Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Sohbetleri Hukuki yorumlar, görüşler ve tartışmalar.. Soru niteliği taşımayan her türlü hukuki sohbet için.

Vekil

Yanıt
Old 29-12-2011, 07:39   #31
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Milletin vekili - Vatandaşın vekili

1.Milletin vekili:

“…milletvekillerinin çeşitli ayrıcalıklarının biri -belki de başlıcası- kendilerinin alacağı parayı kendilerinin belirleyebilmeleridir; çünkü kanunlar, milletvekillerinin oyuyla kabul edilir. Kendilerine kamu bütçesinden ödeme yapılanlar arasında, böyle bir yetkisi olan başka hiç kimse yoktur…
…
Milletvekilliği ne kadar onurlu ve önemli bir görev olursa olsun, milletvekili seçilmek için gerekli yasal koşullar, en alt düzeydeki bir kamu görevine atanmak için gerekenlerden fazla değildir: İlkokul mezunu olmak, yirmi beş yaşını doldurmuş olmak, (zorunlu askerlik yükümlüleri için) askerlik yapmış olmak; hırsızlık, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırmak vb. ‘yüz kızartıcı’ suçlardan hüküm giymiş olmamak gibi.” (Prof. Dr. Rona AYBAY, Milletvekili Maaşları ve Asgari Ücret,Cumhuriyet, 29.12.2011,s.2)

2.Vatandaşın vekili:
2.1.Hukuk fakültesi mezunu, stajını yapmış avukat
2.2.Vatandaşın vekili için ücret tarifeyle belirlenir.

3.Yasayı uygulamak, Yasa yapmaktan daha kolay (mı?)
Yargıç, Savcı, Avukat…
Old 30-12-2011, 00:06   #32
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan

1.Avukatın imzası kişisel, vekil-avukatın imzası görevsel sonuç doğurur.

2.Yasa koyucuyu oluşturan milletvekilliği “meslek” değildir, meslek olmadığı için de “geçim kaynağı” olarak görülemez. Avukatlık bir meslektir ve bir “geçim kaynağı”dır.

3.Avukatlık hizmeti de, ekonominin “Arz ve talep yasası” kapsamındadır.
Old 30-12-2011, 08:46   #33
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan

1.Avukat, “inanan” değil! Bilendir.
1.1.Danışman avukat, "bildiği" konuda görüş bildirir.
1.2.Vekil-avukat, “bildiği” konuda dava kabul eder.

2.Zenginlik, yalnızca “para”dan ibaret değildir; yaşamsal zenginliği sağlayabilmektir.

3.Vekil-Avukat, yaptığı işten para kazanmayı amaçlayarak maddi tatmine; davasını kazanarak da tinsel tatmine ulaşır.

4.Bir vekil-avukata her davasını “kazanma garantisi” verilse; böylece maddi, manevi tatmini sağlansa da, sonunda yine de “meslekten sıkılan” bir insan olabilir.

5.Mesleği (yaşamı da) değerli kılan; kazanmaktan öte, bilgiyi, beceriyi sınamaktır. Kazanma kavramına anlam veren kaybetme kavramıdır.

6.Vekil-avukat kaybetmeyi, ancak müvekkilin yazılı kabulü halinde, göze alabilir.
Old 30-12-2011, 09:52   #34
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan

1.Konularına göre hukuksal hizmet:
1.1.İş takibi…
1.2.İcra takipleri (Hakkın eylemsel yolla elde edilmesi)
1.3.Özel Hukuk davaları (Tarafların hak anlayışlarından doğan çekişme-Haklı/Haksız)
1.4.İdari davalar (Gerçek ve tüzel- kişilerin yetke ile savaşımı-Haklı/Haksız)
1.5.Ceza davaları (Suç-Suçlu-Ceza / Beraat-Mahkûmiyet/Suçlu-Suçsuz)
1.6.Danışmanlık

2.Vekil-avukat:
2.1.İş takip eden
2.2.İcra işleri yapan
2.3.Özel hukuk davalarını kabul eden
2.4.İdari davaları kabul eden
2.5.Ceza davalarını kabul eden

