Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

SGK İl Müdürlüğünün Özel Hastaneye kestiği para cezasına karşı dava

Yanıt
Old 18-08-2010, 18:40   #1
Av. İbrahim YİĞİT

 
Varsayılan SGK İl Müdürlüğünün Özel Hastaneye kestiği para cezasına karşı dava

Kolay gelsin. Müvekkil özel hasteneye SGK İl Müdürlüğü tarafından
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINDAN
SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALMA SÖZLEŞMESİ'nin bir maddesine göre para cezası (ceza-i şart adı altında) kesilmiştir. İlgili sözleşmeyi internetten buldum, okudum. Her hangi bir itiraz mercci ve süresinden bahsedilmemekte. Anladığım kadarı ile genel hükümlere göre işleyiş olmakta. Yani idarenin özel hukuka ilişkin sözleşme yapması halinde uygulanan genel hükümler gibi. Bu durumda ilgili idareye itirazlarımızı içerir bir dilekçe vermeyi düşünüyorum. Diğer taraftan yasal olarak İş mahkemesinde İptal/menfi tespit " artık nasıl niteleyeceğimi henüz düşünmedim " davası mı açmalıyım, yoksa idareden cevap bekleyip idare mahkemesine müracaat etmeliyim. Değerli fikirlerinizi paylaşırsanız memnun olurum. Saygılarımla.
Old 18-08-2010, 19:04   #2
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan yeshilim
SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALMA SÖZLEŞMESİ'nin bir maddesine göre para cezası (ceza-i şart adı altında) kesilmiştir. İlgili sözleşmeyi internetten buldum, okudum.
İlgili sözleşme maddesini aktarır mısınız? İdari para cezası mı? Cezai şart mı? Çözüm için bu ayırımı yapmak gerekli.
Old 19-08-2010, 10:01   #3
av.knel

 
Varsayılan

http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=45780

Yukarıda ki link sorunuza cevap olacaktır. Bu konuda bir kısım meslektaşımız Asliye Ticaret Mahkemesinde, bir kısım meslektaşımız Asliye Hukuk Mahkemesinde (ben) dava açmaktadır. Bu güne kadar he iki mahkemede davalara baktı ve kararlarını verdi. Bu tür davalar literatüre (bahsi geçen sözleşme ile ilgili) yeni girdiği için, henüz içtihat oluşmadı. Yargıtay'ın cevaplarını bekıliyoruz.

Saygılarımla!
Old 19-08-2010, 12:53   #4
Av. İbrahim YİĞİT

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Armağan Konyalı
İlgili sözleşme maddesini aktarır mısınız? İdari para cezası mı? Cezai şart mı? Çözüm için bu ayırımı yapmak gerekli.

5. CEZAİ ŞARTLAR
5.1.
Sağlık hizmeti sunucusu hakkında; cezai şartın uygulanmasını gerektiren herhangi bir fiilin
tespiti halinde ilgili sağlık hizmeti sunucusundan 5 (beş) işgünü içinde yazılı savunması istenir.
Kurumca alınan savunma değerlendirilerek aşağıda belirtilen hallerde sağlık hizmeti sunucusu
hakkında;

5.1.1.
Sağlık hizmeti sunulmadığı halde sağlık hizmetini fatura ettiğinin Kurumca tespit
edilmesi halinde; bu hizmet bedelinin, 10.000,00.-TL (Onbin)’den az olmamak şartıyla beş katı
tutarında,

5.1.2.
Faturaya dayanak oluşturan belgeleri gerçeğe aykırı olarak düzenlediğinin Kurumca
tespit edilmesi halinde; gerçeğe aykırı olarak düzenlenen belge nedeniyle tahakkuk eden hizmet
bedelinin, 10.000,00.-TL (Onbin)’den az olmamak şartıyla beş katı tutarında,

