyet=Eşey
Cümle = Tümce
Cürüm = Suç

D

Dahil = İç, içinde
Dahil olmak = Girmek, katılmak
Daimi = Sürekli
Dair = İlişkin
Davetiye = Çağrılık, çağrı kağıdı
Defa = Kez
Def'i = Savu
Dekont = Ödeme belgesi
Delalet etmek = Göstermek, kanıtlamak
Delil = Kanıt
Dermeyan= İleri sürme
Detay = Ayrıntı
Devir = Aktarış
Devretmek = Aktarmak
Distribütör=Dağıtıcı
Doktrin = Öğreti
Doküman = Belge
Efrat (Efrad) = Bireyler
Ehemmiyet = Önem
Ekipman = Donanım
Ekseriyet = Çoğunluk
Elbette = Kuşkusuz
Eleman = Öğe, çalışan
Endeks = Dizin
Esbab-ı mucibe = Gerekçe
Yediemin (Yeddiemin) = Güvenilirkişi
E

Efrat (Efrad) = Bireyler
Ehemmiyet = Önem
Ehil = Yetkin
Ehlivukuf = Bilirkişi
Ehliyet = Yetkinlik, yeterlik
Ekipman = Donanım
Ekseriyet = Çoğunluk
Elbette = Kuşkusuz
Eleman = Öğe, çalışan
Emir = Buyruk
Emniyet = Güvenlik
Emsal = Benzer
Emval=Varlıklar
Endeks = Dizin
Esas = Temel, asal
Esbab-ı mucibe = Gerekçe
Eser = Yapıt
Esnasında = Sırasında
Eşkal = Kılık
Eşya = Nesne, varlık
Etraf = Çevre
Evrak = Belge
Evvel = Önce
Evvela = Öncelikle

F

Faal = Etkin
Faaliyet = Etkinlik
Fahri=Onursal
Fail = Eylemci
Faiz = Ürem, işlenti
Fakat = Ancak
Fakir = Yoksul
Faks = Belgeç
Faktör = Etken
Fark = Ayrım, başkalık
Fark etmek = Ayrımsamak
Farklı = Başka, ayrık
Fayda = Yarar
Faydalanmak = Yararlanmak
Faydalı = Yararlı
Faydasız = Yararsız
Feragat etmek = Çekilmek, vazgeçmek
Ferdi = Bireysel
Fert = Birey
Fesih=Bozma
Fihrist = Dizin
Fiil = Eylem, davranış
Fiilen = Eylemsel, eylemli olarak
Fiili = Eylemsel
Firma = İşletme
Fiyat=Eder
Fonksiyon = İşlev

G

Gaip = Yitik
Gaiplik = Yitiklik
Garanti = Güvence
Gayrimenkul=Taşınmaz
Grafoloji = Yazıbilim
Grafolojik = Yazıbilimsel
Grup = Küme, Öbek

H

Hacir = Kısıt
Hacir altına almak = Kısıtlamak
Hacir altına alınmak = Kısıtlanmak
Hadise = Olay
Haciz=Elkoyma
Hakaret = Aşağılama, sövgü
Hakaret etmek = Aşağılamak, sövmek
Hakikat = Gerçek
Hakikaten = Gerçekten
Hakiki = Gerçek
Hakim = Yargıç
Hakkında = Üzerine, ilişkin
Hal = Durum
Halef = Ardıl
Hamal=Yükçü
Harcırah = Yolluk
Harç=İşlem gideri, işlem vergisi
Has = Özgü
Hasılat = Kazanç
Hayat = Yaşam, dirim
Hayati = Yaşamsal
Heyet = Kurul
Heykel=Yontu
Heykeltıraş=Yontucu
Hıfzıssıhha = Sağlık koruma
Hibe = Bağış
Hibe etmek = Bağışlamak
Hisse = Pay
Hissedar = Paydaş
Hisseli = Paylı
Hitaben = Yönelik
Hitabet = Konuşma
Hitam=Sona erme
Hitap = Seslenme
Holding = Yatırım ortaklığı
Hukuk = Tüze
Hukuki = Tüzel
Husus = Konu
Hususi = Özel
Hükmi şahıs=Tüzelkişi
Hüküm = Yargı

