Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Soruları Hukukçu olmayan üyelerimizin hukukla ilgili sorularına ayrılmış iletişim alanı. Lütfen Dikkat : THS bir hukuki danışmanlık sitesi değildir ve bu foruma da "hukuki danışma" niteliği taşıyan sorular yöneltilemez. Alanda soru sormadan önce lütfen Hukuk Soruları Alanı Kural ve İlkelerimizi okuyunuz.

Hayvan hakları sözleşmesi

Yanıt
Old 06-04-2007, 15:17   #1
oguzhand0

 
Varsayılan Hayvan hakları sözleşmesi

Dünyada yada en azından Avrupa Birliği'nde mevcut bir hayvan hakları sözleşmesi var mı? Araştırmalarım sonucunda mevcut bir sözleşme bulamadım. Ancak bu konuda herhangi bir bilginiz varsa ve bana iletirseniz sevinirim.

Teşekkür Ederim
Old 08-04-2007, 16:13   #2
Kemal Yıldırım

 
Varsayılan Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi!

Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi!


Giriş

Yaşamın tek olduğunu, yaşayan bütün canlıların ortak bir kökeni olduğunu ve türlerin evrimi yönünde farklılaştığını, yaşayan bütün canlıların doğal haklara sahip olduğunu ve sinir sistemi olan her hayvanın kendine özgü hakları bulunduğunu, bu doğal hakların küçümsenmesi ve hatta kolayca göz ardı edilmesinin doğa üzerinde ciddi zararlar doğuracağını ve insanoğlunun hayvanlara karşı suç işlemesine sebebiyet vereceğini, türlerin birlikte olmasının diğer hayvan türlerinin yaşama hakkının insanoğlu tarafından tanınmasını ifade edeceğini, insanoğlu tarafından hayvanlara saygı gösterilmesinin bir insanın bir diğerine gösterdiği saygıdan ayrı tutulamayacağını dikkate alarak, ilan edilir ki;

Madde 1

Bütün hayvanlar biyolojik denge kavramı içerisinde varolmak bakımından eşit haklara sahiptir.

Madde 2

Bütün hayvanlar saygı gösterilme hakkına sahiptir.

Madde 3

1. Hayvanlara kötü muamele edilemez veya zalimane davranışlarda bulunulamaz.

2. Eğer bir hayvanın öldürülmesi gerekiyorsa, bu bir anda, acısız ve korku yaratmaksızın yapılmalıdır.

3. Ölü bir hayvana saygıyla davranılmalıdır.

Madde 4

1. Vahşi hayvanlar yaşama hakkına ve kendi doğal çevrelerinde özgürce üreme hakkına sahiptirler.

2. Vahşi hayvanların özgürlüğünden uzun süreli alı konulması, avlanma ve balık tutma geçmiş zamana ait olup hangi sebeple olursa olsun vahşi hayvanların bu şekilde kullanımı hayati olmayıp, akis davranışlar bu temel hakka karşıdır.

Madde 5

1. Bir insanın desteğine ihtiyaç duyan her hayvan uygun beslenme ve bakımı görme hakkına sahiptir.

2. Hiçbir koşul atında terk edilemez veya adil olmayan bir şekilde öldürülemezler.

3. Her tür soy üretme ve hayvan kullanımında soyun fizyolojisine ve kendi türüne özel davranışlarına saygı gösterilmesi zorunludur.

4. Hayvanları içeren sergiler, gösteriler ve filmler hayvanların onuruna saygı göstermek zorunda olup hiçbir şekilde şiddet içeremezler.

Madde 6

1. Hayvanlar üzerine yapılan fiziksel ya da psikolojik acı çekmeye sebep olan deneyler hayvanların haklarının ihlalidir.

2. Soyu tükenen hayvanların ya da yok edilen bir hayvanın yerine yenisinin ikame edilmesi yöntemleri geliştirilmeli ve sistemli olarak devam ettirilmelidir.

Madde 7

Gereği olmayacak şekilde bir hayvanın öldürülmesini içeren her kanun ya da buna yol açan her karar yaşama karşı işlenmiş suç kapsamındadır.

Madde 8

1. Vahşi bir hayvan soyunun hayata kalma onurunu hiçe sayan her yasa ve böylesi bir harekete sebep olan her karar soykırıma eşdeğer olup soya kaşı işlenmiş suçtur.

2. Vahşi hayvanların katledilmesi ve üreme yumurtalarının kirletilmesi, yok edilmesi soykırım cürümüdür.

Madde 9

1. Hayvanların kendilerine özgü yasal statüleri ve hakları hukuk tarafından tanınmak zorundadır.

2. Hayvanların güvenliğinin koruma altına alınması hususu Devlet örgütleri düzeyinde temsil edilmelidir.

Madde 10

Eğitimden ve okullaşmadan sorumlu merciler, vatandaşlarına çocukluktan itibaren hayvanları anlamayı ve saygı göstermeyi öğrenmeleri için olanak sağlamak zorundadır.

Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi 15 Ekim 1978 tarihinde Paris’teki UNESCO Merkezi’nde törenle ilan edilmiştir. Bu metin, 1989 yılında Hayvan Hakları Birliği tarafından tekrar düzenlenerek 1990 yılında UNESCO Genel Direktörü'ne sunulmuş ve aynı yıl halka açıklanmıştır.

http://www.kedimveben.com/haklar.htm
Old 08-04-2007, 16:18   #3
Kemal Yıldırım

 
Varsayılan Ev Hayvanlarının Korunmasına dair Avrupa Sözleşmesi!

25 yıl gecikme ile de olsa Meclisimiz Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi'ni onayladı. Sözleşmenin onaylanması basında büyük yankı bulduysa da öncelikle basının konuyu gereğinden fazla bir iyimserlikle ele aldığını belirtmek isterim. Sözleşme ulusal mevzuatımız açısından kuşkusuz olumlu bir gelişmedir. Ama bu kanunun çıkması uygulama için yeterli olmayıp bu kanunu izleyen alt hukuk kurallarının (tüzük, yönetmelik vb.) da çıkarılması (~yayınlanması) gerekir. Çünkü kanunlar genel çerçeveyi ve prensipleri belirlerler. Öte yandan ne yazık ki sokak hayvanlarının öldürülmesi bu sözleşme ile de sona ermemiştir. Sözleşme sokak hayvanlarının öldürülmesi konusunda ne yazık ki izin vermekte ve fakat yöntemi konusunda sınırlamalar getirmektedir. (Ayrıca sözleşmede yer alan ilkelere “hastalık kontrolü” gerekçesi ile istisna getirilebileceğine ilişkin hüküm zalimce uygulamalara bir ölçüde mazeret de yaratabilir.)Sözleşme sokak hayvanlarına kıyasla asıl olarak ev hayvanları ile ilgili düzenlemeler getirmektedir. Yani henüz olumlu bir aşamanın başlangıcındayız. 1978 yılında kabul edilen uluslararası bir metnin hukukumuza 25 yıl gecikme ile girdiği dikkate alındığında bu konuda gereken ilave düzenlemeler için ciddi bir baskı grubu oluşturmamızın gerekliliği bir kez daha ortaya çıkıyor. Son bir yorumu daha sizlerle paylaşayım. Ev hayvanları ile ilgili prensipler evde hayvan bakan bizleri de zorlayacak niteliktedir. Özellikle hayvansevmez işgüzar komşular bu sözleşme hükümlerinden hareketle baktığınız hayvana sözleşmeye aykırı davrandığınız yönünde iddialar geliştirebilecektir. Bu sebeple eskisine oranla ev hayvanınızla olan diyalogunuzu daha belgelere (düzenli veteriner kontrolleri) dayandırmanız gerektiği konusunda da bir hatırlatmada bulunmak isterim.

http://www.kedimveben.com/yasa.htm
Old 08-04-2007, 16:23   #4
Kemal Yıldırım

 
Olumlu Ev Hayvanlarının Korunmasına dair Avrupa Sözleşmesi!

