Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Sohbetleri Hukuki yorumlar, görüşler ve tartışmalar.. Soru niteliği taşımayan her türlü hukuki sohbet için.

Avukatlar 15/01/2013 Tarİhİnden İtİbaren İcra MÜdÜrlÜklerİne Serbest Meslek Makbuzu Vermek Durumunda

Yanıt
Old 12-01-2013, 20:38   #1
Atilla09

 
Varsayılan Avukatlar 15/01/2013 Tarİhİnden İtİbaren İcra MÜdÜrlÜklerİne Serbest Meslek Makbuzu Vermek Durumunda

Adalet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının 10/01/2013 tarihinde n itibaren avukatlar icra müdürlüklerine serbest meslek makbuzu düzenleyip 1 nüsha vermek zorunda olmasına dair icra müdürlüklerine yazılar gelmiştir.

Pazartesi günü yeni bir şok yaşamamak adına günceli takip etmede fayda vardır.
Old 15-01-2013, 10:50   #3
avmurat

 
Varsayılan

Tahsilat aşamasında kesilen karşı vekalet ücretine ilişkin makbuzdan mı söz ediyorsunuz acaba?
Old 15-01-2013, 18:41   #4
Atilla09

 
Varsayılan xx

tahsilat aşamasındaki vekalet ücretlerinde
Old 16-01-2013, 16:14   #5
Av. Ayşegül Okçu

 
Mutsuz bu makbuz nasıl kesilecek

Bu karşı yan vekâlet ücreti konusunda kafam çok karışık…

Avukatlık Kanunu md. 164“Avukatlık ücreti, avukatın hukuki yardımının karşılığı olan meblağı veya değeri ifade eder... Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekâlet ücreti avukata aittir. “
Yerleşik Yargıtay uygulaması “ 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 4667 sayılı Kanunun 77. maddesi ile değişik 164/ son maddesi yanlış yorumlanarak, avukatlık ücretinin katılan yerine davanın tarafı olmayan katılan vekili lehine hükmedilmesi bozmayı gerektirmiştir.”
V.U.K. md. 236 “serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilâtı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşteri de bu makbuzu istemek ve almak mecburiyetindedir. “
375 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği “ İcra dairelerince borçludan alınarak müvekkili adına takibat yapan alacaklı taraf avukatına ödenmesine karar verilen avukatlık (vekâlet) ücretlerinin avukata ödendiği anda, avukat tarafından borçlu adına en az iki nüsha serbest meslek makbuzu düzenlenecek olup, bir nüshası ödemeyi yapan memura verilecek; makbuzun avukatta kalan nüshasına ise icra dairesince ödemenin yapılmış olduğuna dair bir şerh düşülmesi ve ödemeyi yapan memur tarafından imzalanması şartı aranmayacaktır. “
15 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği “Mahkemelerce hükmolunan avukatlık ücretlerinin davayı kazananlara ödenmesi katma değer vergisinin konusuna girmemektedir. Ancak bu paralardan sözleşmeleri gereği ücret karşılığı çalışanlar dışında kalan avukatlara intikal eden kısım serbest meslek kazancı kapsamında vergiye tabi olacaktır. Avukatlar aldıkları bu para için davayı kazanana serbest meslek makbuzu düzenleyecekler, makbuzla alınan tutar üzerinden katma değer vergisini hesaplayıp ayrıca göstereceklerdir. “
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü’nün 11.04.2008 tarih ve KDV.MUK.B.07.1.GİB.4.34.17.01.3476 sayılı avukatlık ücreti konulu özelgesi “ Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında, kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecbur oldukları hükme bağlanmıştır.

Buna göre, dava sonunda mahkeme ilamına göre veya icra takibi sonucu verilen kararla avukatlık tarifesine dayanılarak karşı tarafa yüklenilecek vekâlet ücretinin Gelir Vergisi Kanununun 65 ve 66'ncı maddelerine göre serbest meslek erbabı olan avukatlara ödenmesi halinde, Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesi ve 2006/11449 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca sorumlularca % 20 nispetinde gelir vergisi tevkifatına tabi tutulması gerekir.