İ

İaşe = Geçim
İbra=Aklama
İbraname=Aklama belgesi
İcbar = Zorlama
İcra=Yürütüm, yorum (yapıtlarda)
İdame = Sürdürme
İdare = Yönetim
İdari = Yönetimsel
İddia = Sav
İddia etmek = Savlamak, öne sürmek
İfade = Söylem
İfade almak = Sorgulamak
İfade vermek = Sorgulanmak
İfa etmek = Ödemek, yerine getirmek
İflas = Batkı
İflas etmek = Batmak
İhbarname=Haber yazısı
İhmal = Savsaklama
İhtar = Uyarı
İhtarname=Uyarı yazısı
İhtilaf = Uyuşmazlık
İhtimal = Olasılık
İhtira beratı=Buluş belgesi
İhtiva = İçerme, kapsama
İhtiva etmek = İçermek, kapsamak
İhtiyaç = Gereksinim
İhtiyati = Sakınımlı, geçici, ileriye yönelik
İhtiyati=Geçici, ileriye yönelik
İkame etmek=Yerine koymak, (dava) açmak
İkamet etmek = Oturmak
İkametgah = Yerleşim yeri
İkaz = Uyarı
İkrar=Açıkça benimseme, onama, kabul
İktibas = Alıntı
İktisap = Kazanım, edinim
İlam = Karar
İlan = Duyuru
İlave = Ek
İlliyet = Nedensellik
İmalat = Üretim
İmar = Bayındırlık
İmarlı = Bayındır
İmarsız = Bayındırsız
İmha = Yok etme
İmha etmek = Yok etmek
İmkan = Olanak
İmkansız = Olanaksız
İmtina = Çekinme, kaçınma
İmtina etmek = Çekinmek, kaçınmak
İndeks = Dizin
İnfaz = Yerine getirme, uygulamak
İnhisar=Tekel
İnkar = Yoksama
İnkar etmek = Yoksaymak
İnternet=Bilgisunar
İntifa=Yararlanma
İntikal = Geçme
İntikal etmek = Geçmek, ulaşmak
İptal=çürütme, kaldırma, bozma
İptal etmek=Çürütmek
İrade = İstenç
İrat = Gelir
İrtibat = Bağlantı
İsim = Ad
İskan = Yerleşim
İskonto = İndirim
İsnat = Yükleme
İspat = Kanıt
İspat etmek = Kanıtlamak
İstasyon=Tren durağı
İstifade = Yararlanma
İstihkak=Ayni geri verme
İstimlak = Kamulaştırma
İstinaden = Dayanarak
İstinaf= Üst yargı
İstirdat=Gerialım
İstismar = Sömürü, kötüye kullanma
İstisna = Ayrıklık, başkalık
İstisnai = Ayrıksı
İstişare = Danışma
İşaret = İm
İştigal = Uğraş
İştirak = Katılım
İtfa = Sönüm
İtfa etmek = Söndürmek
İtham = Suçlama
İzah = Açıklama
İzahat = Açıklamalar

K

Kaide = Kural
Kalem=Yazı işleri
Kanaat = Kanı
Kanun = Yasa
Kanuni = Yasal
Kapasite = Sığa, yeti
Kat'i = Kesin
Katip = Yazman
Kayıt=Koşul, unsur
Kelime = Sözcük
Keyfiyet=Durum, nitelik
Kıyas = Karşılaştırma, örnekseme
Kıymet = Değer
Komisyon = İnceleme kurulu, yarkurul
Komisyon = Arapay, yüzdelik
Komisyoncu = Arapaycı, aracı
Komisyonculuk = Aracılık
Komite = Kurul
Kontrat = Sözleşme
Kontrol = Denetim
Kuvvet=Güç
Küfür = Sövgü

