Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

üye aidat borcu (acil)

Yanıt
Old 14-11-2007, 11:06   #1
miss_lawyer

 
Dikkat üye aidat borcu (acil)

bir esnaf odasının avukatıyım..üyelerden birisi aidatını son 3-4 yıldır ödemeyince icra takibi yaptım(örnek 7) Üye, süresi içerisinde borca itiraz etti ve kendisinin 2003 yılında B ilçesinin esnaf odasına kaydını yaptırdığını, oraya da aidatlarını ödediğini gerekçe gösterdi. Biz de sulh hukukta itirazın kaldırılması davası açtık. Vekili olduğum oda kendisine üye tarafından hiçbir ayrılma talepli başvuru olmadığını söylüyor, dolayısıyla vekili olduğum odada kaydı devam ediyor. Bildirim olmadığı ve Kaydı devam ettiği için de icra takibimi haklı görüyorum.Üye ise sicil müdürlüğünden adres değişikliği yapıp B ilçesine geçtiğini, bu nedenle vekili olduğum odadan kaydın kendiliğinden düşeceğini söylüyor.Bana yardımcı olacak hatta yargıtay kararı sunabilecek meslektaşlarıma şimdiden teşekkürler..
Old 14-11-2007, 16:02   #2
miss_lawyer

 
Varsayılan

ayrıca esnaf odası defter kayıtlarında üye kaydının silinmesi talebi de yok, bu durum bizi haklı çıkarır mı?
Old 14-11-2007, 22:11   #3
agah

 
Varsayılan

ortada talep yok, terkin yok.bence esnaf odası haklı durumdadır.anladığım kadarı ile esnaf kendi kusuruna dayanmaya çalışıyor.peki oda bu duruma ne diyor.daha önce hiç örneği yaşanmamış mı yada tüzüğü yok mu odanın.
Old 16-11-2007, 11:09   #4
ali ekmekçi

 
Varsayılan

ben de oda vekilliği yapıyorum...davanızı kazanırsınız.
Old 16-11-2007, 11:29   #5
av.birsenavcı

 
Varsayılan

bence davayı kazanırsınız.çünkü meslek odları taleple bağlı olarak işlem yaparlar.borçlunuzun sicilde deişiklik yapmış olması önemli değil.durumu odaya da bildirmesi gerekirdi.
Old 16-11-2007, 11:37   #6
miss_lawyer

 
Varsayılan

Cevap yazan meslektaşlarıma çok teşekkürler..bu konuda elinizde karar varsa çok sevinirim..(en azından bu konuya ilişkin kanun maddesi)
Old 16-11-2007, 12:03   #7
Sinerji Hukuk Yazılımları

 
Varsayılan

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
**************************************
Kanun No: 5362
Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu

Kabul Tarihi: 07.06.2005
R.G. Tarihi: 21.06.2005
R.G. No: 25852

Üyeliğin son bulması

MADDE 8 - Aşağıda belirtilen durumlarda üyenin oda kaydının silinmesine yönetim kurulu tarafından karar verilir, durum sicile bildirilerek kaydın silinmesi temin edilir ve kaydı silinen üyeye oda tarafından on gün içinde üyenin odaya bildirdiği iş yeri veya ikamet adresine yazılı olarak bildirilir.

a) Daimi olarak odanın çalışma bölgesi dışına çıkanlar.

b) 7 nci maddede belirtilen şartlardan herhangi birini kaybedenler veya bu şartlardan herhangi birine sahip olmadığı sonradan anlaşılanlar.

c) Sanat ve mesleğini yapmaktan sürekli olarak men edilenler.

d) Vergi mükellefiyetini sildirenlerden altı ay içinde tekrar vergi mükellefiyeti tesis ettirmeyenler.

Üyelikleri sicil tarafından silinenlerden, üye niteliğini tekrar kazananların oda üyeliği sicil tarafından tekrar tesis edilir. Bu şekilde üyeliği tekrar tesis edilen üyenin daha önce kazanmış olduğu hakları aynen devam eder. Ancak, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yetkili organlarında görevli olup da oda üyeliği yukarıdaki sebeplerden dolayı kesintiye uğrayanların yetkili organlardaki görevleri de kendiliğinden sona erer. Bu kişiler üyeliklerini tekrar kazanmış olsalar dahi o döneme ilişkin yetkili organ üyelikleri devam etmez.
Old 16-11-2007, 12:05   #8
Sinerji Hukuk Yazılımları

 
Varsayılan

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
**************************************
Kanun No: 5362
Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu

Kabul Tarihi: 07.06.2005
R.G. Tarihi: 21.06.2005
R.G. No: 25852

Sicile kayıt mecburiyeti ve sicil işlemleri

MADDE 68 - Bu Kanun kapsamındaki esnaf ve sanatkârlar, yanlarında çalışanlar hariç, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren durumlarını otuz gün içinde bağlı bulundukları sicile tescil ve Sicil Gazetesinde ilan ettirmekle yükümlüdürler. Bu yükümlülüğü yerine getirmediği tespit edilenler birlik tarafından ruhsat vermekle yetkili ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir. İlgili kurum ve kuruluşlar, sicil kaydı yapılana kadar bunların faaliyetlerini durdurur. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınan il ve mesleklerde faaliyette bulunacak esnaf ve sanatkârlardan sicile kayıt sırasında meslek dalı ile ilgili ustalık belgesi istenir.

