Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İcra Ceza Mahkemesi Dosyaları Birleştirilebilirmi?

Yanıt
Old 24-02-2015, 10:15   #1
Av.İlker DOLGUN

 
Karar İcra Ceza Mahkemesi Dosyaları Birleştirilebilirmi?

Alacaklısı ve borçlusu aynı fakat icra dosyaları farklı olan borçlu şirket aleyhinde, haciz işlemlerinin sonuçsuz kalması ve alacağın tahsil edilememesi sebebiyle;

Alacaklıyı zarara uğratma, ticareti terk, iflas istememe suçlarından dolayı (icra dosyaları farklı olduğu için) 2 ayrı dava açıldı ve Mahkemece, tarafların ve suçlamaların aynı olması sebebiyle davaların birleştirilmesine karar verildi. Bu karar doğrumudur, hukuka uygunmudur?

Kararı temyiz etmeyi düşünüyorum, cevap verecek ve ictihat paylaşabilecek arkadaşlara şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum.
Old 24-02-2015, 17:36   #2
av.murat kılıç

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.İlker DOLGUN
Alacaklısı ve borçlusu aynı fakat icra dosyaları farklı olan borçlu şirket aleyhinde, haciz işlemlerinin sonuçsuz kalması ve alacağın tahsil edilememesi sebebiyle;

Alacaklarıyı zarara uğratma, ticareti terk, iflas istememe suçlarından dolayı (icra dosyaları farklı olduğu için) 2 ayrı dava açıldı ve Mahkemece, tarafların ve suçlamaların aynı olması sebebiyle davaların birleştirilmesine karar verildi. Bu karar doğrumudur, hukuka uygunmudur?

Kararı temyiz etmeyi düşünüyorum, cevap verecek ve ictihat paylaşabilecek arkadaşlara şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum.


5271 sayılı CMK

GÖRÜLMEKTE OLAN DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE AYRILMASI

Madde 10 - (1) Kovuşturma evresinin her aşamasında, bağlantılı ceza davalarının birleştirilmesine veya ayrılmasına yüksek görevli mahkemece karar verilebilir.
Old 24-02-2015, 17:53   #3
Av.İlker DOLGUN

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.murat kılıç
5271 sayılı CMK

GÖRÜLMEKTE OLAN DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE AYRILMASI

Madde 10 - (1) Kovuşturma evresinin her aşamasında, bağlantılı ceza davalarının birleştirilmesine veya ayrılmasına yüksek görevli mahkemece karar verilebilir.

Elbetteki..

Fakat benim sorum (mantık itibariyle) şu: örneğin iki ayrı dosyadan taahhüt alınsa ve ihlali sebebiyle dava açılsa yine de tarafları aynı gerekçesiyle birleştirilebilirmi?

Yargıtayın ticareti terk suçu bir kez işlenebilir bu nedenle farklı dosyalardan birden fazla hapis kararı verilemez şeklinde ictihatları var ama davamıza konu diğer suçlar yönünden, kararın doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan emin olamadım.
Old 24-02-2015, 22:58   #4
av.murat kılıç

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.İlker DOLGUN
Elbetteki..

Fakat benim sorum (mantık itibariyle) şu: örneğin iki ayrı dosyadan taahhüt alınsa ve ihlali sebebiyle dava açılsa yine de tarafları aynı gerekçesiyle birleştirilebilirmi?

Yargıtayın ticareti terk suçu bir kez işlenebilir bu nedenle farklı dosyalardan birden fazla hapis kararı verilemez şeklinde ictihatları var ama davamıza konu diğer suçlar yönünden, kararın doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan emin olamadım.

