Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Sohbetleri Hukuki yorumlar, görüşler ve tartışmalar.. Soru niteliği taşımayan her türlü hukuki sohbet için.

Belediyelerin avukatlık bürolarından "işyeri açma izni harcı" Alma Kararı Bozuldu

Yanıt
Old 20-04-2006, 12:20   #1
MİNA

 
Olumlu Belediyelerin avukatlık bürolarından "işyeri açma izni harcı" Alma Kararı Bozuldu

Daha önce forumlarda sıkça sorulan ve tartışılan bir konu ile ilgili aşağıdaki haberi paylaşmak istedim.

[ TÜRKER KARAPINAR Ankara

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, Türkiye Barolar Birliği'ne bağlı 55 bin avukatı sevindirecek bir karara imza attı. Kurul, İçişleri Bakanlığı'nca çıkarılan genelge ve bu genelgeye dayanılarak belediyelerin avukatlık bürolarından "işyeri açma izni harcı" almasını düzenleyen işlemin iptali istemiyle açılan davayı reddeden Danıştay 9. Dairesi kararını bozdu.
Ankara Barosu, İçişleri Bakanlığı'nın 4 Eylül 2000 tarihli "İşyeri Açma İzni Harcı" konulu genelgesi ve bu genelgeye dayanılarak yayımlanan yönetmelikle, belediye sınırları içinde yer alan avukatlık bürolarından harç alınmasını düzenleyen hükmün iptali istemiyle Danıştay 9. Dairesi'nde dava açtı. 9. Daire, sözkonusu davayı 9 Aralık 2004'te reddetti. Baro, red kararının bozulması istemiyle Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'na temyiz başvurusunda bulundu. Kurul, red kararını oyçokluğuyla bozdu. Bozma kararında, avukatların, ilgili baro tarafından ruhsatname verildikten sonra bir büro kurarak faaliyette bulunmasının yasal zorunluluk olduğu belirtildi. Avukatlık bürolarının açılması veya çalıştırılması hususunda belediyelerin izin verme veya kapatma yetkisinin bulunmadığı kaydedilen kararda, "Avukatlık bürolarından kamu hizmeti karşılığı alınması esas olan işyeri açma harcının alınmasının hukuken mümkün olmadığı" ifade edildi. Kararda, şöyle denildi:
"İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan, 'kendi meslek kuruluşlarından izin alan iş sahiplerinin de belediyelere ayrıca işyeri açma izin harcı ödemeleri' gerektiği yolundaki belirlemenin uygulanması mümkün olmadığından avukatlar yönünden iptali gerekirken, genelge ve bu genelgeye dayanılarak yapılan işlemin iptali istemiyle açılan davanın reddi yolundaki Daire kararında isabet görülmemiştir." Ankara Barosu avukatlarından Kemal Vuraldoğan, Anayasa'nın 138/son maddesine göre yürütme organlarının mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğunu belirterek, "Dolayısıyla bozma kararının içeriğinden avukatlık bürolarından işyeri açma izin narcının alınamayacağı açıkça anlaşılmaktadır. Varsa, bu tür işlemlerin hemen durdurulması gerekmektedir" dedi.]
Old 25-04-2006, 05:23   #2
kemal_kokten

 
Varsayılan

gerçekten çok doğru bir karar ve bence geç bile verilmiş bir karar
Old 28-05-2010, 20:26   #3
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

İşyeri Açma ve Çalışma İzinleri Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, 2010 Mayıs ayı sonu itibarıyla son durum hakkında Baronun duyurusu için tıklayınız:

http://www.barobirlik.org.tr/calisma/duyuru/?d=848

Özet: ''... mevcut yasal düzenleme karşısında,hakim görüş, avukatların da işyeri açma ve çalışma ruhsatı alma yükümlülüğünün bulunduğu yolundadır.''
Old 29-05-2010, 02:09   #4
Muhsin KOÇAK

