Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

bağkur borcu (gecikme zammı)

Yanıt
Old 19-11-2008, 09:56   #1
avsafran

 
Varsayılan bağkur borcu (gecikme zammı)

Değerli Meslektaşlarım;
Müvekkil 1994 yılından 2002 yılına kadar esnaf olarak bağkur primini ödüyor, 2002 yılında terkini veriyor, ve daha sonra 2005 yılında tarım bağkurlusu olarak devam ediyor, ve son olarak 2008 yılında kendi isteğiyle bağkurlu olarak borç ödemediği 2002-2005 yılları arasında tütün işleri ile uğraştığını beyan ederek bu yıllar arasında da geriye dönük olarak bağkurlu sayılmasını talep ediyor. Bağkur müvekkilin bu talebini kabul ediyor ancak o yıllar arasında borçlu olduğu tutarın gecikme zammını da birlikte talep ediyor. Böyle bir durumda tabii müvekkil Bağkurda hizmet süresinin artmasına sevinmekle birlikte 3000YTL borcun gecikme zammı ile birlikte 9000 YTL olmasına şaşkın kalıyor. Böyle bir durumda müvekkilin bu gecikme zammına itirazı söz konusu olabilir mi?Zira borç sonradan ortaya çıkan ve herhangi bir muacceliyeti olamayan bir olduğu akla gelebilir mi?
Görüş belirtecek arkadaşım varsa çok teşekkür ederim...
Old 19-11-2008, 15:11   #2
Av. Suzan ŞEN

 
Karar

YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ E. 2005/12137T.C.

YARGITAY

10. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/12137

K. 2006/2257

T. 6.3.2006

• PRİM VE GECİKME ZAMMI BORCU ( Muhtelif Tarihli Yasal Düzenlemelerle Yapılan Değişiklikler - Sonuçta Kurumun Prim Alacağına İlişkin Bulunması İtibariyle Bu Yasal Düzenlemelerin Yürürlüğe Girdiği Tarihler Sonrasında Maddede Öngörülen Esasların Gerçekleşmesi Koşuluna Bağlı Olarak ve Sigortalılar Lehine Oluşan Kazanılmış Hak Durumu da Gözetileceği )

• PRİM BORCU OLMADIĞININ TESPİTİ ( Yasal Düzenlemelerin Yürürlüğe Girdiği Tarihler Sonrasında Maddede Öngörülen Esasların Gerçekleşmesi Koşuluna Bağlı Olarak ve Sigortalılar Lehine Oluşan Kazanılmış Hak Durumunun Gözetileceği )

• GECİKME ZAMMI BORCUNUN İPTALİ ( Yasal Düzenlemelerin Yürürlüğe Girdiği Tarihler Sonrasında Maddede Öngörülen Esasların Gerçekleşmesi Koşuluna Bağlı Olarak ve Sigortalılar Lehine Oluşan Kazanılmış Hak Durumunun Gözetileceği )

