Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Çift nüfus kaydı

Yanıt
Old 03-03-2010, 13:17   #1
elevent

 
Varsayılan Çift nüfus kaydı

Merhaba,

Bir çift imam nikahı yapmış ve doğan çocuklarını nüfusa kaydettirmişler. Bu çift daha sonra resmi nikahla evlendiklerinde çocuğu yeni doğmuş gibi tekrar nüfusa kaydettirmişler. Aradan 25 seneye yakın bir zaman geçmiş. Şimdi kayıtların birini sildirmek istendiğinde, nüfus kaydının düzeltilmesi davası mı açılacak ? Bu durumun ceza hukuku açısından etkisi ne olur ? Teşekkürler, saygılar...
Old 03-03-2010, 14:06   #2
Sinerji Hukuk Yazılımları

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY
18.Hukuk Dairesi
Esas: 2005/1072
Karar: 2005/3094
Karar Tarihi: 31.03.2005

MÜKERRER NÜFUS KAYDININ İPTALİ DAVASI - KURAL OLARAK SONRADAN TESCİL EDİLENİN İPTALİNİN GEREKTİĞİ - SOSYAL STATÜDEKİ DEĞİŞİKLİĞİN İKİNCİ KEZ OLUŞTURULAN NÜFUS KAYDINA İŞLENMİŞ OLMASI - HAK KAYBI - ÖNCEKİ KAYDIN İPTALİ GEREĞİ

ÖZET: Mükerrer kayıtlar söz konusu olduğunda kural olarak, sonradan tescil edilenin iptali gerekli ise de; ilgilinin evlenme vb. sosyal statüsündeki değişikliklerin ikinci kez oluşturulan nüfus kaydına işlenmiş olması durumunda bu kaydın silinmesi ile bununla kazandığı haklar ve statü de ortadan kaldırılmış olacağından, sonraki kaydın iptali yerine öncekinin iptaline karar verilmesi gerekir.

(1587 S. K. m. 46) (1086 S. K. m. 428)

Dava: Dava dilekçesinde mükerrer kaydın iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı Gülseren Ayyıldız tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Karar: C. Savcılığı 9.9.2004 günlü davanamesi ile İçişleri Bakanlığının 20.5.2004 tarihli yazısı üzerine, davalı Gülseren Ayyıldız'ın mükerrer olan Nevşehir Ürgüp İbrahimpaşa Köyündeki nüfus kaydının iptalini, istemiştir.
Davalı Gülsüm Çınar mahkemeye verdiği 4.11.2004 günlü dilekçesinde, Nevşehir Kayacami mahallesindeki kaydının iptaline karar verilmesi isteminde bulunmuş, yargılamanın 9.12.2004 günlü oturumunda da Ürgüp'deki kaydı üzerinden evlilik yaptığını belirterek bu kaydın korunması ile Nevşehir Merkez Kayacami Mahallesi kayıtlarının iptali gerektiğini savunmuştur.
Davalıya ilişkin Nevşehir Merkez İlçesi ve Ürgüp İlçesi nüfus kayıtlarının incelenmesinde birinci kayıtta ilgilinin bekar olduğu, ikinci (Ürgüp ilçesi İbrahim Paşa Köyü) kaydında ise evlenerek kocasının hanesine gittiği görülmektedir.
Dosyada toplanan tüm bilgi ve belgeler incelendiğinde davalı kadının nüfusa iki kez kaydedildiği ve her iki kaydın da aynı kişiye ilişkin bulunduğu, davacı tarafça mükerrer kaydın iptalinin istendiği anlaşılmaktadır.
Mükerrer kayıtlar söz konusu olduğunda kural olarak, sonradan tescil edilenin iptali gerekli ise de; ilgilinin evlenme vb. sosyal statüsündeki değişikliklerin ikinci kez oluşturulan nüfus kaydına işlenmiş olması durumunda bu kaydın silinmesi ile bununla kazandığı haklar ve statü de ortadan kaldırılmış olacağından, sonraki kaydın iptali yerine öncekinin iptaline karar verilmesi gerekir.
Yukarıda açıklanan hususlar gözönünde bulundurularak mahkemece, davalı kadının Ürgüp İlçesi İbrahimpaşa Köyü cilt 24, hane 20 deki nüfus kaydının yerinde bırakılarak, Nevşehir Merkez Kayacami Mah. Cilt 16, Hane no 10’daki kaydının iptaline karar verilmesi gerekirken, aksi düşüncelerle yazılı olduğu şekilde istem gibi karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Sonuç: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 31.03.2005 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
Old 03-03-2010, 14:09   #3
Sinerji Hukuk Yazılımları