Esnaf ve sanatkârların sicile kayıtlarında, kendilerinin vergi mükellefi ya da vergiden muaf olduklarının belgelenmesi istenir.

Esnaf ve sanatkârların mesleki faaliyette bulunabilmeleri ve ilgili odaya kaydedilmeleri için sicile kayıtları şarttır ve sicile her bir meslek için ayrı kayıt yapılması gereklidir. Sicile kaydı yapılan esnaf ve sanatkârların ilgili odaya kayıt için bilgilerinin gönderilmesi, sicil tarafından elektronik ortamda Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında gerçekleştirilir. Esnaf ve sanatkârlar kayıt beyannamelerindeki hususlarda meydana gelen değişiklikleri en geç otuz gün içinde sicile bildirmek zorundadırlar.

Esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı iken, daha sonraki yıllarda yıllık alış veya satış tutarları ya da gayri safi iş hasılatı, esnaf ve sanatkâr sayılma hadlerini aşanlar kendileri istemedikçe ticaret siciline ve dolayısıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayda zorlanamazlar. Ancak, yıllık alış veya satış tutarları ya da gayri safi iş hasılatı, esnaf ve sanatkâr sayılma hadlerinin altı katını aşanların kayıtları, sicil marifetiyle ticaret siciline aktarılır.

Tescili gerektiren olay veya işlemlerin tamamen veya kısmen sona ermesi veya ortadan kalkması halinde sicildeki kayıt ilgilinin talebi üzerine kısmen veya tamamen silinir.

Sicil müdürü tarafından öldüğü belirlenen ve varisleri tespit edilemeyen esnaf ve sanatkârların sicil kayıtlarının silinmesi ve bu hususun Sicil Gazetesinde ilanı doğrudan ve ücretsiz olarak yapılır. Bu durumdaki işlemlerden 492 sayılı Harçlar Kanununda belirtilen harçlar tahsil edilmez.

Sicil işlemleri, sicil müdürleri ve personeli tarafından elektronik ortamda Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında gerçekleştirilir.
Old 17-11-2007, 22:31   #9
HÜLYA ÖZDEMİR

 
Varsayılan

Üye Ticaret Sicil Müdürlüğüne adres değişikliği ile ilgili beyanda bulunmuş, bağlı olduğu vergi dairesindeki mükellefiyet kaydını sildirmiş , B ilçesindeki Vergi Dairesine yeni mükellefiyet kaydı yaptırmış ve odaya üyelik kaydını da yaptırmış ise ; hakkında üyeliğin iptali yönünde alınmış bir karar olmasa da , Esnaf ve Sanatkarlar Kanunun 8/A maddesi uyarınca önceki odaya bağlı üyeliği sona erdiren hallerden birisi gerçekleştiğinden ; mahkemece bu hukuki ve fiili gerçekler / deliller doğrultusunda açılan itirazın iptali davasının reddedilmesi gerektiğini düşünmekteyim.
Old 18-11-2007, 01:55   #10
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Alıntı:

5362 Sayılı Yasa Madde 61/4
Kayıt ücreti kayıt esnasında, yıllık aidat nisan ve ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir. Oda kaydını sildiren üyelerin aidatı üye kaydının silindiği ay itibarıyla alınır. Süresi içinde ödenmeyen yıllık aidat ve katılma payları için esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları yönetim kurullarınca verilen kararlar ilam hükmünde olup icra dairelerince yerine getirilir. Gecikme zammı, yıllık aidatın ve katılma payının bir mislini geçemez.

Hülya hanım'a katılıyorum. Hizmet verilmeyen üyeden talep edilen bedelin haklılığı konusunda etik açıdan da tereddütlüyüm. Ayrıca yukarıdaki hüküm dururken niye ilamsız takip yaptınız? Ayrıca bu kanun 2005 yılında çıkmış ve çeşitli maddelerinde üye kayıtlarının kontrol edilmesi ve elektronik ortama aktarılması ile ilgili pek çok hüküm var. Oda, bu yükümlülükleriyle pek ilgilenmemiş galiba.
Old 19-11-2007, 15:49   #11
miss_lawyer

 
Varsayılan

elektronik bir katıt ortamı halen daha mevcut değil, vekili olduğum oda kendisinden çıkış talebi gelmediği için üyesi olarak kabul etmiş ve listelerden adını silmemiştir, son gelen yanıtlardan anladığım kadarıyla burda oda kendiliğinden araştırma yapmalı, talebe gerek yok, fakat sinerjigroup tarafından gönderilen 5362 S. yasanın 68.maddesinden tam tesi anlam çıkyor, sizce??
Old 24-06-2010, 17:30   #12
Av.Selim Balku

 
Varsayılan

Konu ile alakalı yasada üyenin istifasının nasıl olacağına dair ben bir hüküm göremedim.