5.1.3.
SUT ’ta yer almayan ve/veya bu sözleşme ile kabul ve taahhüt etmediği sağlık hizmetini,
SUT’ ta yer alan ve/veya kabul ve taahhüt ettiği sağlık hizmet gibi göstererek Kuruma fatura ettiğinin
tespit edilmesi halinde; bu hizmet bedelinin, 10.000,00.-TL (Onbin)’den az olmamak şartıyla beş katı
tutarında,

5.1.4.
Kurum tarafından sağlık yardımları karşılanmayan kişilere sundukları sağlık hizmetini
Kurum tarafından sağlık yardımları karşılanan kişiler üzerinden Kuruma fatura ettiğinin Kurumca
tespit edilmesi halinde; bu hizmet bedelinin, 10.000,00.-TL (Onbin)’den az olmamak şartıyla beş katı
tutarında,

5.1.5.
Sağlık hizmeti sunucularınca temini zorunlu ilaç, tıbbi malzeme ve kan bileşenlerini
temin etmeyerek hastalara aldırdığının Kurumca tespit edilmesi halinde; Kurumca hastaya ödenen
fatura bedelinin, 10.000,00.-TL (Onbin)’den az olmamak üzere beş katı tutarında,

5.1.6.
Kurum zararına sebebiyet verilecek şekilde fatura ve/veya eki belgeler üzerinde tahrifat
yaptığının Kurumca tespit edilmesi halinde; oluşan/oluşabilecek Kurum zararının, 10.000,00.-TL
(Onbin)’den az olmamak üzere beş katı tutarında,

5.1.7.
SUT’ ta ayrı fatura edilmesi gerektiği belirtilen, adli mercilere bildirmekle yükümlü
oldukları faturaları, Kuruma ayrı fatura etmediğinin Kurumca tespit edilmesi halinde; bu hizmet
bedelinin, 10.000,00.-TL (Onbin)’den az olmamak üzere üç katı tutarında,
11

5.1.8.
Sağlık Bakanlığınca yasaklanan ilaç ve tıbbi malzemelerin verildiği ve/veya
kullanıldığının Kurumca tespit edilmesi halinde 50.000,00.-TL (Ellibin),

5.1.9.
Bozuk, zamanı geçmiş ilaç, kan ve kan bileşenleri ve/veya tıbbi malzemelerin verildiği
ve/veya kullanıldığının Kurumca tespit edilmesi halinde 50.000,00.-TL (Ellibin),

5.1.10.
Bu sözleşmenin (3.1.2.1), (3.1.2.2), (3.1.3.3), ( 3.1.6), (3.1.7.1), (3.1.7.2), (3.1.8.2),
(3.1.8.5), (3.1.9.1), (3.1.9.3), (3.1.9.4), (3.1.9.5), (3.1.9.9), (3.1.10.1), (3.1.10.2), (3.1.10.3), (3.1.10.4),
(3.1.10.5), (3.1.11), (3.1.12), (3.1.13.1), (3.1.13.2), (3.1.13.3), (3.1.14), (3.2.1), (3.2.2.2), (3.2.2.3),
(3.2.3), (3.2.4.3), (3.2.4.4), (3.2.4.6), (3.2.6) ve (3.2.7) numaralı maddelerinde belirtilen hükümlere
aykırı davranıldığının Kurumca tespit edilmesi halinde 10.000,00.- TL (Onbin),

5.1.11.
Bu sözleşmenin (3.1.3.1.) numaralı maddesinin ihlal edilmesi durumunda 50.000,00.-
TL (Ellibin),

5.1.12.
Sağlık hizmeti sunucusunun, kuruluş ve faaliyetiyle ilgili tabi oldukları mevzuat
hükümlerine uymadığının tespit edilmesi halinde 10.000,00.-TL (Onbin),
Cezai şart uygulanır ve Kurumca tespit edilen fiiller açıkça belirtilmek suretiyle sağlık hizmeti

sunucusuna tebliğ edilir.

