Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Özel Hastaneye Karşı Açılan Davada Ünvan Hatası

Yanıt
Old 17-10-2014, 14:13   #1
Av.Cnszr

 
Varsayılan Özel Hastaneye Karşı Açılan Davada Ünvan Hatası

Özel hastaneye ve doktora karşı açılan tazminat davasında, dava dilekçesinde davalı kısmına X Özel Hastanesi Yönetimi diye yazılmış özel hastanenin ticaret ünvanı yazılmamıştır.Hastane vekili X Özel Hastanesi Yönetimi diye bir tüzel kişilik olmadığı için husumet yönünden davanın usulden red edilmesini talep ediyor. Bu durumda davanın red edilmemesi için nasıl bir yol izlenilebilir?
Old 17-10-2014, 14:35   #2
Av.İlker DOLGUN

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
11.Hukuk Dairesi

Esas: 1993/5788
Karar: 1993/7574
Karar Tarihi: 19.11.1993

ÖZET: Yanlış yazılan davalı isminin dava dilekçesi içeriğine göre düzeltilmesi (H.U.M.K. 80) madde uyarınca hasım değiştirme olarak kabul edilemiyeceğinden mahkemece işin esasına girilerek davalı S.S. Basın ve Sanatçılar Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi huzuru ile dava görülerek, tarafların delilleri toplanmak ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken uygulama yeri bulunmayan hasmın değiştirildiği gerekçesiyle husumetten davanın reddi doğru olmamış ve bu nedenle davacı vekilinin karar düzeltme isteği yerinde bulunmuştur.

1086 S.K. m. 80)

Dava: Nurhan Sümer ile S.S.Gönen Yıldız Evler Yapı Koop. arasındaki davadan dolayı İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen 9.3.1992 gün ve 1132-224 sayılı hükmü onayan dairenin 17.5.1993 gün ve 92/3520-93/3627 sayılı ilamı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

Karar: Davacı vekili, davalı kooperatifin ortağı olan müvekkilinin yasa ve ana sözleşmeye aykırı olarak ortaklıktan ihraç edildiğini ileri sürerek yönetim kurulunca verilen 17.9.1991 tarihli ihraç kararının iptalini talep etmiş, 7.2.1992 tarihli dilekçe ile de, dava dilekçesine sehven S.S. Gönen Yıldız Evler Konut Yapı Kooperatifi olarak gösterilmişse de aslında davalı S.S. Basın ve Sanatçılar Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi olduğunu beyan ile adı geçen kooperatifi olarak gösterilmişse de aslında davalı S.S. Basın ve Sanatçılar Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi olduğunu beyan ile adı geçen kooperatifi hasım göstermiştir.

Davalı Basın ve Sanatçılar Yapı Kooperatifi vekili, davanın Gönen Yıldız Evleri Konut Yapu Kooperatife karşı açıldığını, davada hasım değiştirilemiyeceğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, ıslah yoluyla hasmın değiştirilmesi mümkün bulunmadığından davalı Yıldız Evler Konut Yapı Kooperatifi aleyhine açılan davanın husumet yönünden reddine karar verilmiştir.

Davacı vekilinin temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.

Davacı vekili karar düzeltme talebinde bulunmuştur.

Davacı vekili dava dilekçesinde, müvekkilinin mensubu olduğu kooperatifin Beyoğlu 12. Noterliğinin 14.5.1991 gün ve 18403 yevmiye numaralı ihtarını keşide ettiğini, daha sonra yönetim kurulunun 19.7.1991 gün ve 100 sayılı kararı ile müvekkilinin ihracına karar verildiğini bu kararın Beyoğlu 13. Noterliğinin 24.7.1991 gün ve 33235 yevmiye numarası ile müvekkiline tebliğ edildiğini açıklıyarak ihraç kararının iptalini talep ve dava etmiştir. Dava dilekçesinde müvekkilinin ortağı bulunduğu ve onun hakkında ihraç işlemi yapan kooperatifin S.S. Basın ve Sanatçılar Arsa ve Konut Yapı Kooperatifini yazmış ancak bu kooperatif adına çıkarılan davetiyenin bila tebliğ iadesi üzerine bu kez 7.2.1992 tarihli dilekçe ile dava içeriğinde yer olan gerçek hasım S.S. Basın ve Sanatçılar Arsa ve Konut Yapı Kooperatifini hasım gösterip maddi hatayı düzelterek dava dilekçesini adı geçen kooperatife tebliğ ettirmiş ve gerçek hasım olarak duruşmaya giren bu kooperatif vekili dava dilekçesinde yazılı hususları doğrulayarak davacının bu kooperatifin ortağı olduğunu, parasal edimlerini yerine getirmediğinden ihtarname gönderildiğini verilen süre içinde istenen para ödenmediğinden yönetim kurulunun 19.7.1991 gün ve 100 sayılı kararı ile ihraç edildiğini kabul etmiştir.

Mahkemenin gerekçesine aldığı “davanın taraflarının ıslah yoluyla değiştirilemeyeceği” yolundaki görüşü doğru ise de dava dilekçesinde davacı hakkında ihraç işlemi yapan kooperatifin S.S. Basın ve Sanatçılar Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi olduğu hiç bir kuşkuya yer vermeyecek şekilde açıklanmış ve bunun delilleri dosyaya davacı vekilince ibraz edilmiş ancak maddi bir hata sonucu kooperatifin kimliği dava dilekçesine yanlış yazılmış ve yanlışlık 7.2.1992 tarihli dilekçe ile hemen düzeltilmiş ve gerçek hasım olarak gösterilen kooperatif vekili vekaletname ibraz ederek davayı takip etmiştir. Yanlış yazılan davalı isminin dava dilekçesi içeriğine göre düzeltilmesi (H.U.M.K. 80) madde uyarınca hasım değiştirme olarak kabul edilemeyeceğinden mahkemece işin esasına girilerek davalı S.S. Basın ve Sanatçılar Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi huzuru ile dava görülerek, tarafların delilleri toplanmak ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken uygulama yeri bulunmayan hasmın değiştirildiği gerekçesiyle husumetten davanın reddi doğru olmamış ve bu nedenle davacı vekilinin karar düzeltme isteği yerinde bulunmuştur.