L

Lazım = Gerek, gerekli
Lüzum = Gerek

M

Maaş = Aylık
Mabet=Tapınak
Mağdur=Kıygın, zarar gören
Mahalli=Yerel
Mahcur = Kısıtlanmış
Mahcuz: haczedilmiş
Mahfuz = Saklı
Mahiyet = Nitelik
Mahkeme= Yargı
Mahrukat=Yakıt
Mahrum = Yoksun
Mahsus = Özgü
Makam = Orun
Maksat = Amaç
Mal=Varlık
Mali=Parasal
Malik = İye
Mamelek=Malvarlığı
Mana = Anlam
Maruz kalmak=Karşı karşıya olmak
Masraf=Gider
Matbu = Basılı
Matbua=Basma
Mazbata=Tutanak
Mecbur = Zorunlu
Mecmu=Toplam
Meçhul=Bilinmeyen
Mehil=Önel
Memur=Görevli
Men=Yasaklama
Menfaat = Çıkar
Menfi=Olumsuz
Menkul=Taşınır
Mercii = Orun, başvuru yeri
Merhun: rehnedilmiş
Mesafe = Uzaklık
Mesken = Ev, konut
Meslek = Uğraşı
Mesmu : Dinlenebilir, dikkate alınabilir
Mesnet = Dayanak
Mesul = Sorumlu
Mesuliyet = Sorumluluk
Meşru = Yasal, Geçerli
Mevcut = Var
Mevkuf=Tutuklu
Mevzu = Konu
Meydana gelmek = Oluşmak, ortaya çıkmak
Mezkur=Söz konusu
Miktar=Tutar
Miras = Kalıt
Mirasçı = Kalıtçı
Mirasçılık = Kalıtçılık
Mobilya=Döşeme
Muaf = Bağışık
Muafiyet = Bağışıklık
Muamele = İşlem
Muayyen = Belirli
Mucibince = Gereğince
Muhabere = İletişim, haberleşme
Muhafaza = Koruma
Muharrer = Yazılı
Muhatap=İlgili
Muhtelif = Çeşitli
Muhtemel=Olası
Muhteva = İçerik, kapsam
Mukavele = Sözleşme
Mukavemet = Direniş,direnç
Mukavemet etmek = Direnmek
Mukayese = Karşılaştırma
Murabaha=Tefecilik
Muris = Kalıt bırakan
Musakkaf=Üstü kapalı
Muttali = Öğrenmiş
Muttali olmak = Öğrenmiş olmak
Mücbir = Zorlayıcı
Mücerret = Soyut
Müdafaa = Savunma
Müdafi = Savunucu
Müddeabih=Dava konusu
Müddet = Süre
Müeyyide = Yaptırım
Mühlet = Önel
Mühür = Damga
Mükerrer = Yinelenen
Mülga=Yürürlükten kaldırılan
Mülkiyet = İyelik
Mümessil=Temsilci
Mümeyyiz=Sezgin
Münazaa=Çekişme
Müracaat = Başvuru
Müsadere = Zoralım, Elkoyma
Müsait = Elverişli, uygun
Müsbet = Olumlu
Müstacel = İvedi
Müstahdem=Hizmetli
Müstesna=Ayrık
Müşteki = Yakınıcı
Müşterek = Ortak
Müştereken = Ortaklaşa
Müştereken ve müteselsilen = Ortaklaşa ve zincirleme
Mütalaa = Değerlendirme, görüş
Müteaddit=Birden çok
Müteahhit = Yüklenici
Mütekabil=Karşılık
Mütekabiliyet=Karşılıklılık
Mütemerrit=Direngen
Müteşebbis = Girişimci
Müzekkere = Yazı