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY
18.Hukuk Dairesi
Esas: 2005/3874
Karar: 2005/5281
Karar Tarihi: 18.05.2005

MÜKERRER KAYDIN İPTALİ İSTEMİ - MÜKERRER KAYDININ İPTALİ İSTENİLEN KİŞİNİN DAVAYA DAHİL EDİLMESİ GEREĞİ - TARAF TEŞKİLİ - HANGİ KAYDIN İPTAL EDİLECEĞİ

ÖZET: Hükmü temyiz eden Nüfus Müdürlüğünün temyiz dilekçesine eklediği ve dairenin geri çevirme kararı üzerine getirilen nüfus kaydında görüldüğü üzere Ayten'e ait ilk kayıt olan 2.3.1955 doğum tarihli (iptal edilen) kaydın nakil ve evlilik nedeniyle başka bir haneye gittiği, sonraki 8.3.1955 doğum tarihli kayıtta ise Ayten'in ise bekar sağ olarak gözüktüğü yani sonuçta dosya içinde daha önce bulunan aile nüfus kaydının tersi bir durum olduğu anlaşılmaktadır. Bu itibarla işlem gören ve sonraki kaydın iptaline ilişkin kuralın da aksine olacak şekilde 2.3.1955 doğum tarihli ilk kaydın iptaline karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.

(1587 S. K. m. 46)

Dava: Dava dilekçesinde mükerrer kaydın iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı Nüfus İdaresi tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Karar: Davacı dava dilekçesinde, kızı Ayten'in nüfusa yanlışlıkla ayrı doğum tarihleri ile iki kez kayıt edildiğini iddia ederek kayıtlardan birinin iptalini istemiştir.
Mahkemece 2.3.1955 doğum tarihli ilk kaydın iptaline karar verilmiştir.
Dava, nüfus kütüğündeki mükerrer kaydın iptali istemine ilişkindir.
Öncelikle usul işlemleri yönünden yapılan incelemeye göre;
Dava, kızı Ayten'in nüfusa mükerrer kaydedildiği savıyla baba Mustafa Döral tarafından açılmıştır. Mükerrer kaydının iptali istenilen Ayten -dava tarihi itibariyle- sağ ve ergin (reşit) bir kişidir. Nüfus kütüğüne kızının iki kez kaydedilmiş olması davacı babanın haklarını -dolaylı da olsa- etkileyeceğinden mükerrer kaydın iptalini istemekte hukuki yararı bulunmakla birlikte; kamu düzenini de ilgilendiren böyle bir davayı, kaydının iptali istenen kişinin açması gerekir.
Saptanan bu durum karşısında -dava ekonomisi de göz önünde tutularak- mükerrer kaydının iptali istenilen kişinin,-davacının yanında- yöntemince davaya dahil edilip taraf teşkili sağlanmadan, uyuşmazlığa bakılıp hüküm kurulması,
Esasla ilgili olarak kabule göre de;
Dosya içinde bulunan davacının aile nüfus kaydında kızı Ayten'in 2.3.1955 ve 8.3.1955 doğum tarihli olarak farklı tarihlerde iki defa nüfusa tescilinin yapıldığı 08.03.1955 doğumlu olarak kaydedilen Ayten'in evlenerek başka bir haneye gittiği görülmektedir. Mahkemece ilk kaydın iptaline karar verilmiştir.
Kural olarak, mükerrer kayıtlar söz konusu olduğunda sonradan yapılan kaydın iptali gerekir. Ancak ikinci kayıt esas alınarak bazı işlemler yapıldı ise (evlilik, askerlik, okula gitme vs.) bu kaydın iptal edilmiş olacağı göz önüne alınarak ilk kaydın iptali de bazen zorunluluk haline gelebilmektedir. Bu bağlamda mükerrer kayıtlardan ilkinin iptali doğrudur.
Ancak, hükmü temyiz eden Nüfus Müdürlüğünün temyiz dilekçesine eklediği ve dairenin geri çevirme kararı üzerine getirilen nüfus kaydında görüldüğü üzere Ayten'e ait ilk kayıt olan 2.3.1955 doğum tarihli (iptal edilen) kaydın nakil ve evlilik nedeniyle başka bir haneye gittiği, sonraki 8.3.1955 doğum tarihli kayıtta ise Ayten'in ise bekar sağ olarak gözüktüğü yani sonuçta dosya içinde daha önce bulunan aile nüfus kaydının tersi bir durum olduğu anlaşılmaktadır.
Bu itibarla işlem gören ve sonraki kaydın iptaline ilişkin kuralın da aksine olacak şekilde 2.3.1955 doğum tarihli ilk kaydın iptaline karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.

