Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Ssk Askerlİk BorÇlanmasi Çikmayan Kayit

Yanıt
Old 08-08-2007, 16:25   #1
bsdbsdbsd97

 
Varsayılan Ssk Askerlİk BorÇlanmasi Çikmayan Kayit

Merhaba müvekkilin eşi 1912 doğumlu ve 1987 tarihinde ölüyor. Müvekkile maaş bağlanması için askerlik boröçlanmasını yapmak istiyoruz müvekkilin eşinin. Ancak müvekkilin eşine ait prim gününü dolduracak askerlik askerlik şubesinden ve milli savunma bakanlığı arşivlerinden çıkmıyor. Ne gibi bir dava açmamı hangi kuruma karşı açmamı tavsiye edersiniz. Milli savunma bakanlığına karşı tazminat açılabileceği kanaatindeyim. Yada ssk aleyhine dava açsam ve kayıtlar resmi yoldan istense nasıl olur. Yorumlarınıza şimdiden teşekkürler.
Old 04-09-2007, 15:59   #2
damista

 
Varsayılan

aynı olay benimde başımda var. ben şubeye kaydın düzeltilmesi hakkında bir dilekçe yazıp cevabın olumsuz gelmesi halinde idare mahkemesinde iptal davası açmayı düşünüyorum. ne dersiniz?
Old 22-03-2010, 12:38   #3
Av.Nilay TOPRAK

 
Varsayılan

Sayın meslektaşım,
Hangi davaları açtığınızı ve nasıl bir yol izlediğinizi yazarsanız,sanırım bizlere de faydalı olacaksınız.Aynı husus benim de önüme geldi.Acaba,kayıtlarda ve arşivlerde bulunamayan askerlik durumu için, askerlik sürelerinin tespitini talepli dava açabilir miyiz?Bu durumda davalı,kurum mu olur?Asliye hukuk mahkemesinde,iş mahkemesi sıfatıyla bu davayı açabilir miyiz?
Old 22-03-2010, 14:56   #4
damista

 
Varsayılan

önce askerlik şubesine başvurdum ordan aldığım red cevabı üzerine AYİM' de dava açtım ve kazandım. AYİM kesin olarak karar veriyor. bu karar üzerine askerlik şubesinden istediğim yazıyı aldım. müvekkil de bununla ssk' da emeklilik işlemlerini tamamladı
Old 22-03-2010, 15:02   #5
Av.Nilay TOPRAK

 
Varsayılan

Sayın meslektaşım,
Yalnız benim olayımda,düzeltilecek bir kayıt yok.Daha açıkçası,istenilen askerlik ve terhis belgeleri saklama sürelerini tamamlayan evraklardan olduğundan,bu terhis ve askerlik belgeleri milli savunma bakanlığı arşiv müdürlüğünde de bulunamamış.Tebliğ edilen evrak bu şekilde.Şahsın askerlik yaptığını nasıl kanıtlayabilirim bu durumda?
Old 22-03-2010, 15:08   #6
Av.Nilay TOPRAK