EV HAYVANLARININ KORUNMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ

(Strazburg, 13. 11. 1987)

(Sözleşme TBMM komisyonlarında görüşülerek Genel Kurul gündeminde bulunmaktadır)

GİRİŞ

İş bu Sözleşmeyi imzalayan Avrupa Konseyi ' ne üye devletler;

* Avrupa Konseyi'nin hedefinin, üyeleri arasında daha sıkı bir birlik oluşturmak olduğunu dikkate alarak,

* İnsanın yaşayan tüm canlılara saygı yükümlülüğünü tanıyarak ve ev hayvanlarının insanla özel bir ilişkisi olduğunu gözönünde bulundurarak,

* Ev hayvanlarının yaşam kalitesine olan katkıları ve bunun sonucu olarak toplum için taşıdığı önemi dikkate alarak,

* İnsan tarafından bakılan hayvanların arzettiği büyük çeşitlilikten kaynaklanan güçlükleri dikkate alarak,

* Ev hayvanlarının aşırı nüfus artışının, insan ve diğer hayvanların hijyen, sağlık ve güvenlikleri için taşıdığı riskleri dikkate alarak,

* Yabani fauna türlerinin ev hayvanı olarak beslenmesinin teşvik edilmemesi gerektiğini dikkate alarak,

* Ev hayvanlarının elde edilmesi, muhafazası, ticari ve ticari olmayan üretimi, elden çıkarılması ve ticaretiyle ilgili mevcut farklı şartların bilinciyle,

* Ev hayvanlarının her zaman sağlıklarını ve rahatlarını koruyacak şartlarda muhafaza edilmediğinin bilinciyle,

* Sınırlı bilgi ve bilince sahip olunması nedeniyle, ev hayvanlarına karşı davranışların geniş çapta değişkenlik gösterdiğini not ederek,

* Ev hayvanlarına sahip olma sorumluluğu sonucunu doğuracak olan temel müşterek davranış ve uygulama standartlarının, sadece arzu edilen değil, aynı zamanda gerçekçi bir hedef olduğunu dikkate alarak, aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.

BÖLÜM 1

GENEL HÜKÜMLER

Madde 1

Tanımlar:

1- Ev hayvanı ( ehlileştirilmiş hayvan ) insan tarafından bilhassa evde özel zevk veya refakat amacıyla muhafaza edilen veya muhafaza edilmesi tasarlanan her türlü hayvanı,

2- Ev hayvanlarının ticareti; ev hayvanlarının sahipliğini değiştiren, kar amacıyla yapılan önemli miktarlardaki tüm düzenli ticari işleri,

3- Ticari üretim ve barındırma; kar amacı güdülerek yapılan büyük ölçekli üretim ve barındırmayı,

4- Hayvan barınağı; çok sayıda ev hayvanının muhafaza edilebileceği, kar amacı gütmeyen tesisleri, (ulusal mevzuat veya idari önlemlerin izin vermesi durumunda bu gibi tesisler başıboş hayvanları da kabul edebilir.)

5- Başıboş hayvan; evi olmayan veya sahibinin veya bakıcısının ev sınırları dışında yaşayan ve herhangi bir sahibin ya da bakıcının kontrolü veya doğrudan denetimi altında bulunmayan hayvanları,

6- Yetkili makam; üye ülke tarafından tayin edilen makamı

ifade eder.

Madde 2

Uygulama Alanı:

1- Tarafların herbiri;

a) Bir kişi veya yasal bir kurum tarafından bir evde veya ticaret, ticari üretim ve barındırma tesislerinde ve hayvan barınaklarında muhafaza edilen ev hayvanları,

b) Uygun hallerde, başıboş hayvanlar konusunda,

işbu Sözleşmenin hükümlerine işlerlik kazandırılması için gerekli tedbirleri almayı taahhüt eder.

2- Bu Sözleşme'nin hiçbir hükmü hayvanların korunması veya tehdit altındaki yabani türlerin muhafazası konusundaki uluslararası belgelerin uygulanmasını etkilemeyecektir.

3- İşbu Sözleşmede yer alan hususlar, Tarafların ev hayvanlarının korunması için daha sıkı tedbirler almaları veya burada kayıtlı hükümlerin, işbu belgede açıkça belirtilmeyen hayvan sınıflarına da uygulaması özgürlüğüne hiçbir şekilde etki etmeyecektir.

BÖLÜM II

EV HAYVANLARININ MUHAFAZASI İÇİN TEMEL PRENSİPLER

Madde 3

Hayvanın İyi Yaşaması İçin Temel İlkeler :

1- Hiç kimse bir ev hayvanının gereksiz acı, sıkıntı veya ızdırap çekmesine sebep olamaz,

2- Hiç kimse bir ev hayvanını terkedemez.

Madde 4

Hayvana Bakma :

1- Ev hayvanına bakan veya besleyen herkes onun sağlığı ve iyi yaşamasından sorumludur.

2- Ev hayvanına bakan veya besleyen herkes, hayvanın tür ve üreme özelliklerine uygun olarak, davranışsal gereksinimlerini hesaba katan kalacak yer, dikkat ve ihtimamı sarfedecek, özelikle :

a) Hayvana uygun ve yeterli gıda ve suyu verecek,

b) Ona hareket için uygun imkanları sağlayacak,

c) Kaçışını önleyecek tüm uygun tedbirleri alacaktır,

3- Bir hayvan;

a) 2’nci paragrafta belirtilen şartlar yerine getirilmediği takdirde veya

b) 2’nci paragrafta belirtilen şartlar yerine getirilmesine rağmen esarete alışamazsa, ev hayvanı olarak muhafaza edilemez.

Madde 5

Üretme :

Bir ev hayvanını üretmek için seçen bir kişi, o hayvanın anne veya yavrularının sağlık ve refahını risk altına sokabilecek anatomik, fizyolojik ve davranış özelliklerini gözönünde bulundurma sorumluluğunu taşıyacaktır.

Madde 6

Ev hayvanı edinmede yaş sınırı :

Ebeveynlerinin veya ebeveyn sorumluluğu taşıyan diğer şahısların açık rızası olmaksızın 16 yaşın altındaki kimselere ev hayvanı satılamaz.

Madde 7

Eğitim :

Hiçbir ev hayvanı, sağlığına ve refahına zarar verecek şekilde, özellikle doğal gücünü ve kapasitesini aşacak biçimde yada yaralanma veya gerekli olmayan ağrı, acı, sıkıntı veya ızdırap çekmesine yol açacak şekilde suni yardım kullanılarak eğitilemez.

Madde 8

Ticaret, ticari amaçlı üretim ve barındırma, hayvan barınakları :

1- İşbu Sözleşme yürürlüğe girdiği tarihte, ev hayvanlarının ticaretini, ticari amaçlı üretimini veya barındırmasını yapan veya bir hayvan barınağı işleten kişiler, taraflarca belirlenecek uygun bir zaman dilimi içerisinde, bu faaliyetlerini, yetkili makama bildirecektir.

Bu faaliyetlerden herhangi birini yapmayı düşünen kişiler bu tasarılarını yetkili makama bildireceklerdir.

2- Bu bildirimde aşağıdaki hususlar yer alacaktır :

a) Bu faaliyetlere dahil olan veya dahil olacak ev hayvanı türleri,

b) Sorumlu durumdaki kişi ve bilgi düzeyi,

c) Kullanılan veya kullanılacak tesisin ve malzemenin tanımı

3- Yukarıda belirtilen faaliyetler ancak;

a) Sorumlu kişinin, bu konuda faaliyet göstermek için, profesyonel eğitimden veya ev hayvanları konusunda yeterli deneyimi bulunmasından kaynaklanan bilgi ve kapasiteye sahip olması,

b) Faaliyet için kullanılan tesis ve malzemenin 4’ncü maddede belirtilen

şartları yerine getiriyor olması,

durumunda gerçekleştirilebilecektir.

4- Yetkili makam, 1 nci paragrafta belirtilen hükümler çerçevesinde yapılan bildirimin, 3 ncü paragrafta belirtilen şartları yerine getirip getirmediğini tespit eder. Şayet şartlar gerektiği şekilde sağlanmamışsa, tedbirler tavsiye eder ve gerekirse, hayvanların refahı için, faaliyete başlamayı veya faaliyetin devamını yasaklar.

5- Yetkili makam, ulusal mevzuatı ile uyumlu olarak, yukarıda belirtilen şartların yerine getirilip getirilmediğini denetler.