Sonuç: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 18.05.2005 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
Old 03-03-2010, 14:11   #4
Av.Bülent AKÇADAĞ

 
Varsayılan

Mükerrer Nüfus kaydının tescili üzerinden 25 yıl geçmesi nedeni ile cezai sonuç doğurmayacağı kanaatindeyim.

Ayrıca mükerrer kaydın iptali hakkında bir karar paylaşacak olursak;


T.C.

YARGITAY

18. HUKUK DAİRESİ

E. 2002/7508

K. 2002/8093

T. 16.9.2002

• MÜKERRER KAYDIN İPTALİ ( Kişi Sonraki Kayıtla Haklar ve Statüler Kazanmışsa Sonraki Kaydın İptalinden Sarfınazar Edip Davacının Menfaati de Dikkate Alınarak Önceki Kaydın İptal Edilmesi )

• SONRAKİ KAYITLA HAKLAR VE STATÜLER KAZANILMASI ( Bu Durumda Sonraki Kaydın İptalinden Sarfınazar Edip Davacının Menfaati de Dikkate Alınarak Önceki Kaydın İptal Edilmesi )

• MENFAATİN DİKKATE ALINMASI ( Kişi Sonraki Kayıtla Haklar ve Statüler Kazanmışsa Sonraki Kaydın İptalinden Sarfınazar Edip Davacının Menfaati de Dikkate Alınarak Önceki Kaydın İptal Edilmesi )

1587/m.46

ÖZET : Mükerrer kayıtlar sözkonusu olduğunda, sonradan tescil edilen kaydın iptali gerekli ise de, kişi sonraki kayıtla haklar ve statüler kazanmış ise, sonraki kaydın iptalinden sarfınazar edip, davacının menfaati de dikkate alınarak, önceki kaydın iptali yoluna gidilmelidir.
DAVA : Dava dilekçesinde mükerrer kaydın iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı nüfus idaresi temsilcisi tarafından temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
KARAR : Mükerrer kayıtlar sözkonusu olduğunda, sonradan tescil edilen kaydın iptali gerekli ise de; bununla ilgili evlenmiş, askere gitmiş ya da sosyal yaşantısında önemli bazı statüler kazandığında, sonraki kaydın iptalinden sarfı nazar edilerek önceki kaydın iptali zorunluluk haline gelir. Aksi halde kişinin bu kayıtla kazandığı hakları ve statüsü de iptal edilmiş olacağından bunların eski kayda intikal ettirilmesi de güçlük arz eder.
Somut olayda; Seyit Ali'nin aynı doğum tarihli biri 31.8.1965 tescilli, bekar, işlem görmeyen ve üzerinde 1.1.1966 ölüm tarihi bulunan diğeri de 1.9.1965 tescilli kullanılan, sağ, evli ve boşanmış şerhi olan iki kaydının bulunduğu ve bunların aynı kişiye ait olduğu yolundaki mahkemenin tesbiti doğru ise de; ipkasına karar verilen kaydın ölüm işlenmek suretiyle kapandığı, bu şerh kaldırılmadan iptaline karar verilen kayıttaki işlemlerin buna ait olduğunun tesbitine karar verilmesinin bu kayda işlerlik kazandıramayacağı gözönüne alındığında yukarıda açıklandığı gibi 1.9.1965 tescil tarihli kaydın iptaline karar verilmesi doğru görülmemiştir.
Mahkemece yapılacak iş davacının menfaati de dikkate alınarak üzerinde ölüm kaydı bulunan 31.8.1965 tescil tarihli kaydın iptali olmalıdır.
SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.'nun 428. maddesi gereğince ( BOZULMASINA ), 16.9.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.
yarx
Old 03-03-2010, 14:15   #5
elevent

 
Varsayılan

Cevaplar için teşekkür ederim. Peki, kayıtlard isim frklı olarak yazılmışsa, mesela birinde Metin, birinde Çetin olarak kaydedilmişse yine mükerrer kaydın iptali davsı açılabilir mi ?
Old 03-03-2010, 14:23   #6
Av.Bülent AKÇADAĞ

 
Varsayılan

NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu madde 40 gereğince mükerrer kaydın iptali davasını açabileceğiniz kanaatindeyim. Ancak pratikte karşılaşmadığım bir durum.