3.Çalışma koşullarına göre avukat:
3.1.Serbest
3.2.Bir avukatın yanında sigortalı
3.3.Bir Özel/Kamu… Tüzelkişiliğinde ücretli/maaşlı

İrdeleme: Avukatın bağımsızlığı ile çalışma koşulları ilişkisi…

4.Vekil-avukatın görevini yaparken karşılaştığı mesleki güçlükler:
4.1.Müvekkil ilişkisinde
4.2.Görevsel muhatap, mekan ve iş akışında

5.Vekil-avukatın görevini yaparken karşılaştığı kişisel güçlükler:
5.1.Kendisiyle ilgili
5.2.Müvekkille ilgili
5.3.Görevsel muhatap, mekan ve iş akışıyla ilgili
Old 30-12-2011, 23:19   #35
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan

1.Para bir araçtır. Üstelik “Altın’a” bağlı olmayan para gerçek değildir!

2.Değerleri olmayana, para hiçbir değer sağlamaz.

3.Maddi-manevi tatmin, düşlerin varlığı ve zenginliği ölçüsündedir.

4.Avukat yaşamında düş zenginidir, düşleri kadar zengindir.

5.Meslek olarak para kazanmak zorunda olan avukatın ereği; öğrenme, bilme, uygulama, ve kazanma istencini sürekli kılabilmektir. Bunları yapabilen de zaten para kazanır.

6.”Bu yıl çok para kazandım” diyebilmenin anlamı;
“ ürettim, hukuk ürettim, müvekkillerime en iyi hukuksal hizmeti, karşılığını alarak sundum” demektir.


Hepimize düşlerimizce bir yeni yıl...
Saygı ve sevgilerimle
Old 01-01-2012, 17:27   #36
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Büro-Kimlik- Tabela

1.Avukatın işyeri:

a.1136 s.Av.K. Büro Edinme Zorunluluğu
Madde 43 - Her avukat, levhaya yazıldığı tarihten itibaren üç ay içinde baro bölgesinde bir büro kurmak zorundadır. Büronun niteliklerini barolar belirtir.

b.Hangi baro, nasıl belirlemiş?

c.“Mesleki faaliyetlerin yürütüldüğü büro; bu amaca elverişli ve mesleğin saygınlığına yaraşır nitelikte olmalıdır.” (TBB. Reklam Yasağı Yönetmeliği, m.4)

d.Görevin kutsallığı (!), saygınlığı mekândan münezzeh değilse, mevcut büroların durumu!?

e.Avukatın iş yeri… Büro… Yasa… Yönetmelik…

f.Büronun nitelikleri… Uygulanmayan yasa ve yönetmelik hükmü!

g.Belediye mevzuatı kapsamında işyeri “ruhsatı” alınması zorunluluğunun avukat büroları için geçerli olmamasının mantığı ve hukuksal gerekçesi!?

2.Avukatlık kimliği:

2.1.Kredi kartı özellikleriyle, kimlik kartının “resmî” olduğu yolundaki yasa hükmünün (Av.K.m.9/4) mantıksal değerlendirilmesi yapılmazsa; aynı kartla örneğin indirimli benzin almanın da bir sakıncası olmadığı sonucuna varılır. Bu sonuç ise, kartın teknolojik olanaklardan yararlanması gerektiğini, yasa hükmünün ise “gerekçesiz” bir zorlama olduğunu gösterir.

2.2.Avukatın kimlik kartını, öteki mesleklerinkinden farklı kılan, dahası “resmî” sayan görüşün mantıksal ve hukuksal gerekçesi irdelenmelidir!

2.3.Avukatın kimlik kartının “resmî” sayılmasını gerektiren nedenler varsa, bu ancak görevsel kullanım içindir ve yalnızca kartın güvenliğini sağlayıcı teknik özellikte olması zorunlu ve yeterlidir.

3.Tabela:

3.1.Kentlerimizdeki Tabela kirliliği”ne tepki gösteren, dahası bununla mücadele eden meslek kuruluşları arasında Barolar ve TBB. var mı?

3.2.Bu kuruluşlara danışman-avukat ya da vekil-avukat sıfatıyla hizmet sunan meslektaşlarımız var mı? Uğraşılarının sonuçlarını bizlerle paylaşırlar mı?