İki ayrı dosyadan taahhüt iki ayrı borç ile ilgilidir, birleştirilemez. Ama ticareti terk bir olaydır. Aynı işletme ile ilgili olarak Ticaret usulüne aykırı olarak bir kere terkedilebilir.
Non bis in idem - Aynı suçtan iki defa yargılama olmaz.
Old 25-02-2015, 12:15   #5
Av.İlker DOLGUN

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.murat kılıç
İki ayrı dosyadan taahhüt iki ayrı borç ile ilgilidir, birleştirilemez. Ama ticareti terk bir olaydır. Aynı işletme ile ilgili olarak Ticaret usulüne aykırı olarak bir kere terkedilebilir.
Non bis in idem - Aynı suçtan iki defa yargılama olmaz.

Ticareti terk konusunda hemfikiriz, zaten yargıtay kararları da bu yönde. Peki, alacaklıyı zarara uğratma ve iflas istememe suçları için görüşünüz nedir?
Old 25-02-2015, 13:24   #6
av.murat kılıç

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.İlker DOLGUN
Ticareti terk konusunda hemfikiriz, zaten yargıtay kararları da bu yönde. Peki, alacaklıyı zarara uğratma ve iflas istememe suçları için görüşünüz nedir?Merhaba
Yargıtay olayınızdaki gibi 2 dosya birleşirse zincirleme suç olabileceğini söylemektedir. Karar aşağıdadır. 2.nolu bent.

Y16HD
Esas : 2012/3297
Karar : 2012/5372
Tarih : 18.06.2012
TİCARETİ TERK SUÇU ( Şirket Müdür ve Yetkilileri Yönünden - Aynı İşyeri İle İlgili Olarak )
İİK.337/a, 349
TCK.43
Ticaret şirketlerinin müdür ve yetkililerinin ticareti terk suçunu işlemeleri mümkündür.

Ticareti terk suçu, aynı işyeri ile ilgili olarak aynı sanık tarafından ancak bir kez işlenebilen bir suç olup;

Atılı suçtan dolayı Antalya 5. İcra Mahkemesinin 2009/170 ve 173 esas sayılı dosyasından da şikayette bulunulduğunun anlaşılması nedeniyle;

anılan dosyaların iş bu dava dosyası ile birleştirilerek, sanık hakkında 5237 sayılı TCK`nun 43. maddesinin ikinci fıkrasının uygulanması gerekip gerekmediğinin tartışılmaması,isabetsiz olmuştur.mfk
DAVA VE KARAR:
Ticareti terk hükümlerine muhalefet etmek suçundan sanık Y.Ş`nin İİK`nun 337/a maddesi uyarınca 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, hüküm yasal süresi içerisinde sanık tarafından temyiz edildiğinden,

Yargıtay C.Başsavcılığının bozma istemli tebliğnamesiyle dosya, Daireye gönderilmiş olmakla, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okunarak; gereği görüşüldü:
YARGITAY 16. HUKUK DAİRESİ KARARI:
Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 14.02.2012 tarih ve 2011/505, 509, 513, 21.02.2012 tarih ve 2011/506, 510, 511 ve 621 esas sayılı dosyalarında, ticaret şirketlerinin müdür ve yetkililerinin ticareti terk suçunu işlemelerinin mümkün olduğu yönünde oyçokluğuyla verilen karar doğrultusunda uygulama yapılması Dairemizce de uygun bulunmuş olmakla;

Ticaret şirket yetkilisi olan sanığa isnat edilen suçun oluşabilmesi için, tacirin fiili olarak ticareti terk etmesi ve bu durumu on beş günlük süre içerisinde kayıtlı olduğu ticaret siciline bildirmemesi ve bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini içeren bir mal beyannamesi vermemesinin gerekmesi nedeniyle;

Somut olayda borçlu şirket ticaret sicili memurluğunda kayıtlı olup, zabıta marifetiyle kayıtlı olduğu adresinde yapılan araştırmada tanıyan ve bilene rastlanmadığının saptanması karşısında, yapılan yargılamaya, dosya içeriğine toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin yapılama sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına yönelik temyiz itirazlarının reddine, ancak;