N

Nafaka = Geçimlik
Nakil=Taşıma
Natamam = Eksik
Nazaran = Göre, oranla
Nesep = Soy
Neşir=Yayım
Netice = Sonuç
Nisbet = Oran
Nisbeten = Oranla
Nisbi = Oransal
Nizamname = Tüzük
Noksan = Eksik

O

Objektif = Nesnel
Organizasyon = Düzenleme

Ö

Örf = Töre

P

Puan=Sayı, değer
Prensip = İlke
Program=İzlence
Proje = Tasarı

R

Randıman = Verim
Rapor = Bildirge
Rehber = Kılavuz
Rehin = Tutu
Reis = Başkan
Re'sen=Kendiliğinden, görevi gereği
Resmi = Kamusal
Reşit = Ergin
Riayet=Uyma
Rücu=Dönme
Rüşt = Erginlik

S

Sadakat = Bağlılık
Sadece = Yalnızca
Safahat = Evreler
Safha = Evre
Sahip = İye
Saik = İtki
Sair = Öbür, diğer
Sakıt = Düşük, düşmüş, geçersiz
Salahiyet = Yetki
Salahiyetli = Yetkili
Sarahat=Açıklık
Sarfiyat = Gider
Sarih = Belirgin, açık
Sebat=Direnme, sonuna değin sürdürme, ısrar etme
Sebep = Neden
Sefer=Savaşa gitme
Sehim = Pay
Sehven = Yanlışlıkla
Sekreter = Yazman
Selef = Öncel
Sermaye=Anamal
Sicil=Kütük
Sirayet etmek = Bulaşmak, yansımak
Sistem=Dizge, düzen
Sosyal = Toplumsal
Sual = Soru
Suni = Yapay

Ş

Şahadet = Tanıklık
Şahıs = Kişi
Şahit = Tanık
Şahitlik = Tanıklık
Şahsi = Kişisel
Şart = Koşul
Şartlı = Koşullu
Şekil = Biçim
Şekli = Biçimsel
Şerh=İrdeleme, açımlama
Şerik=Ortak
Şifahen = Sözle
Şiddet=Baskı, kaba güç
Şifahi = Sözel
Şikayet = Yakınma
Şikayetçi = Yakınıcı
Şirket = Ortaklık
Şufa = Önalım
Şümul = Kapsam
Şüphe = Kuşku

T

Taahhüt = Bağıt
Taahhüt etmek = Bağıtlamak
Taayyün=Belli olma, belirme
Tacir=Tecimen
Tadil=Değişiklik
Tahakkuk etmek = Gerçekleşmek
Tahdit = Sınırlamak
Tahkik = Soruşturma, inceleme
Tahlil = Çözümleme
Tahliye = Boşaltma, salıverme
Tahmil etmek = Yüklemek
Tahmini = Yaklaşık
Tahsis=Özgüleme
Talep = İstem
Talimat = Yönerge
Tamir = Onarım
Tanzim etmek = Düzenlemek
Taraf = Yan
Tasdik = Onay
Tasdik etmek = Onaylamak
Tasdikli = Onaylı
Tashih = Düzeltme
Tatbik=Uygulama
Tatil = Dinlence
Tayin = Atama, belirleme
Tazminat = Ödence
Tebligat = Bildirim
Tebliğ = Bildiri
Tebliğ etmek = Bildirmek
Tecil = Erteleme
Tedavi=Sağaltım
Tedbir = Önlem
Tediye=Ödeme
Teferruat = Ayrıntı
Tefrik etmek = Ayırmak
Tehdit = Gözdağı
Tehir = Erteleme
Tekerrür = Yinelenme
Teklif = Öneri
Temerrüt=Direnim
Teminat = Güvence
Temyiz= Yasal yol
Tercih = Yeğleme, seçim
Tercüme = Çeviri
Tereke = Bırakıt
Tesbit = Belirleme, saptama
Tesis = Kuruluş
Teşebbüs = Girişim
Teşekkül = Oluşum
Teşhir=Sergileme
Teşhis = Tanı, tanıma
Teşkilat = Örgüt
Tevcih etmek = Yöneltmek
Tevdi etmek = İletmek, vermek
Tevkifat=Durdurma, kesinti
Tevsi=Genişletme
Ticaret=Tecim
Ticari=Tecimsel