1479/m.Ek.19

ÖZET : Kural olarak Kanunlar yürürlükte oldukları dönemdeki uyuşmazlıklara ve görülmekte olan davalara uygulanmakta ise de; sigortalıların Bağ-Kur'a olan prim borçlarının belli yasal koşulların varlığı halinde güncelleştirilmesine ilişkin 1479 sayılı Kanunun ek 19. maddesi hükmünde, muhtelif tarihli yasal düzenlemelerle yapılan değişikliklerin sonuçta Kurumun prim alacağına ilişkin bulunması itibariyle, bu yasal düzenlemelerin yürürlüğe girdiği' tarihler sonrasında maddede öngörülen esasların gerçekleşmesi koşuluna bağlı olarak ve sigortalılar lehine oluşan kazanılmış hak durumu da gözetilmek suretiyle henüz kesinleşmemiş tüm uyuşmazlıklarla uygulanması gereği açıktır.
DAVA : Davacı, prim ve gecikme zammından dolayı borçlu olmadığının tespiti ile aksine Kurum işleminin iptaline karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde isteğin kabulüne karar vermiştir.
Hükmün, davalı Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi M. tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:
KARAR : Davacı, Kurumca bildirilen prim ve gecikme zammı borcunun iptalini talep etmiş olup, mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.
Dava da uyuşmazlık; 21.08.1986-31.12.1991 döneminde 1479 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalılığı bulunan davacının; Bağ-Kur' a ödemesi gereken prim tutarının hesaplanmasında esas alınacak yasal düzenlemeye ilişkindir.
1479 sayılı Kanuna 20.09.1987 tarih ve 3396 sayılı Kanunla eklenen ek 19. maddesi hükmünde; Kuruma kayıt ve tescili yapıldığı halde, kayıt ve tescil tarihinden itibaren 10 yıl içinde hiç prim ödememiş olan sigortalılar hakkında, prim borcunun hesaplanmasında; müracaat tarihinde yürürlükte bulunan hükiimlerin uygulanacağı ifade edilmiştir.
Anılan madde sonradan 14.10.2000 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 619 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişikliğe uğrayarak Kuruma kayıt ve tescili yapıldığı halde, kayıt ve tescil tarihinden itibaren 3 yıl ve daha fazla süreyle hiç prim ödememiş olanların, bu süreye ilişkin primlerinin ödeme tarihinde bulundukları gelir basamağının prim tutarı üzerinden hesaplanarak tahsil edileceği ve haklarında ödeme tarihinde yürürlükte bulunan hükümlerin uygulanacağı hükmü öngörülmüş se de anılan Kanun Hükmünde Kararname, Anayasa Mahkemesinin 26.10.2000 tarihli kararıyla iptal edilerek, iptal kararı 08.08.2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Diğer taraftan, iptal kararı henüz yürürlüğe girmeden 31.07.2001 tarihli ve 24551 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 4692 sayılı Kanunun geçici 1. maddesi son fıkrasında; 04.10.2000 tarihinden önce Kuruma kayıt ve tescil edildiği halde, kayıt ve tescil tarihinden itibaren 5 yıl ve daha fazla süre ile prim ödemeyenlerle 5 yıl ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarının sigortalının bulunduğu gelir basamağının 31.07.2001 tarihinden geçerli olan prim tutan üzerinden hesap ve tahsil edileceği hükmü getirilmişse de; anılan yasal düzenlemede 24.07.2003 kabul tarihli ve 4956 sayılı Kanunun 56/b maddesi hükmüyle 02.08.2003 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Yine, aynı Kanunun 02.08.2003 tarihinde yürürlüğe giren 43. maddesi ile 1479 sayılı Kanunun ek 19. maddesi hükmünde yapılan değişiklikle de bu kanunun yürürlük tarihinden önce Kuruma kayıt ve tescili yapıldığı halde, beş yıl ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanlar ile beş yıl ve daha fazla süre prim ödeyenlerin sigortalılıklarının; prim ödemesinde bulunan sigortalıların, ödediği primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibariyle, prim ödemesinde bulunmayan sigortalıların sigortalılığının ise tescil tarihi itibariyle askıya alınacağı öngörülmüş, ne ki, sigortalının müracaatı halinde prim borcunun hesaplanma yöntemi belirtilmeyerek buna ilişkin usul ve esasların Kurumca düzenleneceği ifade edilmiştir.
Bu yönde, kural olarak Kanunlar yürürlükte oldukları dönemdeki uyuşmazlıklara ve görülmekte olan davalara uygulanmakta ise de; sigortalıların Bağ-Kur'a olan prim borçlarının belli yasal koşulların varlığı halinde güncelleştirilmesine ilişkin 1479 sayılı Kanunun ek 19. maddesi hükmünde, muhtelif tarihli yasal düzenlemelerle yapılan değişikliklerin sonuçta Kurumun prim alacağına ilişkin bulunması itibariyle, bu yasal düzenlemelerin yürürlüğe girdiği tarihler sonrasında maddede öngörülen esasların gerçekleşmesi koşuluna bağlı olarak ve sigortalılar lehine oluşan kazanılmış hak durumu da gözetilmek suretiyle henüz kesinleşmemiş tüm uyuşmazlıklarla uygulanması gereği açıktır. Mahkemece, hükme dayanak yapılan bilirkişi raporunda Dairemizin emsal kararlarına dayanıldığı halde, son olarak 1479 sayılı Yasanın 4956 sayılı Yasa ile değişik Ek 8. maddesine yanlış anlam verilerek "Kurumun hatalı olarak belirlediği ve davacının yatırdığı prim miktarının geçerli olduğu" görüşüne itibar etmek mümkün değildir. Somut olayda; primi ödenmemiş sigortalılık süresi yönünden; 4692 sayılı Kanunun geçici 1. maddesinin son fıkrasındaki yasal koşullar oluşmakla birlikte, yukarıda ifade edildiği üzere anılan maddenin son fıkrasının, 4956 sayılı Kanunun 56/b maddesi ile 02.08.2003 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmış bulunması karşısında, 25.08.2003 günlü prim ödemesi de göz önünde tutulmak suretiyle, prim borcunun bulunduğu süre yönünden prim hesabının 1479 sayılı Yasaya 4956 sayılı Kanunun 47. maddesiyle eklenen geçici 18. maddesi başta olmak üzere diğer ilgili madde hükümleri göz önünde tutulmalı ve dava konusu sistem, bu çerçevede yeniden değerlendirilmelidir.
Öte yandan, davacının prim borcunun belirlenmesinde, 04.03.2006 tarihli 26098 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.04.2006 tarihinde yürürlüğe girecek olan 5458 sayılı Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümleri de gözetilmelidir.
Mahkemece, açıklanan maddi ve hukuki esaslar gözetilmeksizin eksik araştırma, inceleme ve yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı biçimde hüküm kurulması, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
O halde, davalı Kurumun bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 06.03.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Sayın meslektaşım, genel olarak bu karar doğrultusunda bir takım Yargıtay kararları mevcut. Gecikme zammına itiraz edilebilmesi ve koşuları ile ilgili bir bilgiye rastlamadım. Ancak somut olayda yürürlükte olan kanun ve uygulanan oranlar ile ilgili bir hesap hatası var ise bu durumda tespit istenebiliyor bildiğim kadarı ile.
Old 20-11-2008, 07:36   #3
avsafran

