Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Kaçakçılıkla Mücadele Yasası

Yanıt
Old 04-09-2006, 11:40   #1
Avukat Kamer Akgül

 
Varsayılan Kaçakçılıkla Mücadele Yasası

Merhabalar arkadaşlar;

Öncelikle herkese kolaylıklar dileyerek bir konuda yardımınızı isteyeceğim.

Almanya'da yaşayan bir vatandaşımız Türkiye'ye BMV marka arabası ile tatile gidiyor.Kendisine akıl verenlerin katkısı ile Türkiye'de aynı marka başka bir araba bulunuyor.Amaç gerekli numara değişiklikliklerini yaparak Almanya'dan götürdüğü arabasını orda bırakmak ve aldığı eski BMV ile Almanya'ya gelmek.Netice itibariyle gerekli değişiklikler yapılarak Türkiye'de alınan arabaya ilgili plaka yerleştirilerek Almanya'ya getiriliyor.

Fakat ilgilinin tanıdıklarınıdan bu olayı bilenler sonradan kendisinin bu eylemini ihbar ediyorlar ve ilgili hakkında şu an kaçakçılıkla mücadele yasası çerçevesinde ceza davası açılmış durumda.Dosyanın fotokopisini inceledim ve gördüğüm kadarıyla arabada yapılan her türlü numara değişikliği bilirkişice tespit edilmiş.

Sorum şu;

İlgili ilk kez suç işlemiş.Bu suçtan mutlak hapisle cezalandırılır mı yoksa bunun para cezasına çevrilmesi mümkün mü?

İlgili,hakkında pek bilgi sahibi olmadığım yani koşullarını bilmediğim UZLAŞMA müessesinden faydalanabilir mi?

İlginiz ve yardımınız için teşekkür ediyorum.
Old 04-09-2006, 14:53   #2
hırs

 
Varsayılan

ÖN ÖDEME YOLUNA BAŞVURABİLİRSİNİZ ANCAK MÜVEKKİLİNİZ BUNU YAPMAK İSTEMİYORSA DAHA ÖNCEDEN SABIKASIOLMAMASI DA ETKİLİ AMA ZATEN TEŞEKKÜL YA DA TOPLU KAÇAKÇILIK SÖZ KONUSU OLMADIĞINDAN ÇOK YÜKLÜ BİR PARA CEZASI ALACAKTIR.BUNUN ÜZERİNE SAVUNMA HAZILAYABİLİR VE BU KONUDA ÇOK İYİ KAÇAKÇILIKLA İLGİLİ KAİTAPLARDAN FAYDALANABİLİRSİNİZ.BAŞARILAR
Old 04-09-2006, 22:09   #3
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Kamu davası açıldığına göre ön ödeme treni kaçmış durumda. İddianame de 3-a)2'den mi yoksa 3)c 'den mi ceza isteniyor? Sabıkasız oluşu mükerrir sayılmasını önleyecektir. Ancak değer fahiş olduğundan bunun pek bir anlamı da yok. Uzlaşma söz konusu olmaz çünkü bu kurum yalnızca şikayete tabi suçlar için söz konusudur. Ortada resen soruşturulan bir kamu davası var. Ceza iki yılın altında kalacak olursa paraya çevrilebilir. Ancak sevk maddelerini bilmek gerekiyor.
Old 05-09-2006, 13:11   #4
medenikal