3.3.Avukat tabelaları yönetmelik hükmüne uygun mu? (TBB. Reklam Yasağı Yönetmeliği, m.5).
Old 01-01-2012, 23:07   #37
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Sorular...

1.Pozitif hukuk kurallarına, “mutlak iyi ve doğru” oldukları için değil! Kural oldukları için uyulması gerekiyorsa; biz avukatlar örneğin neden “büro” ve “tabela” hakkındaki hükümlere uymuyoruz?

2.Uymayışımız hukuksal bir gerekçeye dayanıyorsa, neden hükümlerin iptalini istemiyoruz?

3.Avukatlık Kanunu’ndaki bir hükmü uygulamayan, örneğin Avukat Kimlik Kartını “resmi” belge saymayan bir banka görevlisi ile büro ve tabela hakkındaki hükümlere uymayan avukat arasında, “mevzuata aykırılık” yönünden bir fark var mıdır? Varsa gerekçesi nedir?

4.Avukatlık Hukuku’nun işimize gelen hükümlerini uygulayıp, işimize gelmeyenlerini uygulamamak ayrıcalığımız varsa (!), hukuksal gerekçesi nedir?


Görüşlerini paylaşacak meslektaşlarıma teşekkürler...

Saygılarımla
Old 02-01-2012, 10:54   #38
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Ulusal meslek

Sayın meslektaşlarım,

Avukatlık "ulusal" bir meslek midir?

1.5544 s. Mesleki Yeterlik Kurumu Kanunu’nun (MYKK) 2. Maddesine göre; tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mimarlık (Avrupa Birliği’nde otomatik tanınma kapsamında yer alan meslekler), mühendislik mesleği ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler bu Kanunun kapsamı dışında olup bunların dışındaki tüm meslekler kapsamda yer almaktadır.

"Ulusal meslek standardı; bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için mesleki Yeterlik Kurumu (MYK) tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur. Meslek standartlarının şekli ve içeriği, uluslararası uygulamalara uygun olarak MYK Yönetim Kurulunca belirlenir ve tüm meslek standardı çalışmalarında bu biçime uyulur".
(http://www.myk.gov.tr/index.php/skca...sorular#Soru6).

2.1136 s.Av.K.’nun “Avukatlığa Kabul Şartları”nı düzenleyen m.3 hükmü kaldırılacak mı?

3.Yabancı avukatların / hukuk bürolarının ülkemizdeki eylemsel faaliyetlerine yasal olarak da izin verilecek mi?

Bilgi ve görüşlerini paylaşacak olan meslektaşlarıma teşekkürler...

Saygılarımla
Old 02-01-2012, 21:42   #39
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Hoca görüşü

Prof. Dr. Erdener YURTCAN / İstanbul Üniversitesi:

“…Hukuk uyuşmazlıklarını arabuluculuk yoluyla çözmek anayasaya aykırı değildir. Fakat tasarıdaki yaklaşım hatalıdır. Bu işi yalnız avukatlar yapabilir. Bunun için kısa bir eğitimden geçmek de uygundur.

.. Yeni bir avukatlık yasası hazırlanırken avukatlığın ‘ulusal’ bir meslek olduğunu göz ardı etmemek işin başıdır; yabancılara kapıyı kapatmak şarttır.” (“Hukuk Seni Göreve Çağırıyorum!“ Cumhuriyet,02.01.2012,s.2)
Old 02-01-2012, 22:13   #40
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Soru

Hocamıza sorabilsek...

1.Uzlaşma Sağlama - Arabuluculuk:

1136 s.Av.K..35/A- (Ek: 4667 - 2.5.2001 / m.23) Avukatlar dava açılmadan veya dava açılmış olup da henüz duruşma başlamadan önce kendilerine intikal eden iş ve davalarda, tarafların kendi iradeleriyle istem sonucu elde edebilecekleri konulara inhisar etmek kaydıyla, müvekkilleriyle birlikte karşı tarafı uzlaşmaya davet edebilirler. Karşı taraf bu davete icabet eder ve uzlaşma sağlanırsa, uzlaşma konusunu, yerini, tarihini, karşılıklı yerine getirmeleri gereken hususları içeren tutanak, avukatlar ile müvekkilleri tarafından birlikte imza altına alınır. Bu tutanaklar 9/6/1932 tarihli ve 2004sayılı İcra ve İflas Kanununun 38 inci maddesi anlamında ilam niteliğindedir.