Diğer taraftan, karşı taraf aleyhine hükmedilen vekâlet ücreti ödemelerinin doğrudan avukatlara değil de icra müdürlüklerine yapıldığı durumda, icra müdürlüklerine ödeme yapıldığı sırada ödemeyi yapan borçlu tarafından vekâlet ücreti ödemesinden gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

Söz konusu vekâlet ücreti ödemesi yapan borçlunun Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesinde sayılan tevkifat yapmakla sorumlu kişilerden olmaması veya herhangi bir sebeple tevkifat yapılmadan icra dairesine ödemede bulunulması halinde, elde edilen serbest meslek kazancı avukat tarafından verilen yıllık beyannamede vergilendirilecektir. “

Şimdi bu makbuz kime, hangi şekilde kesilecek?
Old 17-01-2013, 12:34   #6
Atilla09

 
Varsayılan

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 49453461-045.02[02]-235-2012/205/871 11/01/2013
Konu : Serbest meslek makbuzu


........................ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA


İlgi : 29/06/2004 tarihli ve 13473 sayılı yazımız.


İlgide kayıtlı yazımız ile icra dairelerince, avukatlık vekalet ücretlerine ilişkin düzenlenmesi gereken fatura veya serbest meslek makbuzunun icra dosyalarına konulması gerektiği yönündeki Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün 07/06/2004 tarihli ve B.07.0.MGM.0.20/650-010620 sayılı yazıları tüm teşkilata duyurulmuştu.

Bu kez, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 14/11/2012 tarihli ve 115511 sayılı yazıları ile icra dairelerince avukatlara yapılan vekalet ücreti ödemelerinde serbest meslek makbuzu aranması gerekliliğine uyulmadığı hususunda yakınmalar olduğu bildirilmiştir.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının anılan yazısının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Bilgi edinilmesini, yazımız ve ekinin yargı çevrenizdeki tüm icra müdürlüklerine ve bilgileri bakımından icra mahkemelerine duyurulmasını rica ederim.


Ayhan TOSUN
Hâkim
Bakan a.
Genel Müdür


EK : Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi
Başkanlığının 14/11/2012 tarihli ve
115511 sayılı yazı örneği (2 sayfa)
Old 17-01-2013, 12:37   #7
Atilla09

 
Varsayılan

t T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Getir İdaresi Başkanlığı
SAYI:B.07.1.GİB.O.06.29-[lO5]-236— 32 1fr
KONU:
14.1t2012 115511
ADALET BAKANLIĞINA
(Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü)
Başkanhığımıza yansıyan muhtelif olaylardan, icra dairelerince borçludan alinarak nıüvekkili adına takibat yapan alacaklı taraf avukatma ödenmesine karar verilen avukatlık (vekalet) ücretleri için reddiyat makbuzu düzenlendiği, avukat tarafından düzenlenmesi gereken serbest meslek makbuzunun aranmadığı anlaşılmaktadır.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 65 inci maddesinde, Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır. Serbest meslek faaliyeti sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapıhnasıdır. .“ hükmü yer almıştır.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 236 ucı maddesinde, serbest meslek erbabrnın, mesleki faaliyetlerine i]işkin her türlü tahsi]ğtı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşterinin de bu makbuzu istemek ve almak mecburiyetinde olduğu hükme bağlanmıştır.
Öte yandan alacaklı taraf avukatına ödenmesine karar verilen vekalet ücretiniıı ne şekilde belgelendiriimesi gerektiğine i’işkin olarak, 23.02.2006 tarih ve 26089 sayılı Resmi Gazete’de yayımtanan 356 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde “.. icra dairelerince borçludan alınarak müvekkili adına takibat yapan alacaklı taraf avukatına ödenmesine karar verilen avukatlık (vekalet) ücretinin avukata ödendiği anda, avukat tarafından borçlu adına en az 2 nüsha serbest meslek makbuzu düzenlenecek ve makbuzun aviıkatta kalan nüshasına da icra dairesince ödemenin yapılmış olduğuna dair bir şerh düşülerek, ödemeyi yapan memur tarafından (sicil numarası da yazılarak) imzalanacaktır.
şeklinde düzenlenmişken 11.09.2007 tarih ve 26640 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 375 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile “İcra dairelerince borçludan alınarak müvekkili adına takibat yapan alacaklı taraf avııkatına ödenmesine karar verilen avukat]ık (vekühet) ücretlerinin avjkata ödendiği anda, avukat tarafından borçlu adına en az iki nüsha serbest meslek makbuzu düzenlenecek olup, bir nüshası ödemeyi yapan memura verilecek makbuzun avukatta kalan ııüshasına ise icra dairesince ödemenin yapılmış olduğuna dair bir şerh düşüimesi ve ödemeyi yapan memur tarafindan imzalanması şartı arannıayacaktır.” şeklinde düzenlenmiştir.
Buna göre, mahkeme ilamına göre karşı taraf avukatına ödenen veya icra dairelerince alacaklı taraf avukatına ödenmesine karar verilen vekIet ücretini tahsil eden avukatın, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 236 ncı maddesi hükmü uyarınca ödemeyi yap adına serbest
İIIudını (ad. Dikıııen 06650 ANKARA Arıniılı bilgi için inibRı: Vergi Usııı Şubesi (29. Şoh) Tcıefl,ıı: ı >4t 51173
Faık.ç: (ol ı2) 4ı 52821-22 e-posta: gçjriçrrelirıer.ov.tr Elekıronüc Ağ: w elfrkr.gov.tr
meslek makbuzu düzenlemesi gerekmekte olup, icra dairelerinin makbuzu karşılığında yapması gerekmektedir.
de ödemeyi serbest meslek
Bu itibarla, icra dairelerinin alacaklı taraf avukatlarına ödeme yaparken serbest meslek makbuzu aramalan, avukatların belge düzenine riayet etmelerini sağLayacak ve gelirlerinin vergilendirilmemesini engellemiş olacaktır. Ayrıca bu uygulamanın 379 Sıra Numaralı Vergi
Usul Kanunu Genel Tebliğinin uygulanmasını da kolaylaştıracağı izahtan varestedir.
Bilgi edinümesini ve konunun ilgili birimlere iletilmesini arz ederim.
Gelir kiaresi Daire BşkaflI
Yusuf ÇİLKOPARAN
Old 31-01-2013, 20:53   #9
Atilla09

