Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Doğmamış alacağa birinci haciz ihbarnamesi

Yanıt
Old 27-06-2013, 16:00   #1
Av.Döndü Şahin

 
Varsayılan Doğmamış alacağa birinci haciz ihbarnamesi

merhaba arkadaşalar mayıs ayında gönderilmiş olan birinci haciz ihbarnamesi temmuzda dogacak olan bir alacagı kapsar mı?birinci haciz ihbarnamesinin kapsamını doğmuş ve dogacak bütün alacaklar şeklinde genişletebilir miyiz?şimdiden teşekkürler.
Old 27-06-2013, 16:14   #2
Av.Döndü Şahin

 
Varsayılan Doğmamış alacağa birinci haciz ihbarnamesi

merhaba arkadaşalar mayıs ayında gönderilmiş olan birinci haciz ihbarnamesi temmuzda dogacak olan bir alacagı kapsar mı?birinci haciz ihbarnamesinin kapsamını doğmuş ve dogacak bütün alacaklar şeklinde genişletebilir miyiz?şimdiden teşekkürler.
Old 27-06-2013, 18:43   #3
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Döndü Şahin
merhaba arkadaşalar mayıs ayında gönderilmiş olan birinci haciz ihbarnamesi temmuzda dogacak olan bir alacagı kapsar mı?birinci haciz ihbarnamesinin kapsamını doğmuş ve dogacak bütün alacaklar şeklinde genişletebilir miyiz?şimdiden teşekkürler.
Birinci haciz ihbarnamesine cevap verildi mi?
Old 27-06-2013, 23:35   #4
manolimato_06

 
Varsayılan

Umarım işinize yarar;
YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2000/16851 K. 2000/17397

Takip borçlusu firma ile davalı T. V.... Bankası arasındaki ilişki, teyitli akreditif ilişkisidir. Bu ilişkide alacağın akreditif bankası olan davalı T. V.... Bankası nezdinde doğması için, lehdar tarafından öncelikle teyit bankasına başvurulmalı, herhangi bir nedenle ödeme yapılmaması halinde akreditif bankasına başvurulmalıdır. Akreditif lehdarı takip borçlusu, doğrudan akreditif bankası olan davalı T. V.... Bankasına başvurmuştur. Bu durumda akreditif bankası nezdinde lehdarın akreditif alacağı henüz doğmamış olduğundan, davalı T. V.... Bankasının birinci haciz ihbarnamesine itirazı yerinde olup, gerçek dışı bir bildirim sözkonusu değildir.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2010/32479 K. 2011/13903

ÖZET : Borçlunun Belediye Başkanlığı ile yapılan toplu konut inşaatı ile ilgili olarak yaptığı arsa bedeli karşılığı kat verilmesi sözleşmesinden doğmuş ve doğacak alacaklarının 89/1 ihbarnamesi gönderilerek haczine karar verilmiştir. Borçlunun henüz doğmamış ve haciz tarihinde borçlu adına tahakkuk edip etmeyeceği bu aşamada bilinmeyen hak ve alacaklarının haczi mümkün değildir.
Old 28-06-2013, 00:19   #5
tiryakim

 
Varsayılan

Doğmamış alacağın haczi iik 78. Maddesi uyarınca ilgili yere haciz müzekkeresi gönderilmesi ile mümkün olacağının kanısındayım...
Old 28-06-2013, 00:21   #6
tiryakim

 
Varsayılan

Doğacak alacağın haczi iik 78. Maddesi uyarınca ilgili yere haciz müzekkeresi gönderilmesi ile mümkün olacağının kanısındayım...
Old 30-06-2013, 22:56   #7
icra20

 
Varsayılan

Borçlu hakkında takibin kesinleşmesinden sonra, alacaklı, İİK.nun 78 ve müteakip maddeleri gereğince borçlunun hak, alacak ve malları üzerine doğrudan haciz konulmasını isteyebileceği gibi, İİK.nun 89. maddesi gereğince borçlunun 3. şahıs nezdindeki hak ve alacağının haczi için anılan madde koşullarında üçüncü şahsa 89/l ve 2. haciz ihbarı tebliği suretiyle de üçüncü şahıs nezdindeki hak ve alacağın haczini de talep edebilir. Her iki hal İİK.nun da farklı maddelerde ve farklı düzenlemeye tabi tutulmuş, sebep ve sonuçları ayrı ayrı belirlenmiştir.
Doğmamış alacak için gönderilen birinci haciz ihbarnamesine verilen cevap ile hukuki sorumluluk kalmamaktadır, ancak müzekkere gönderilmesi halinde üçüncü şahsın sorumluluğu ileride doğabilecek alacağın doğum tarihine kadar devam edecektir.
Old 01-07-2013, 12:54   #8
tiryakim