Madde 9

Reklam, eğlence, sergi, yarışma ve benzer faaliyetler :

1- Aşağıdaki şartlar yerine getirilmedikçe ev hayvanları reklam, eğlence, sergi, yarışma ve benzeri faaliyetlerde kullanılamaz.

a) Organizatörün 4 ncü maddenin 2’inci paragrafında öngörülen şartlar uyarınca, ev hayvanları için uygun şartları sağlaması ve

b) Ev hayvanlarının sağlık ve refahının risk altına sokulmaması.

2- a)Yarışma esnasında veya,

b) Hayvanın sağlık ve refahını risk altına sokabilecek diğer zamanlarda,

ev hayvanının doğal performans düzeyini arttırmak veya azaltmak amacıyla ona hiçbir madde verilemez, işlem uygulanamaz veya cihaz tatbik edilemez.

Madde 10

Cerrahi Operasyonlar :

- Bir ev hayvanının dış görünüşünü değiştirmek veya tedavi edici olmayan amaçlar için ona cerrahi operasyonda bulunmak yasaktır. Özellikle;

a) Kuyrukların kesilmesi,

b) Kulakların kesilmesi,

c) Ses kısıklığı yaratılması,

d) Tırnak ve dişlerin sökülmesi

önlenecektir.

2- Bu yasaklamalarda ancak aşağıdaki durumlarda istisnalara müsaade edilecektir :

a) Bir veterinerin, veterinerlikle ilgili tıbbi sebeplerle veya belirli bir hayvanın yararı için tedavi edici olmayan işlemleri gerekli görmesi,

b) Üremeyi önleme.

3- a) Hayvanın şiddetli acı çekeceği veya çekmesi muhtemel operasyonlar sadece veterinerler tarafından veya onların gözetiminde anestezi uygulanarak gerçekleştirilecektir.

b) Anestezi gerektirmeyen operasyonlar, ulusal mevzuatla uzman olarak nitelendirilen bir kişi tarafından yapılabilir.

Madde 11

Öldürme :

1- Veteriner veya diğer bir uzman yardımın süratli bir şekilde temin edilemediği veya ulusal mevzuat kapsamındaki, bir hayvanın acısını ortadan kaldırmaya yönelik acil durumlar hariç, bir ev hayvanı ancak bir veteriner veya diğer bir uzman kişi tarafından öldürülebilir. Bütün öldürmeler şartların gerektirdiği asgari düzeyde fiziksel ve zihinsel acı verecek şekilde gerçekleştirilecektir. Acil durumlar dışında, seçilen metod :

a) Şuur kaybı ve ölümünü hemen gerçekleştirecek ya da

b) Derin genel anestezi ile başlayacak, bunu kesin ve mutlak ölümü sağlayacak işlem izleyecektir.

Öldürmeden sorumlu kişi, hayvanın cesedi elden çıkarılmadan önce o hayvanın öldüğünden emin olacaktır.

2- Aşağıda belirtilen öldürme metodları yasaklanacaktır :

a) 1 (b) Paragrafında öngörülen etkilerin gerçekleşmemesi durumunda, boğma veya nefessiz kalmasına neden olabilecek diğer metodlar,

b) 1 nci paragrafta belirtilen etkileri verecek biçimde, dozu ve uygulaması kontrol edilemeyen herhangi bir zehirli madde veya ilaç kullanımı,

c) Öncelikle hızlı şuur kaybı meydana getirmeden yapılan elektrikle öldürme.

BÖLÜM III

BAŞIBOŞ HAYVANLAR İÇİN EK TEDBİRLER

Madde 12

Sayılarının Azaltılması :

Taraflardan biri, başıboş hayvan miktarının sorun yarattığını düşünürse, sayılarını azaltmak üzere gereksiz ağrı, acı ve ızdırap çekmelerine sebebiyet vermeyecek bir yolla uygun yasal ve/veya idari tedbirleri alacaktır.

a) Bu tedbirler aşağıdaki şartları kapsayacaktır :

i. Bu hayvanlar yakalandığı takdirde, bu yakalama işleminin, hayvana fiziksel ve zihinsel olarak en alt düzeyde acı verecek şekilde gerçekleştirilmesi,

ii. Yakalanan hayvanların muhafazasının veya öldürülmesi işlemlerinin bu Sözleşmede belirtilen prensiplerle uyumlu olarak yapılması.

b) Taraflar,

i. Köpek ve kedilere damgalama gibi, az acı veren ya da hiç ağrı, acı ve ızdırap çektirmeyen uygun bir yöntemle daimi kimlik tesbiti sağlamayı, ayrıca sayıları ile sahiplerinin isim ve adreslerini bir kayda geçirmeyi

ii. Kedi ve köpeklerin nötr hale getirilmesini teşvik ederek, bunların plansız üremelerini azaltmayı,

iii. Başıboş kedi ve köpekleri bulan kişilerin, bu konuda yetkili makama bilgi vermesini teşvik etmeyi taahüt ederler.

Madde 13

Yakalama, muhafaza etme ve öldürme için istisnalar :

Başıboş hayvanları yakalama, muhafaza etme ve öldürme konularında bu Sözleşmede yeralan prensiplere, ancak kaçınılmaz hallerde, ulusal hastalık kontrol programları kapsamında istisna getirilebilir.

BÖLÜM IV

BİLGİLENDİRME VE ÖĞRETİM

Madde 14

Bilgilendirme ve eğitim programları :

Taraflar, Sözleşmede belirtilen hüküm ve prensipler doğrultusunda ev hayvanlarının muhafazası, üretilmesi, eğitimi, ticareti ve barındırılması konusunda ilgili Kurum ve şahısları bilinçlendirme ve bilgilendirmeyi teşvik edecek şekilde enformasyon ve eğitim programları geliştirilmesini teşvik etmeyi taahhüt ederler. Bu programlarda özellikle aşağıda belirtilen konulara dikkat edilecektir.

a) Ev hayvanlarının ticaret ve yarışma amacıyla eğitilme gereksinimlerinin uygun bilgi ve beceriye sahip kişiler tarafından karşılanması,

b)

i. Ebeveynlerinin veya ebeveyn sorumluluğu taşıyan diğer şahısların açık rızası olmadıkça 16 yaşından küçüklere ev hayvanlarının hediye olarak verilmesinin,

ii. Ev hayvanlarının ödül, hediye veya ikramiye olarak verilmesinin,

iii. Ev hayvanlarının plansız üretilmesinin

engellenmesi,

c) Yabani hayvanların ev hayvanı olarak alınması veya kabul edilmesinin, bu hayvanların sağlık ve mutluluğu için muhtemel olumsuz sonuçları olabileceği,

d) Sorumsuz şekilde ev hayvanı edinmenin, istenmeyen ve terk edilen hayvan sayısının artmasına yol açan risklerinin bulunduğu.

BÖLÜM V

ÇOK TARAFLI DANIŞMA VE MÜZAKERELER

Madde 15

Çok Taraflı İstişareler :

1- Taraflar, Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonraki beş yıl içerisinde ve bundan sonraki her beş yılda bir ve herhalükarda Tarafların ekseriyetinin talebi üzerine, Sözleşmenin uygulanmasını, Sözleşmenin gözden geçirilmesinin veya hükümlerinin daha kapsamlı hale getirilmesinin tercih edilebilirliliğini incelemek üzere, Avrupa Konseyi bünyesinde çok taraflı danışma ve müzakereler yapacaklardır. Bu danışma ve müzakereler, Avrupa Konseyi Genel Sekreterinin daveti üzerine gerçekleştirilecek toplantılarda yapılacaktır.

2- Tarafların her biri bu danışma ve müzakere toplantılarına katılmak üzere bir temsilci görevlendirme hakkına sahip olacaktır. İşbu Sözleşmeye taraf olmayan Avrupa Konseyi üyesi herhangi bir ülke, toplantılarda bir gözlemci ile temsil edilme hakkına sahip olacaktır.

3- Taraflar her danışmanın ardından, danışma toplantısı ve Sözleşmenin işleyişi hakkında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine bir rapor gönderecekler ve gerekli gördükleri takdirde, Sözleşmenin 15 ila 23 ncü maddelerine değişiklik önerisi verebilirler.

4- Sözleşme hükümlerine bağlı kalarak, taraflar istişareler için usul kurallarını kaleme alacaklardır.