U

Uhdesinde olmak=Üstünde olmak
Umum = Genel
Umumi = Genel
Unsur = Öğe
Usul = Yöntem

Ü

Ücret=Eder

V

Vade=Ödeme süresi
Vakıa = Olgu
Vasıf = Nitelik
Vasıta = Araç
Vatandaş=Yurttaş
Vasi = Koruman
Vazgeçmek = Caymak
Vazife = Görev
Vazifeli = Görevli
Vazifesizlik = Görevsizlik
Vecibe = Ödev
Vefat=Ölüm
Veraset = Kalıtçılık
Vekalet = Bakmanlık
Vekil = Bakman
Vesika = Belge
Vuku bulmak = Olmak

Y

Yediemin (Yeddiemin) = Güvenilirkişi
Yekun = Toplam
Yemin = Ant
Yemin etmek = Ant içmek
Yevmiye = Gündelik

Z

Zabıt = Tutanak
Zabıta = Tutanakçı
Zabıt katibi = Tutanak yazmanı
Zam=Artış, artırım
Zaman = Süre
Zamanaşımı = Süreaşımı
Zan = Sanı
Zanlı = Sanık
Zarar = Yitem
Zarfında = İçinde
Zaruret = Zorunluluk
Zaruri = Zorunlu
Zat = Kişi
Zati = Kişisel
Zemin = Düzlem
Zıya=Yitim, yitme
Zikretmek = Anmak, sözünü etmek
Zilyet=Eldeci
Zilyetlik=Eldelik
Ziraat = Tarım
Zirai = Tarımsal
Ziynet = Süs
Zümre = Bölük
Old 21-11-2009, 16:52   #2
E.Polat

 
Varsayılan

Muhabere = İletişim, haberleşme

Çok faydalı bir konu olmuş, emeğinize sağlık.
Old 21-11-2009, 18:11   #3
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

Ahkam=Düzenlemeler, hükümler
Ahval=Koşullar, durumlar, olaylar

Ehliyet=Yeterlik

Faiz=İşlenti, ürem
Fesih=Bozma

Gayrimenkul=Taşınmaz

Haciz=Elkoyma

İcra=Yürütüm
İhtiyati=Geçici, ileriye yönelik
İkame etmek=Yerine koymak, (dava) açmak
İkrar=Açıkça benimseme, onama, kabul
İnhisar=Tekel
İnternet=Bilgisunar
İptal=çürütme, kaldırma, bozma
İptal etmek=Çürütmek
İstihkak=Ayni geri verme

Joint venture=Ortak girişim

Keyfiyet=Durum, nitelik

Mali=Parasal
Mamelek=Malvarlığı
Masraf=Gider
Mazbata=Tutanak
Mecmu=Toplam
Meçhul=Bilinmeyen
Memur=Görevli
Menkul=Taşınır
Merci=Başvuru yeri
Mevkuf=Tutuklu
Muhatap=İlgili
Müddeabih=Dava konusu
Mülga=Yürürlükten kaldırılan
Mümessil=Temsilci
Münazaa=Çekişme
Müsadere=Zoralım
Müstahdem=Hizmetli
Müteaddit=Birden çok
Mütekabil=Karşılık
Mütekabiliyet=Karşılıklılık

Rücu=Dönme

Sicil=Kütük

Taayyün=Belli olma, belirme
Tebligat=Bildirim
Ticaret=Tecim

Ücret=Eder

Vatandaş=Yurttaş

Zıya=Yitim, yitme
Zilyet=Eldeci
Zilyetlik=Eldelik
Old 21-11-2009, 18:52   #4
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Özge, eklenen sözcükleri biriktikçe tabloya işleyebilir misin? Böylece arayıp bulmak kolaylaşır.
Old 21-11-2009, 19:11   #6
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Cengiz Aladağ
Özge, eklenen sözcükleri biriktikçe tabloya işleyebilir misin? Böylece arayıp bulmak kolaylaşır.