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY
12.Hukuk Dairesi
Esas: 2012/5507
Karar: 2012/22694
Karar Tarihi: 27.06.2012


ŞİKAYET DAVASI - DOĞACAK ALACAKLARIN BU ŞEKİLDE HACZİ MÜMKÜN OLDUĞU - HACİZ MÜZEKKERESİ İLE BORÇLUNUN DOĞACAK HER TÜRLÜ HAK VE ALACAKLARI ÜZERİNE HACİZ KONULDUĞU - ŞİKAYETİN REDDİ GEREĞİ

ÖZET: Kural olarak ilerde doğacak muhtemel bir hakkın haczi mümkün değildir. Üçüncü şahsa, borçlunun, nezdinde doğmuş ve doğacak hak ve alacaklarının haczi şeklinde haciz ihbarnamesi çıkarılması halinde, üçüncü şahsın sorumluluğu, haciz müzekkeresinin kendisine ulaştığı tarihteki mevcut (fiili) durumla sınırlıdır. Rutin ödemeler (kira alacakları vs.) dışında ileride doğacak, doğması muhtemel bir hakkın bu aşamada üçüncü şahıslara net olarak bilinmesi mümkün olmadığından, haciz ihbarnamesi muhtemel alacaklar açısından sonuç doğurmaz. Borçlunun, üçüncü kişi nezdinde ileride doğması muhtemel alacaklarının haczi ise ancak haciz yazısı ile mümkündür. Alacaklı tarafından şikayetçi bankaya gönderilen haciz müzekkeresi ile borçlunun doğacak her türlü hak ve alacakları üzerine haciz konulduğu görülmüştür. Doğacak alacakların bu şekilde haczi mümkün olduğundan yasaya aykırılık yoktur.

(2004 S. K. m. 78, 89)

Dava ve Karar: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu isle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi M. T. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra ipin gereği görüşülüp düşünüldü:

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Şikayetçinin, ileride doğacak alacaklara haciz konulamayacağını ileri sürerek 12.09.2011 tarihli haciz müzekkeresinin iptalini istediği, mahkemece, şikayetçi bankanın, haciz müzekkeresinin kendisine ulaştığı tarihteki fiili duruma göre borçlunun hesabındaki hakkı haczedebileceği, haciz müzekkeresinin gönderilmesinden sonra borçlunun hesabında doğacak haklar yönünden şikayetçi bankanın hesabı takip yükümlülüğünün bulunmadığı gerekçesi ile şikayetin kabulüne karar verildiği anlaşılmıştır.

Kural olarak ilerde doğacak muhtemel bir hakkın haczi mümkün değildir. İİK'nun 89. maddesi gereğince üçüncü şahsa, borçlunun, nezdinde doğmuş ve doğacak hak ve alacaklarının haczi şeklinde haciz ihbarnamesi çıkarılması halinde, üçüncü şahsın sorumluluğu, haciz müzekkeresinin kendisine ulaştığı tarihteki mevcut (fiili) durumla sınırlıdır. Rutin ödemeler (kira alacakları vs.) dışında ileride doğacak, doğması muhtemel bir hakkın bu aşamada üçüncü şahıslara net olarak bilinmesi mümkün olmadığından, haciz ihbarnamesi muhtemel alacaklar açısından sonuç doğurmaz.

Borçlunun, üçüncü kişi nezdinde ileride doğması muhtemel alacaklarının haczi ise ancak İİK.nun 78. maddesi kapsamında gönderilecek haciz yazısı ile mümkündür.

Somut olayda, alacaklı tarafından şikayetçi bankaya İİK.nun 78. maddesi uyarınca gönderilen haciz müzekkeresi ile borçlunun doğacak her türlü hak ve alacakları üzerine haciz konulduğu görülmüştür. Yukarıda açıkladığı üzere doğacak alacakların bu şekilde haczi mümkün olduğundan yasaya aykırılık yoktur.