BÖLÜM VI

DEĞİŞİKLİKLER

Madde 16

Değişiklikler :

1- Taraf bir Ülke veya Bakanlar Komitesince Sözleşmenin 1’den 14 ncü maddesine kadar olan maddeleri hakkında yapılması öngörülen değişiklik önerileri, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bildirilecek ve bu öneriler Genel Sekreter tarafından Avrupa Konseyine üye ülkelere, taraf ülkelere ve sözleşmenin 19 uncu maddesi hükümleri gereği Sözleşmeyi onaylamaya davet edilen ülkelere gönderilecektir.

2- 1’nci paragraf hükümlerine göre yapılan değişiklik önerileri, Genel Sekretere gönderildiği tarihten itibaren 2 aydan az olmayan bir süre içerisinde düzenlenecek çok taraflı müzakere ve danışma toplantısında incelenecek ve Taraf ülkelerin 2/3 oy çokluğu ile kabul edilebilecektir. Kabul edilen metin Taraf Ülkelere gönderilecektir.

3- Her değişiklik, çok taraflı müzakere ve danışma toplantısında kabulünden 12 hafta sonra, bir taraf Ülkenin itiraz bildirimi olmadığı takdirde, yürürlüğe girecektir.

SONUÇ HÜKÜMLERİ

Madde 17

İmza, Onay, Kabul, Uygun Bulma :

Bu Sözleşme Avrupa Konseyi üye devletlerinin imzasına açılacaktır. Sözleşme onay kabul veya uygun bulma işlemlerine tabidir. Onay, kabul veya uygun bulma belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi edilecektir.

Madde 18

Yürürlüğe giriş :

1- Sözleşme, 17’nci madde hükümlerine uygun olarak Avrupa Konseyine üye 4 Devletin Sözleşmeye daimi olarak bağlı kalacağını bildirmesini takip eden 6 aylık bir periyodun bitiminden sonraki ayın ilk günü yürürlüğe girer.

2- Sözleşmeye daimi bağlılığını daha sonra bildiren her ülke için Sözleşme, onay, kabul veya giriş belgelerinin alındığı tarihi takip eden 6 aylık bir periyodun bitiminden sonraki ayın ilk günü yürürlüğe girer.

Madde 19

Üye Olmayan Devletlerin Katılımı :

1- İşbu Sözleşme'nin yürürlüğe girmesinden sonra Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi'ne üye olmayan bir devleti sözleşmeye katılmaya, Avrupa Konseyi Statüsü'nün 20 / d maddesinde belirtilen çoğunlukla ve taraf devletlerin Bakanlar Komitesi'ndeki temsilcilerinin oybirliği ile alınan bir kararıyla davet edebilir.

2- Sözleşme bu ülkeler için giriş belgelerinin Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından alındığı tarihi takip eden 6 aylık sürenin bitiminden sonraki ayın ilk günü yürürlüğe girer.

Madde 20

Ülkeye İlişkin Hüküm :

1- İmza sırasında veya onay, kabul, uygun bulma veya katılma belgeleri tevdi edilirken her Devlet Sözleşme'nin uygulanacağı ülke veya ülkeleri belirleyebilir.

2- Her taraf devlet, daha sonraki bir tarihte Avrupa Konseyi Genel Sekreterine göndereceği bir bildirimle, Sözleşmenin uygulama alanını, bildiriminde belirteceği başka topraklara genişletebilir. Bu topraklara ilişkin olarak Sözleşme, Genel Sekreter tarafından bildirimin alınmasını takibeden altı ayın bitiminden sonraki ilk günde yürürlüğe girecektir.

3- Önceki paragraflar çerçevesinde belirlenen topraklara ilişkin olarak yapılan bildirimler Genel Sekretere yapılacak bir bildirim ile geri çekilebilir. Geri çekme, bildirimin Genel Sekreter tarafından alınması tarihini takip eden altı aylık sürenin bitiminden sonraki ayın ilk günü yürürlüğe girecektir.

Madde 21

Çekinceler :

1- Her Devlet, Sözleşmeyi imzaladığı veya onay, kabul veya giriş belgelerini teslim ettiği zaman, 6'ncı ve 10 uncu maddenin 1 (a) paragrafına ilişkin bir veya daha fazla çekince koyduğunu beyan edebilir. Bunun dışında başka bir çekince konulamaz.

2- Önceki paragrafa göre çekince koyan herhangi bir Taraf, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine göndereceği bir bildirim ile bu çekincesini kısmen veya tamamen geri çekebilir. Geri çekme işlemi, bildirimin Genel Sekreter tarafından alınışı tarihinden itibaren geçerlilik kazanır.

3- Sözleşmenin bir hükmüne çekince koyan herhangi bir Taraf, bu hükmün diğer bir tarafca uygulanmasını isteyemez, ancak, şayet bu çekincesi kısmi veya şarta bağlı ise, çekince konan hükmün uygulanmasını kendi kabul ettiği ölçüde isteyebilir.

Madde 22

Fesih :

1- Herhangi bir Taraf, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yönelik bir bildirimde bulunmak suretiyle, herhangi bir zamanda, bu Sözleşmeden ayrılabilir.

2- Sözkonusu fesih,buna ilişkin bildirimin Genel Sekreter tarafından alındığı tarihi izleyen 6 aylık sürenin bitiminden sonraki ayın ilk günü geçerlik kazanır.

Madde 23

Bildirimler :

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Konsey üyesi devletlere, bu Sözleşme'ye katılan veya katılmaya davet edilen herhangi bir devlete,

a) herhangi bir imza,

b) herhangi bir onay, kabul, uygun bulma ve katılma belgesinin tevdii,

c) 18,19 ve 20. maddeler uyarınca, Sözleşme'nin yürürlüğe girdiği herhangi bir tarih,

d) İşbu Sözleşme ile ilgili diğer herhangi bir belge, bildirim veya bilgi iletimi,

hakkında bildirimde bulunacaktır.

Aşağıda imzası bulunan yetkili temsilciler işbu Sözleşme'yi imzaladılar.

13 Kasım 1987 tarihinde Strazburg'da her iki metin de aynı şekilde geçerli olmak üzere İngilizce ve Fransızca olarak Avrupa Konseyi Arşivi'ne tevdi edilecek tek bir nüsha olarak düzenlenmiştir. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Avrupa Konseyi üyesi olan devletler ile Sözleşme'ye katılmaya davet edilen her devlete aslına uygunluğu onaylanmış bir suretini gönderecektir.

Belçika Krallığı Hükümeti adına

İmza: Rombaut VAN CROMBRUGGE

Danimarka Krallığı Hükümeti adına

İmza : Erling V. QUAADE

Federal Almanya Cumhuriyeti adına

İmza : Strazburg 21 Haziran 1988 Günter KNACKSTEDT

Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti adına

İmza : Nicolaos DIAMANTOPOULOS

İtalya Cumhuriyeti Hükümeti adına

İmza : Paolo Massimo ANTICI

Lüksemburg Büyük Dükalığı Hükümeti adına

İmza : Paul FABER

Hollanda Krallığı Hükümeti adına

İmza : Vincent BRUYNS

Norveç Krallığı Hükümeti adına

İmza : Roald KNOPH

Portekiz cumhuriyeti Hükümeti adına

İmza . Luis Octavio ROMA DE ALBUQUERQUE

İsveç Krallığı Hükümeti adına

İmza : Strazburg 14 Mart 1989 Irene LARSSONGENEL GEREKÇE

Dünya artık toplumsal, ahlaki ve vicdani açıdan, hayvan varlığının, canlı olarak değerlendirildiği bir perspektifle tüm hayvanların yaşamlarının güvence altına alınması yolunda önemli mesafeler katetmeye başlamıştır. Bu çerçevede 15 Ekim 1978 tarihinde Paris'te UNESCO ( Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü ) merkezinde yayınlanan "Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi" kabul edilmiştir. Katılmaya hazırlandığımız Avrupa Topluluğu üye ülkeleri ise, adı geçen Beyannamenin 14 üncü maddesi gereğince ülkelerinde hayvanları koruma açısından önemli adımlar atmışlardır.