Bu konuda odalar üyelerin istifasını tanımamakta, istifa dilekçesi noter yolu ile gönderilse dahi, aidat alacaklarını istemeye devam ediyorlar.

Acaba üyelikten çıkmanın başka bir usul yolu mu var?

Kolay Gelsin...
Old 24-06-2010, 17:43   #13
Arif Aydın

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan sinerjigroup
Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programları
**************************************
Kanun No: 5362
Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu

Kabul Tarihi: 07.06.2005
R.G. Tarihi: 21.06.2005
R.G. No: 25852

Üyeliğin son bulması

MADDE 8 - Aşağıda belirtilen durumlarda üyenin oda kaydının silinmesine yönetim kurulu tarafından karar verilir, durum sicile bildirilerek kaydın silinmesi temin edilir ve kaydı silinen üyeye oda tarafından on gün içinde üyenin odaya bildirdiği iş yeri veya ikamet adresine yazılı olarak bildirilir.

a) Daimi olarak odanın çalışma bölgesi dışına çıkanlar.

b) 7 nci maddede belirtilen şartlardan herhangi birini kaybedenler veya bu şartlardan herhangi birine sahip olmadığı sonradan anlaşılanlar.

c) Sanat ve mesleğini yapmaktan sürekli olarak men edilenler.

d) Vergi mükellefiyetini sildirenlerden altı ay içinde tekrar vergi mükellefiyeti tesis ettirmeyenler.

Üyelikleri sicil tarafından silinenlerden, üye niteliğini tekrar kazananların oda üyeliği sicil tarafından tekrar tesis edilir. Bu şekilde üyeliği tekrar tesis edilen üyenin daha önce kazanmış olduğu hakları aynen devam eder. Ancak, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yetkili organlarında görevli olup da oda üyeliği yukarıdaki sebeplerden dolayı kesintiye uğrayanların yetkili organlardaki görevleri de kendiliğinden sona erer. Bu kişiler üyeliklerini tekrar kazanmış olsalar dahi o döneme ilişkin yetkili organ üyelikleri devam etmez.

Maddede devamlı olarak çalışma bölgesinin dışına çıkanların üye sicillerinin yönetim kurulu tarafından üyeliğine son verileceği yazıyor. Yönetim Kurulu görevini yerine getirmemiştir diye düşünüyorum.
Old 24-06-2010, 21:41   #14
Muhsin KOÇAK

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan HÜLYA ÖZDEMİR
Üye Ticaret Sicil Müdürlüğüne adres değişikliği ile ilgili beyanda bulunmuş, bağlı olduğu vergi dairesindeki mükellefiyet kaydını sildirmiş , B ilçesindeki Vergi Dairesine yeni mükellefiyet kaydı yaptırmış ve odaya üyelik kaydını da yaptırmış ise ; hakkında üyeliğin iptali yönünde alınmış bir karar olmasa da , Esnaf ve Sanatkarlar Kanunun 8/A maddesi uyarınca önceki odaya bağlı üyeliği sona erdiren hallerden birisi gerçekleştiğinden ; mahkemece bu hukuki ve fiili gerçekler / deliller doğrultusunda açılan itirazın iptali davasının reddedilmesi gerektiğini düşünmekteyim.

Hülya hanımın görşlerine tamamen katılıyorum ilgili oda veya şubesine kayıtlı olmayı gerektiren iştigal konusu değişikliği söz konusu değlil ise , B ilçesindeki yerde aidat ödemiş olması kaydıyla haklı sebep söz konusu ve ititazın iptali talebibin reddedilmesi gerekir. ( Ticaret sicili ile vergi dairesi değişiklik/ nakil tescili yeterli karinedir )
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
kooperatif aidat borcu kadirtoprak Meslektaşların Soruları 1 11-07-2007 01:15
Avukatlar Aidat Ödemiyor Av.ZekiÖZSOY Hukuk Haberleri 5 29-06-2007 11:19
Bina Sakinlerinden Aidat Toplayamıyorum. levoyaz Hukuk Soruları Arşivi 1 25-05-2004 11:47
Aidat Vermeyen Kat Malikleri MehmetColakoglu Hukuk Soruları Arşivi 1 27-02-2002 20:26


THS Sunucusu bu sayfayı 0,07714200 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.