O halde mahkemece şikayetin reddi yerine yazılı gerekçe ile kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

Sonuç: Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27.06.2012 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı
Old 01-07-2013, 14:28   #9
Av.Döndü Şahin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Birinci haciz ihbarnamesine cevap verildi mi?
verilen herhangı bır cevap yok.02/05/2013 tarihinde tarafımıza birinci haciz ihbarnamesi gönderiliyor ve 11/02/2013 tarihli ihaleye istınaden 14/05/2013 tarihinde borclunun bızde bır hak edısı doguyor.benım kanaatım mustakbel alacak soz konusu ve bırıncı hacız ıhbarnamesı bu alacagı kapsar.ancak dıkkatımı ceken bır dıger husus bırıncı hacız ıhbarnamesınde dogacak alacaklar ıbaresının yer alamaması.
Old 01-07-2013, 23:41   #10
tiryakim

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Döndü Şahin
verilen herhangı bır cevap yok.02/05/2013 tarihinde tarafımıza birinci haciz ihbarnamesi gönderiliyor ve 11/02/2013 tarihli ihaleye istınaden 14/05/2013 tarihinde borclunun bızde bır hak edısı doguyor.benım kanaatım mustakbel alacak soz konusu ve bırıncı hacız ıhbarnamesı bu alacagı kapsar.ancak dıkkatımı ceken bır dıger husus bırıncı hacız ıhbarnamesınde dogacak alacaklar ıbaresının yer alamaması.

O zaman ikinci haciz İhbarnamesi gönderebilirsiniz...
Old 02-07-2013, 12:13   #11
tiryakim

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
12.Hukuk Dairesi

Esas No: 2012/5507
Karar No: 2012/22694
Karar Tarihi: 27.06.2012

ŞİKAYET DAVASI.
DOĞACAK ALACAKLARIN BU ŞEKİLDE HACZİ MÜMKÜN OLDUĞU .
HACİZ MÜZEKKERESİ İLE BORÇLUNUN DOĞACAK HER TÜRLÜ HAK VE ALACAKLARI ÜZERİNE HACİZ KONULDUĞU .
ŞİKAYETİN REDDİ GEREĞİ.

ÖZET: Kural olarak ilerde doğacak muhtemel bir hakkın haczi mümkün değildir. Üçüncü şahsa, borçlunun, nezdinde doğmuş ve doğacak hak ve alacaklarının haczi şeklinde haciz ihbarnamesi çıkarılması halinde, üçüncü şahsın sorumluluğu, haciz müzekkeresinin kendisine ulaştığı tarihteki mevcut (fiili) durumla sınırlıdır. Rutin ödemeler (kira alacakları vs.) dışında ileride doğacak, doğması muhtemel bir hakkın bu aşamada üçüncü şahıslara net olarak bilinmesi mümkün olmadığından, haciz ihbarnamesi muhtemel alacaklar açısından sonuç doğurmaz.Borçlunun, üçüncü kişi nezdinde ileride doğması muhtemel alacaklarının haczi ise ancak haciz yazısı ile mümkündür. Alacaklı tarafından şikayetçi bankaya gönderilen haciz müzekkeresi ile borçlunun doğacak her türlü hak ve alacakları üzerine haciz konulduğu görülmüştür. Doğacak alacakların bu şekilde haczi mümkün olduğundan yasaya aykırılık yoktur.

(2004 S. K. m. 78, 89)

Dava ve Karar: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu isle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi M. T. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra ipin gereği görüşülüp düşünüldü:

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Şikayetçinin, ileride doğacak alacaklara haciz konulamayacağını ileri sürerek 12.09.2011 tarihli haciz müzekkeresinin iptalini istediği, mahkemece, şikayetçi bankanın, haciz müzekkeresinin kendisine ulaştığı tarihteki fiili duruma göre borçlunun hesabındaki hakkı haczedebileceği, haciz müzekkeresinin gönderilmesinden sonra borçlunun hesabında doğacak haklar yönünden şikayetçi bankanın hesabı takip yükümlülüğünün bulunmadığı gerekçesi ile şikayetin kabulüne karar verildiği anlaşılmıştır.

Kural olarak ilerde doğacak muhtemel bir hakkın haczi mümkün değildir. İİK'nun 89. maddesi gereğince üçüncü şahsa, borçlunun, nezdinde doğmuş ve doğacak hak ve alacaklarının haczi şeklinde haciz ihbarnamesi çıkarılması halinde, üçüncü şahsın sorumluluğu, haciz müzekkeresinin kendisine ulaştığı tarihteki mevcut (fiili) durumla sınırlıdır. Rutin ödemeler (kira alacakları vs.) dışında ileride doğacak, doğması muhtemel bir hakkın bu aşamada üçüncü şahıslara net olarak bilinmesi mümkün olmadığından, haciz ihbarnamesi muhtemel alacaklar açısından sonuç doğurmaz.