1.1.Bu madde ve uygulanışı hakkında ne düşünürler?

1.2.Bu madde karşısında "arabuluculuk" farklı bir seçenek midir?

1.3.Farklı bir seçenek ise ve fakat yine de yalnızca avukatlar tarafından yapılmalıysa... Av.K.m.35/A hükmünde olmayan nedir? Madde değişikliği yapılamaz mı?

1.4.Ne tür "Kısa bir eğitimden geçmek" uygun olur?

2."Ulusal meslek":

2.1.Avukatlığın ulusal meslek sayılması için 5544 s.Yasada değişiklik yapılması zorunlu mudur?

2.2.Zorunlu ise, sonuçları ne olabilir?

2.3.Av.K.m.3 hükmü "ulusal meslek" kabulü için yeterli midir?

Saygılarımla
Old 03-01-2012, 15:53   #41
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan

1.Avukat önce kendi hayatına ve zevkine hizmet eder.

2.Bu hizmetin seviyesi ve kalitesi avukatın işine de yansır. “İş kişinin aynasıdır” sözünün anlamı da budur.

3.Avukata ruhsat verilir, ama içeriği verilmez. Yasal çerçevede içeriğini dolduran avukatın kendisidir.

4.Avukata ruhsat verilir, ama iş garantisi veril(e)mez! İşini yaratan avukattır.

5.Mesleki değerler kavramını mümkün kılan avukatın hayatıdır.

6.Avukatın işi aslında hayatının amacıdır.
Old 03-01-2012, 19:09   #42
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Yine hocamızın görüşü üzerine…

Sayın meslektaşlarım,

Sayın Prof. Dr. Erdener YURTCAN’ın “…Hukuk uyuşmazlıklarını arabuluculuk yoluyla çözmek anayasaya aykırı değildir. Fakat tasarıdaki yaklaşım hatalıdır. Bu işi yalnız avukatlar yapabilir. Bunun için kısa bir eğitimden geçmek de uygundur.”

Görüşünü sizlerle paylaşmıştım. Aklıma takılanı da sormak istiyorum:

Av.K.m.35/A hükmü kapsamında “uzlaşma” yapabilen bir avukatın “…kısa bir eğitimden geçmesi…” görüşünün/önerisinin gereksinimi/gerekçesi ne olabilir?

a)Uzlaşma’da yeterli görülen avukat, “Arabuluculuk” konusunda yetersiz midir (!?)

b)Arabuluculuk bir avukat için “özel bir eğitimi” zorunlu kılan bir faaliyet midir (!?)

Görüşlerini paylaşacak meslektaşlarıma teşekkürler.

Saygılarımla
Old 03-01-2012, 23:21   #43
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan

1.Vekil-avukat, görevini yapmak için eyleme geçmeden önce, girişeceği eylemin niteliğini, yolunu, amacını ve olası sonuçlarını bilmek zorundadır.

2.Düşünmek ya da düşünmemek bir kişisel özgürlük ise de, avukat görevsel faaliyetlerinde düşünmek zorundadır. Ve düşünmek mekanik bir süreç değildir! Gayret ve disiplin ister.

3.Vekil-avukat, karşılaştığı “olmaz”ı bilgisi, üslubu, yöntemi ve sabrı ile “olur” kılabilir.

4.Avukat rasyonel insandır:

a.Farklı görüşleri savunan taraf vekillerden biri davayı kazanır, öteki kaybeder. Böylece biri öğretmiş, diğeri öğrenmiş; birisi kazanmış, ama ikisi de kârlı çıkmış olur.

b.Anlaşmazlığa açık konular ne olursa olsun ilişkileri hukuk mantığı yoluyladır.

c.İnanan değil! Düşünendir.
Old 04-01-2012, 19:45   #44
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan

1.Mesleki faaliyetlerin ortak özelliği; değer yaratmak ve değerleri değiş tokuş etmektir.