 
Varsayılan

Benim sorum özet olarak; geriye dönkü olarak bir kişinin bağkurlu olduğu yönünde karar verilmesi durumunda bağkurlu olduğu bu döneme ilişkin olarak şu an gecikme zammını ödemesi yasalmı?
Old 20-11-2008, 09:35   #4
Av. Suzan ŞEN

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan avsafran
Benim sorum özet olarak; geriye dönkü olarak bir kişinin bağkurlu olduğu yönünde karar verilmesi durumunda bağkurlu olduğu bu döneme ilişkin olarak şu an gecikme zammını ödemesi yasalmı?

2002-2005 yılları arası bağ-kur borcuna ilişkin olarak gecikme zammı uygulanmasının yasal olup olmadığını soruyorsanız eğer, benim görüşüm yasal olduğu yönünde. Çünkü bu konuda çıkartılmış mevzuat ve de af kanunları mevcut. Birkaç Yargıtay kararında rastladım. Ama detaylı bir inceleme yapma fırsatım olmadı açıkçası.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Su bedeline geçikme zammı. yesm Hukuk Soruları 0 18-07-2008 13:06
haciz tutanağında borcu ödemeyi taahüt eden müvekkilin borcu ödememesi Av.Svg Meslektaşların Soruları 3 30-03-2008 12:18
Elektirik zammı Themis99 Tüketicinin Korunması Hukuku Çalışma Grubu 1 21-01-2008 14:10
Ödenmeyen Baro Aidatına Aylık % 5 Gecikme Zammı Av.Habibe YILMAZ KAYAR Meslektaşların Soruları 5 18-01-2008 09:55
Para Cezalarında Gecikme Zammı glossator Meslektaşların Soruları 0 20-02-2003 12:39


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04047990 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.