Almanya, İsviçre, Avusturya, Hollanda, İsveç gibi ülkeler hayvanları koruma kanunlarını çıkarmışlar, Almanya ise daha sonra yasada yaptığı değişiklerle, bu korumanın kapsamını daha da genişletmiştir. Bundan başka, Avrupa Topluluğu üyesi olan devletler 13 Aralık 1968 tarihli Uluslararası Taşımada Hayvanların Korunmasına İlikin Avrupa Anlaşmasını ve 10 Mayıs 1979 tarihli Kesim Hayvanlarının Korunmasına İlişkin Avrupa Anlaşmasını ve 13
Kasım 1987 tarihli Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesini yapmışlardır.

Dünya ve Avrupa, hayvanların korunması yolunda önemli mesafeler alırken geçmişi bu konuda çeşitli örneklerle dolu milletimizin bu konuda geride kalacağı düşünülemez. Geçmişte, atalarımız gerek selçuklu, gerek Osmanlı döneminde hayvanlara büyük bir şevkat ve sevgi göstermişler, hayvanlar yararına birçok vakıflar kurmuşlardır. Yaşlı hayvanların ömürlerini tamamlayabilmeleri için büyük otlaklar vakfetmişler; göçmen kuşların göçlerini kolaylaştırmak için vakıflar yapmışlar, cami, medrese ve konakların cephelerine sanat eseri niteliğinde kuş evleri eklemişlerdir. Osmanlı Ülkesini gezen yabancıların seyahatnamelerinde, Türklerin bu üstün insanlık vasfından büyük bir hayranlıkla söz edildiği görülmektedir. Bu da atalarımızın, insanoğlunun sahip olduğu akıl, zeka ve yetenek üstünlüğünden dolayı, diğer canlı varlıklara karşı bir koruma sorumluluğu ve yükümlülüğü duyduklarını ispatlamaktadır.

Geçmişte Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde çeşitli vakıflar aracılığı ile bu konudaki hassasiyetini açığa vuran Türk insanı ahlaki, vicdani ve inançları itibariyle ülkemizdeki bu yasal boşluktan rahatsızdır.

Ancak her ne kadar, insanımızın yüksek duygularını hesaba katsak bile bazı hususlar sadece insan vicdanına bırakılmamalıdır. Psikolojik bozukluklar, ekonomik güçsüzlükler ve daha bir çok nedenden dolayı her millette olduğu gibi suça yönelen insanlarımızın da varlığını hesaba katarak bu alanda caydırıcı uygulamalara da yer vermek zarureti vardır.

Diğer yandan, özellikle binek hayvanlarımız başta olmak üzere tüm evcil hayvanlar için "İnsanlık dışı kötü muamele" hallerinde, koruyucu önlemler ve cezai müeyyideler getirilmelidir.

Sonuç olarak insanlığın tüm canlı varlıkların yaşamları konusunda ahlaki yükümlülüğü bulunduğunu ve ev hayvanlarının insanlarla özel ilişkileri bulunduğu gözönüne alınarak, ev hayvanlarına sahip olma sorumluluğu sonucunu doğuracak olan temel müşterek davranış ve uygulama standartlarının, gerçek bir hedef olduğundan hareketle, ev hayvanlarının yaşam kalitesine olan katkıları ve bunun sonucu olarak toplum için taşıdığı önem nedeniyle bu sözleşmeye taraf olunması gerekmektedir.

Ülkemizde hayvanların korunması konularının yakından incelendiği, bu konuda çalışmalar yapıldığı ve yasal bir düzenlemeye gidildiği bu dönem Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesine taraf olmak için en uygun zamandır. Evcil hayvanların korunması konusunda Hayvanları Koruma Kanun Tasarısına da önemli bir destek sağlayacak olan bu sözleşmeye taraf olmanın ülkemize yarar sağlayacağı düşünülmektedir.

http://www.kedimveben.com/yasa.htm
Old 08-04-2007, 16:40   #5
Kemal Yıldırım

 
Olumlu Hayvanların Uluslararası Nakliyat Sırasında Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi!

Hayvanların Uluslararası Nakliyat Sırasında Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi

Karar sayısı: 7/10102Hayvanların Uluslar arası Nakliyat Sırasında Korunmasına Dair Avrupa SözleşmesiAvrupa Konseyi’ne üye imzacı Devletler, Avrupa Konseyi’nin amacının, ortak miraslarına teşkil eden ülkü ve ilkeleri korumak ve gerçekleştirmek için üyeleri arasında daha yakın bir birlik sağlamak olduğunu göz önünde tutarak,

Hayvanlara iyi muamele edilmesinin uluslar arası hayvan nakliyatı gerekleri ile bağdaştırılabileceğine kani olarak,

Nakliyat sırasında hayvanları, mümkün olduğu kadar eziyetten korumak arzusuyla harekete geçerek,

Bu konuda hayvanların uluslar arası nakliyatına ilişkin olarak hükümler kabulü yoluyla gelişme kaydedilebileceğini düşünerek,

Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.

BÖLÜM I

MADDE 1

1. Akit taraflardan her biri, bu Sözleşmenin uluslar arası hayvan nakliyatını düzenleyen hükümlerini uygulayacaklardır.

2. İşbu Sözleşmedeki “Uluslar arası nakliyat” tabirinden, sınır trafiği hariç sınır geçmeyi gerektiren her türlü sevkiyat kastedilmektedir.

3. Nakliyatın bu Sözleşme hükümlerine uygun olup olmadığına, hayvan sevkeden ülkenin yetkili makamları, karar vereceklerdir. Bununla birlikte, hayvan gönderilen ülke veya yol üzerindeki ülkeler nakliyatın sözleşme hükümlerine uygunluğuna itiraz edebilirler. Ancak hayvanların iyiliği için mutlaka gerekmedikçe, sevkiyat durdurulmaz.

Akit taraflardan her biri, grevlerin veya diğer önceden kestirilemeyen durumların ülkelerinde bu Sözleşme hükümlerinin tam uygulanmasını engellediği hallerde hayvanların maruz kalacakları eziyeti önlemek veya azaltmak için gerekli tedbirleri alacaktır.MADDE 2

Bu Sözleşme aşağıdaki hayvanların uluslar arası nakliyatında uygulanır:

a) Tek tırnaklı evcil hayvanlar ile sığır, koyun, keçi, domuz cinsi evcil hayvanlar (Bölüm II)

b) Evcil kuşlar ve tavşanlar (Bölüm III)

c) Evcil kediler ve köpekler (Bölüm IV)

d) Diğer memeliler ve kuşlar (Bölüm V)

e) Soğuk kanlı hayvanlar (Bölüm VI)BÖLÜM II

Tek tırnaklı evcil hayvanlar ile sığır, koyun, keçi, domuz cinsi evcil hayvanlar.

A. GENEL HÜKÜMLER

MADDE 31. Hayvanlar uluslar arası nakliyat maksadıyla vasıtalara yüklenmeden önce, ihracatçı ülkenin yetkili bir veterineri tarafından, nakliyata elverişli olup olmadıkları hususunda muayene edilmelidirler. Bu Sözleşmede “Yetkili veteriner” tabiriyle kastedilen, ilgili merciler tarafından tayin edilen veterinerdir.

2. Hayvanların yüklenmesi, yetkili bir veterinerin uygun göreceği şartlar altında yürütülmelidir.

3. Yetkili veteriner, hayvanların esvafını, nakliyata elverişli olduklarını ve mümkünse, nakil vasıtasının kayıt numarası ile kullanılan aracın cinsini belirten bir belge düzenler.

4. İlgili Akit tarafından arasında varılacak bir anlaşma ile tayin edilecek hallerde bu madde uygulanmayabilir.MADDE 4

Nakliyattan önceki 48 saat zarfında doğum yapan veya nakliyat sırasında doğurması muhtemel hayvanlar nakliyata elverişli addedilmez.MADDE 5

İhracatçı, ithalatçı ya da yol üzerindeki ülkenin yetkili veterinerleri, kendileri tarafından tayin edilen bir yerde, hayvanların gerekli bakıma tabi tutulacağı bir dinlenme devresi tayin edebilirler.MADDE 6

1. Hayvanlara yeterli saha ve özel şartlar aksini gerektirmediği takdirde, yatacak yer sağlanmalıdır.

2. Nakliye vasıtaları ve taşıyıcı kaplar (Containers), hayvanları kötü hava şartlarına ve büyük iklim farklılıklarına karşı koruyacak şekilde olmalıdır. Havalandırma ve hava sahası nakliye şartlarına ve taşınan hayvanın cinsine uygun bulunmalıdır.