 
Varsayılan Ad.bakanliĞi İcrada Serbest Meslek Makbuzu Uygulmasi Yenİ GÜncel Yazisi

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü


Sayı : 49453461/045.02[02]-235-2012555/2390 29/01/2013
Konu : Serbest meslek makbuzu

MALİYE BAKANLIĞINA
(Gelir İdaresi Başkanlığına)

İlgi : 14/11/2012 tarih ve 115511 sayılı yazınız.

İcra dairelerince, avukatlara yapılan vekalet ücreti ödemelerinde avukatlar tarafından düzenlenmesi gereken fatura veya serbest meslek makbuzunun icra dosyalarına konulması ile ilgili ilgi yazınız 11/01/2013 tarihli ve 871 sayılı yazımız ekinde tüm icra müdürlüklerine duyurulmuştur.

Ancak,

Konuya ilişkin olarak, Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 19/10/2010 tarihli Esas No:2010/11306 Karar No:2010/23811 ilamı ile "23.02.2006 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan 356 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile icra dairelerince borçludan alınarak müvekkili adına takibat yapan alacaklı taraf avukatına ödenmesine karar verilen avukatlık (vekalet) ücretinin avukata ödendiği anda avukat tarafından borçlu adına en az 2 nüsha serbest meslek makbuzu düzenleneceği ve makbuzun avukatta kalan nüshasına da icra dairesince ödemenin yapılmış olduğuna dair bir şerh düşülerek, ödemeyi yapan memur tarafından (sicil numarası da yazılarak) imzalanacağı belirtilen şekilde yetkili memura imzalattırılmadığı tespit edilen her bir serbest meslek makbuzu için ayrı ayrı Vergi Usul Kanunu'nun 352-II/7 nci maddesine göre söz konusu avukat adına usulsüzlük cezası kesileceği ilan edilmiştir. Bu tebliğ, icra dosyasında mevcut paranın alacaklı vekiline ödenmesine engel olabilecek nitelikte olmayıp gereğinin yerine getirilmemesi ancak alacaklı vekilinin vergi dairesinde usulsüzlük cezası ile cezalandırılması sonucunu doğurabilir. Bu nedenle alacaklı vekilinin dosyada mevcut paranın kendisine ödenmesi talebinin reddine ilişkin memurluk kararının yasal dayanağı bulunmayıp mahkemece şikayetin kabulü yerine yazılı gerekçe ile reddi isabetsizdir. Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenler ile İİK 366 ve HUMK'nun 428. addeleri uyarınca bozulmasına" karar verilmiştir.

Diğer yandan, bilindiği üzere 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesiyle değiştirilen ve 6 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe giren 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 9 uncu maddesinde:
"İcra ve iflas dairelerine yapılacak her türlü nakdî ödeme, Adalet Bakanlığı tarafından uygun görülecek bankalarda icra ve iflas dairesi adına açılan hesaba yapılır..."