 
Varsayılan

T.C. Askeri Yüksek İdare Mah.
2.Dairesi
Esas: 2005/447
Karar: 2005/860
Karar Tarihi: 30.11.2005
EŞİNİN TERHİS TARİHİNİN VE ASKERLİK HİZMETİNİ YAPTIĞININ TESPİTİ İSTEMİ - HİZMET KUSURU
ÖZET: Askerlik Şubesinden sevkle birliğine katıldığı, izin tecavüzü, hava değişimi tecavüzü, firar veya başka bir suç nedeniyle takip edildiğine dair herhangi bir kaydın bulunmaması nedeniyle davacının askerlik hizmetini yaptığı, ancak kayıtlardaki eksikliğin askerlik kayıtları gibi önem arz eden bilgi ve belgelerin tam, zamanında ve doğru olarak tutmakla görevli olan idarenin kayıtları gereği gibi tutup muhafaza edemediğinden kaynaklandığı, hizmetin iyi işlememesinden doğan zararlı sonuçların davacıya yükletilmesinin düzenli idare ilkesine ve hakkaniyete uygun olmayacağı değerlendirilmiştir.
(2709 S. K. m. 72, 125)
Davac
ı, 23 Mayıs 2005 tarihinde Malatya İdare Mahkemesi, 26 Mayıs 2005 tarihinde Askeri Yüksek Mahkemesinde kayda geçen dilekçesinde özetle, Eşi ……..’nün 18 Şubat 1941 tarihinde Kırkağaç 64.P.Al.3.Tb.Bl.K.lığında askerlik hizmetini yapmak için gittiğini ve 21 Şubat 1941 tarihinde birliğine katıldığını, askerlik hizmetini tamamlayarak terhis edildiği, ancak terhis tarihinin bilinmediğini, eşinin 24 Temmuz 1974 tarihinde öldüğünü, eşinden emekli aylığı alabilmesi için, hizmet müddetinin yeterli olmaması nedeniyle askerlik müddetinin de ilavesi gerektiğini, askerlik müddetinin tespiti maksadıyla Milli Savunma Bakanlığı Arşiv Müdürlüğü ve Adıyaman Askerlik Şubesine başvurduğunu ancak bir sonuç alamadığını belirterek, eşinin terhis tarihinin ve askerlik hizmetini yaptığının tespitini talep ve dava etmiştir.
Dava dosyasındaki bilgi ve belgelerin incelenmesinden; davacının eşi hakkında askerlik şubesinde belge bulunmayıp kütük defterinde, celp ve sevk muamelesi bölümü, mahalli mürettebi ve sevk tarihinde <Kırkağaç 64.P.A.K.> ihtihak ettiği kıt
’a ve duhulü hanesinde <64.P.A.III.Tb.10.Bl.21.3.941> şerhlerinden başka bir belge mevcut olmadığından Milli Savunma Bakanlığı Arşiv Müdürlüğü ile yapılan yazışmalara rağmen terhis belgesinin temin edilememesi nedeniyle davacının eşinin terhis tarihinin tespit edilemediği ve terhis işleminin yapılamadığı anlaşılmıştır.
Davacı, dava dilekçesinde, dava konusu olarak, müteveffa eşi
………..’nün askerden terhis tarihinin tespiti isteminde bulunmuş ise de; davayı anlatış şekli ve istemlerinden, açıkça müteveffa ………’nün askerlik hizmeti yapmış sayılmama işleminin iptalini talep ettiği anlaşıldığından, bu hususta işlem tesis etmeyen davalı idarenin, işlem tesis etmeme şeklindeki olumsuz işlemi konusunda karar verilmiştir.
T.C. Anayasasının 72 nci maddesinde; vatan hizmeti, her Türk için hak ve ödev olarak kabul edilmiş, yükümlülerin sahip bulundukları niteliklere göre bu hak ve ödevlerini, hangi statüde nasıl yerine getirecekleri 1111 sayılı Askerlik Kanunu ile 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda düzenlenmiştir. Bahse konu Kanun hükümlerine göre; askerlik çağına giren yükümlülerin, yoklama döneminden başlayarak muvazzaflık hizmeti için çağrılmaları ve sevkleri, muvazzaflık hizmetini bitirenlerin terhisleri, kıtalarından izinli ayrılacaklar, cezalı askerlik, firar ve izin tecavüzü suçunu işleyenler hakkında yapılacak işlemlerin neler olduğu ayrıntılı şekilde belirtilmiştir. Askerlik hak ve ödevi, idarenin hüküm ve tasarrufu altında Kanunlarda belirtilen hallere uygun olarak belli süre kadar, belli bir yerde hizmet görmek suretiyle yerine getirilen bir kamu hizmetidir. Bu yönüyle de bir yükümlülüktür. İdarenin hüküm ve tasarruf alanında yerine getirilen askerlik hizmeti ile ilgili tüm kayıtların idare tarafından tutulması, saklanması ve korunması, bu işlevin gereği gibi yerine getirilmemesinin olumsuz sonuçlarının davacıya yükletilmemesi gerekmektedir.
Davacının ayrıntılı anlatımı, askerlik safahatı ve dosyadaki mevcut bilgiler dikkate alındığında Askerlik Şubesinden sevkle birliğine katıldığı, izin tecavüzü, hava değişimi tecavüzü, firar veya başka bir suç nedeniyle takip edildiğine dair herhangi bir kaydın bulunmaması nedeniyle davacının askerlik hizmetini yaptığı, ancak kayıtlardaki eksikliğin askerlik kayıtları gibi önem arz eden bilgi ve belgelerin tam, zamanında ve doğru olarak tutmakla görevli olan idarenin kayıtları gereği gibi tutup muhafaza edemediğinden kaynaklandığı, hizmetin iyi işlememesinden doğan zararlı sonuçların davacıya yükletilmesinin düzenli idare ilkesine ve hakkaniyete uygun olmayacağı değerlendirildiğinden, Adıyaman Merkez Kapcami C.1, H.702
’de nüfusa kayıtlı Nuri oğlu 1920 doğumlu ………(As) …….. (TAS)’nün eşi ……..’nün beyanı esas alınarak, eşinin 21 Şubat 1941 tarihinde birliğine katıldığı ve askerlik hizmetini yaptığı kabul edilerek, askerlik hizmetini yapmış sayılmama işleminin hukuka ve mevzuata aykırı olması nedeniyle işlemin iptaline karar verilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle;
Adıyaman Merkez Kapcami C.1 H, 702 nüfusuna kayıtlı, Nuri oğlu 1920 doğumlu davacının eşi
…….’nün, askerlik yükümlülüğünü 21 Şubat 1941-21 Şubat 1944 tarihleri arasında yaptığı kabul edilerek askerlik hizmetini yapmış sayılmama İŞLEMİNİN İPTALİNE, (¤¤)
Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
Old 22-03-2010, 15:19   #7
damista