 
Varsayılan

T.C.
DANIŞTAY
VERGİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU
E. 2006/199
K. 2006/312
T. 17.11.2006
• İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI ( Kendi Meslek Kuruluşlarından İzin Alan İş Sahiplerinin de Belediyelere Ayrıca "İşyeri Açma İzni Harcı" Ödemeleri Gerektiği Yolundaki Belirlemenin Avukatlara Uygulanamayacağı )
• AVUKATLIK BÜROLARI ( Bu Bürolar Nedeniyle Belirli Bir Kamu Hizmeti Karşılığı Alınması Esas Olan İşyeri Açma İzni Harcının Alınmasının Hukuken Mümkün Olmadığı )
• BELEDİYELERİN İZİN VERME VEYA KAPATMA YETKİSİ ( Belediyelere Ayrıca "İşyeri Açma İzni Harcı" Ödemeleri Gerektiği Yolundaki Belirlemenin Avukatlara Uygulanamayacağı )
2464/m.10, 81, 85
1136/m.9
ÖZET : Avukatlık bürolarının açılması veya çalıştırılması hususunda belediyelerin izin verme veya kapatma yetkisi bulunmadığının davalı belediye başkanlığınca verilen savunmada da kabul edildiği, bu bürolar nedeniyle belirli bir kamu hizmeti karşılığı alınması esas olan işyeri açma izni harcının alınmasının hukuken mümkün olmadığı, bu durum karşısında, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan 4.9.2000 tarih ve 48119 sayılı genelgede yer atan "kendi meslek kuruluşlarından izin alan iş sahiplerinin de belediyelere ayrıca "İşyeri Açma İzni Harcı" ödemeleri gerektiği yolundaki belirlemenin avukatlara uygulanması mümkün olmadığından avukatlar yönünden iptali gerekir.

İstemin Özeti : İçişleri Bakanlığınca çıkarılan "İşyeri Açma İzni Harcı" konulu 4.9.2000 tarih ve 48119 sayılı Genelgenin ve bu Genelgenin duyurulması yolunda tesis edilen işlemlerin iptali istemiyle dava açılmıştır.

Danıştay Dokuzuncu Dairesi 9.12.2004 günlü ve E:2000/6986, K:2004/6517 sayılı kararıyla; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 81 inci maddesinde, belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde bir işyeri açılmasının İşyeri Açma izni Harcına" tabi olduğunun hükme bağlandığı, bu düzenleme ile işyeri açma izninin belediye tarafından verilmesi şartı aranmaksızın belediye hudutları ve mücavir alanlar içinde herhangi bir işyeri açılması halinde işyeri açma izin harcı alınacağının öngörüldüğü, diğer yandan, anılan Kanunun 85. maddesi gereğince yayımlanan 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Çeşitli Harçlarla ilgili Hükümlerinin Uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin 1 inci bendinde. belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde bir işyeri açmanın işyeri açma izni harcına tabi olduğu, 2'nci bendinde ise bu harcın uygulanmasında işyerinin; mağaza, yazıhane, idarehane. muayenehane, imalathane, fabrika, şube, depo, otel, kahvehane, eğlence, dinlenme ve spor yerleri, tarla, bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, madenler, taş ocaktan, inşaat şantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sınai, zirai ve mesleki bir faaliyetle başka bir iş ve girişimin yapılmasına ayrılan ya da bu faaliyet, iş ve teşebbüslerde kullanılan yerler olduğunun belirtildiği, uyuşmazlık:ta, barolara kayıtlı olarak avukatlık mesleğinin icrası için açılan işyerlerinin, açıklanan yasal düzenlemeler uyarınca, işyeri açma izin harcına tabi tutulmasında ve bu hususa ilişkin dava konusu Genelge ile buna dayanılarak tesis edilen işlemlerde hukuka aykırılık görülmediği, gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir.

Ankara Barosu Başkanlığının temyiz istemini inceleyen Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu 27.1.2006 günlü ve E:2005/128. K:2006/1 sayılı kararıyla; uyuşmazlığın özünü, işyeri açma iznini barodan alan ve açacağı büronun nitelikleri barolarca belirlenen avukatların belediyelere ayrıca "İşyeri Açma İzni Harcı" ödemeleri gerekip gerekmediğinin belirlenmesine ilişkin olduğu, harç, karşılığında belirli kamu hizmetlerinden yararlananların bu hizmet karşılığında devlete ödemeleri gereken para olup, harcın yükümlüsü de, kamu hizmetinden yararlanan veya harca tabi işlemi yaptıran kişi olduğu, Avukatlık Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca, ilgili baro tarafından ruhsatname verildiği andan itibaren unvanını kullanabilen avukatların levhaya yazıldıktan sonra kanunda belirtilen süre içinde baro bölgesinde nitelikleri barolarca belirtilen bir büro kurarak faaliyetle bulunmasının yasal bir zorunluluk olduğu, avukatlık bürolarının açılması veya çalıştırılması hususunda belediyelerin izin verme veya kapatma yetkisi bulunmadığının davalı belediye başkanlığınca verilen savunmada da kabul edildiği, bu bürolar nedeniyle belirli bir kamu hizmeti karşılığı alınması esas olan işyeri açma izni harcının alınmasının hukuken mümkün olmadığı, bu durum karşısında İçişleri Bakanlığınca yayımlanan 4.9.2000 tarih ve 48119 sayılı genelgede yer atan "kendi meslek kuruluşlarından izin alan iş sahiplerinin de belediyelere ayrıca 'İşyeri Açma İzni Harcı' ödemeleri" gerektiği yolundaki belirlemenin avukatlara uygulanması mümkün olmadığından avukatlar yönünden iptali gerekirken, genelgenin ve bu genelgeye dayanılarak baroya gönderilen işlemin iptali istemiyle açılan davanın reddi yolundaki Daire kararında isabet görülmedi ği gerekçesiyle kararı bozmuştur.