3. Hayvanları taşıyan sandık, kafes v.s. gibi taşıyıcı kaplar, içlerinde canlı hayvan bulunduğunu gösteren birer sembol ve hayvanların ayakta duruş vaziyetlerini gösteren birer işaret taşımalıdır. Bu kaplar, kolayca temizlenebilecek ve hayvanların emniyetini sağlayacak şekilde yapılmış bulunmalıdır. Sözkonusu sandıklar, kafesler v.s. hayvanların muayene ve bakımına müsait ve havalandırmayı engellemeyecek şekilde istif edilmiş bulunmalı, nakliyat ve yükleme boşaltma sırasında daima dik durmalı ve şiddetli sarsıntılara maruz kalmamalıdır.

4. Nakliat sırasında, hayvanlar uygun fasılalarla sulanmalı ve beslenmelididrler. Bu fasılalar 24 saati geçmemelidir. Bununla birlikte, makul bir süre içinde hayvanlar indirilecekleri yere vasıl olacaklarsa, bu 24 saatlik fasıla uzatılabilir.

5. Tek tırnaklı hayvanlara nakil süresince yular takılmalıdır. Bu hüküm terbiye edilmemiş hayvanlara uygulanmaz.

6. Hayvanların bağlanması halinde, kullanılan bağlar normal koşullar altında nakliyat süresince kopmayacak kadar sağlam ve hayvanların beslenmelerine, sulamalarına ve gerekiyorsa, yatmalarına izin verecek kadar uzun olmalıdır. Sığırlar boyunlarından bağlanmamalıdır.

7. Ayrı bölmelerde nakledilmedikleri takdirde, tek tırnaklı hayvanların arka ayaklarının nalları sökülmüş olmalıdır.

8. 18 aylıktan büyük boğalar tercihen bağlanmalı ve burunlarına, sadece gütmek maksadıyla kullanılmak üzere, birer halka takılmalıdır.MADDE 7

1. Çeşitli cinsten hayvanlar aynı kamyon, vagon, gemi veya uçakla nakledildiği takdirde, cinslerine göre ayrılmaları gerekir. Doğal olarak birbirlerine düşman cinste hayvanların aynı sevkiyatta nakledilmelerinden doğacak sakıncaların giderilmesi için tedbirler alınmalıdır. Değişik yaşlarda hayvanlar aynı vasıta ile nakledildikleri zaman, genç ve yaşlı hayvanlar ayrılmalıdır. Bununla birlikte, bu tedbir emzirdikleri yavruları ile seyahat eden dişilere uygulanmaz. İğdiş edilmemiş sığır, domuz cinsi hayvanlar ile tek tırnaklıların erkekleri dişilerinden ayrılmalıdır. Boğalar birbirlerinden ayrılmalıdır. Aynı tedbir aygırlara da uygulanmalıdır.

2. Hayvanların nakledildiği taşıtlara, onları rahatsız edebilecek eşya yüklenmemelidir.MADDE 8

Hayvanların yüklenmeleri ve boşaltılmaları için köprü, rampa, merdiven gibi uygun gereçler kullanılmalıdır. Bunların tabanları kaymayı önleyecek şekilde ve yanları koruyucu tarzda yapılmış olmalıdır. Yükleme, boşaltma sırasında hayvanlar başlarından, boynuzlarından veya bacaklarından kaldırılmamalıdır.MADDE 9

Vasıtaların ve sandık, kafes gibi kapların tabanları hayvanların ağırlığını taşıyabilecek kadar sağlam olmalıdır. Döşemenin aralıkları bulunmamalı, kaymayı önleyecek şekilde yapılmış olmalı ve başka bir hal tarzı uygulanmadığı takdirde, dışkıyı emecek kalınlıkta bir madde ile kaplanmalıdır.MADDE 10

Nakliyat sırasında hayvanlara gerekli bakımın sağlanması için,

a) Hayvanların kapalı taşıyıcı kaplar içinde sevkedildiği,

b) Nakliyecinin bakım görevini üstlendiği,

c) Sevkiyatçının uygun duraklarda kım için bir kimseyi görevlendirdiği haller dışında, hayvanlara bir refakatçi verilmesi gerekir.MADDE 11

1. Refakatçi veya bakıcı hayvanları besler, sular, gerektiğinde sütlerini sağar.

2. Sütlü inekler 12 saati geçmeyen fasılalarla sağılır.

3. Bakıcı, sözkonusu bakımı sağlayabilmek için gerekliaydınlatma imkanına sahip bulunmalıdır.MADDE 12

Nakliyat sırasında hastalanan veya yaralanan hayvanlar en kısa zamanda veteriner tarafından tedavi edilmeli veya gerekiyorsa lüzumsuz eziyete mahal vermeyecek tarzda öldürülmelidir.MADDE 13

Hayvanlar iyice temizlenmemiş kamyon, vagon, gemi ve uçaklara yüklenmemelidir. Ölü hayvanlar, çöpler ve ifrazat kalıntıları mümkün olduğu kadar süratle kaldırılmalıdır.MADDE 14

Hayvanlar imkan ölçüsünde süratle nakledilmeli, gecikmeler ve özellikle aktarma beklemeleri asgariye indirilmelidir.MADDE 15

İthalat ve transite geçiş formalitelerinin mümkün olduğu kadar çabuk tamamlanabilmesi için, kontrol noktaları sevkiyattan imkan ölçüsünde erken haberdar edilmelidir. Sözkonusu formalitelerde hayvan sevkiyatına öncelik tanınmalıdır.MADDE 16

Sağlık muayenesi yapılan ve sürekli olarak önemli miktarda hayvan nakledilen kontrol noktalarında, dinlenme, beslenme ve sulama için gerekli imkanlar sağlanmalıdır.B. DEMİRYOLU NAKLİYATINA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

MADDE 17Hayvan nakliyatında kullanılan vagonlar, içlerindeki canlı hayvan bulunduğunu gösteren bir sembolle işaretlenmelidir. Hayvan sevkiyatına mahsus özel vagon sağlanmadığı takdirde, hayvanlar, yeterli havalandırma delikleri bulunan ve süratli yolculuğa elverişli vagonlarla nakledilmelidir. Bu vagonlar hayvanların kaçmalarına meydan vermeyecek ve emniyetlerini sağlayacak şekilde inşa edilmiş olmalıdır. Bu vagonların iç duvarları düzgün tahta veya başka bir elverişli madde ile kaplanmış olmalı ve uygun yükseklikte hayvanların bağlanabileceği halka veya çubuklar bulunmalıdır.MADDE 18

Tek tırnaklı hayvanlar, taşıtın aynı tarafını veya birbirlerini görecek şekilde bağlanmalıdır. Terbiye edilmemiş genç hayvanlar bağlanmamalıdır.MADDE 19

Büyükbaş hayvanlar, bakıcının aralarında dolaşmasına müsait bir şekilde bağlanmalıdır.MADDE 20

7. madde uyarınca hayvanların ayrılmaları gerektiği zaman, bu ayırım, yer müsait olduğu takdirde, hayvan vagonun ayrı bölümlerinde bağlanmaları, ya da uygun bölmelere yerleştirilmeleri yoluyla gerçekleştirilir.MADDE 21

Vagonların bağlanmaları ve diğer manevralar sırasında hayvan yüklü vagonların şiddetle sarsılmalarını önleyecek bütün tedbirler alınmalıdır.C. KARAYOLU NAKLİYATINA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

MADDE 22

Taşıtlar, hayvanların kaçmalarını önleyecek ve emniyetlerini sağlayacak şekilde imal edilmiş olmalı ve kötü hava şartlarına karşı koruyucu bir tavanla mücehhez bulunmalıdır.MADDE 23

Normal olarak bağlanmaları gereken büyükbaş hayvanları nakleden taşıtlarda bağlama imkanları bulunmalıdır. Vasıtaların bölmelere ayrılmalarına ihtiyaç duyulduğu takdirde, bölmeler dayanıklı olmalıdır.MADDE 24