 
Varsayılan

AYİM bu konuda çok güzel bir karar veriyor. kararında "bir vatandaşın askerlik hizmetini yaptığını gösteren bir belgenin kendisine verilmesi için ilgili makama başvurduğunda, kişinin açıkça askerlik hizmetini yapmadığını, suçluluğu sebebiyle takipte olduğunu gösteren bir kanıt yoksa -sen önce askerlik yaptığını bana kanıtla bende sana askerlik yaptığını gösteren belge ve kayıt yok- denmesi herhalde düzenli idareden beklenen bir çözüm ve tavır olmamalıdır" diyor.yani askerliğin yapılmadığını idare kanıtlamalı.
isterseniz bu konuda karar ve dilekçe gönderebilirim
Old 22-03-2010, 15:20   #8
damista

 
Varsayılan

evet bunun gibi kararlar var mesajı yazarken görmemiştim. AYİM' de de İYUK hükümleri uygulanıyor. bunun için önce şubeye başvurup red cevabı almanız gerekiyor
Old 26-07-2010, 22:22   #9
Canavar Avukat

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan damista
önce askerlik şubesine başvurdum ordan aldığım red cevabı üzerine AYİM' de dava açtım ve kazandım. AYİM kesin olarak karar veriyor. bu karar üzerine askerlik şubesinden istediğim yazıyı aldım. müvekkil de bununla ssk' da emeklilik işlemlerini tamamladı

Merhaba,
Mesajınızı gördüm. Askerlik borçlanması hususunda aynı konuyla ilgili benim de sıkıntım mevcut. Askerliğini vakti zamanında yapmış olan X kişinin eşi bu borçlanma işleminden yararlanarak lehine menfaat temin etmek istiyor. Ancak şubeden askerlik yapan kişinin askerliği ile ilgili sorun çıkmış. Bu nedenle AYİM'e dava açılması gerektiğini öğrendim. Benim de ilk defa karşılaştığım bir husus olması ve konunun da sizinkine benzer olmasından ötürü rica etsem dava dilekçe örneğini (örnek şablion teşkil etmesi açısından) benimle paylaşabilir misiniz ?
Old 28-07-2010, 17:25   #10
damista