Müvekkil şirkete 5.1.4. madde gereğince cezai-şart olarak para cezası uygulanmakistenmektedir.
Old 19-08-2010, 13:58   #5
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan yeshilim
5. CEZAİ ŞARTLAR

5.1.4. Kurum tarafından ... Kuruma fatura ettiğinin Kurumca tespit edilmesi halinde; bu hizmet bedelinin, 10.000,00.-TL (Onbin)’den az olmamak şartıyla beş katı tutarında,Cezai şart uygulanır

Müvekkil şirkete 5.1.4. madde gereğince cezai-şart olarak para cezası uygulanmakistenmektedir.
Sözünü ettiğiniz ihaleden kaynaklanan para cezası olmayıp, sözleşmeden kaynaklanan cezai şart niteliğindedir.

İş ihaleyle yapılsa bile sözleşme imzalandığı anda idare hukuku alanandan çıkar özel hukuk alanına girer. Özel hukuka ilişkin sözleşmelerden kaynaklanan anlaşmazlıklar adliye mahkemelerinde görülür.

Taraflardan biri tacir ise iş ticari iş sayılır; ticari faiz uygulanır; davası asliye ticaret mahkemesinde görülür; dava her hangi bir nedenle asliye hukuk mahkemesinde görülse bile ticari faiz uygulanır.

Saygılarımla
Old 01-09-2010, 11:34   #6
Av.Rıdvan Ergün

 
Varsayılan

5510 sayılı yasa
Sağlık hizmetlerinin sağlanma yöntemi ve sağlık giderlerinin ödenmesi
MADDE 73- (Değişik: 17/4/2008-5754/45 md.)
Bu Kanuna göre sağlık hizmetleri, Kurum ile yurt içindeki veya yurt dışındaki sağlık hizmeti sunucuları arasında yapılan sözleşmeler yoluyla ve/veya bu Kanun hükümlerine uygun olarak genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularından satın aldıkları sağlık hizmeti giderlerinin ödenmesi suretiyle sağlanır.
Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları dışındaki vakıf üniversiteleri dahil sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularınca, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedeline ek olarak, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerden sağlık hizmeti sunucularının giderleri ve ürettikleri sağlık hizmetlerinin maliyetleri, yapılan sübvansiyonlar gibi kriterler dikkate alınarak bu bedellerin bir katına kadar alınabilecek ilave ücretin tavanını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu tavan dahilinde alınabilecek ilave ücret oranları Kurumca belirlenir. Ancak kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları tarafından sevk edilmesi halinde 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (4), (6) ve (8) numaralı alt bentleri kapsamında sayılanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerden ilave ücret alınamaz. Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen eşdeğer ilaçların, azami fiyatı ile kişinin talep ettiği eşdeğer ilacın fiyatı arasında oluşacak fark ve optik için tavan uygulanmaz ve bu fıkra kapsamında değerlendirilmez.
Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları ise otelcilik hizmeti ile dördüncü fıkrada belirtilen istisnai sağlık hizmetleri dışında, sağladıkları sağlık hizmetleri için genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden ilave ücret talep edemez. Aksine bir hüküm bulunmadığı sürece, kamu idaresi ve vakıf üniversitesi sağlık hizmeti sunucularında 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununda tanımlanan öğretim üyeleri tarafından sunulan sağlık hizmetleri için bu fıkra hükmü uygulanmaz, Kurum öğretim üyeleri için alınacak ilave ücret için bir tavan belirleyebilir.
Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları, Kurumca belirlenmiş standartların üstündeki talepleri karşılayan otelcilik hizmetleri ile hayati öneme sahip olmama ve alternatif tedavilerin bulunması gibi hususlar göz önüne alınarak Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından belirlenen istisnai sağlık hizmetleri için, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden belirlenen hizmet fiyatlarının üç katını geçmemek üzere ilâve ücret alabilir. Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları, Kurumca ödenecek sağlık hizmeti bedellerinin yayımlanmasını takiben otuz gün içinde ilâve ücret ödemeleri için belirlenen tavanlar dahilinde belirledikleri sağlık hizmeti fiyatlarını kuruma bildirmek zorundadır. Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları fiyat değişikliklerini 5 iş günü içinde Kuruma bildirirler. Tavanlar dahilinde de olsa Kurumca belirlenen süreden önce bu fiyatlarını artıramazlar.
Kurum, provizyon işlemlerini yürütmek üzere sağlık hizmeti sunucularının mahallinde provizyon merkezi açabilir ve personel çalıştırabilir. Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları, bu amaçla Kuruma uygun bağımsız mekân tahsis etmek zorundadır.
Acil haller dışında sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularından kişilerce satın alınan sağlık hizmeti bedelleri Kurumca ödenmez.

Sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularından acil hallerde alınan sağlık hizmeti bedeli, 72 nci madde gereği sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları için belirlenen bedeller esas alınarak genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere fatura karşılığı ödenir. Sözleşmeli ve sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucuları, acil hallerde, sözleşmeli sağlık hizmetleri sunucuları ise Kurumun belirlediği sağlık hizmetleri için genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden veya Kurumdan herhangi bir ilave ücret talep edemez.
Kurum, bu Kanunun birinci fıkrasında belirtilen yöntemler dışında, kamu idarelerince verilecek sağlık hizmetlerini götürü bedel üzerinden hizmet alım sözleşmesiyle de sağlamaya yetkilidir. Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları, sözleşmede belirtilen götürü bedel karşılığında genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere sözleşme kapsamında verilmesi gereken her türlü sağlık hizmetini sunmakla yükümlüdür ve sözleşmede belirtilen götürü bedel dışında Kurumdan veya genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden Kanunda belirtilen ilave ücretler ve katılım payları dışında ayrıca bir bedel talep edemez. Götürü bedel üzerinden hizmet alım sözleşmesiyle temin edilen hizmetler için Kuruma ayrıca fatura ve dayanağı belge gönderilmez. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığı ile müştereken belirlenir.
Sağlık hizmeti sunucuları, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmaya müstahak olup olmadığını, Kurumun elektronik veya diğer ortamlarda sağlayacağı yöntemlere uygun olarak kontrol etmek ve belgelemek zorundadır.
Sağlık hizmeti satın alma sözleşmelerinin hazırlanması ve akdedilmesi, sağlık hizmeti giderlerinin ödenmesi ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usûl ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
İdarî yaptırımlar ve fesih
MADDE 103- (Değişik: 17/4/2008-5754/61 md.)
Kurumca yapılan inceleme neticesinde;
a) Sağlık hizmeti sunulmadığı halde sağlık hizmetini fatura ettiği,
b) Faturayı veya faturaya dayanak oluşturan belgeleri, gerçeğe aykırı olarak düzenlediği,
c) 64 üncü madde gereğince kapsam dışı tutulan sağlık hizmetlerini, kapsam içinde olan sağlık hizmetleri gibi gösterdiği,
d) Sağlık hizmetlerine hak kazanmayan kişilere, sağlık hizmeti sunarak Kuruma fatura ettiği,
e) 73 üncü madde gereğince belirlenen tavanın üzerinde ilave ücret aldığı,
tespit edilen sağlık hizmeti sunucuları hakkında genel hükümlere göre takip yapılır. Bu fiiller nedeniyle Kurumun yersiz ödediği tutar 96 ncı maddeye göre geri alınır. Ayrıca bu fiilleri işleyen veya sağlık hizmeti satınalınmasına ilişkin sözleşmelerde belirtilen hükümlere aykırı davrandığı tespit edilen sağlık hizmeti sunucularının Kurum ile yaptıkları sözleşmeleri feshedilebilir ve Kurumca belirlenecek süre içinde tekrar sözleşme yapılmaz.
71 inci maddede yer alan kimlik tespiti yükümlülüğünü yapmayan ve bu nedenle bir başka kişiye sağlık hizmeti sunulması nedeniyle Kurumun zarara uğramasına sebebiyet veren sağlık hizmeti sunucularından uğranılan zarar geri alınır.

ve 101. maddesi de şöyle:

Uyuşmazlıkların çözüm yeri
MADDE 101- Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıklar iş mahkemelerinde görülür.
Uygulama henüz birlik kazanmadı; ancak zaman içersinde bu davaların İş Mahkemelerinde görüleceği yönünde uygulama birliği oluşacağı kanaatindeyim.
Old 10-08-2011, 19:12   #7
Hatice Fulya

 
Varsayılan 18.08.2010 tarihli "SGK-Özel Sağlık Hizmeti Sunucusu" ile ilgili yazınız

Değerli Meslekdaşım;

Benzer bir durum müvekkilim için de gerçekleşmiş. Başka bir hastanın kimliğini kullanarak sağlık hizmetinden yararlanan bir kişi nedeniyle müvekkilime para cezası verilmiş. Müvekkilim kimlik tespitinde hataya düşmüş ve istemediği halde bu sonuç gerçekleşmiş. Sizin davanızda bir gelişme oldu mu? Görevli mahkeme olarak hangisini tespit ettiniz? Mevcut durumu aktarabilirseniz çok memnun olacağım.

Saygılarımla,
Old 11-08-2011, 10:01   #8
Av.Evran KIRMIZI

 
Varsayılan

Sayın Dekortiko'ya katılıyorum. Bence de 5510 Sayılı Yasadan kaynaklanan bir davadır ve 101. maddeye göre iş mahkemesi görevlidir. Ama siz davanızı 60 gün içinde açın ki iş mahkemesinden yargı yolu yanlışlığı kararı gelirse idare mahkemesine başvuruda sıkıntı olmasın.
Old 11-08-2011, 16:41   #9
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Evran KIRMIZI
Sayın Dekortiko'ya katılıyorum

Sayın Av.Evran Kırmızı

Maddelerin koyu renkli yerlerini yüksek sesle yeniden okuyalım:

İdarî yaptırımlar ve fesih
MADDE 103- (Değişik: 17/4/2008-5754/61 md.)

Kurumca yapılan inceleme neticesinde;
a) Sağlık hizmeti sunulmadığı halde sağlık hizmetini fatura ettiği,
b) Faturayı veya faturaya dayanak oluşturan belgeleri, gerçeğe aykırı olarak düzenlediği,
c) 64 üncü madde gereğince kapsam dışı tutulan sağlık hizmetlerini, kapsam içinde olan sağlık hizmetleri gibi gösterdiği,
d) Sağlık hizmetlerine hak kazanmayan kişilere, sağlık hizmeti sunarak Kuruma fatura ettiği,
e) 73 üncü madde gereğince belirlenen tavanın üzerinde ilave ücret aldığı,
tespit edilen sağlık hizmeti sunucuları hakkında genel hükümlere göre takip yapılır.

Uyuşmazlıkların çözüm yeri
MADDE 101- Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıklar iş mahkemelerinde görülür.


103.maddede aksine hüküm bulunduğundan lütfen bana katılınız.