Nüfus kaydının iptali
MADDE 40- (1) Usulüne göre düzenlenmemiş bir belgeye dayanılarak tesis edilmiş Nüfus kayıtları Genel Müdürlüğün ya da Nüfus müdürlüklerinin göstereceği lüzum üzerine mahkemece verilecek kararla iptal edilir. Nüfus kütüğüne düşülmüş olan şerh ve açıklamaların iptal edilmesi de aynı usule tabidir.
Old 03-03-2010, 14:50   #7
Sinerji Hukuk Yazılımları

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY
18.Hukuk Dairesi
Esas: 2005/919
Karar: 2005/847
Karar Tarihi: 15.02.2005

NÜFUSTAKİ MÜKERRER KAYDIN İPTALİ İSTEMİ - GERÇEKTE OLMAYAN ÇOCUĞUN RESMİ EVLİLİK YAPABİLMESİ İÇİN BAŞKA BİR İSİMLE VE DAHA BÜYÜK GÖSTERİLEREK NÜFUSA KAYDININ YAPILMIŞ OLMASI - İSTEMİN KABULÜ GEREĞİ

ÖZET: Mahkeme kararı olmadıkça, kişisel durum sicilinin hiçbir kaydında düzeltme yapılamaz.

(1587 S. K. m. 46) (4721 S. K. m. 36, 39)

Dava: Dava dilekçesinde kayıt iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm taraflarca temyiz edilmiştir.
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Karar: Dava, nüfustaki mükerrer kaydın iptali istemine ilişkindir. Davacı Müyesser Marhan dava dilekçesinde Musavvat adlı bir çocuğunun bulunmamasına karşın nüfusa 08.10.1966 doğumlu olarak kayıt edildiğini ileri sürerek bu kaydın iptalini istemiştir.
Dosya içerisindeki nüfus kayıt tablosunun incelenmesinde davacı Müyesser ile 3.7.2004 tarihinde ölen eşinin evlilik birliği içinde doğan 08.10.1966 doğumlu olup nüfusa 18.10.1966 tarihinde tescil edilmiş bulunan Musavvat ile 01.02.1962 doğumlu olup 09.01.1979'da tescil edilen Mesude adlı çocuklarının bulunduğu anlaşılmaktadır. Yargılama sırasında Tatvan Cumhuriyet Savcılığına yazılan müzekkereye verilen yanıtta yapılan araştırma sonucu Musavvat ile Mesude'nin gerçekte aynı kişi olduğu resmi evlilik yapabilmek amacıyla Musavvat'ın daha büyük bir yaşla Mesude adı ile nüfusa yeniden kaydedilmiş bulunduğu bildirilmiş; davacı da bu olguyu doğrulayarak kocası tarafından Musavvat'ın resmi evliliğini yaptırabilmek için daha büyük bir yaşla Mesude adı ile nüfusa kaydettirildiğini, Musavvat'ın halen Mesude adını kullanıp bu adla evlenip çocukları olduğunu söyleyerek Musavvat kaydının iptaline karar verilmesini istemiştir.

Yukarıda açıklanan nedenler ve dosyada toplanan diğer tüm bilgi ve belgeler birlikte değerlendirilerek gerektiğinde Mesude Marhan (Çakır)'ın da bilgisine başvurulmak suretiyle aynı kişiye ait olan mükerrer kaydın iptaline karar verilmesi gerekirken yerinde olmayan gerekçelerle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Sonuç: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edenlerden davacı tarafa iadesine, 15.02.2005 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Tapuda Kaydı Var Ancak Nüfus Kaydı Yok ozlm Meslektaşların Soruları 4 07-10-2009 18:29
Tahsilde tekerrrür etmemek kaydı, Çift vekalet ücreti av.sgenc Meslektaşların Soruları 0 30-05-2009 11:39
nüfus kaydı Yekta Meslektaşların Soruları 9 06-05-2008 20:51
kadastro-nüfus kaydı avhalit Meslektaşların Soruları 2 24-03-2007 11:53
Saklı Nüfus (Bir kişinin nüfus kaydı olmaması) madagaskar Meslektaşların Soruları 2 13-02-2007 23:09


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04844809 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.