İşlemeye başladım; sözcük eklendikçe ilk ileti, güncellenecektir.
Old 22-11-2009, 13:55   #10
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

Atıf=Gönderme
Davetiye=Çağrı kağıdı
İhbarname=Haber yazısı
Matbua=Basma
Mahalli=Yerel
Neşir=Yayım
Old 22-11-2009, 18:07   #11
Gemici

 
Varsayılan

Alıntı:
Ferdi = Birey sel
Fert = Birey
Fesih=Bozma
Fihrist = Dizin
Fiil = Eylem, davranış
Fiilen = Eylemsel, eylemli olarak
Fiili = Eylemsel

Ferdi karşılığı olan 'Birey sel' de 'sel' eki ayrı mı yazılır, yoksa bir yazım hatası mı?

Saygılarımla
Old 22-11-2009, 18:23   #12
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Gemici
Ferdi karşılığı olan 'Birey sel' de 'sel' eki ayrı mı yazılır, yoksa bir yazım hatası mı?

Saygılarımla

Yanlışlıkla öyle yazılmış, düzelttim. Teşekkürler!
Old 23-11-2009, 19:10   #13
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Münazaa = Çekişme
Mal = Varlık
Emval = Varlıklar

Ayrıca ilk iletimde "eşya" sözcüğünün karşılığı olarak "nesne"yi yazmıştım ama "nesne" de Arapça bir sözcükmüş. Bu sözcüğün karşılığı olarak da "varlık" kullanılabilir.
Old 25-11-2009, 18:45   #14
Nur Deniz

 
Varsayılan

İbra=?
İbraname=?
Menfi=?
İstirdat=?
Mümeyyiz=?
Muhtemel=?
İntifa=?
Men=?
Old 25-11-2009, 20:04   #15
Av. Bülent Sabri Akpunar

 
Varsayılan

İbra = Aklama
İbraname= Aklama Belgesi
Menfi= Olumsuz
İstirdat = Gerialım
Mümeyyiz= Sezgin
Muhtemel= Olası
İntifa= Yararlanma
Men=Yasaklama
Old 27-11-2009, 13:00   #17
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

Bedel=Eder
Fiyat=Eder
Miktar=Tutar
Mahrukat=Yakıt
İhtarname=Uyarı yazısı
Maruz kalmak=Karşı karşıya olmak
İstasyon=Tren durağı
Musakkaf=Üstü kapalı
Zam=Artış
Tedavi=Sağaltım
Kuvvet=Güç
Hükmi şahıs=Tüzelkişi
Kayıt=Koşul, unsur
Mabet=Tapınak
Mağdur=Kıygın, zarar gören
Puan=Sayı, değer
Riayet=Uyma
Tatbik=Uygulama
Temerrüt=Direnim
Mobilya=Döşeme
Murabaha=Tefecilik
Uhdesinde olmak=Üstünde olmak
Avans=Öndelik
Vade=Ödeme süresi
Mehil=Önel
Tevsi=Genişletme
Tadil=Değişiklik
Hitam=Sona erme
Re'sen=Kendiliğinden, görevi gereği
Old 27-11-2009, 13:25   #19
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Cengiz Aladağ
Harç?

4320 sayılı yasada geçen harç sözcüğüne karşılık olarak bu işlemler için devlete para ödenmez diye yazdım ama doğrudan karşılığını henüz bulamadım, sözlükte
1. Harcanan para, °masraf: Ölçüsüz harcı olanın borcu da çok olur. 2. Resmi işlerde devlet veznesine ödenen para: Tapu harcı. Mahkeme harcı.
biçiminde tanımlanıyor.
Old 27-11-2009, 13:31   #20
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Cengiz Aladağ
Harç?
Kamusal işlem gideri ya da sadece işlem gideri olabilir mi?
Old 27-11-2009, 13:33   #21
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Özge Yücel
Kamusal işlem gideri ya da sadece işlem gideri olabilir mi?