 
Varsayılan

askerlik şubesine başvurdunuz mu? başvurup red yanıtı aldıysanız mail adresi yada faks numarası verirseniz istediğiniz bilgileri gönderebilirim.
Old 28-07-2010, 20:18   #11
Canavar Avukat

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan damista
askerlik şubesine başvurdunuz mu? başvurup red yanıtı aldıysanız mail adresi yada faks numarası verirseniz istediğiniz bilgileri gönderebilirim.


Merhaba,
Askerlik subesine basvurulmus ve red cevabi alinmis, yani durum ayni asker oldugu ve askerlik yaptigi kayitlardan ispatlanamiyor. Ozel mesaj kutunuza istediginiz bilgileri verdim, gonderebilirseniz sevinirim.
Old 02-08-2010, 23:40   #12
Canavar Avukat

 
Varsayılan

Bu konuda bir hususu daha danışmak istiyorum. AYIM'e açılan bu davalar duruşmalı olarak mı yapılıyor yoksa evrak üzerinden incelenerek mi karara bağlanıyor ? Bir dilekçe örneğinde duruşmanın ancak talep edildiğinde yargılamanın duruşmalı olarak yapılmasına karar veriliyor seklinde bir formatı var o nedenle emin olamadım.
Old 03-08-2010, 11:19   #13
FYLOZOF

 
Varsayılan

Değerli meslekaşlarım, bende AYİM ne aynı konuda onlarca dava açtım tamamı kabul edildi.
Önce askerlik şubesine başvuruyorsunuz, askerlik şubesi, size müvekkilin eşinin yada babasının başvuran her kimse, kaydının olmadığı şeklinde cvp verior. bu cevabın tebliğinden itibaren, 60 gün içinde AYİM ne idari işlemin iptali için, dava açıyorsunuz, yargılama duruşmasız yapılyor. yaklaşık 4 yada 5 ayda karar veriliyor/ saygılar..
Old 27-10-2010, 17:06   #14
Canavar Avukat

 
Varsayılan

Merhabalar,
Daha evvelden askerlik borçlanması işlemi için askerlik şubesine bir başvuru yapıldığında, red cevabı ile karşılaşılması üzerine asker olduğu veya askerlik görevini yaptığı iddia edilen şahsın yakını veya vekili tarafından askerlik borçlanması işleminden faydalanmak üzere AYİM’e başvurulduğunu ve genelde lehe sonuç alındığını öğrenmiştim. Aynen forumun bu başlığına örnek olacak nitelikte bir durumla karşılaştım ve vekil sıfatıyla değil; ancak davacı adına bir dilekçe hazırlayarak asilin kendisinin başvuruda bulunmasını sağlamıştım.