2.En çok vergi ödeyenler listesinde yer almak mesleksel bir onur sayılmalıdır.

3.”Değerlerle” yaşayan avukat maddi ve manevi anlamda “alışverişçidir”:

a.Bilgisini, hukuksal çözüm üretimini maddi değerle değiş tokuş eder.

b.Sevgisini, dostluğunu, saygısını da ancak insanî değerler karşılığında kendisi için verir. Karşılığını da ancak saygı duyabileceği insanlardan alabilir.

4.Avukatlık ve avukat, bir “var olan” olarak, ancak mantıkla değerlendirilir. Mantık devreden çıkarılsa, isteyen herkes canı ne isterse söyleyebilir.

5.Avukat, gücün ve aklın birbirinin tersi kavramlar olduğunu bilir.

6.Avukat, önce kendi zamanına ve enerjisine saygı duyan insandır.

7.Avukat, kendi var oluşunun gereği olarak, adaletin insanıdır.
Old 05-01-2012, 13:46   #45
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan

1.Mesleğe duyulması beklenen saygı, avukatın mesleğine verdiği değerle doğru orantılıdır.

2.Mesleğin avukata verebileceği, avukatın mesleğine yaptığı yatırımın karşılığıdır.

3.Hak aramak zorunda kalınmayacak bir düzende yaşamak, insansal özlemdir.

4.Hak arama bilinci yaygınlaştıkça davaların artacağı, mesleki bir tespittir.

5.Avukat “Uygulama başka, teori başka” yanılgısına düşmemelidir.

6.Avukatın amacı adalet sistemini eleştirerek adaleti gerçekleştirmektir. ”Amaca değer biçilemez”.


Zaman ayırıp dinleyenlere teşekkür ederim.
Saygılarımla

Mola… Türü: “Belirsiz”


Not:
Aynalar salonu biraz ileride…
Gerçeğin aynası… Dev aynası… Hepsi orada!
Old 18-09-2012, 09:17   #46
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Vekil avukatın gerekçesi

İç sesini dinleye(bile)n hemen herkes davranışının ya da talebinin haklı olup olmadığını aslında bilir.

Bilir de, o sesi duymazdan gelir çoğu zaman (İnsanın kötülüğü…mü? Ego ?).

Hakkının (!?) aranması talebiyle avukata giden kişinin haklı olup olmadığını avukat ancak, “talebin” (maddi olgu ve kanıtlarla) yasalar karşısında hüküm altına alınıp alınamayacağı bağlamında değerlendirebilir.

Değerlendirmede ölçüt elbette yasadır.

Yasayı bilen avukat, talebin yasal dayanaktan yoksun olup olmadığı sonucuna varabilmeli(mi)dir…(!?)

Avukat iç sesini (sezgi) dinler mi?

Haklı olmak… Yasa karşısında haklı olmak…

Bilgi ve/veya sezgi…

Vekil avukatın işi kabuldeki gerekçesi (!?) …

Vekil avukatın davayı kaybetme gerekçesi… Bilgi noksanlığı / Sezgilerinde yanılma / Diğer…
Old 28-12-2012, 09:05   #47
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Yorum farkı

Yasaları

-Avukat, gerçeği veya gerçeğe en yakın olanı bulmak amacıyla

-Vekil avukat, müvekkilin öz çıkarlarını gözeterek

yorumlar.
Old 18-01-2013, 07:53   #48
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan

Avukat, yasada yazılı olsa bile –yasaya yazılmış olmasını da eleştirerek- karşı tarafa yüklenen “vekalet ücreti”nin müvekkile ait olması gerektiğini anlatmaya çalışır.

Vekil-avukat, o “vekalet ücreti”ni tahsil etmeye…

Avukat; ilkeleriyle karşıcı…
Vekil-avukat; vekaletnamesiyle uygulayıcıdır.
Old 28-07-2015, 06:48   #49
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan

"...anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini... sağlamak avukatlığın amacıdır " (Av.K.m2).

vekil avukattan bu amacı gerçekleştirmesi beklenebilir mi?

