Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

tacir şirketin garanti belgesinden faydalanması.

Yanıt
Old 22-01-2008, 18:01   #1
Themis99

 
Varsayılan tacir şirketin garanti belgesinden faydalanması.

Alıntı:
avukat2007
Alıntı:
İkinci olarak yukarıda da değindiğim gibi aslında tacirler arası satışlarda tacir alıcı da garanti belgesinden faydalanır mı?

www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=13175 -

Tüketicinin Korunması Hakkında ki Kanunun 13 maddesinde ''sanayi malları'' yönünden garanti belgesi düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir. Buna göre Bakanlıkça belirlenmiş ve yönetmelik ekinde duyurulmuş olan sanayi malları yönünden garanti belgesi verilmesi zorunludur. Garanti süresi iki yıldır.

Tacir tüzel kişinin satın almış olduğu bir cep telefonu sık arızalandığı için kullanılamasa,yada servise teslim ediliği halde 30 iş günü içinde arıza giderilememiş olsa,alıcı tacir yalnızca bu hükme ve yönetmeliğe dayalı olarak,burada belirtilen hakları kullanabilir, para iadesi isteyebilir mi ?

Alıntı:
avukat2007[
QUOTE]
Arkadaşlar, bir kaç hakime danıştım. Genel görüş en azından ihbarın ispatı bakımından yazılı olması gerektiği ve ayıp ihbarının hakim tarafından resen gözönünde bulundurulması gereken dava şartlarından olduğu yönünde.
Benim olayımda ise, alıcı tacir satıcı tacire ürünü tamir edilsin die zaten teslim etmiş ve alıcı tacir ihbar süresinde yapılmamış olsa dahi ürünü tamir amaçlı alarak zımnen ayıbı kabul etmiş oluyormuşNeticeyi paylaşmak istedim. İyi çalışmalar.
[/quote]
Alıntı:

BK madde 207 '' Satıcı daha uzun müddet için kefalet etmemiş ise , satılanı ayıba karşı tekeffülden mütevellit her türlü dava , satılandaki ayıp daha sonra meydana çıksa bile alıcıya teslim vukuundan itibaren bir sene geçmekle sakıt olur. ''

Ben bu hükmün amir nitelikte oluğunu sanayi malları yönünden tacir tüzel kişiler hakkında da uygulanabileceğini düşünmekteyim.
Doğrumudur. ?
Herkese iyi çalışmalar .
Old 29-01-2008, 20:09   #2
hukukun-üstünlüğü

 
Varsayılan

Tüketicinin korunması hakkındaki kanunda tüketicinin tanımı bellidir.Ve tüketiciyi belirleyen en belirgin özellik ticari ve ya mesleki amaç dışında bir mal veya hizmeti elde etme iradesidir.Ve tüketici kanununda ki açık hükümde bu kanunun taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu ivazlı hukuki muamelelere uygulanacağı yönündedir.

Tacir tüzel kişi ise tüketici olarak kabul edilmemektedir.Kabul edilmeme nedeni:Hukukta tüzel kişilerin belirli bir amaca özgülendiği ve ancak bu amaç doğrultusunda hereket edeceğidir.Tacir tüzel kişinin özgülendiği amaç ticari nitelikteki her tür iş ve eylemleri yapabilmektir.Yani tacir tüzel kişi hukuka göre 'ticari' amaçla işlem yapar.

Ve amaç ticari olunca doğal olarak tüketici olamamaktasınız.Bu hukuken mümkün değildir.Tüketici olamayacağı için tacir tüzel kişiye,tüketicinin korunması hakkındaki kanunda tüketiciyi koruma amaçlı hükümler uygulunamaz.

Unutmadan belirteyim Yargıtay da bu fikirdedir.

saygılar...
Old 09-11-2008, 18:19   #3
locksmith

 
Varsayılan

Tacir kişinin satın almış olduğu bir araç tamir için servise teslim ediliği halde 30 iş günü içinde teslim edilemeyip daha uzun bir süre sonra onarılarak teslim edilmiş olsa,alıcı tacir yönetmeliğe dayalı olarak,geç teslimden dolayı tazminat davası açabilir mi? tüketiciler için geçerli 30 iş günlük azami tamir süresi ve 15 günlük benzer araç tahsisi düzenlemeleri, ticari satışlarda uygulanır mı? şimdiden teşekkür ediyorum.
Old 09-11-2008, 18:25   #4
Themis99