Vasıtalarda 8. madde hükmüne uygun bir rampa bulunmalıdır.D. DENİZYOLU NAKLİYATINA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

MADDE 25

Gemilerin techizatı hayvanların yaralanmadan ve lüzumsuz eziyet çekmeden nakledilmelerine elverişli olmalıdır.MADDE 26

Hayvanlar, yetkili makamlar tarafından uygun görülen ve onları denize ve hava şartlarına karşı yeterince koruyan emniyetli sandık, kasa v.s. gibi taşıyıcı kaplar içinde bulunmadıkça, güvertede nakledilmemelidirler.MADDE 27

Hayvanlar bağlanmalı veya sandık, kasa, kafes v.s. gibi taşıyıcı kaplar içine uygun bir şekilde yerleştirilmelidir.MADDE 28

Hayvanların bulundukları bütün taşıyıcı kaplara erişmeye imkan veren geçitler bırakılmalıdır. Aydınlatma imkanları bulunmalıdır.MADDE 29

Hayvanların sayısı ve seyahat süresi göz önünde tutularak yeteri kadar bakıcı sağlanmalıdır.MADDE 30

Geminin hayvanlar tarafından işgal edilen bütün kısımları drenaj sistemi ile mücehhez bulunmalı ve temiz tutulmalıdır.MADDE 31

Gerektiğinde hayvanların öldürülmeleri için yetkili makamlarca uygun görülen bir alet hazır bulundurulmalıdır.MADDE 32

Hayvan nakliyatında kullanılan gemilere, hareketten önce, ihracatçı ülkenin yetkili makamlarınca yeterli görülen miktarlarda su ve besin maddeleri yüklenmelidir. Söz konusu besin maddelerinin ve suyun miktarları nakledilen hayvanların cins ve sayısı ile yolculuk süresine göre tespit edilir.MADDE 33

Yolculuk sırasında hastalanan veya yaralanan hayvanların tecrit edilmeleri ve gerektiğinde ilk yardım sağlanması için gerekli tedbirler alınmalıdır.MADDE 34

25. – 33. maddelerde yer alan hükümler, feribot ya da benzeri gemilere yüklenen demiryolu vagonları veya karakolu taşıtları vasıtasıyla yapılan hayvan nakliyatına uygulanmaz.E. HAVAYOLU NAKLIYATINA ILIŞKIN ÖZEL HÜKÜMLER

MADDE 35

Hayvanlar cinslerine uygun taşıyıcı kaplar veya bölmeler içinde nakledilmelidirler. Hayvanları teskin edici tedbirler alındığı takdirde bu kaide istisnai olarak uygulanmayabilir.MADDE 36

Hayvanın cinsi göz önünde tutularak, uçakta ısını çok yüksek ya da çok düşük olmasını önleyecek tedbirler alınmalıdır. Ayrıca, şiddetli hava basıncı değişmelerinden sakınılmalıdır.MADDE 37

Yük uçaklarında, gerektiğinde hayvanların öldürülmeleri için yetkili makamlarca uygun görülen bir alet hazır bulundurulmalıdır.BÖLÜM III

Evcil Kuşlar ve evcil tavşanlar

MADDE 38

II. bölümün aşağıdaki hükümleri evcil kuşlar ve tavşanların nakliyatına da uygulanır.

Madde 6 – (1.-3. fıkralar) 7, 13-17, 21, 22 , 25 – 30, 32, 34 – 36.MADDE 39

1. Hasta veya yaralı hayvanlar nakledilemezler. Hastalanan veya yaralananlar, mümkün olduğu kadar erken yardıma tabi tutulmalı ve gerekiyorsa veteriner tarafından muayeneleri sağlanmalıdır.

2. Hayvanlar birbirleri üzerine yerleştirilerek kasa, kafes, kutu gibi taşıyıcı kaplara veya birden fazla kat ihtiva eden vagon veya taşıtlara yüklendikleri takdirde, aşağıda kalan hayvanların yukarıdakilerin ifrazatından müteessir olmamaları için gerekli tedbirler alınmalıdır.

3. Aşağıdaki haller hariç, yeterli miktarda uygun besin maddesi ve su sağlanmalıdır.

a) 12 saatten az süren yolculuklar

b) Yumurtadan çıkmayı takiben 72 saat içinde tamamlanması şartıyla, kuş yavrularının, 24 saatten az süren yolculukları.BÖLÜM IV

Evcil kedi ve köpekler

MADDE 401. Bu bölümde yer alan hükümler, sahiplerinin veya sahiplerini temsil eden kimselerin refakatindeki hayvanlar hariç, evcil kedi ve köpeklerin nakliyatında uygulanır.

2. Bölüm II’nin aşağıdaki hükümleri evcil kedi ve köpeklerin nakliyatına da uygulanır.

Madde 4, 6 (fıkra 1 – 3), 7, 9, 10, 11 (fıkra 1 ve 3), 12 – 17, 20 – 23, 25 – 29 ve 31 – 37.MADDE 41

Nakledilen hayvanların 24 saati geçmeyen fasılalarla yem ve 12 saati geçmeyen fasılalarla su verilir. Beslenme ve sulanma hususlarında açık yazılı talimat bulunmalıdır. Dişi köpekler erkeklerden ayrılmalıdır.BÖLÜM V

Diğer memeliler ve kuşlar

MADDE 42

1. Bu bölümde yer alan hükümler, yukarıdaki bölümler kapsamına girmeyen memeli hayvanların ve kuşların nakliyatına uygulanır.

2. Bölüm II’nin aşağıdaki hükümleri, bu bölümün konusunu teşkil eden hayvan cinslerinin nakliyatına da uygulanır:

Madde 4, 5, 6 (fıkra 1 – 3), 7 – 10, 11 (fıkra 1 ve 3), 12 – 17, 20 – 37.MADDE 43

Hayvanlar, sadece uygun şekilde inşa edilmiş taşıtlarda veya taşıyıcı kaplar içinde nakledilmelidirler. Gerekiyorsa, bu taşıtların veya kapların üzerlerinde, tehlikeli vahşi hayvan taşıdıklarını belirten bir uyarma ve ayrıca beslenme, sulama ve özel bakım konularında açık yanlı talimat bulunmalıdır.MADDE 44

Özel tedbirler alınmadıkça, geyik cinsi hayvanlar boynuz çıkarma devresinde nakledilemezler.MADDE 45

Bu bölümün kapsamına giren hayvanlar 43. maddede belirtilen hususlar göz önüne alınmak suretiyle bakıma tabi tutulurlar.BÖLÜM VII

Uyuşmazlıkların Çözümü

MADDE 47

1. Bu sözleşme hükümlerinin yorumlanmasına veya uygulanmasına ilişkin bir uyuşmazlık ortaya çıktığı takdirde, Akit tarafların yetkili makamları birbirleriyle istişare edeceklerdir. Her Akit tarafları yetkili makamlarının adlarını ve adreslerini Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bildirecektir.

2. Uyuşmazlık bu yolla çözülmezse, taraflardan birinin isteği üzerine, hakeme havale edilecektir. Taraflardan her biri bir hakem tayin edecek ve bu iki hakem tarafsız bir hakem seçecektir. Taraflardan biri hakeme gitme talebini takiben 3 ay içinde hakemini tayin etmezse, diğer tarafın istemi üzerine söz konusu hakem Avrupa Insan Hakları Divanı Başkanı tarafından tayin olunur. Divan Başkanı uyuşmazlığın taraflarından birinin uyrukluğunda ise bu görev Divan’ın Başkan Yardımcısı, Başkan Yardımcısı da taraflardan birinin uyrukluğunda ise bu görev Divan taraflardan birinin uyrukluğunu taşımayan en kıdemli yargıcı tarafından yerine getirilir. Hakemler, tarafsız üçüncü hakem üzerinde anlaşamazlarsa, aynı usul uygulanır.

3. Hakemler Kurulu kendi usul kurallarını kendisi tespit eder. Çoğunlukla karar verir. Hükümleri bu Sözleşmeye dayanır ve kesindir.BÖLÜM VIII

Nihai Hükümler

MADDE 48

1. Bu sözleşme Avrupa Konseyi’ne üye Devletlerin imzasına açılacaktır. Sözleşme onaylanacak ya da kabul olunacaktır. Onay veya kabul belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine tevdi edilecektir.