Avukatlığın amacı...
Avukatın amacı...
Vekil avukatın amacı...
Old 06-01-2019, 05:38   #50
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Yaş ve Görev

Vekil avukat 65 yaşında, 40. meslek yılında olsa da
göreve
devam eder, edebilir, etmek ister
Old 07-01-2019, 08:38   #51
yeditepelişehir

 
Varsayılan

Hulusi Metin üstadım meslekte yarım asıra az kalmış. Güzel bir şeydir herhalde bu Sağlıcakla devam etmeniz dileğiyle.
Old 26-10-2019, 06:15   #52
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Olay ve Hukuk

Yurttaş,
"Hak arama özgürlüğüne"..."meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma" hakkına ve "adil yargılanma" hakkına..." sahip olandır (AY.m.36).

Vekil-Avukat,
OLAY-Hukuk bağlantısını kurabilendir.


Yurttaşla Yargıç arasında "vekil-avukat" olmasaydı... Yargıçların işi çok zor olurdu.

"Hâkim, Türk hukukunu resen uygular."(HMK.m.33). "Hukuk yargılamasında olayları açıklamak taraflara, hukuki nitelendirme yargıca aittir."

Ancak...

"...hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde."... sağlayan avukattır.
"Avukat bu amaçla hukukî bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına..." sunandır (Av.K.m.2)

"Davalarınızı açarken mutlak olarak olayın hukuki nitelemesini yapmak zorunda değilsiz."

görüşü...

avukatı düşünsel yoksulluğa sürükler.

Vekil-Avukat...,
Olay-Hukuk bağlantısını kurabilen, OLAY'ı gerekçesiyle, doğru bir hukuksal temel üzerinde yargıca sunabilendir.
Old 26-10-2019, 07:14   #53
Cumhur Okyay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Hulusi Metin
Yurttaş,
"Hak arama özgürlüğüne"..."meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma" hakkına ve "adil yargılanma" hakkına..." sahip olandır (AY.m.36).

Vekil-Avukat,
OLAY-Hukuk bağlantısını kurabilendir.


Yurttaşla Yargıç arasında "vekil-avukat" olmasaydı... Yargıçların işi çok zor olurdu.

"Hâkim, Türk hukukunu resen uygular."(HMK.m.33). "Hukuk yargılamasında olayları açıklamak taraflara, hukuki nitelendirme yargıca aittir."

Ancak...

"...hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde."... sağlayan avukattır.
"Avukat bu amaçla hukukî bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına..." sunandır (Av.K.m.2)

"Davalarınızı açarken mutlak olarak olayın hukuki nitelemesini yapmak zorunda değilsiz."

görüşü...

avukatı düşünsel yoksulluğa sürükler.

Vekil-Avukat...,
Olay-Hukuk bağlantısını kurabilen, OLAY'ı gerekçesiyle, doğru bir hukuksal temel üzerinde yargıca sunabilendir.

Vekil- Avukat, hukukçu, ele aldığı problemin gerektirdiği ölçüde bir araştırma yapmadan söz veya yazı ile fikir beyan etmemesi gerekir.Ayrıca varılan sonuç ile beyan edilen fikir veya savunulan görüş arasında, * öz ile söz arasında* bir fark olmaması da lâzımdır. Hukukçunun ve mesleğin toplum içindeki itibarı bu meslek ve ahlâk kaidesine uygun hareket etmesine bağlıdır. Konuda kuvvetli, ifadede nazik ol. * Fortiter in re, suaviter modo* ( Hirş/ Çernis: Pratik hukukda metod, 1978, s. 129).
Saygılarımla...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Vekil mi...Müdafii mi.. talveq Hukuk Sohbetleri 10 17-11-2014 20:18
Mahkemede Vekil Olarak Hareket Eden Avukatın İcra Dosyasında Vekil Olmaması LePapillon Meslektaşların Soruları 2 13-05-2011 11:17
karşılıksız çek keşide etme suçunun faili vekil mi vekil eden mi? av.öznur Meslektaşların Soruları 1 20-04-2010 15:54
Kötüniyetli vekil.. altiokebru Meslektaşların Soruları 5 12-02-2009 17:11
umumi vekil tahsindemirtas Meslektaşların Soruları 1 01-11-2008 13:17


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06628895 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.