1 ay kadar sure geçmiş aradan ve mahkemeden red cevabı gelmiş; izin verirseniz red cevabını sizlerle paylaşmak istiyorum ki eksik olan hususu düzeltmek ve gidermek için yeni bir eksiklik oluşmasın:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun, bu mahkemede açılacak davalara ait dilekçelerin neleri kapsayacağını belirten 36ıncı maddesi;
“Dilekçelerde:
a) Tarafların ad ve soyadları ile sınıf rütbeleri, duhulü, nasbı, adresleri ve unvanları, varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları ile adresleri ve unvanları
b) Davanın konusu ve sebepleri ile dayanağı, delliler;
c) Davaya konu olan idari eylem ve işlemin yazılı bildirim tarihi;
d) Tazminat davalarında uyuşmazlık konusu miktar gösterilir
Dilekçeler ile bunlara ekli evrakın örnekleri karşı taraf sayısından bir fazla olur.” Hükmünü amirdir.
1602 sayılı kanunun “ilk inceleme üzerine verilecek kararlar” başlıklı 45.inci maddesinin B bendinde ise; Daireler veya Daireler Kurulunca, kendilerine gelen dilekçelerde 44’üncü maddenin e bendinde yazılı noktalardan kanunsuzluk görülmesi halinde; bir defaya mahsus olmak üzere, 30 gün içinde 36’ıncı maddeye uygun şekilde yeniden düzenlemek veya noksanları tamamlamak suretiyle dava açılmak üzere dilekçelerin reddine karar verileceği belirtilmiştir.
Davacının, 06.09.2010 tarihinde AYİM’de kayda geçen dava dilekçesi ve eklerinin incelenmesi neticesinde; dilekçe ile buna ekli evrak örneğinin karşı taraf sayısından bir fazla (2 suret) olması gerekirken tek suret olduğu anlaşılmıştır.
Bu itibarla, 1602 sayılı AYİM kanununun 45 inci maddesinin B bendi ve 36 ıncı maddesi A Bendi gereğince, 30 gün içinde dava açılmak şartıyla DİLEKÇENİN REDDİNE, dilekçe ve eklerinin İADESİNE, peşin harç alındığından noksanlar tamamlanarak yeni bir dava dilekçesi verildiği taktirde HARÇ ALINMAMASINA,

Dilekçenin reddine ilişkin bu kararı okuduğumda usulen yapılmış bir eksiklik nedeniyle yani dava dilekçesi ve eklerinin davalı tarafa tebliğ edilecek olan nüshalarından verilmediği anlaşılmış olduğundan reddedildiğini anlıyorum. Çünkü dilekçeye bakıyorum; Davacı ve adresi var, davalı ve adresi var, Davanın konusu var, dilekçenin tarihi de var yani idari eylem ve işlemin yazılı bildirim tarihi de mevcut. Aklıma geriye bir tek usulen bu eksik kalıyor. Eğer bu değerlendirme hususunda gözümden kaçırdığım bir nokta varsa lütfen siz hatırlatın.
Süresini geçirmeden yeni bir dilekçe ile eklerinin de nüshaları çoğaltılarak yukarıda yazdığım şekilde kararı verilen dosyanın esasına sunarsam; (yani yeni bir dava dosyası gibi değil de bu kararın bulunduğu dosyanın içine )sanırım kararda ifade edildiği gibi tekrar harç alınmadan işleme alınacaktır. Eğer yazdığım kararda benim göremediğim ama sizlerin fark ettiği bir husus varsa lütfen benimle paylaşın ki yeniden usuli bir sıkıntı ile karşılaşmamış olalım. Davaya vekil olarak katılmadığımdan yalnızca dilekçesini yazıp davacı asile vermiştim, kendisi açsın diye ben de hatırlatmayı unutmuş olabilirim o nedenle dilekçe ve eklerinden çoğaltmayı unutmuştur.

Teşekkürler..
Old 29-10-2010, 17:23   #15
damista

 
Varsayılan

dilerkçenizi yeni bir dava dikeçesi gibi yazınız. sadece dilikeçenizin giriş kısmına ilk dava esas numarasını vererek ..... tarihli kararı ile dilekçenizin ekli evrakların tek suret olduğu nedeniyle reddedildiğini bu nedenle eksiklik gidrilerek yeniden başvurma zorunluluğu doğduğunu belirtin. mahkeme yeni bir esas numarası verecek ve ancak yeniden harç alınmayacaktır.
Old 23-03-2011, 18:03   #16
Canavar Avukat

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan damista
dilerkçenizi yeni bir dava dikeçesi gibi yazınız. sadece dilikeçenizin giriş kısmına ilk dava esas numarasını vererek ..... tarihli kararı ile dilekçenizin ekli evrakların tek suret olduğu nedeniyle reddedildiğini bu nedenle eksiklik gidrilerek yeniden başvurma zorunluluğu doğduğunu belirtin. mahkeme yeni bir esas numarası verecek ve ancak yeniden harç alınmayacaktır.