Sonuç: Davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin kabulüne ve Dairemizin 17.5.1993 gün ve 1992/3520-1993/362/ sayılı onama kararının kaldırılmasına ve mahkeme kararının yukarıda yazılı gerekçelerle davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin, temyiz ilam ve karar düzeltme harcının isteği halinde karar düzeltme isteyene iadesine, 19.11.1993 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU

E. 1994/11-353
K. 1994/ 548
T. 28.9.1994

• HASIM DEĞİŞİKLİĞİ ( Maddi hata )
• MADDİ HATA ( Husumet tevcihinde )
• DAVALI İSMİNİN YANLIŞ YAZILMASI

1086/m. 80

ÖZET : Davanın taraflarının ıslah yolu ile değiştirilemeyeceği yolundaki görüş doğru ise de; yanlış yazılan davalı isminin dava dilekçesi içeriğine göre düzeltilmesi, hasım değiştirme olarak kabul edilemez.
DAVA : Taraflar arasındaki "kooperatif yönetim kurulu kararının iptali" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul S. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce davanın husumet nedeniyle reddine dair verilen 9.3.1992 gün ve 1991/1132 E-1992/224 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine,
Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 19.11.1993 gün ve 1993/5788-7574 sayılı ilâmı;
( ...Davacı vekili dava dilekçesinde, müvekkilinin mensubu olduğu kooperatifin Beyoğlu 12. Noterliğinin 14.5.1991 gün ve 18403 yevmiye numaralı ihtarını keşide ettiğini, daha sonra yönetim kurulunun 19.7.1991 gün ve 100 sayılı kararı ile müvekkilinin ihracına karar verildiğini bu kararın Beyoğlu 13. Noterliğinin 24.7.1991 gün ve 33235 yevmiye numarası ile müvekkiline tebliğ edildiğini açıklayarak ihraç kararının iptalini talep ve dava etmiştir. Dava dilekçesinde müvekkilinin ortağı bulunduğu ve onun hakkında ihraç işlemi yapan kooperatifin S.S. Basın ve Sanatçılar Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi olduğu açık ve seçik belli iken dava dilekçesinde maddi hata sonucu davalı olarak S.S. Gönen Yıldız Evler Konut Yapı Kooperatifini yazmış ancak bu kooperatif adına çıkarılan davetiyenin halâ tebliğ iadesi üzerine bu kez 7.2.1992 tarihli dilekçe ile dava içeriğinde yer olan gerçek hasım S.S. Basın ve Sanatçılar Arsa ve Konut yapı kooperatifini hasım gösterip maddi hatayı düzelterek dava dilekçesini adı geçen kooperatife tebliğ ettirmiş ve gerçek hasım olarak duruşmaya giren bu kooperatif vekili dava dilekçesinde yazılı hususları doğrulayarak davacının bu kooperatifin ortağı olduğunu, parasal edimlerini yerine getirmediğinden ihtârname gönderildiğini verilen süre içinde istenen para ödenmediğinden yönetim kurulunun 19.7.1991 gün ve 100 sayılı kararı ile ihraç edildiğini kabul etmiştir.
Mahkemenin gerekçesine aldığı "davanın taraflarının ıslah yoluyla değiştirilemeyeceği" yolundaki görüşü doğru ise de dava dilekçesinde davacı hakkında ihraç işlemi yapan kooperatifin S.S. Basın ve Sanatçılar Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi olduğu hiç bir kuşkuya yer vermeyecek şekilde açıklanmış ve bunun delilleri dosyaya davacı vekilince ibraz edilmiş ancak maddi bir hata sonucu kooperatifin kimliği dava dilekçesinde yanlış yazılmış ve yanlışlık 7.2.1992 tarihli dilekçe ile hemen düzeltilmiş ve gerçek hasım olarak gösterilen kooperatif vekili vekaletname ibraz ederek davayı takip etmiştir. Yanlış yazılan davalı isminin dava dilekçesi içeriğine göre düzeltilmesi ( HUMK.80 madde uyarınca hasım değiştirme olarak kabul edilemeyeceğinden mahkemece işin esasına girilerek davalı S.S. Basın ve Sanatçılar Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi huzuru ile dava görülerek tarafların delilleri toplanmak ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken uygulama yeri bulunmayan hasmın değiştirildiği gerekçesiyle husumetten davanın reddi doğru olmamış ve bu nedenle davacı vekilinin karar düzeltme isteği yerinde bulunmuştur... ) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
KARAR : Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ: Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı ( BOZULMASINA ) oyçokluğuyla karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
SGK İl Müdürlüğünün Özel Hastaneye kestiği para cezasına karşı dava Av. İbrahim YİĞİT Meslektaşların Soruları 19 18-05-2015 14:04
Bankaya Karşı Açılan Davada Yetki matruska Meslektaşların Soruları 7 18-10-2013 10:20
özel öğretim kyurumları hakkında açılan davada görevli mahkeme? NAZ80 Meslektaşların Soruları 12 07-03-2010 18:19
Özel hastaneye karşı açılan maddi manevi tazminat davasında görev-yetki? Av.Bülent Özkan Meslektaşların Soruları 11 01-03-2010 13:21
özel hastaneye karşı açılacak davada husumet mnokay Meslektaşların Soruları 5 25-08-2008 17:07


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04770708 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.