Davalı idarelerden, içişleri Bakanlığı ve Çankaya Belediye Başkanlığı, başka bir kurum yada kuruluştan izin alınarak da açılsa tüm işyerlerinin mevzuat gereği iş yeri açma izin harcına tabi olduğu, avukatlık bürolarının da bu kapsamda söz konusu harcı ödemesi gerektiği, Ankara Valiliği tarafından ise dava konusu genelgenin kendilerince ne düzenlendiği ne de uygulandığı, sadece duyurulduğu hasım mevkiinden çıkarılması gerektiği ileri sürülerek kararın düzeltilmesi istenmiştir.

Savunmanın Özeti: Savunmada bulunmamıştır.

Danıştay Tetkik Hakimi G.B'in Düşüncesi: Kararın düzeltilmesi isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Z.G'ün Düşüncesi: Temyize konu Danıştay Dokuzuncu Dairesinin 9.12.2004 tarih ve E;2000/6986. K:2004/6517 sayılı kararında yer alan düşüncemiz doğrultusunda karar düzeltme isteminin kabulü ile kurul kararının düzeltilmesinin uygun olacağı düşünülmüştür,

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunca, dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

KARAR : 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54 üncü maddesinde, Danıştay dava daireleri ve İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurullarının temyiz üzerine verdikleri kararlar hakkında, bu maddede yazılı sebeplerle kararın düzeltilmesinin istenebileceği belirtildiğinden ve dilekçede ileri sürülen sebeplerin bunlardan hiçbirine uymadığı anlaşıldığından,

SONUÇ : Yerinde olmayan istemin reddine, 17.11.2006 gününde oyçokluğu ile karar verildi.
Old 29-05-2010, 09:21   #5
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Muhsin KOÇAK
T.C.
DANIŞTAY
VERGİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU
E. 2006/199
K. 2006/312
T. 17.11.2006
• İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI ( Kendi Meslek Kuruluşlarından İzin Alan İş Sahiplerinin de Belediyelere Ayrıca "İşyeri Açma İzni Harcı" Ödemeleri Gerektiği Yolundaki Belirlemenin Avukatlara Uygulanamayacağı )
Sayın Muhsin Koçak

Yönetmelikteki değişiklik 13.4.2007 tarihli olduğuna göre 2006 tarihli karardaki eski mevzuata göre oluşturulan eskimiş hukuki görüşe dayanmak yeni davalarda yanıltıcı olacaktır.

Saygılarımla
Old 29-05-2010, 13:19   #6
Muhsin KOÇAK

 
Varsayılan

Sayın Konyalı, yönetmelikteki değişiklik yasal dayanaklar karşısında yine iptali gerekeneck bir durum arz ediyor, bu nedenle eski tarihli kararı ekledim, ülke olarak kanun hükmünü aşan yönetmelik ve diğer kaynakları çıkaıp uygulamaya nasılda alışığız, ne de olsa hukukçu olmayan anayasa mahkemesi başkanımız ve bir kere delsek ne olur zihniyetimiz de var
saygılar
Old 31-08-2010, 16:49   #7
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Muhsin KOÇAK
ülke olarak kanun hükmünü aşan yönetmelik ve diğer kaynakları çıkaıp uygulamaya nasıl da alışığız
Benim öyle bir alışkanlığım yok:

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Hakkında Kanun'da istisna olan dört cins işyeri sayılmış. Avukatlık büroları Kanun kapsamı dışında tutulan bu dört işyeri arasında yok.

Özetle, Yönetmelik Kanun'u aşmıyor; açıklıyor.

Saygılarımla
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Avukatlık Bürosu "işyeri açma izni harcı" madagaskar Meslektaşların Soruları 10 12-12-2013 23:52
"Neşter"Kararı Bozuldu Viyola Hukuk Haberleri 0 28-12-2006 09:28
kooperatif genel kurul kararı iptalinde "BİR"aylık süre Metis Meslektaşların Soruları 3 22-12-2006 23:24
"Hukukçuluk", sadece hakimlik, savcılık veya avukatlık ile sınırlandırılabilir mi? Procurement Law Hukuk Sohbetleri 3 30-09-2006 01:24


THS Sunucusu bu sayfayı 0,11253405 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.