Merhabalar,
Bu konuyla ilgili bir gelisme mevcut. Dediklerinizi aynen yerine getirdim ve eksik olan unsurlari tamamladim ve nihayetinde AYIM dosyaya esastan girmeye karar verdi. Dava dilekcemize karsi taraf yanit lahiyasi yollamis ve dosyasina sunmus ust yazisi ile birlikte.

Savunma yazisi su sekildedir:

Davaci dilekcesinde ozetle; babasinin askerlik hizmeti yapmamis sayilmasi kararinin iptalini ve soz konusu askerlik subesi kayitlarinin incelenmesi sonucunda askerlik hizmetini yapmis oldugunun tespitini talep etmistir.

Yapilan incelemede, davacinin babasi A'nin Askeralma ve MSB Arsiv Mudurlugu kayitlarinda askerlik hizmetine ait bilgi ve belge bulunamamis, askerlik hizmetini yaptigina dair kanaat olusmadigindan terhis islemi yapilamamaktadir.

Yukarida aciklanan nedenlerle, yasal dayanaktan yoksun bulunan davanin reddi ile yargilama giderlerinin davaci taraf uzerinde birakilmasina karar verilmesini arz ve talep ederiz....

Sizlerin orneginde de milli savunma bakanliginin cevap lahiyasi ayni matbu formatta midir ?

Davaci olarak kazanma sansimiz konusunda karsi tarafin bu yanitina iliskin olarak herhangi bir ongorunuz var midir ? Ayni konu ile karsilasmis avukat meslektaslar olarak bu cevap yazisina bir cevap yazisi sunmami (cevaba cevap) tavsiye eder misiniz ?

Tesekkurler
Old 29-03-2021, 10:30   #17
dlndmr

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan damista
askerlik şubesine başvurdunuz mu? başvurup red yanıtı aldıysanız mail adresi yada faks numarası verirseniz istediğiniz bilgileri gönderebilirim.

Meslektaşım merhaba. Benzer durum şuan bizde de olduğundan Askerlik Şubesine başvuru yapacağız. Rica etsem örnekleri bizimle de paylaşmanız mümkün müdür?
Old 21-01-2022, 13:24   #18
dlndmr

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Canavar Avukat
Merhabalar,
Daha evvelden askerlik borçlanması işlemi için askerlik şubesine bir başvuru yapıldığında, red cevabı ile karşılaşılması üzerine asker olduğu veya askerlik görevini yaptığı iddia edilen şahsın yakını veya vekili tarafından askerlik borçlanması işleminden faydalanmak üzere AYİM’e başvurulduğunu ve genelde lehe sonuç alındığını öğrenmiştim. Aynen forumun bu başlığına örnek olacak nitelikte bir durumla karşılaştım ve vekil sıfatıyla değil; ancak davacı adına bir dilekçe hazırlayarak asilin kendisinin başvuruda bulunmasını sağlamıştım.

