Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Hukuki El Atma Husumet ve Uzlaşma Sorunu

Yanıt
Old 10-07-2019, 16:09   #1
Av.Egemen A.

 
Mesaj Hukuki El Atma Husumet ve Uzlaşma Sorunu

Merhabalar meslektaşlarım,

Bildiğiniz üzere AYM hukuki el atma müessesini düzenleyen Kamulaştırma Kanunu Ek 1. maddenin bir kısmı ile Geçici Madde 11'i iptal etti.

İptalden önce Kanun metni:

"EK MADDE 1 - Uygulama imar planlarında umumi hizmetlere ve resmi kurumlara ayrılmak suretiyle mülkiyet hakkının özüne dokunacak şekilde tasarrufu hukuken kısıtlanan taşınmazlar hakkında, uygulama imar planlarının yürürlüğe girmesinden itibaren beş yıllık süre içerisinde imar programları veya imar uygulamaları yapılır ve bütçe imkanları dahilinde bu taşınmazlar ilgili idarelerce kamulaştırılır veya her halde mülkiyet hakkını kullanmasına engel teşkil edecek kısıtlılığı kaldıracak şekilde imar planı değişikliği yapılır/yaptırılır. Bu süre içerisinde belirtilen işlemlerin yapılmaması halinde taşınmazların malikleri tarafından, bu Kanunun geçici 6 ncı maddesindeki uzlaşma sürecini ve 3194 sayılı İmar Kanununda öngörülen idari başvuru ve işlemleri tamamlandıktan sonra taşınmazın kamulaştırmasından sorumlu idare aleyhine idari yargıda dava açılabilir.

Birinci fıkra uyarınca dava açılması halinde taşınmazın ya da üzerinde tesis edilen irtifak hakkının dava tarihindeki değeri, mahkemece; bu Kanunun 15 inci maddesine göre bilirkişi incelemesi yapılarak, taşınmazın hukuken tasarrufunun kısıtlandığı veya fiilen el konulduğu tarihteki nitelikleri esas alınmak suretiyle tespit edilir ve taşınmazın veya hakkın idare adına tesciline veya terkinine hükmedilir.

Bu madde kapsamında kalan taşınmazlar hakkında açılacak dava ve takiplerde, bu Kanunun geçici 6 ncı maddesinin üçüncü, yedinci, sekizinci ve on birinci fıkra hükümleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılan ancak henüz karara bağlanmayan veya kararı kesinleşmeyen davalara bu madde hükümleri, kesinleşen ancak henüz ödemesi yapılmayan kararlar hakkında ise geçici 6 ncı maddenin üçüncü, sekizinci ve on birinci fıkra hükümleri uygulanır.

Bu Kanunun geçici 6 ncı maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca ayrılması gereken yüzde iki oranındaki ödenekler, yüzde dört olarak ayrılır. İlave olarak ayrılan yüzde iki oranındaki ödenekler, münhasıran bu ek madde ile geçici 11 inci ve geçici 12 nci maddeler kapsamında yapılacak ödemelerde kullanılır. Yapılacak ödemelerin toplam tutarının ilave olarak ayrılan ödeneğin toplamını aşması halinde, ödemeler, en fazla on yılda ve geçici 6 ncı maddenin sekizinci fıkrası hükmüne göre yapılır."


İptalden sonra Kanun metni:

"Uygulama imar planlarında umumi hizmetlere ve resmî kurumlara ayrılmak suretiyle
mülkiyet hakkının özüne dokunacak şekilde tasarrufu hukuken kısıtlanan taşınmazlar hakkında,
uygulama imar planlarının yürürlüğe girmesinden itibaren beş yıllık süre içerisinde imar programları veya imar uygulamaları yapılır ve bütçe imkânları dâhilinde bu taşınmazlar ilgili idarelerce
kamulaştırılır veya her hâlde mülkiyet hakkını kullanmasına engel teşkil edecek kısıtlılığı kaldıracak şekilde imar planı değişikliği yapılır/yaptırılır."


Böylelikle hukuki el atma davalarındaki getirilen düzenlemeyi 2021 yılına kadar ertelemeye ilişkin hüküm kalktı (Geçici Madde 11) ancak Kanun'da bir boşluk oluştu.

AYM'nin bu kararınından sonra hukuki el atmaya ilişkin idare mahkemesinde dava açan oldu mu? Açılan davada uzlaşma şartı aranıyor mu? Hukuki el atma sebebiyle taşınmaz malın bedelini tahsil+tescile karar veriliyor mu?

1000'lik eğitim planında "Temel Eğitim Okulu" olarak gözüken taşınmaz için 1000'lik planı yapan Belediye'ye mi yoksa kanaatimce kamulaştırma yapmakla yükümlü olan MEB'e mi husumet yönetilmeli? Böyle bir dava açılırsa idare mahkemesi re'sen husumet düzeltiyor mu?

AYM iptali sonrasında konu ile ilgili güncel yargı kararı ve kaynak bulamadım. Bu sebeple görüş ve tecrübeleriniz için şimdiden teşekkür ederim.
Old 13-07-2019, 09:36   #2
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Katkı

Merhaba sayın meslektaşım,

2577 s. İdari Yargılama Usulü K.