 
Varsayılan

sayın locksmith,
bu konuda borçlar kanunu hükümleri ile birlikte bir değerlendirme yapılmalıdır.
iş emrinde yada garanti belgesinde yada sözleşmede 30 iş günü içinde teslim edileceği yönünde açık bir hüküm yer almışsa, yada direk tüketicinin korunması hakkında ki kanun hükümlerinin uygulanacağı belirtilmek sureti ile satıcı taraf bunu kabul etmişse, aracın bedelini talep etmeniz mümkündür. yalnız dava genel mahkemelerde açılacaktır.
Benim bu yönde açmış olduğum bir dava kabulle sonuçlanmıştır. Çalışmalarınızda kolaylıklar.
Old 10-11-2008, 11:04   #5
locksmith

 
Varsayılan

sayın themis99 cevabınız için öncelikle teşekkür ediyorum.alıcı tacir olduğu için 4077 sayılı yasadan faydalanamamaktadır.garanti belgesinin ;ticari garanti şartlarında ise onarım için belli bir süre ön görülmemiştir.Dolayısıyla satıcının kabulü mevcut olmadığından tüketicinin korunması hakkında kanun hükümlerini uygulama olnağı da mevcut görünmüyor. ayrıca talebimiz araç bedeli değil geç teslim nedeniyle uğranılan maddi kayıp yani tazminat talebi.bu bilgiler ışığında davayı kazanma ihtimalimiz sizce mümkün müdür?
Old 10-11-2008, 18:20   #6
Themis99

 
Varsayılan

sayın locsmith,
Tüketicinin korunması hakkındaki kanun hükümleri amir niteliktedir.
Tüketicinin korunması hakkında ki kanunun 13.maddesi

Alıntı:
İmalatçı veya ithalatçılar ithal ettikleri veya ürettikleri sanayi malları için Bakanlıkça onaylı garanti belgesi düzenlemek zorundadır. Mala ilişkin faturanın tarih ve sayısını içeren garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu satıcı, bayi veya acenteye aittir. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve asgari iki yıldır. Ancak, özelliği nedeniyle bazı malların garanti şartları, Bakanlıkça başka bir ölçü birimi ile belirlenebilir.

Satıcı; garanti belgesi kapsamındaki malların, garanti süresi içerisinde arızalanması halinde malı işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamir ile yükümlüdür.

Tüketici onarım hakkını kullanmışsa, garanti süresi içerisinde sık arızalanması nedeniyle maldan yararlanamamanın süreklilik arz etmesi veya tamiri için gereken azami sürenin aşılması veya tamirinin mümkün bulunmadığının anlaşılması hallerinde, 4 üncü maddede yer alan diğer seçimlik haklarını kullanabilir. Satıcı bu talebi reddedemez. Tüketicinin bu talebinin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, bayi, acente, imalatçı-üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar, iki ve üçüncü fıkra hükümleri kapsamı dışındadır.

Bakanlık, hangi sanayi mallarının garanti belgesi ile satılmak zorunda bulunduğunu ve bu malların arızalarının tamiri için gereken azami süreleri Türk Standartları Enstitüsünün görüşünü alarak tespit ve ilânla görevlidir.
14.maddesi

Alıntı:
Yurt içinde üretilen veya ithal edilen sanayi mallarının tanıtım, kullanım, bakım ve basit onarımına ilişkin Türkçe kılavuzla ve gerektiğinde uluslararası sembol ve işaretleri kapsayan etiketle satılması zorunludur.

Bakanlık, sanayi mallarından hangilerinin tanıtma ve kullanım kılavuzu ve etiket ile satılmak zorunda bulunduğunu ve bunlarda bulunması gereken asgari unsurları Türk Standartları Enstitüsünün görüşünü alarak tespit ve ilânla görevlidir.15.maddesi

Alıntı:
İmalatçı veya ithalatçılar, sattıkları, ürettikleri veya ithal ettikleri sanayi malları için o malın Bakanlıkça tespit ve ilân edilen kullanım ömrü süresince, yeterli teknik personel ve yedek parça stoku bulundurmak suretiyle bakım ve onarım hizmetlerini sunmak zorundadırlar.

İmalatçı veya ithalatçıların bulundurmaları gereken yedek parça stok miktarı Bakanlıkça belirlenir.

İthalatçının herhangi bir şekilde ticari faaliyetinin sona ermesi halinde, kullanım ömrü süresince bakım ve onarım hizmetlerini, o malın yeni ithalatçısı sunmak zorundadır.

Bakanlık, hangi mallar için servis istasyonları kurulmasının zorunlu olduğu ile servis istasyonlarının kuruluş ve işleyişine dair usul ve esasları Türk Standartları Enstitüsünün görüşünü alarak tespit ve ilânla görevlidir.