Kamusal ödenti?
Old 27-11-2009, 13:35   #22
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Cengiz Aladağ
Kamusal ödenti?

Ödenti süreklilik anlamı taşıyabilir, oysaki bazı harçlar düzenli değildir, geçicidir.
Old 27-11-2009, 13:40   #24
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Cengiz Aladağ
Şu nasıl?
Harç = İşlem vergisi

Olabilir. İşlem giderine yorum yapmadınız?
Old 27-11-2009, 13:43   #25
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Özge Yücel
Olabilir. İşlem giderine yorum yapmadınız?

Harç devletçe alındığı için "gider" sözcüğünü pek yakıştıramadım oraya. Harç, vergi benzeri bir yüküm olduğundan "işlem vergisi" daha uygun gibi geldi bana.
Old 27-11-2009, 13:47   #26
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Yine sözlüklerde Türkçe karşılığı olmayan sözcükler: Akraba, akrabalık. Bunlara önerim:

Akraba = Atasoylu
Akrabalık = Atasoy
Old 27-11-2009, 13:48   #27
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Cengiz Aladağ
Harç devletçe alındığı için "gider" sözcüğünü pek yakıştıramadım oraya. Harç, vergi benzeri bir yüküm olduğundan "işlem vergisi" daha uygun gibi geldi bana.

Ama diğer yandan harç, bir işlemin giderini karşılamak için alındığından ve sonuçta ödeyenin isteğine bağlı olduğundan gider de olabilir. Neden isteğe bağlı, ödeyen kişi açmak istediği davayı açmazsa harç alınmaz, üniversitede okumazsa harç alınmaz. Ama örneğin temel gıda almaktan kaçınamayacağına göre vergi kaçınılmaz biçimde yurttaşlara yüklenmektedir. Vergide amaç daha geneldir, o işlemin giderini değil ülkede verilen kamu hizmetlerinin giderini yani genel giderleri karşılayabilmek için alınır. Bence her iki terime de yer verebiliriz.
Old 27-11-2009, 13:48   #28
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Cengiz Aladağ
Yine sözlüklerde Türkçe karşılığı olmayan sözcükler: Akraba, akrabalık. Bunlara önerim:

Akraba = Atasoylu
Akrabalık = Atasoy

Niye, anasoydan yakınlarımız da akrabamız ama.
Old 27-11-2009, 13:53   #29
Doç. Dr. Özge Yücel

 
Varsayılan

Akraba şöyle tanımlanıyor:
Kan ya da evlilik yoluyla birbirine bağlı olan kimseler, yakın, °hısım: “Para yoktu ama, akraba çoktu.” -T. Yücel.
Old 27-11-2009, 13:56   #30
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Bayi = Satıcı
Bedel = Karşılık (Yukarıda eder diye yazılmış ama bence "eder" sözcüğü "bedel"in anlamını karşılamıyor)
Cebri icra = Zorla yürütüm, zorla yerine getirme
Cemiyet = Topluluk, dernek
Cinsiyet = Eşey
Sakıt = Düşük, düşmüş, geçersiz
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Hukuk ve Türkçe İle İlgili Etkinlikler Doç. Dr. Özge Yücel Hukuk ve Türkçe Çalışma Grubu 19 20-09-2010 21:07
Hukuk ve Türkçe İle İlgili Haberler Av.Duygu Işık Behrem Hukuk ve Türkçe Çalışma Grubu 83 05-08-2010 19:48
Almanca-Türkce Hukuk Terimleri Sözlügü Gülsün A. Aygörmez Yabancı Hukuk Sistemleri 2 20-07-2008 14:05


THS Sunucusu bu sayfayı 0,09031701 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.