1.Husumet (m.14-1-f)

2.Gerçek hasma tebligat (m.15/c) „davanın hasım gösterilmeden veya yanlış hasım gösterilerek açılması halinde, dava dilekçesinin tespit edilecek gerçek hasma tebliğine,

3.Danıştay
„2577 Sayılı Kanun'un 2. maddesinde, idari dava türleri; iptal, tam yargı ve kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar olarak sayılmış; 14. maddesinde, dava dilekçelerinin ilk inceleme sırasında "idari merci tecavüzü" ve "husumet" yönlerinden de inceleneceği ve bu hususların ilk incelemeden sonra tespit edilmesi halinde de davanın her safhasında 15. madde hükmünün uygulanacağı, 15. maddesinin ( 1-c ) bendinde ise davanın yanlış hasım gösterilerek açılması halinde dava dilekçesinin mahkemece tespit edilecek gerçek hasma tebliğine karar verileceği kurala bağlanmıştır.
Aktarılan bu yasa hükümlerinin, 2577 Sayılı Yasada öngörülen idari dava türlerinin tümü bakımından geçerli olduğu, başka bir anlatımla sadece iptal davalarında uygulanacak usul kuralları olmadığı kuşkusuzdur.
Bu itibarla, tam yargı davalarında hasım düzeltilerek dava dilekçesinin mahkemece tespit edilecek gerçek hasma tebliğ edilmesinin önünde yasal bir engel bulunmamaktadır.“
Danıştay 8.Daire E. 2012/7070, K. 2018/2187,T. 18.4.2018
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/8d-2012-7070.htm

Benden bu kadar... Gerisi sizden...

Saygılar
Old 02-09-2019, 15:38   #3
avtgc

 
Varsayılan Hukuki El Atmada Görev

MErhabalar,

Bildiğiniz üzere Anayasa Mahkemesinin 05.04.2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 20.12.2018 tarihli 2016/181- 2018/111 sayılı kararı gereğince 6745 sayılı yasanın 33. maddesi ile 2942 sayılı kamulaştırma kanuna eklenen ek 1. maddesinin ikinci cümlesi olan " Bu süre içersinde belirtilen işlemlerin yapılmaması halinde taşınmazların malikleri tarafından, bu kanunun geçici 6. maddesi maddesindeki uzlaşma sürecini 3194 sayılı imar kanunda öngörülen idari başvuru ve işlemleri tamamalandıktan sonra taşınmazın kamulaştırılmasından sorumlu İDARE ALEYHİNE İDARİ YARGIDA DAVA AÇILABİLİR" hükmü İPTAL EDİLMİŞTİR.

İlaveten Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 18.04.2019 tarih ve 2017/26856 E. ve 2019/7846 K. sayılı kararı ile imar planlarındaki kısıtlamalardan kaynaklanan hukuki el atmalardan kaynaklı tazminat davalardan taşınmazın aynına ilişkin olması nedeniyle ADLİ YARGININ GÖREVLİ OLDUĞU yönde hüküm tesis etmiştir.

sormak istediğim Anayasa Mahkemesinin iptal kararı ve akabinde yargıtay kararları sonrasında dahi görevle ilgili adli yargı idari tartışması devam etmekte olup, yakın zamanda hukuki el atma sonuca tazminat davası açan meslektaşım bu sorunla karşılaştı mı nasıl bir yol izlediniz.
Şimdiden teşekkürler
Old 26-11-2020, 15:58   #4
sağlam25

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan avtgc
MErhabalar,

Bildiğiniz üzere Anayasa Mahkemesinin 05.04.2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 20.12.2018 tarihli 2016/181- 2018/111 sayılı kararı gereğince 6745 sayılı yasanın 33. maddesi ile 2942 sayılı kamulaştırma kanuna eklenen ek 1. maddesinin ikinci cümlesi olan " Bu süre içersinde belirtilen işlemlerin yapılmaması halinde taşınmazların malikleri tarafından, bu kanunun geçici 6. maddesi maddesindeki uzlaşma sürecini 3194 sayılı imar kanunda öngörülen idari başvuru ve işlemleri tamamalandıktan sonra taşınmazın kamulaştırılmasından sorumlu İDARE ALEYHİNE İDARİ YARGIDA DAVA AÇILABİLİR" hükmü İPTAL EDİLMİŞTİR.

İlaveten Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 18.04.2019 tarih ve 2017/26856 E. ve 2019/7846 K. sayılı kararı ile imar planlarındaki kısıtlamalardan kaynaklanan hukuki el atmalardan kaynaklı tazminat davalardan taşınmazın aynına ilişkin olması nedeniyle ADLİ YARGININ GÖREVLİ OLDUĞU yönde hüküm tesis etmiştir.

sormak istediğim Anayasa Mahkemesinin iptal kararı ve akabinde yargıtay kararları sonrasında dahi görevle ilgili adli yargı idari tartışması devam etmekte olup, yakın zamanda hukuki el atma sonuca tazminat davası açan meslektaşım bu sorunla karşılaştı mı nasıl bir yol izlediniz.
Şimdiden teşekkürler

Meslektaşım ne yaptınız,davanızı açtınız mı,açtıysanız hangi mahkemede açtınız?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İmar Planı- Hukuki El Atma-Uzlaşma- Tazminat- Tam Yargı- izmirer Meslektaşların Soruları 2 24-02-2019 14:26
Kamulaştirmasiz El Atma Davalarinda(fiili El Atma) Husumet Sorunu avukat hewi Meslektaşların Soruları 1 02-07-2018 20:39
Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Uzlaşma Sorunu av__emrah Meslektaşların Soruları 1 16-03-2016 20:03
Hukuki el atma davalarında husumet İzzet Buzkan Meslektaşların Soruları 14 20-03-2013 18:46


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03966308 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.