"İcra ve iflas dairelerince yapılması gereken her türlü nakdî ödeme, ilgilisinin gösterdiği banka hesabına aktarılmak üzere, icra müdürü tarafından resen bankaya verilecek talimat gereği yapılır. Talimat, paranın icra ve iflas dairesi hesabına yatırılmasını takip eden en geç üç iş günü sonuna kadar verilir."

hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, gerek Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin yukarıda belirtilen kararı, gerekse 6352 sayılı yasa ile yapılan değişiklik sonucu icra müdürlüklerinin bundan böyle hiçbir şekilde avukatlara elden ödeme yapamayacak olması ve dosyaya yatırılan paraların 3 gün içerisinde alacaklı vekilinin banka hesabına yatırılması zorunluluğu karşısında, avukatlardan serbest meslek makbuzu alınması ile ilgili 11/09/2007 tarih ve 26640 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 375 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin uygulanabilirliğini tartışmalı hale getirmiştir.

Kaldı ki, serbest meslek makbuzu veya fatura düzenlenmesinde asıl sorumluluk vergi yükümlüsü olan avukat ait olup, yeni sistemde avukatlara yapılacak her türlü ödeme banka hesabına yapılabileceği için artık vergi denetiminin de bu yoldan çok daha kolay yapılabileceği düşünülmektedir.

Bu itibarla, icra dairelerince avukatlardan serbest meslek makbuzu alınmasına ilişkin sözü edilen Genel Tebliğin yeniden değerlendirilmesi ve konuya ilişkin görüşlerinizin bildirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Bilgi ve gereğini takdirlerine arz ederim.
Ayhan TOSUN
Hâkim
Bakan a.
Genel Müdür
Old 01-02-2013, 12:28   #10
Av. Engin EKİCİ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ADALET BAKANLIĞI
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Sayı : 49453461/045.02[02
-235-2012555/2390 29/01/2013
Konu : Serbest meslek makbuzu]...Kaldı ki, serbest meslek makbuzu veya fatura düzenlenmesinde asıl sorumluluk vergi yükümlüsü olan avukat ait olup, yeni sistemde avukatlara yapılacak her türlü ödeme banka hesabına yapılabileceği için artık vergi denetiminin de bu yoldan çok daha kolay yapılabileceği düşünülmektedir...
Sözün özü..
Old 02-08-2013, 12:22   #11
tuval2310

 
Varsayılan

merhaba;
ben ofisimi yeni açtım , açıkçası serbest meslek makbuzu hakkında pek bir bilgi ve tecrübem yok.
Bir şirket aleyhine ilamlı icra takibi başlattım..işçi alacağı , yargılama gideri,vekalet ücretini tek takipte talep ettik ve şirket ödemeyi icra müdürlüğüne yaptı.
Şimdi ben bu dosya için;
1- serbest meslek makbuzu kesecek miyim?
2-Keseceksem ; hem ilamda yazılı vekalet ücreti hem de icra vekalet ücreti için ayrı ayrı mı keseceğim?Yoksa sadece icra vekalet ücreti için mi keseceğim?
3-KDV , stopaj olacak mı?
Maalesef muhasebecim de ne yapacağımızı bilmiyor.

Yardımcı olmanızı rica ederim.Teşekkür ederim.
Old 02-08-2013, 12:32   #12
olgu

 
Varsayılan

Yaptığımız uygulama, icra dosyasından para hesaba geçince makbuzu keser, bir fotokopisin kendi büro dosyamıza koyar, aslını borçlu veya vekiline iadeli taahhütlü posta ile yollarız.

devlet istiyorki kendi hiçbir şey yapmasın, mükellefler onların işlerini de yapsın.

Ankara'da bazı icra müdürleri makbuz koymak isteyince karşı çıkıyorlar, ben Maliye müfettişi değilim, bu dosyada Maliye Bakanlığı'nın değil diye.
Old 02-08-2013, 12:41   #13
olgu

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan tuval2310
merhaba;

1- serbest meslek makbuzu kesecek miyim?
2-Keseceksem ; hem ilamda yazılı vekalet ücreti hem de icra vekalet ücreti için ayrı ayrı mı keseceğim?Yoksa sadece icra vekalet ücreti için mi keseceğim?
3-KDV , stopaj olacak mı?
.