1 ay kadar sure geçmiş aradan ve mahkemeden red cevabı gelmiş; izin verirseniz red cevabını sizlerle paylaşmak istiyorum ki eksik olan hususu düzeltmek ve gidermek için yeni bir eksiklik oluşmasın:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununun, bu mahkemede açılacak davalara ait dilekçelerin neleri kapsayacağını belirten 36ıncı maddesi;
“Dilekçelerde:
a) Tarafların ad ve soyadları ile sınıf rütbeleri, duhulü, nasbı, adresleri ve unvanları, varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları ile adresleri ve unvanları
b) Davanın konusu ve sebepleri ile dayanağı, delliler;
c) Davaya konu olan idari eylem ve işlemin yazılı bildirim tarihi;
d) Tazminat davalarında uyuşmazlık konusu miktar gösterilir
Dilekçeler ile bunlara ekli evrakın örnekleri karşı taraf sayısından bir fazla olur.” Hükmünü amirdir.
1602 sayılı kanunun “ilk inceleme üzerine verilecek kararlar” başlıklı 45.inci maddesinin B bendinde ise; Daireler veya Daireler Kurulunca, kendilerine gelen dilekçelerde 44’üncü maddenin e bendinde yazılı noktalardan kanunsuzluk görülmesi halinde; bir defaya mahsus olmak üzere, 30 gün içinde 36’ıncı maddeye uygun şekilde yeniden düzenlemek veya noksanları tamamlamak suretiyle dava açılmak üzere dilekçelerin reddine karar verileceği belirtilmiştir.
Davacının, 06.09.2010 tarihinde AYİM’de kayda geçen dava dilekçesi ve eklerinin incelenmesi neticesinde; dilekçe ile buna ekli evrak örneğinin karşı taraf sayısından bir fazla (2 suret) olması gerekirken tek suret olduğu anlaşılmıştır.
Bu itibarla, 1602 sayılı AYİM kanununun 45 inci maddesinin B bendi ve 36 ıncı maddesi A Bendi gereğince, 30 gün içinde dava açılmak şartıyla DİLEKÇENİN REDDİNE, dilekçe ve eklerinin İADESİNE, peşin harç alındığından noksanlar tamamlanarak yeni bir dava dilekçesi verildiği taktirde HARÇ ALINMAMASINA,

Dilekçenin reddine ilişkin bu kararı okuduğumda usulen yapılmış bir eksiklik nedeniyle yani dava dilekçesi ve eklerinin davalı tarafa tebliğ edilecek olan nüshalarından verilmediği anlaşılmış olduğundan reddedildiğini anlıyorum. Çünkü dilekçeye bakıyorum; Davacı ve adresi var, davalı ve adresi var, Davanın konusu var, dilekçenin tarihi de var yani idari eylem ve işlemin yazılı bildirim tarihi de mevcut. Aklıma geriye bir tek usulen bu eksik kalıyor. Eğer bu değerlendirme hususunda gözümden kaçırdığım bir nokta varsa lütfen siz hatırlatın.
Süresini geçirmeden yeni bir dilekçe ile eklerinin de nüshaları çoğaltılarak yukarıda yazdığım şekilde kararı verilen dosyanın esasına sunarsam; (yani yeni bir dava dosyası gibi değil de bu kararın bulunduğu dosyanın içine )sanırım kararda ifade edildiği gibi tekrar harç alınmadan işleme alınacaktır. Eğer yazdığım kararda benim göremediğim ama sizlerin fark ettiği bir husus varsa lütfen benimle paylaşın ki yeniden usuli bir sıkıntı ile karşılaşmamış olalım. Davaya vekil olarak katılmadığımdan yalnızca dilekçesini yazıp davacı asile vermiştim, kendisi açsın diye ben de hatırlatmayı unutmuş olabilirim o nedenle dilekçe ve eklerinden çoğaltmayı unutmuştur.

Teşekkürler..

Merhaba meslektaşım. Bizde müvekkilin eşinin askerlik kayıtlarının bulunmadığından bahisle askerlik hizmetinin tespiti talebiyle idare mahkemesine dava açtık. Ancak dava dilekçesinin kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş. Gerekçe ise idare mahkemesinden tespit talep edilemeyeceğidir. Siz dava dilekçenizde bu hususu nasıl belirtmiştiniz acaba?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Bİlgİsayar SÜreklİ Formlu Yevmİye Defterİnİn Tasdİksİz Arka Kisimlarina Yapilan Kayit SMMM EROL SUNAÇOĞLU Mali Hukuk Çalışma Grubu 7 27-12-2008 18:03
Yurt DiŞi Hİzmet BorÇlanmasi AVUKAT ŞÜKRAN Meslektaşların Soruları 0 20-10-2006 14:55
Askerlık/sozlesme ugur Hukuk Soruları Arşivi 1 14-02-2002 03:18


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06953692 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.