 
Varsayılan

K. 1993/5462
T. 21.10.1993
ÖZET : Hakkında dava açılmayan (C.D.)'nin, Almanya'dan getirip geçici olarak
yurda soktuğu BMW marka otoyu millileştirmek maksadıyla sanığın kendisine ait
hurda oto yakılıp bu aracın motor ve şasi numaralarının gelen araca vurulması
için kendi aracını Celil'e teslim ettiği ve aracın yakılmasından sonra gelen
araç yakılmışcasına evrak düzenlettirdikleri ve bu eylemi maddi ve manevi
dayanışma içinde gerçekleştirdikleri anlaşıldığından, oluşan suç toplu
kaçakçılık suçudur ve aracın değeri 30 milyon liradan fazla olduğundan davaya
bakma görevi Ağır Ceza Mahkemesine aittir.
(1918 s. Kaçakçılık K. m. 27, 55)
1918 sayılı Kanuna muhalefetten sanık Nüfel hakkında yapılan duruşma sonunda;
hükümlülüğüne ve zoralıma dair, (Bakırköy Birinci Sulh Ceza Mahkemesi)nden
verilen 9.11.1992 tarihli hükmün Yargıtay'ca incelenmesi Hazine ve sanık
vekili tarafından süresinde istenilerek; dava evrakı Cumhuriyet
Başsavcılığı'nın bozma isteyen 6.9.1993 tarihli tebliğnamesiyle Daireye
verilmekle, dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Sanık vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının REDDİNE.
Müdahil vekilinin temyizine gelince:
Sair temyiz itirazları yerinde değilse de;
Hakkında dava açılmayan (C.D.)'nin Almanya'dan getirip geçici olarak yurda
soktuğu BMW marka otoyu millileştirmek maksadıyla sanığın kendisine ait hurda
oto yakılıp bu aracın motor ve şasi numaralarının gelen araca vurulması için
kendi aracını Celil'e teslim ettiği ve aracın yakılmasından sonra sanki gelen
araç yanmışcasına evrak düzenlettirdikleri ve bu suretle Celil ile sanığın
yabancı menşeli otonun millileştirilmesini maddi ve manevi dayanışma içinde
gerçekleştirdikleri cihetle eylemin 1918 sayılı Kanunun 27. maddesi şumulüne
giren toplu kaçakçılık suçunu oluşturduğu ve aracın tesbit edilen değeri 30
milyon liradan fazla olduğuna göre, anılan Yasanın 55. maddesi uyarınca
davaya bakmanın Ağır Ceza Mahkemesinin görevinde olduğu dikkate alınmaksızın
görevsizlik kararı yerine duruşmaya devamla yazılı şekilde hüküm tesisi,
Yasaya aykırı müdahil vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde
görüldüğünden hükmün istem gibi (BOZULMASINA), 21.10.1993 günü oybirliğiyle
karar verildi.

Kaçakçılık fiilleri
Madde 3 - Aşağıda yazılı fiilleri işlemek kaçakçılıktır:
a) 1- Herhangi bir eşyayı belirlenen gümrük kapılarından geçirmeksizin Türkiye'ye ithal veya buna teşebbüs etmek.
2- Herhangi bir eşyayı gümrük işlemine tâbi tutmaksızın Türkiye'ye ithal veya buna teşebbüs etmek.
3- Transit rejimi çerçevesinde taşınan serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı, rejim hükümlerine aykırı olarak gümrük bölgesinde bırakmak veya buna teşebbüs etmek.
4- Yukarıdaki alt bentlerde belirtilen eşyayı bilerek; taşımak, satmak, satın almak, saklamak, satışa arz etmek ya da alınıp satılmasına aracılık etmek.
b) Kanunlara veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası andlaşma veya sözleşmelere göre ithali veya ihracı yasak olan herhangi bir eşyayı ithal veya ihraç etmek veya bunlara teşebbüs etmek, ithali yasak eşyayı bulundurmak, satmak, satın almak, saklamak, satışa arz etmek, alınıp satılmasına aracılık etmek veya bilerek taşımak.
c) Gerçeğe aykırı belge ile gümrük idaresini yanıltarak, vergilerini hiç ödememek veya eksik ödemek, vergileri ödenmeksizin ödenmiş veya işlemleri yaptırılmış gibi göstermek, vergiye tâbi olduğu halde muafiyete tâbiymiş gibi göstermek suretiyle eşya ithal veya ithale teşebbüs etmek.
d) 1- İthali; lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tâbi olan eşyayı gerçeğe aykırı her türlü beyanname ve belge ile gümrük idaresini yanıltarak işlemini yaptırmak suretiyle ithal etmek veya bunlara teşebbüs etmek.
2- İthali, insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı, çevrenin korunması, tüketicinin doğru bilgilendirilmesi ve ticarî kalite yönlerinden standardizasyon kontrolüne tâbi olan eşyayı, standarda uygun olmadığı halde gerçeğe aykırı her türlü beyanname ve belge ile gümrük idaresini yanıltarak standarda uygun ya da standart dışı göstermek suretiyle ithal etmek.
e) Özel kanunları gereğince belirli işler için vergiden tamamen veya kısmen muaf olarak ithal olunan eşyayı ithal amacı dışında kullanmak veya satmak veya bilerek satın almak.
Sayfa 2