1- Gelir elde ettiğiniz için makbuz keseceksiniz. İcra ve İflas Hukuku açısından değil, Vergi Hukuku Açısından zorunlu
2- tek makbuzda toplam kesebilirsiniz, açıklamaya da hem dava dosyası hemde icra dosyası numarası yazarsınız
3- çektiğiniz miktar tahsilat, vergiler bu miktarın içindedir.
Old 23-01-2014, 12:42   #14
av__emrah

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşlarım; takip ettiğimiz icra dosyasında karşı taraftan alacağımızı haricen aldık ve icra dosyasını da haricen tahsil olarak kapattık. Borçlu şirketin muhasebecisi, yapmış oldukları ödemelerin karşılığında; faiz ödemeleri için müvekkil şirketten fatura, vekalet ücreti için de benden serbest meslek makbuzu istedi. Serbest meslek makbuzunun da; kdv dahil, stopaj hariç olarak düzenlenmesini talep ediyor.
Sayın meslektaşlarım bu durumda ne yapmam gerekiyor? Benim borçlu şirkete serbest meslek makbuzu kesmem gerekir mi?
Old 23-01-2014, 13:30   #15
feyzaday

 
Varsayılan

böyle şey olur mu? Borçlu şirkete makbuz kesmek de ne demek. Karşı vekalet ücretinin kaynağı avukatlık yasasıdır. Asgari ücret tarifeleri ile de belirlemesi yapılıyor. İcra dosyasından alacağınız bir kapak hesap dökümünü gönderebilirsiniz diye düşünüyorum.
Old 23-01-2014, 14:27   #16
av__emrah

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan feyzaday
böyle şey olur mu? Borçlu şirkete makbuz kesmek de ne demek. Karşı vekalet ücretinin kaynağı avukatlık yasasıdır. Asgari ücret tarifeleri ile de belirlemesi yapılıyor. İcra dosyasından alacağınız bir kapak hesap dökümünü gönderebilirsiniz diye düşünüyorum.

Sayın meslektaşım bende sizinle aynı fikirdeyim ama görüşmüş olduğum bir mali müşavir de bana serbest meslek makbuzunu kesmem gerektiğini ve bu konuda tebliğlerin olduğunu söyledi.(Açıkçası bu tebliğlerin içeriğini bilmiyorum)
Bu durumda söyle bir sonuç çıkıyor; hem müvekkile hemde borçlu şirkete serbest meslek makbuzu kesip veriyoruz.Yani aynı takip için iki tane serbest meslek makbuzu kesiyoruz.(Borçluya vermiş olduğumuz makbuzdan dolayı da kdv ve gelir vergisi ödüyoruz) Açıkçası kafam oldukça karıştı. Çözüm yolu sunacak meslektaşlarıma şimdiden çok teşekkür ediyorum.
Old 23-01-2014, 17:30   #17
olgu

 
Varsayılan

Karşı vekalet ücretinin vergiden muaf olduğuna ilişkin bir düzenleme olmadığı sürece makbuz kesilmesi gerekmektedir.
Aski taktirde vergilendirilmemiş kazanç olacaktır ve maliyenin tespiti halinde yüklü miktarda vergi cezası ile karşılaşmanız mümkündür.

Stopaj konusunda ise şirketler stopajı ödememek için stopajsız smm istiyorlar, şu aşamaya kadar stopajsız makbuz kestiği için vergi dairesince işlem yapılan da duymadım.
Old 08-04-2014, 10:17   #18
echokosmos

 
Varsayılan

merhaba,yeni düzenleme ve maliye bakanlığı gelirler idaresi md.lüğü yeni tebliğlerine göre,her serbest iş sahibi (avukatlık mesleği bu katogori ye dahildir)hangi şartlarda olursa olsun ,elde ettiği geliri(kazanç)sayılmakta dır.vergilendirmek durumundadır..bunun tek yoluda bahse konu ,dosya için icra müdürlüklerine makbuz kesip dosya içine koyma zorunluluğu vardır. tespit ve şikayet halinde ,,usulsüzlükten ceza kesilmektedir..bu konuda bir sürü arkadaşlarımız ihmalden madur olmuştur..bilgilerinize..
Old 05-06-2014, 14:20   #19
Adalet Hukuk

