Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Türk Vatandaşlığın Evlenme Yoluyla Kazanılması.

Yanıt
Old 11-07-2016, 19:23   #1
halit pamuk

 
Varsayılan Türk Vatandaşlığın Evlenme Yoluyla Kazanılması.

Türk Vatandaşlığının Evlenme Yoluyla Kazanılması

(1) 5901 sayılı kanun 16. Maddesine göre, Bir Türk vatandaşı ile evlenme doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. Ancak bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir. başvuru sahiplerinde;
a) Aile birliği içinde yaşama,
b) Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama,
c) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama,
şartları aranır. Başvurudan sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde birinci fıkranın (a) bendindeki şart aranmaz. Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede iyiniyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler.

Kanunun 16 ncı maddesinde sayılan şartları taşıyanlar evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanmak üzere yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe, yurt dışında ise dış temsilciliklere bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin özel vekâletname ile başvuruda bulunabilirler. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmez.
Başvuruda bulunan yabancı hakkında müracaat makamlarınca araştırma yapılır. Araştırma sonucunda yabancının;Bir Türk vatandaşı ile üç yıldan beri evli olmadığı,Evliliğin boşanma veya müracaat tarihinden önce ölüm gibi nedenlerle son bulduğu,Herhangi bir suçtan dolayı yargılamasının devam ettiği veya hükümlü ya da tutuklu olduğu, istenen belgeleri ibraz edemediği anlaşıldığı takdirde başvurusu kabul edilmez ve bu hususta ilgilisine gerekli tebligat yapılır.

(2) Daha sonra, İl emniyet müdürlüğünce, evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancının;Aile birliği içinde yaşayıp yaşamadığı, Evlilik birliği ile bağdaşmayacak şekilde fuhuş yapmak ve fuhuşa aracılık etmek gibi davranışlarının olup olmadığı, Türk vatandaşlığını kazanmasında millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir halinin bulunup bulunmadığı, hususları araştırılır ve oluşan olumlu veya olumsuz kanaat soruşturma formuna açık bir şekilde yazılır. Soruşturma formuna soruşturmaya ilişkin tutanaklar da eklenir.Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı hakkında yapılan soruşturma sonucunda evliliğin Türk vatandaşlığını kazanmak amacıyla yapılıp yapılmadığına dair olumlu veya olumsuz bir kanaate varılamaması halinde Türk vatandaşı eşin yakınlarının ifadelerine de başvurulmak suretiyle kanaat oluşuncaya kadar periyodik olarak soruşturma işlemine devam edilir. Türk vatandaşlığını kazanmak veya kaybetmek isteyen kişi hakkında yapılan araştırma ve soruşturma bir yıl geçerlidir, ancak gerekli görülen hallerde bu süre beklenmeksizin yeniden araştırma ve soruşturma yaptırılabilir. Soruşturması tamamlanan yabancının dosyası il müdürlüğüne iade edilir. Dosya gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere il müdürlüğünce komisyona gönderilir.

(3) Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancıların başvuru için gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti, illerde oluşturulan komisyon tarafından yapılır. Komisyon, il valisi veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında, il müdürlüğü, il emniyet müdürlüğü, il jandarma komutanlığı, il millî eğitim müdürlüğü ve sosyal hizmetler il müdürlüğünden en az şube müdürü düzeyinde görevlendirilen temsilcilerden oluşur. Komisyon başkanı gerekli gördüğü hallerde diğer birim temsilcilerini görüşlerini almak üzere komisyona davet edebilir.Komisyon, Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılmasında; Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı ve eşi, komisyon tarafından ayrı ayrı ve birlikte mülakata tabi tutulmak suretiyle evliliğin gerçek bir evlilik ya da Türk vatandaşlığını kazanmak amacıyla yapılmış bir evlilik olup olmadığını araştırır. Mülakat sonucunda oluşan kanaat evlenme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin mülakat formuna yazılır. İl müdürlüğünce dosya karar alınmak üzere Bakanlığa gönderilir.

(4) Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılmasında başvuru için gerekli belgeler

a) İsteği belirten form dilekçe.
b) Türk vatandaşı eşe ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği.
c) Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge.
ç) Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge.
d) Yerleşim yeri Türkiye’de bulunuyor ise en son tarihli ikamet tezkeresi.
e) Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyor ise onaylı bir örneği.
f) Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
g) Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.Konuya ilişkin yargı kararları;
1- Evlilik birliğinden öncesine ait olan fiillerinden dolayı evlilik birliği ile bağdaşmayacak faaliyetlerde bulunduğundan bahsedilemeyeceğinden Türk Vatandaşlığına alınması için yaptığı başvurunun reddinin hukuka aykırı olduğu hakkında
"Evlendiği 26/9/2006 tarihinden bu yana aile birliği içinde yaşadığı, evlilikten doğan sorumluluklarını yerine getirdiği, Türk vatandaşlığına alınmamasının gerekçesi olarak gösterilen hususların evlilik birliğinden öncesine ait olup, evliliğin aile birliği kurmaya yönelik olduğu dikkate alındığında, evlilik birliği öncesine ilişkin fiillerinden dolayı, davacının evlilik birliği ile bağdaşmayacak faaliyetlerde bulunduğundan bahsedilemeyeceğinden, davacının Türk Vatandaşlığına alınması için yaptığı başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali" Ankara 12. İdare Mahkemesinin 12/10/2012 tarih ve E:2011/2090, K:2012/1954 sayılı kararı Danıştay'ca onanmıştır.