8543

f) Herhangi bir işlem veya amaç için belli şartlarla Türkiye'ye geçici olarak ithal olunan eşyayı her türlü beyanname veya belge düzenlemek suretiyle gümrük bölgesinden çıkarmadığı halde çıkarmış gibi göstermek, belirtilen şekilde geçici olarak ithal olunan eşyayı satmak veya bilerek satın almak.
g) Gümrük kontrolü altında işleme rejimi çerçevesinde ithal edilen veya bunun kullanılması sonucu elde olunan eşyayı gerçeğe aykırı her türlü beyanname veya belge düzenlemek suretiyle serbest dolaşıma sokmak veya buna teşebbüs etmek.
h) Antrepo veya geçici depolama yerlerindeki eşyayı gümrük idaresinin izni olmadan kısmen veya tamamen çıkarmak veya değiştirmek.
ı) 1- İhraç eşyasının yapılan beyan ve eki belgelere göre miktarı veya cinsinde yüzde ondan fazla farklılık çıkması.
2- İhraç eşyası için gerçeğe aykırı belge ibrazı suretiyle ihracat vergilerini ödememek veya eksik ödemek veya Devletçe uygulanan teşvik veya sübvansiyonlardan veya parasal iadelerden yararlanmak şeklinde haksız menfaat temin etmek.
3- İhracı lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tâbi olan eşyayı, belirlenen kayıt ve koşullara uymaksızın veya gerçeğe aykırı her türlü beyanname ve belge ibrazı ile gümrüğü yanıltarak işlemini yaptırmak suretiyle ihraç etmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ceza Hükümleri
Genel ceza hükümleri
Madde 4 - Bu Kanunun;
a) 3 üncü maddesinin (a) bendinin;
1- (1) numaralı alt bendinde belirtilen fiili işleyenler hakkında eşyanın gümrüklenmiş değerinin üç katından az altı katından fazla olmamak üzere ağır para cezasına, eşyanın değeri fahişse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına ve eşyanın gümrüklenmiş değerinin üç katından az, altı katından fazla olmamak üzere ağır para cezasına hükmolunur.
2- (2), (3) ve (4) numaralı alt bentlerinde belirtilen fiilleri işleyenler hakkında eşyanın gümrüklenmiş değerinin üç katından az, altı katından fazla olmamak üzere ağır para cezasına hükmolunur.
b) 3 üncü maddesinin (b) bendindeki fiillerin işlenmesi halinde giriş eşyasında CIF kıymetinin, çıkış eşyasında FOB kıymetinin beş katından az, on katından fazla olmamak üzere ağır para cezasına ve fail hakkında iki seneden altı seneye kadar ağır hapis cezasına hükmolunur.
c) 3 üncü maddesinin (c) bendindeki fiillerin işlenmesi halinde hiç alınmamış ya da eksik alınmış vergilerin on katından az, yirmi katından fazla olmamak üzere ağır para cezasına hükmolunur.
d) 3 üncü maddesinin (d) bendinin (1) numaralı alt bendindeki fiilleri işleyenler eşyanın gümrüklenmiş değerinin üç katından az, altı katından fazla olmamak üzere ağır para cezasına, (2) numaralı alt bendinde belirlenen fiilleri işleyenler eşyanın gümrüklenmiş değerinin on katından az, yirmi katından fazla olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılır.
e) 3 üncü maddesinin (e) bendindeki fiillerin işlenmesi halinde hiç alınmamış veya eksik alınmış vergilerin yasal faizi ile birlikte yedi katından az, ondört katından fazla olmamak üzere ağır para cezasına hükmolunur.
Sayfa 3