Borçlunun, üçüncü kişi nezdinde ileride doğması muhtemel alacaklarının haczi ise ancak İİK.nun 78. maddesi kapsamında gönderilecek haciz yazısı ile mümkündür.

Somut olayda, alacaklı tarafından şikayetçi bankaya İİK.nun 78. maddesi uyarınca gönderilen haciz müzekkeresi ile borçlunun doğacak her türlü hak ve alacakları üzerine haciz konulduğu görülmüştür. Yukarıda açıkladığı üzere doğacak alacakların bu şekilde haczi mümkün olduğundan yasaya aykırılık yoktur.

O halde mahkemece şikayetin reddi yerine yazılı gerekçe ile kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ: Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27.06.2012 gününde oybirliği ile karar verildi.
Old 03-07-2013, 10:08   #12
Av.Hatice Sarıbardak

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Döndü Şahin
merhaba arkadaşalar mayıs ayında gönderilmiş olan birinci haciz ihbarnamesi temmuzda dogacak olan bir alacagı kapsar mı?birinci haciz ihbarnamesinin kapsamını doğmuş ve dogacak bütün alacaklar şeklinde genişletebilir miyiz?şimdiden teşekkürler.

Doğmamış alacakların,haciz tarihinde borçlu adına ileride tahakkuk edeceği biliniyor ise doğmamış hak ve alacakların haczi mümkündür.Aksi takdirde mümkün değildir.7 günlük sürede 1. haciz ihbarnamesine itiraz edilebilir.
Old 07-01-2019, 15:33   #13
av.hmuratti

 
Varsayılan

Merhaba meslektaşlarım. Müvekkilin alacaklısı olduğu icra dosyasında bankaya göndermiş olduğumuz birinci haciz ihbarnamesi 21/06/2017 tarihinde tebliğ olmuş, borçlunun hesap bakiyesi aynı gün itibariyle 66,89-tl iken, 22/06/2017 tarihinde borçlunun hesabına 675.000-tl giriş olmuş fakat paranın girişinden 2 dakika sonra para hesaptan başka bir hesaba transfer edilmiş ve banka birinci haciz ihbarnamesine 27/06/2017 tarihinde vermiş olduğu cevabında 22/06/2017 tarihli para girişinden hiç bahsetmeyerek, hesabın son güncel bakiyesi olan 66,98-tl yi icra müdürlüğüne bildirmiştir. 675.000-tl lik tutarın bildirilmemesinden kaynaklı uğradığımız zararın tazmini amacıyla bankaya açmış olduğumuz alacak davasına istinaden düzenlenen bilirkişi raporunda, bankanın cevap süresi içerisinde hesaba girip çıkan 675.000-tl lik tutarı bildirme yükümlülüğü olmadığına dair görüş bildirilmiştir. İlgili rapora itiraz edeceğim ama bankanın haciz ihbarnamesine cevap süresi içerisinde hesaba girip çıkan 675.000-tl lik tutardan sorumlu olduğuna dair Yargıtay kararı aramaktayım. Daha önce böyle bir durumla karşılaşan ve konuyla alakalı Yargıtay kararı mevcut olan meslektaşlar varsa yardımlarınızı bekliyorum!!!!!
Old 09-08-2019, 11:01   #14
cagusa

 
Varsayılan

Merhaba meslektaşım aradığınız kararı bulduysanız bizimle de paylaşır mısınız
Old 10-08-2019, 23:30   #15
av.hmuratti

 
Varsayılan Ne yazık ki bulamadım meslektaşım.

Merhaba meslektaşım. Ne yazık ki konu ile alakalı lehe karar bulamadım.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Birinci haciz ihbarnamesi istinaden yapılan ödeme MEK Meslektaşların Soruları 2 15-06-2011 22:21
Birinci haciz ihbarnamesi Av. İbrahim YİĞİT Meslektaşların Soruları 8 19-07-2010 08:58
birinci haciz ihbarnamesi-elden takip metodu Av.kerami ÖZDEMİR Meslektaşların Soruları 6 16-12-2009 22:48
89/1(haciz ihbarnamesi),haciz müzekkeresi yerine geçer mi? mertt_onn Meslektaşların Soruları 2 02-12-2008 13:25
Birinci Haciz ihbarnamesi-Ceza-alacağın tahsili metodu Av.kerami ÖZDEMİR Meslektaşların Soruları 0 13-05-2008 14:37


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06681204 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.