 
Varsayılan

Sn. Meslektaşlarım stopaj konusunda bir çıkmaz içindeyiz. Bizimde başımıza şöyle bir olay geldi ve ne yapacağımıza karar veremedik.
Borçlu taraf şirket olduğu için ödeme yaparken dosya kapak hesabını yaptırıp stopaj miktarını düşerek dosyaya ödeme yapmış durumda. Mesela 1500TL bir vekalet ücreti için 250TL civarı gibi kesinti yapmış.
Fakat İstanbul 6. Vergi Mahkemesi 2010/3195E - 2011/1998K sayılı kararına göre ise borçlu vekalet ücretinde sadece KDV olup stopaj kesilmez yönünde. Bu durumda ne yapmak gerekir.
Borçlu tarafa eksik ödemeden dolayı muhtıra çıkarmayı düşünüyorum.
Old 05-06-2014, 20:56   #20
olgu

 
Varsayılan

26 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Mayıs 2014 deyürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliği'nin "Avukatlık Ücretleri" başlıklı I-B-4 maddesinde

Alıntı:
Mahkemelerce hükmolunan avukatlık ücretlerinin davayı kazananlara ödenmesi KDV’nin konusuna girmez. Ancak bu paralardan sözleşmeleri gereği ücret karşılığı çalışanlar dışında kalan avukatlara intikal eden kısım, serbest meslek kazancı kapsamında vergiye tabi olur. Avukatlar aldıkları bu para için DAVAYI KAZANANA serbest meslek makbuzu düzenler ve makbuzda alınan tutar üzerinden KDV hesaplayıp ayrıca gösterirler.

Bu düzenleme gereği makbuzu tahsilatı yaptığınız karşı tarafa değil müvekkilize kesmeniz gerekir, bu sebepten karşı taraf stoptaj ödemeyeceğinden kesiti de yapamayacağını düşünüyorum.
Old 13-06-2014, 15:34   #21
av.serpil gölge

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan olgu
26 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Mayıs 2014 deyürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliği'nin "Avukatlık Ücretleri" başlıklı I-B-4 maddesindeBu düzenleme gereği makbuzu tahsilatı yaptığınız karşı tarafa değil müvekkilize kesmeniz gerekir, bu sebepten karşı taraf stoptaj ödemeyeceğinden kesiti de yapamayacağını düşünüyorum.icra yoluyla vekalet ücreti tahsil ettiğimizde ilam vekalet ücreti ve icra vekalet ücreti için alacaklı müvekkil adına SMM keseceğiz şeklinde anlıyorum.Doğrumudur?
Old 13-06-2014, 15:37   #22
olgu

 
Varsayılan

Bende öyle anladım, hatta emin olmak için Ankara vergi dairesi başkanlığına doğru mu anladım diye dilekçe gönderdim ama hala cevap gelmedi, gelirse paylaşırım cevabı burada...
Old 05-09-2014, 23:32   #23
Zamanakarsi

 
Varsayılan

Sayın Meslektaşım. Karar ile tarifeye dayanarak karşı yana yüklenen vekalet ücreti avukata aittir. (Yasa gereği) Tebliğ bunu değiştiremez. Bu vekalet ücretinin borçlusu davalı, alacaklısı şeklen davacı aslen davacı vekilidir. Paranın tahsili davacı adına olsada sahibi davacı vekili olduğundan makbuz davalı asile ( icrada borçlu) kesilir. Tebliğ zaten hukuka aykırılıklarla dolu. Tarifeye dayanan bir ücret olan vekalet ücretine ayrıca kdv tahakkuk ettirilemeyeceği yani kdv nin içinde olduğu kanun hükmü olmasına rağmen dışından hesaplama yapılmasını isteyen bir tebliğ. Hatta bir örnek var tebliğde 5000 tllik vekalet ücretinde matrah 5000 TL imiş. Yani 900 TL kdv 1000 TL stopaj hesabı yapıyor. Kanuna aykırı şekilde. Halbuki iç yüzde ile kdv hesaplanıp kdv hariç kısma göre stopaj belirlenir. Haksız kazanç maksatlı ne kdv kanunundan ne avukatlık kanunundan haberi olmayan bir tebliğ.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
kızımı vermek istemiyorum / kişisel ilişki tesisine yönelik bir karar yok suçlu durumunda mıyım? Konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 1 27-12-2010 17:08
Avukatlar görev almadı, tecavüzcüler serbest! şeklinde verilen haber av.sally Hukuk Haberleri 11 31-08-2009 21:42
İcra Dairelerinde Borçluya Serbest Meslek Makbuzu Kesilecek Av. Murat ÇETİNKAYA Hukuk Haberleri 3 04-09-2007 22:39


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06290889 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.