Garanti belgesiyle satılmak zorunda olan bir sanayi malının garanti süresi sonrasında arızalanması durumunda, o malın Bakanlıkça belirlenen azami tamir süresi içerisinde onarımı zorunludur.
demektedir.

Bu hükümlere dayanılarak çıkarılan Garanti belgesi uygulama esasları hakkında ki yönetmelik ile sanayi mallarının satış sonrası hizmetleri hakkında ki yönetmeliğin eki listede araçlar garanti belgesi ile satılmak zorunda olan sanayi malları arasında sayılmıştır.
Benim aldığım davaların bir çoğunda gördüğüm kadari ile kullanma kılavuzunun arka yada ön sayfasın da garanti belgesi (genel de iki yıl yada yüzbin km'ye kadar ibaresi yer almakta ve tamirin azami 30 iş günü olacağı belirtilmektedir) yer almaktadır.

Borçlar Kanunun 187 maddesi
Alıntı:
Ticari muamelelerde teslim için bir zaman tayin edilmiş olupta bayi temerrüt ederse müşterinin teslim talebinden vaz geçerek ademi ifa sebebi ile zarar ve ziyan isteyeceğini kabule cevaz vardır.

Müşteri teslimini istemek niyetinde ise muayyen müddetin inkızasında bayii bundan haberdar etmesi lazımdır.

207 maddesi

Alıntı:
Bayi daha uzun müddet için kefalet etmemiş ise, mebii ayıba karşı tekeffülden mütevellit her türlü dava, mebideki ayıp daha sonra meydana çıksa bile müşteriye teslim vukuundan itibaren bir sene geçmekle sakıt olur.

Fakat müşterinin, bayi tarafından aleyhine ikame edilen davaya karşı mebiin tesliminden itibaren bir sene geçmeksizin ihbar ettiği ayıptan dolayı defi hakkı sene geçmekle sakıt olmayıp devam eder.

Bayi müşteriyi iğfal etmiş ise bu bir senelik müruru zamandan istifade edemez.

96 maddesi
Alıntı:
Alacaklı hakkını kısmen veya tamamen istifa edemediği takdirde borçlu kendisine hiç bir kusurun isnat edilemiyeceğini ispat etmedikçe bundan mütevellit zararı tazmine mecburdur.


Madde 97
Alıntı:
Bir şeyin yapılmasına müteallik borç borçlu tarafından ifa edilmediği takdirde, alacaklı masrafı borçluya ait olmak üzere borcun kendisi tarafından ifasına izin verilmesini talep edebilir. Her türlü zarar ve ziyan davası hakkı mahfuzdur.

Bir şeyin yapılmamasına tallük eyleyen borca muhalif surette hareket eden kimse mücerret muhalefet ile zarar ve ziyan tediyesine mecburdur.

Bundan başka alacaklı taahhüde muhalif olarak yapılan şeyin ref'ini isteyebilir. Alacaklı, masrafları borçluya ait olmak üzere, kendisi tarafından ref'a izin verilmesini de isteyebilir.


Madde 98
Alıntı:
Borçlu, umumiyet itibariyle her kusurdan mesuldur. Bu mesuliyetin vüsati işin hususi mahiyetine göre çok veya az olabilir. Hususiyle iş borçlu için bir faideyi mucip olmadığı surette, mesuliyet daha az şiddetle takdir olunur.

Haksız fiillerden mütevellit mesuliyete müteallik hükümler, kıyasen akde muhalif hareketlerede tatbik olunur.


borçlar kanunu madde 100

Alıntı:
Bir borcun ifasını veya bir borçdan mütevellit bir hakkın kullanılmasını kendisi ile beraber yaşayan şahıslara veya maiyetinde çalışanlara velev kanuna muvafık surette tevdi eden kimse, bunların işlerini icra esnasında ika ettikleri zarardan dolayı diğer tarafa karşı mesuldür.

Bunların fiilinden mütevellit mesuliyeti, evvelce iki taraf arasında yapılan bir mukavele tamamen veya kısmen bertaraf edebilir.