Saygılarımla
Old 11-08-2011, 18:23   #10
Av.Evran KIRMIZI

 
Varsayılan

MADDE 103- (Değişik: 17/4/2008-5754/61 md.)
Kurumca yapılan inceleme neticesinde;
a) Sağlık hizmeti sunulmadığı halde sağlık hizmetini fatura ettiği,
b) Faturayı veya faturaya dayanak oluşturan belgeleri, gerçeğe aykırı olarak düzenlediği,
c) 64 üncü madde gereğince kapsam dışı tutulan sağlık hizmetlerini, kapsam içinde olan sağlık hizmetleri gibi gösterdiği,
d) Sağlık hizmetlerine hak kazanmayan kişilere, sağlık hizmeti sunarak Kuruma fatura ettiği,
e) 73 üncü madde gereğince belirlenen tavanın üzerinde ilave ücret aldığı,
tespit edilen sağlık hizmeti sunucuları hakkında genel hükümlere göre takip yapılır. Bu fiiller nedeniyle Kurumun yersiz ödediği tutar 96 ncı maddeye göre geri alınır.Yersiz ödemelerin geri alınması
MADDE 96- Kurumca işverenlere, sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılara gelir veya aylık almakta olanlara ve bunların hak sahiplerine, genel sağlık sigortalılarına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere, fazla veya yersiz olarak yapıldığı tespit edilen bu Kanun kapsamındaki her türlü ödemeler;
a) Kasıtlı veya kusurlu davranışlarından doğmuşsa, hatalı işlemin tespit tarihinden geriye doğru en fazla on yıllık sürede yapılan ödemeler, bu ödemelerin yapıldığı tarihlerden,
b) Kurumun hatalı işlemlerinden kaynaklanmışsa, hatalı işlemin tespit tarihinden geriye doğru en fazla beş yıllık sürede yapılan ödemeler toplamı, ilgiliye tebliğ edildiği tarihten itibaren yirmidört ay içinde yapılacak ödemelerde faizsiz, yirmidört aylık sürenin dolduğu tarihten sonra yapılacak ödemelerde ise bu süre sonundan, (1)
itibaren hesaplanacak olan kanunî faizi ile birlikte, ilgililerin Kurumdan alacağı varsa bu alacaklarından mahsup edilir, alacakları yoksa genel hükümlere göre geri alınır.
------------------------------------------------

Sayın Av.Armağan Konyalı, üye imzamdan anlaşılacağı üzere çok iddialı değilim ve haklı olabileceğinizi düşünüyorum. Ancak;
Genel hükümlere göre takip yapılmasından kasıtın Amme Alacakları Hakkındaki yasaya göre takip yapılmayacağını, Bk ve diğer genel hükümlere göre takip yapılmasını düzenlediğini, görevle ilgili olamdığını düşünüyorum. Aksi takdirde sizin yorumunuz ile örneğin SGK'nın yersiz emekli aylıkları ödemelerini geri almak için yaptığı işlemler de iş mahkemesinde değil genel mahkemelerde görülmeliydi. Çünkü aynı ibare 96.madde de var. Saygılar
Old 11-08-2011, 20:07   #11
Hatice Fulya

 
Varsayılan

İlgi ve desteğiniz için çok teşekkürler.

SGK'nın talebi, yalnızca uğradığı zarar değil, aynı zamanda cezai şart ile ilgili.

Yaptığım araştırmalardan ulaştığım sonuç: Uğranılan zararı düzenleyen yasal hüküm 103. madde. Dolayısı ile 101. maddeye göre iş mahkemesinde açılacak dava ile ilgili olarak yalnızca SGK'nın bu sebeple uğradığı zararın tazmini istenebilir. Cezai şart için ise açılacak davada görevli mahkemenin, SGK'nın tacir olmaması nedeniyle asliye ticaret mahkemelerinin değil, asliye hukuk mahkemesinde olacağını, açılacak davanın ise SGK'nın cezai şartı hastanenin alacaklarından mahsup etmek şeklinde alacak olması nedeniyle istirdat davası olacağını düşünüyorum.

Konuyla ilgili farklı düşünen veya görüşümü destekleyen meslekdaşım var mı?
Old 20-07-2012, 15:41   #12
Av. Kübra İSLAMOĞLU BAYER

 
Varsayılan

Hatice Hanım ve bu konuda dava açan diğer meslektaşlar ne gibi sonuçlar aldınız acaba?
Old 20-07-2012, 18:15   #13
av.knel

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Kübra İslamoğlu
Hatice Hanım ve bu konuda dava açan diğer meslektaşlar ne gibi sonuçlar aldınız acaba?