2. Bu sözleşme dördüncü onay veya kabul belgesinin tevdi tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girecektir.

3. Daha sonra onaylayan veya kabul eden Devletler bakımından, Sözleşme onay veya kabul belgesinin tevdii tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girecektir.MADDE 49

1. Sözleşme yürürlüğe girdikten sonra, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi üye olmayan Devletleri Sözleşme’ye katılmaya davet edebilir.

2. Bu yolla katılma, tevdii tarihinden altı ay sonra hüküm ifade edecek bir katılma belgesinin Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine tevdii yoluyla gerçekleşir.MADDE 50

1. Her Akit Devlet, imza ya da onay, kabul veya katılma belgesini tevdi sırasında Sözleşme’yi uygulayacağı ülkeyi ya da, ülkeleri tasrih edebilir.

2. Her Akit Devlet, onay, kabul veya katılma belgesini tevdi sırasında veya daha sonra, Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine göndereceği bir bildiri ile, uluslar arası ilişkilerinden sorumlu ve adına taahhütlerde bulunmaya yetkili olduğu diğer ülkelere bu Sözleşme hükümlerini teşmil edebilir.

3. Yukarıdaki fıkra uyarınca yapılan herhangi bir bildiri, Sözleşme’nin 51. maddesine belirtilen usule uygun olarak geri alınabilir.MADDE 51

1. Bu sözleşme süresiz olarak yürürlükte kalacaktır.

2. Her Akit Devlet, Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği’ne göndereceği bir ihbarla Sözleşme’yi kendi bakımından feshedebilir.

3. Fesih, ihbarın alındığı tarihten altı ay sonra hüküm ifade eder.MADDE 52

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri,

a) Her imzalamayı,

b) Her onay, kabul veya katılma belgesi tevdiini,

c) 48. madde uyarınca Sözleşme’nin yürürlüğe giriş tarihlerini,

d) 50. maddenin 2. ve 3. fıkraları çerçevesinde aldığı her bildiriyi,

e) 51. madde çerçevesinde aldığı her ihbar ve fesih hüküm ifade edeceği tarihi,

f) 47. maddenin 1. fıkrası uyarınca aldığı bilgileri,

Konsey üyeleri ile Sözleşme’ye katılmış bulunan Devletlere bildirecektir.

Yukarıdaki hükümleri kabul zımnında yetkili aşağıda imzaları bulunanlar, işbu Sözleşme’yi imzalamışlardır.

Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanacak tek bir nüsha halinde, her iki metin de aynı derecede geçerli bulunmak üzere, Fransızca ve İngilizce olarak 13 Aralık 1968 tarihinde Paris’te düzenlenmiştir. Genel Sekreter, imza eden ve katılan Devletlerin her birine bu Sözleşme’nin aslına uygun örneklerini iletecektir.


http://www.avrupakonseyi.org.tr/antlasma/aas_203o.htm
Old 08-04-2007, 16:42   #6
Kemal Yıldırım

 
Olumlu Hayvanlarin Uluslar Arasi Naklİyati Sirasinda Korunmasina Daİr Avrupa SÖzleŞmesİne..!

HAYVANLARIN ULUSLAR ARASI NAKLİYATI SIRASINDA KORUNMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK PROTOKOL

Bu ek protokolü imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Devletler,

13 Aralık 1968 tarihinde imzaya açılan, daha sonra “sözleşmeye” dönüşen ve hayvanların acı çekmesini önleyici ortak hükümler içeren Hayvanların Uluslar arası Nakliyatı Sırasında Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesini görmüş olarak,

Bu sözleşmenin kapsamına giren konulardaki yetkileri gözönünde bulundurarak, Avrupa Ekononik Topluluğunun bu sözleşmeye taraf olmasının önemini kabul ederek,

Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.

Madde 1

Sözleşmenin 48. maddesi aşağıdaki paragraf ile tamamlanmıştır:

“4. Avrupa Ekonomik Topluluğu bu sözleşmeye onu imzalayarak taraf olabilir. Sözleşme, Avrupa Ekonomik Topluluğu bakımından imzasından 6 ay sonra yürürlüğe girecektir.”

Madde 2

Sözleşmenin 52. maddesindeki “bu sözleşmeye katılan her ülke” kelimelerinin yerini “Avrupa Konseyine üye olmayan her akit taraf” kelimeleri almıştır.

Madde 3

Sözleşmenin 47. maddesinin 2. paragrafı aşağıdaki fıkra ile tamamlanmıştır:

“İki akit taraf arasında uyuşmazlık olması halinde, bunlardan biri kendisi de akit taraf Avrupa Ekonomik Topluluğu üyesi bir devlet ise, diğer akit taraf hakemlik başvurusunu hem bu üye ülkeye hem de topluluğa yapar. Bilahare, hakemlik başvurusunun alınmasına müteakip, ikisi birlikte diğer akit tarafa, topluluğun mu, yoksa üye devletin mi, yoksa her ikisinin mi uyuşmazlığa taraf olduğunu üç ay içinde müştereken tebliğ edeceklerdir. Böyle bir tebliğ sözkonusu sürede yapılmazsa, arabulucu mahkemenin yapı ve usulü düzenleyen hükümlerin uygulanması için üye ülke ve Topluluk soruna taraf sayılabilmektedir. Üye ülkeler ve Topluluğun soruna birlikte taraf oldukları zamanda aynı şekildedir.”

Madde 4

1. Bu ek Protokol sözleşmeyi imzalayan Avrupa Konseyi üyesi devletlerin imzasına açılmıştır. Bu devletler ek protokole

a)Onay, kabul veya katılma çekincesi koymaksızın imzalayarak

b)Onay, kabul ve katılma çekincesi koyarak imzalanmasını takiben, onay, kabul ve katılma belgesi tevdi ederek taraf olabilirler.

2. Onay, kabul ve katılma belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi edilecektir.

Madde 5

Bu ek protokol, sözleşmeye tüm akit tarafların 4. maddedeki hükümlere uygun olarak taraf olmalarından sonra yürürlüğe girecektir.

Madde 6

Bu ek protokol, yürürlüğe girişinden sonra sözleşmenin tamamlayan bir parçasını oluşturacaktır. Bu tarihten itibaren hiçbir devlet ek Protokole Akit Taraf olmaksızın sözleşmeye katılmayacaktır.

Madde 7

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri

a) Onay, kabul ve katılma çekincesi koymaksızın her imzalama durumunu,

b) Onay, kabul veya katılma çekincesi koyarak her imzalama durumunu,

c) Her onay, kabul veya katılma belgesi tevdiğini

Avrupa Konseyi üyesi ülkelere, sözleşmeye katılan ülkelere ve Avrupa Ekonomik Topluluğu Komisyonuna bildirecektir.

Yukarıdaki hükümleri kabul zımnında yetkili, aşağıda imzaları bulunanlar, işbu Sözleşmeyi imzalamışlardır.

Avrupa Konseyi arşivlerinde imzalanacak tek bir nüsha halinde, her iki metin de aynı derecede geçerli bulunmak üzere, Fransızca ve İngilizce olarak 10 Mayıs 1979 tarihinde Strasburg’da düzenlenmiştir. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, imza eden ve katılan Devletlerin her birine bu Sözleşmenin aslına uygun örnekler iletecektir.

http://www.avrupakonseyi.org.tr/antlasma/aas_204o.htm
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Velayet/-Çocuk Hakları Sözleşmesi/Yargıtay Kararları Av.Habibe YILMAZ KAYAR Aile Hukuku Çalışma Grubu 62 30-01-2020 21:46
İnsan Hakları Ve Biyotıp Sözleşmesi Av.Habibe YILMAZ KAYAR Hasta Hakları Çalışma Grubu 2 15-06-2011 18:45
Çocuk Hakları Sözleşmesi Av.Habibe YILMAZ KAYAR Çocuk Hakları Çalışma Grubu 9 11-12-2009 16:36
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Av.Habibe YILMAZ KAYAR Hasta Hakları Çalışma Grubu 7 04-07-2008 17:43
İstanbul barosu Hayvan Hakları Komisyonuna katılım Daveti Admin Adliye Duvarı 1 08-04-2007 10:12


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05377793 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.