Alacaklı, borçlunun hizmetinde ise veya mesuliyet hükümet tarafından imtiyaz suretiyle verilen bir sanatin icrasından tevellüt ediyorsa; borçlu mukavele ile ancak hafif bir kusurdan mütevellit mesuliyetten kendisini beri kılabilir.
hükümleri gereğince aracın geç tesliminden dolayı uğradığınız zararların telafisini talep edebileceğinizi düşünüyorum.
borçlunun temerrüdüne ilişkin hükümleri de incelemeniz yerinde olacaktır.
daha önce ki cevabımda belirttiğim şekilde bir kabul yoksa; satıcının aracın teslimi konusunda bri tarih zikredip etmediğini de araştırabilirsiniz. Ayrıca arızanın niteliğine göre tamirin makul sürede olup olmadığının değerlendirilmesinin yapılabileceğini düşünüyorum.
Kazanma ihtimali konusunda
çalışmalarınızda tekrar başarılar.
Old 19-11-2008, 21:49   #7
locksmith

 
Varsayılan

Sayin Themİs99 Aydinlatici Bİgİlerİnİz İÇİn Çok TeŞekkÜr Edİyorum.
Old 28-04-2010, 09:33   #8
pia

 
Varsayılan

Merhabalar,

Tüm yazılanları okumama rağmen kafamdakileri netleştirmek adına soruyorum. Tacir, garanti belgesinden faydalanabilir mi? Garanti belgesinden sadece tüketicinin faydalanması gerektiğini düşünüyorum.

Olayımızda, tacir bir otomobil satın almış. Aldıktan 1,5 yıl sonra ayıplı mal olduğu iddiasıyla değiştirilmesini istemiş. Biz her ne kadar, tacirler bakımından uygulanan 6 aylık zamanaşımı süresini kaçırdığını söylediysek de, ilk derece mahkemesi 2 yıllık garanti süresinden faydalanacağını söyleyerek davayı kabul etmiştir.
Bu konuda görüşleriniz nelerdir?
Şimdiden teşekkür ederim.
Old 28-04-2010, 09:51   #9
pia

 
Varsayılan

Son olarak, tacirin garanti belgesinden faydalanamayacağına dair bir yargıtay kararı varsa bunu benimle paylaşabilir misiniz?

Ne kadar minnettar kalacağımı tahmin bile edemezsiniz
Old 26-08-2010, 15:19   #10
Aegeus

 
Varsayılan

Arkadaşlar Selam,

Uygulamada tacirler bakımından garanti belgesi ile ilgili olarak şu kabul söz konusu: Her ne kadar garanti belgesine dair düzenlemler, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a dayalı olarak çıkarılmışsa da, eğer satıcı, aynı zamanda tacir olan alıcıya satıp teslim ettiği araçla birlikte bir garanti belgesi veriyor ise, ki yasal olarak da vermek zorunda, artık bu her iki tacir arasında bir sözleşme hükmündedir ve garanti belgesi içeriğindeki koşullar satıcıyı bağlar. Dolayısıyla sonuç, evet tacirler de garanti belgesinden yararlanabiliyor. Bunun için tüketici olmak şart değil. Hatta konuya ilişkin birebir aynı olmasa da benzer bir kararı aşağıda paylaşmak isterim.

Saygılarımla.