Kimini kazandık, kimini kaybettik. Fakat görevden kaybettiğimiz dava yok. Görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir.
Old 20-07-2012, 18:17   #14
Av. Kübra İSLAMOĞLU BAYER

 
Varsayılan

Davalarda -özellikle kazandıklarınızda- tam olaerak hangi gerekçeye dayandınız acaba, benzer bir davayla ilgili araştırma yapıyorum ancak elle tutulur birşey pek bulamadım. Şimdiden teşekkürler.
Old 20-07-2012, 18:24   #15
av.knel

 
Varsayılan

Size yardımcı olabilmem için müvekkilinize kesilen cezanın içeriğini bilmem lazım. Çünkü bu tür cezalar çok farklı sebeplerden kesiliyor. Cezaların çoğu hastanelerin hatalı işlemlerine ve haksız kazanç elde etmelerinden kaynaklanıyor. Biz müvekkilimizin isteği doğrultusunda hemen hemen tüm cezalara dava açıyoruz. Bazen bir dayanağımız dahi olmuyor. Bilirkişilerin görüşü doğrultusunda davalar sonuçlanıyor.
Old 20-07-2012, 18:35   #16
Av. Kübra İSLAMOĞLU BAYER

 
Varsayılan

Bizim olayımızda başkasına ait kimlikle tedavi olanlardan dolayı kesin para cezaları var yani sağlık yardımları kurum tarafından karşılanmayan kişilere sundukları sağlık hizmetini, kurum tarafından sağlık yardımları karşılanan kişiler üzerinden faturalandırma söz konusu. Bizim de pek bir dayanağımız olmayacak gibi
Old 20-07-2012, 18:46   #17
av.knel

 
Varsayılan

Maalesef. Sizin müvekkilinizi tenzih etmekle birlikte, özel hastanelerde gördüğüm bu tür işlemleri kasti yaparak haksız kazanç elde etmektedirler. Sgk'nın sürekli zarar etmesinin sebebide bu tür işlemlerdir.

Kısacası SGK memurları bu durumu açıkça tespit etmiş ise bunun bir dayanağı olacağını düşünmüyorum. Müvekkiliniz yaptığı bu işlemi açıklayabiliyorsa bence sizde davanızda dayanağınızı oluşturursunuz. Cezaların miktarı yönünden doğru kesilip kesilmediğini inceleyebilirsiniz. Müvekkiliniz dava açılmasında ısrarlı ise işelemin kanunlara ve tüzüklere vs... aykırı olduğunu belirterek dava açabilirsiniz.

İlk defa dava açıyorsanız dilekçe örneği gönderebilirim.
Old 20-07-2012, 18:50   #18
Av. Kübra İSLAMOĞLU BAYER

 
Varsayılan

Bende çok umutlu değilim açıkçası. Çok teşekkür ederim yine de verdiğiniz ilgiler için.
kubraislamoglu@hotmail.com adresine gönderebilirseniz çok memnun olurum. İyi çalışmalar dilerim.
Old 15-05-2015, 19:06   #19
Av.Ali Buğra

 
Varsayılan

Kübra Hanım, iş mahkemesinde mi asliye ticaret mahkemesinde mi dava açtınız?
Old 18-05-2015, 14:04   #20
Av. Kübra İSLAMOĞLU BAYER

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Ali Buğra
Kübra Hanım, iş mahkemesinde mi asliye ticaret mahkemesinde mi dava açtınız?

Araştırmalar neticesinde o dönemde davayı açmamaya karar vermiştik
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İdari Para cezasına karşı sulh ceza mahkemesine Vekaletnamesiz Itiraz... avenginakbaba Meslektaşların Soruları 14 03-08-2011 18:43
Özel hastaneye karşı açılan maddi manevi tazminat davasında görev-yetki? Av.Bülent Özkan Meslektaşların Soruları 11 01-03-2010 13:21
özel hastaneye karşı açılacak davada husumet mnokay Meslektaşların Soruları 5 25-08-2008 17:07
İdari Para Cezasına Karşı Dava- Harç Miktarı- Acil!!!!! avegunduz Meslektaşların Soruları 2 20-02-2008 10:45
Özel evrakta sahtecilik - Hapis cezasının para cezasına çevrilmesi lawyer_denizsari Meslektaşların Soruları 2 09-12-2006 15:00


THS Sunucusu bu sayfayı 0,07783198 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.