1- Sanığa tebliğ edilen duruşma davetiyesinde İİK`nun 349. maddesinin beşinci fıkrasına uygun açıklama yerine, suçun yalnız veya birlikte adli para cezasını veya müsadereyi gerektirdiği durumlarda uygulanabilen CMK`nun 195. maddesindeki açıklamanın yapılması sonucunda sanığın yokluğunda yargılama yapılmak suretiyle savunma hakkının kısıtlanması,

2- Ticareti terk suçu, aynı işyeri ile ilgili olarak aynı sanık tarafından ancak bir kez işlenebilen bir suç olup, Dairemizce yapılan temyiz incelemesi sebebi ile öğrenilen ve atılı suçtan dolayı Antalya 5. İcra Mahkemesinin 2009/170 ve 173 esas sayılı dosyasından da şikayette bulunulduğunun anlaşılması nedeniyle, anılan dosyaların iş bu dava dosyası ile birleştirilerek, sanık hakkında 5237 sayılı TCK`nun 43. maddesinin ikinci fıkrasının uygulanması gerekip gerekmediğinin tartışılmaması,
SONUÇ: İsabetsiz olup, temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmekle hükmün istem gibi ( BOZULMASINA ), oybirliğiyle karar verildi.
Y16HD 18.06.2012 - K.2012/5372
____________ oOo ____________
Old 25-02-2015, 13:56   #7
Av.İlker DOLGUN

 
Varsayılan

Kıymetli meslektaşım, paylaştığınız bu karar ticareti terk suçunun 1 kez işlenebileceği ve sanığa 1 kez ceza verilebileceğiyle alakalı (yukarıda da izah ettiğim üzere) bunu biliyor ve kabul ediyorum.

Benim cevabını aradığım husus, diğer suçlarda (alacaklıyı zarara uğratma ve iflas istememe) ticareti terk gibi mi değerlendirilir yoksa taahhüdü ihlalde olduğu gibi ayrıca ceza verilebilirmi?

Vakit ayırdığınız ve yardımcı olmaya çalıştığınız için teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.
Old 25-02-2015, 16:25   #8
av.murat kılıç

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.İlker DOLGUN
Kıymetli meslektaşım, paylaştığınız bu karar ticareti terk suçunun 1 kez işlenebileceği ve sanığa 1 kez ceza verilebileceğiyle alakalı (yukarıda da izah ettiğim üzere) bunu biliyor ve kabul ediyorum.

Benim cevabını aradığım husus, diğer suçlarda (alacaklıyı zarara uğratma ve iflas istememe) ticareti terk gibi mi değerlendirilir yoksa taahhüdü ihlalde olduğu gibi ayrıca ceza verilebilirmi?

Vakit ayırdığınız ve yardımcı olmaya çalıştığınız için teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.


Sanık şirket hakkında iik nin 345/a maddesinde düzenleniş olan suçtan dolayı birden fazla davanın bulunduğunun anlaşılması halinde mükerrer cezalndırmaya neden olunmaması için bu dava dosyalarının birleştirilerek yargılama yapılması gerekeceği
( 11 CD 04/04/2013 t 10739/5944; 04/04/2013 t 10744/5646; 04/04/2013 t 10759/5648 ........)
Talih uyar icra iflas kanunu şerhi cilt 3 sayfa 4978
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Uyapta Ceza Dosyaları Neden Görünmüyor? mazlum doğan Meslektaşların Soruları 3 23-12-2013 10:14
Kayseri 1.İcra Ceza Mahkemesi Av.Serbay Şehirlerarası Nöbetçi Avukat 0 08-06-2011 15:35
Aleyhe bozma yasağı-İcra Ceza Mahkemesi av.ismailcelik Meslektaşların Soruları 2 14-07-2010 14:25
İcra Ceza Mahkemesi ve yargılama usulü... Koray Ö. Meslektaşların Soruları 1 15-12-2009 09:53


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04474497 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.