8544
f) 3 üncü maddesinin (f) bendindeki fiillerin işlenmesi halinde eşyanın gümrüklenmiş değerinin üç katından az, altı katından fazla olmamak üzere ağır para cezasına hükmolunur.
g) 3 üncü maddesinin (g) bendindeki fiillerin işlenmesi halinde eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katından az, dört katından fazla olmamak üzere ağır para cezasına hükmolunur.
h) 3 üncü maddesinin (h) bendinde belirtilen fiillerin işlenmesi halinde gümrüklenmiş değerinin iki katından az, dört katından fazla olmamak üzere ağır para cezasına hükmolunur. Antrepo veya geçici depolama yerlerinden gümrüğün izni olmaksızın çıkarılan eşyanın ithali lisansa, şarta veya izne, kısıntıya, standardizasyon kontrolüne veyahut belli kuruluşların vereceği uygunluk ve yeterlilik belgesine tâbi olması halinde bu maddenin (d) bendi hükümleri uygulanır.
ı) 3 üncü maddesinin (ı) bendinin;
1- (1) numaralı alt bendinde belirtilen fiillerin işlenmesi halinde miktarı veya cinsi farklı çıkan eşyanın beyan edilen FOB kıymetinin üçte biri oranında para cezası verilir.
2- (2) numaralı alt bendinde belirtilen fiilleri işleyenler hakkında, eşyanın beyan edilen FOB kıymetinin beş katından az, on katından fazla olmamak üzere ağır para cezasına hükmolunur.
3- (3) numaralı alt bendinde belirtilen fiilleri işleyenler hakkında, beyan edilen FOB kıymetinin üçte birinden az, üçte ikisinden fazla olmamak üzere ağır para cezasına hükmolunur.
3 üncü maddenin (ı) bendinde sayılan suçların aracılı ihracat suretiyle işlenmesi halinde, bu fiillere ilişkin müeyyideler imalatçı veya tedarikçi ihracatçılar hakkında uygulanır. Ayrıca bu konudaki nezaret görevini yerine getirmeyen ihracatçılara asıl faile hükmolunacak cezanın yüzde onu oranında ağır para cezası uygulanır.
Bu Kanunda öngörülen suçların işlendiği tarihte, suça konu eşyanın girişte gümrüklenmiş değeri, çıkışta FOB değeri pek fahişse fiile ilişkin olan ceza yarısına kadar artırılır, hafif ise yarısına, pek hafif ise üçte birine kadar indirilir. Eğer fail bu Kanunda yazılı suçlardan mükerrir ise cezası indirilmez.
3 üncü maddenin (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan suçlara konu eşyanın ayrıca zoralımına da hükmolunur. Bu Kanunda zoralımı öngörülen eşyanın zoralımının yapılamaması halinde ayrıca eşyanın gümrüklenmiş değeri kadar daha para cezasına hükmedilir.
Bu Kanunun ceza hükümlerinin uygulanmasında serbest bölgeler ve özel mevzuatı gereği bu nitelikte kabul edilen yerler yurt dışı sayılır.
Teşekkül halinde ve toplu kaçakçılık
Madde 5 - Bu Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla teşekkül oluşturanlar veya teşekkülü yönetenler hakkında iki yıldan altı yıla kadar ağır hapis cezasına hükmolunur.
Bu Kanunun suç saydığı fiillerin teşekkül halinde işlenmesi durumunda birinci fıkrada belirtilen cezaya ilaveten ilgili maddelerdeki cezalar bir kat artırılarak uygulanır.
Sayfa 4


8545

Bu Kanunun suç saydığı fiillerin iki veya daha fazla kişi tarafından teşekkül oluşturmaksızın toplu olarak işlenmesi durumunda ilgili maddelerdeki cezalar yarısı kadar artırılarak uygulanır
Old 06-09-2006, 11:51   #5
Avukat Kamer Akgül

 
Varsayılan Teşekkür

Tüm arkadaşlara kıymetli yardımları için çok teşekkür ediyorum.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Pozitif Yaşam Derneği ve 1 Aralık Aids ' le Mücadele Günü Merhaba Hasta Hakları Çalışma Grubu 0 30-11-2006 23:23
Suç Ve Ceza (af Yasası) Mert Hukuk Soruları Arşivi 1 25-04-2002 21:00
İnternet Yasası (!) utku Hukuk Sohbetleri 1 11-04-2002 16:40
Af Yasası hasan Hukuk Soruları Arşivi 2 18-02-2002 00:23
Örgütlü Suçlarla Mücadele Alanında Uluslararası Ve Ulusal Çabalar Admin Hukuk Haberleri 0 13-02-2002 00:10


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03283691 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.