T.C.
YARGITAY
19. HUKUK DAİRESİ
E. 2006/3358
K. 2006/8948
T. 28.9.2006
• AYIPLI ARACIN DEĞİŞTİRİLMESİ ( Ayıplı Mal Satışı veya Hatalı Üretime İlişkin Davalarda İthalatçının Sorumluluğundan Söz Edilemezse de İthalatçı Garanti Belgesini İmzalamakla Sorumluluk Altına Girmiş Olacağı )
• AYIPLI MAL ( Satışı veya Hatalı Üretime İlişkin Davalarda İthalatçının Sorumluluğundan Söz Edilemezse de İthalatçı Garanti Belgesini İmzalamakla Sorumluluk Altına Girmiş Olacağı )
• AYIPTAN DOLAYI SORUMLULUK ( Satılan Miktarı Muayyen Misli Şeylerden İse Alıcı Dilerse Fesih veya Semenin Tenzilinden Hiçbirini Talep Etmeyip Satılanın Ayıptan Ari Misliyle Değiştirilmesini Dava Edebileceği )
• İTHALATÇI FİRMANIN AYIPTAN SORUMLULUĞU ( Garanti Belgesini İmzalamakla Sorumluluk Altına Girmiş Olacağı )
818/m.202,203
ÖZET : Dava, ayıplı aracın aynen değiştirilmesi istemine ilişkindir. Otomobilin garanti belgesinin "Garanti Şartları" bölümünde "malın, teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla 1 yıl içerisinde aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması durumunda ücretsiz olarak değiştirileceği" öngörülmüştür.
Dava konusu otomobildeki arızaların ayıp niteliğinde olduğu dosyadaki belgelerden anlaşılmıştır. Borçlar Kanunu'nun 203/1. maddesi uyarınca; "satılan, miktarı muayyen misli şeylerden ise, alıcı dilerse fesih veya semenin tenzilinden hiçbirini talep etmeyip, satılanın ayıptan ari misliyle değiştirilmesini dava edebilir".
Buna göre davanın reddi doğru değildir.
Öte yandan, kural olarak, ayıplı mal satışı veya hatalı üretime ilişkin davalarda ithalatçının sorumluluğundan söz edilemezse de, ithalatçı garanti belgesini imzalamakla sorumluluk altına girmiş olur.
DAVA : Taraflar arasındaki ayıplı aracın aynen değiştirilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda, ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili, müvekkili şirketin, 15.01.2003 tarihinde ithalatçı firma davalı B... Otomotiv'in bayii davalı K... Oto'dan, BMW marka 330 ci tipi, 2003 model hususi otoyu 75.480 Euro karşılığı satın aldığını, aracın satın alım tarihinden kısa süre içinde aynı arızaları ikiden çok tekrarlayıp, farklı arızaları da dörtten çok ortaya çıkararak, araçtan yararlanmamanın süreklilik kazandığını, bu durumun garanti belgesi şartları gereği aracın ücretsiz, yenisi ile değişimini gerektirdiğini, değişim istemine ilişkin keşide edilen ihtarnameden sonuç alınamadığını belirterek, başkaca talep ve dava hakkı saklı kalmak üzere aracın infaz anındaki yenisi, yeni modeli ile değişimine, aksi halde satış bedelinin alım tarihinden itibaren Libor faizi ile aynen veya ödeme tarihindeki TC Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden TL karşılığının tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalılar vekilleri, husumet, zamanaşımı itirazında bulundukları gibi davanın reddi gerektiğini savunmuşlardır.
Mahkemece, toplanan delillere göre gizli ayıbın belirlenme, ihtar ve dava tarihine göre davalıların zamanaşımı definin yerinde olmadığı, davalılardan B... A.Ş.'nin imalatçı ve satıcı sıfatı bulunmadığından, bu davalı hakkındaki davanın pasif husumet yokluğu nedeniyle reddine, diğer davalı K... Oto A.Ş.'ye yönelik açılmış olan davanın aracın değiştirilmesine hasredilmiş olması, davada BK'nın 202. maddesi uyarınca semen tenzili talep edilmediğinden bu yönde dava açmakta muhtar olmak üzere bu davalı hakkında açılan davanın da reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.
Dava konusu otomobilin garanti süresi içinde 2'si aynı sebeple olmak üzere, muhtelif zamanlarda toplam ( 6 )kez arızalandığı ve bu arızaların ayıp niteliğinde olduğu, iş emirleri, servis belgeleri, bilirkişi raporları ve dosyadaki diğer delillerden anlaşılmıştır. Otomobilin garanti belgesinin "Garanti Şartları" bölümünün ( 5 ). maddesinde "malın, teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla 1 yıl içerisinde aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması durumunda ücretsiz olarak değiştirileceği" öngörülmüştür. Borçlar Kanunu'nun 203/1. maddesi uyarınca; "satılan, miktarı muayyen misli şeylerden ise, alıcı dilerse fesih veya semenin tenzilinden hiçbirini talep etmeyip satılanın ayıptan ari misliyle değiştirilmesini dava edebilir".
Mahkemece bu yönler gözetilmeden yanılgılı gerekçelerle davanın reddinde isabet görülmemiştir.
Öte yandan, kural olarak ayıplı mal satışı ve hatalı üretim hukuksal nedenlerine dayalı olarak açılan davalarda, ayıp ve hatalı üretim hususlarının saptanması durumunda ithalatçının sorumluluğundan söz edilmez ise de, somut olayda ithalatçı firma da garanti belgesini imzalamakla sorumluluk altına girmiş bulunmaktadır. Mahkemece bu yönün gözetilmemiş olması da diğer bir bozma nedenidir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün temyiz eden davacı yararına ( BOZULMASINA ), peşin harcın istek halinde iadesine 28.09.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
serbest avukatın , kamu personeli eşinin sağlık sigortasından faydalanması meryem kalay Meslektaşların Soruları 22 21-05-2010 14:58
Tacir -tüketici hk. bir karar ISIL YILMAZ Tüketicinin Korunması Hukuku Çalışma Grubu 2 25-03-2009 12:48
ticari taksi sahibi tacir midir? muhatap Meslektaşların Soruları 3 18-05-2007 13:58
Avukatın sağlık yardımından eşinin SSK sı nedeniyle faydalanması mümkünmüdür? ares139 Meslektaşların Soruları 7 23-12-2006 18:44
Tüketici Tacir (Yargıtay Kararı) Av.Ceylan Pala Karadağ Tüketicinin Korunması Hukuku Çalışma Grubu 0 14-09-2006 15:11


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04941511 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.