2) Aile birliği içinde yaşama ve evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama şartlarının taşıyıp taşımadığı konusunda kesin ve somut olarak ortaya konulabilmesi için daha detaylı bir inceleme ve araştırma yapılması gerektiği hakkında...
"...uyuşmazlık konusu olayda, davacının evlenme yoluyla vatandaşlık kazanması için gerekli şartları sağlayıp sağlamadığı konusunda kolluk kuvvetlerince periyodik zamanlarda yapılan araştırmalarda davacının evlilik birliği içerisinde yaşadığının bildirildiği, ancak davacının iki komşusuyla yapılan görüşmelerde davacının evlilik birlikteliğinin ciddi olmadığı yolunda beyanda bulunulduğu, diğer taraftan davacı ile yapılan iki mülakatta da evliliğin ciddi olup olmadığı konusunda bir kanaate varılamadığı, davacının 5901 sayılı Kanunun 16. maddesinde evlenme yoluyla vatandaşlık kazanmak için gerekli olan aile birliği içinde yaşama ve evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama şartlarının taşıyıp taşımadığı konusunda kesin ve somut olarak ortaya konulabilmesi için daha detaylı bir inceleme ve araştırma yapılması gerekirken eksik inceleme ve araştırmaya dayanılarak davacının 5901 sayılı Kanunun 16. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartları sağlamadığından bahisle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali"Ankara 10. İdare Mahkemesince, E:2012/1331, K:2012/1886 sayılı kararı Danıştayca onanmıştır.

3) Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa da 6 aydan hapis cezası alanların Türk Vatandaşlığına alınmayabileceği hakkında.

"Uyuşmazlıkta, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 16/1-(c) maddesinde, Türk vatandaşlığına alınabilmek için millî güvenlik kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir halinin bulunmama koşulu ile anılan Kanuna dayanılarak çıkarılan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 72/5 maddesinde hükmün açıklanması geriye bırakılmış olsa da 6 aydan fazla hapis cezası alanların Türk vatandaşlığına alınamayacağı yolundaki düzenleme karşısında, resmi belgede sahtecilik suçundan dolayı Bakırköy 12. Asliye Ceza Mahkemesince açıklanması geri bırakılan 1 yıl 8 aylık hüküm dikkate alındığında ve Türk vatandaşlığına alınma hususunda Devletin hükümranlık yetkisi de gözetildiğinde davacının Türk vatandaşlığına alınmaması yolunda tesis edilen işlemde hukuka aykırılık; dava konusu işlemin iptali yolunda verilen Kararda hukuki isabet bulunmamaktadır." (ONUNCU DAİRE Esas No : 2013/2556 Karar No : 2016/1800)

4) Türk Vatandaşlığına geçmek isteyen davacının aile birliği içerisinde yaşamadığına ilişkin somut herhangi bir bilgi ve belge ortaya konulmadan başvurunun reddine karar verilemeyeceği hakkında..

"Türk Vatandaşlığına geçmek isteyen davacının mevzuatın öngördüğü "Aile birliği içinde yaşama" koşulunu taşımadığı gerekçesiyle Türk Vatandaşlığına alınma talebi reddedilmiş ise de; davacı hakkında aile birliği içinde yaşamadığına ilişkin herhangi bir somut tespit bulunmadığı gibi, davacı hakkında yapılan tahkikat üzerine düzenlenen 8/3/2010 tarihli Türk Vatandaşlığını Kazanmak İsteyen Yabancı Şahıslara İlişkin Ön İnceleme Araştırma Formunda, davacının aile birliği içerisinde yaşadığı, eşiyle bir arada oturduğu ve birbirlerinin kişilik özelliklerini bilmeleri nedeniyle formun bu kısımlarının olumlu olarak doldurulduğu, daha sonraki tutanaklarda da aile birliği içinde yaşamadıklarına dair bir tespitin bulunmadığı, aksine davacının ikametgahında yapılan tespitlerde davacının çoğu kez evinde bulunduğu ve gerek komşularından, gerekse de çevreden yapılan araştırmada da şahısların evlilik birliği içerisinde bir arada yaşadıkları bilgisine ulaşıldığı; bu durumda, idarenin Türk Vatandaşlığına geçmek isteyen davacının aile birliği içerisinde yaşamadığına ilişkin somut herhangi bir bilgi ve belge ortaya konulmadan başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali" Ankara 4. İdare Mahkemesinin 30/11/2011 tarih ve E.2011/99, K.2011/1639 sayılı kararı Danıştayca onanmıştır.

5) Mevzuatta öngörülen başvuru koşullarının sadece başvuran yabancı açısından değil her iki eşi de kapsayacak şekilde irdelenmesi gerektiği hakkında..
"Mahkemece, vatandaşlığın kazanılması için başvuru sahiplerinin taşıması gereken şartların sadece başvuru sahiplerinde bulunması gerektiği, Türk vatandaşı olan diğer eşin de bu şartları taşımasının değerlendirme kriteri olarak belirlenemeyeceği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmişse de, mevzuatta öngörülen başvuru koşullarının sadece başvuran yabancı açısından değil her iki eşi de kapsayacak şekilde irdelenmesi gerekliliği vatandaşlık konusunda Devletin hükümranlık hakkının bir sonucudur" ONUNCU DAİRE EsasNo : 2011/10326 Karar No : 2015/493
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Evlat edinme ile Türk Vatandaşlığı'nın kazanılması tunca07 Meslektaşların Soruları 2 13-02-2012 12:51
Vatandaşlığın kazanılması veya tespiti (Türk anneden doğma şahsın) DerinlikSarhoşu Meslektaşların Soruları 12 24-02-2010 11:04
türk vatandaşlığının kazanılması gencerx07 Meslektaşların Soruları 13 24-07-2009 22:31
hak edilmiş emekliliğin dava yoluyla kazanılması- aradaki süre için hak kaybı avukat bey Meslektaşların Soruları 1 07-10-2008 10:47


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03853607 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.