Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Haberleri Hukuk Haberleri, duyuruları, güncel hukuki gelişmeler. [Haber Ekleyin]

Adli Yargı Hakim Sınavı İlanı

Yanıt
Old 20-11-2003, 13:17   #1
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan Adli Yargı Hakim Sınavı İlanı

Sayın Üyeler,

Bir sınav daha var...
Binlerce aday arasında olmak isterseniz aşağıdaki ilanı okuyunuz. Kazanmak isterseniz ders kitaplarınızı okuyunuz.

En çok okuyanlara başarılar dilerim.

Saygılarımla

Bir Dost

.................................................. ............................

T.C. ADALET BAKANLIĞI

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADLİ YARGI HAKİM SINAVI İLANI

1-Bakanlığımızca yazılı ve mülâkat sınavları ile 9-5 inci dereceli kadrolara 250 adlî yargı hâkim adayı alınacaktır.

2- Başvurular 01 Aralık 2003 Pazartesi günü başlayacak, 26 Aralık 2003 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

3- Adlî yargı hâkim adaylığı yazılı sınavı, Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 29 Şubat 2004 Pazar günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav saat 09.30’da başlayacak ve yaklaşık 3 saat sürecektir.

4-Sınavın organizasyonu ve uygulanması tamamen ÖSYM’nin sorumluluğunda gerçekleştirilecektir. Sınav test usulü yapılacak, değerlendirme sırasında her doğru cevaba bir puan verilecek, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bir testteki doğru cevap sayısı adayın bu testten aldığı ham puanı oluşturacak, Genel Kültür Testi ile Alan Bilgisi Testinin ham puanları ayrı ayrı olmak üzere ortalaması 50, standart sapması 20 olan standart puan dağılımlarına dönüştürülecektir. Adayların genel başarıları tespit edilirken Genel Kültür Testi standart puanı 0.20, Alan Bilgisi standart puanı 0.80 ile çarpılarak toplanacaktır. Genel değerlendirme sonunda Ağırlık Standart Puanı 70 ve daha yüksek olan adaylar sınavın bu bölümünde başarılı sayılarak mülâkata çağrılacaklardır.

5- Başvuruda bulunacakların 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun değişik 8 inci maddesinde belirtilen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) 31.01.2004 tarihi itibarıyla lisans ve lisans üstü (master) öğrenimini yapmış olanlar için 30 yaşını (doğum tarihi 31.01.1974 ve daha sonra olanlar), doktora öğrenimini tamamlamış olanlar için 35 yaşını (doğum tarihi 31.01.1969 ve daha sonra olanlar) bitirmemiş olmak,

c) Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki fakülte programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,

d) Kamu haklarından yasaklı olmamak,

e) Yabancı ile evli olmamak ,

f) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaflık hizmetini yapıyor veya yapmış, yahut ertelenmiş ya da yedeğe geçirilmiş olmak,

g) Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmamak,

h)Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,

ı) Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışta bulunmamış olmak,

6- Sınava girmek isteyenler:

a) Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Hâkim Adaylığı Bürosu ile ağır ceza Cumhuriyet başsavcılıklarından temin edecekleri matbu başvurma formu,

b) Fakülte veya yüksek okul, varsa doktora diplomasının suretleri, diplomaların düzenlenmemiş olması hâlinde daha sonra diploma ve örnekleri ile değiştirilmek üzere bitirme belgesi sureti, öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanların diploma suretleri ile birlikte denkliğinin kabul edildiğine ve Türkiye’deki fakülte programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olduğuna dair verilecek belge,

c) Nüfus idaresinden veya noterden onanmış nüfus cüzdan sureti ile evli bayan adaylar için evlilik kaydını gösterir nüfus müdürlüğünden alınacak nüfus aile kayıt tablosu,

d) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olacak şekilde son üç ay içerisinde çekilmiş başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte iki adet vesikalık fotoğraf,

e) İlgili tarafından doldurulup imzalanan fotoğraflı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,

f) İlgililerin hükümlülüğü bulunup bulunmadığına dair nüfusa kayıtlı olduğu yer Cumhuriyet başsavcılığından bir adet, Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nden alınacak iki adet belge,

g) ÖSYM’nin T.C.Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesi 375352 numaralı hesabına sınav ücreti olan 50.000.000 (ellimilyon)TL. yatırıldığını gösteren banka dekontu,

26 Aralık 2003 Cuma günü mesai saati bitimine kadar, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Hâkim Adaylığı Bürosuna bizzat getirmeleri veya Bakanlıkta bulunacak şekilde postalamaları ya da bulundukları yer Cumhuriyet başsavcılıklarına vermeleri gerekmektedir. Cumhuriyet başsavcılıkları başvuru evrakını masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle acele posta servisi (APS) ile aynı gün Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Başvuru koşullarını taşımadığı hâlde sınav ücretini yatıran veya başvuruları geçerli olduğu hâlde sınava girmeyen ya da birden fazla sınav ücreti yatıran adayların yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir.

7- Sınava girecek her aday için ÖSYM tarafından hangi bina ve salonda sınava gireceklerini gösteren sınav giriş belgesi hazırlanacak ve bu belgeler adayların adreslerine postalanacaktır. Sınav giriş belgesi eline ulaşmayan adayların ÖSYM’ye ya da Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Hâkim Adaylığı Bürosuna başvurmaları gerekmektedir. Sınav giriş kartını ibraz edemeyenler sınava alınmayacaktır.

8- Yazılı sınav, 09.09.1991 gün ve 20986 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adlî ve İdarî Yargıda Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav, Mülâkat ve Atama Yönetmeliğinin 12. maddesinde belirtilen aşağıdaki konulardan yapılacaktır:

Genel Kültür, İdare Hukuku, Anayasa Hukuku, İnkılâp Tarihi, Medenî Hukuk, Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Hukuk Yargılama Usulü Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yargılama Usulü Hukuku.

9- Adayların sınava gelirken yanlarında ÖSYM tarafından hazırlanan sınav giriş belgesi, nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesi, yumuşak kurşun kalem ve silgi getirmeleri ve yanlarında kesinlikle cep telefonu getirmemeleri gerekmektedir.

10- Adlî ve İdarî Yargıda Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav, Mülâkat ve Atama Yönetmeliğinin 35. maddesinde düzenlenen “ilk defa girdiği sınavı kazanamayanlar takip eden iki sınava girme hakkına sahiptirler” hükmü, Danıştay İdarî Dava Daireleri Genel Kurulu’nun 17.05.2002 tarih ve 2002/3-469 sayılı Kararı gereğince bu sınavda uygulanmayacaktır.

11- Doktora yapanlar yazılı sınavdan muaf olup, sadece mülâkata tâbi tutulacaklardır.

12- Yazılı sınav sonuçları ile mülâkat günü ve yeri, ÖSYM tarafından adaylara duyurulacak ve Bakanlık binasına asılmak suretiyle ilân olunacaktır. Adayların sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sınav sonuç belgelerinin adreslerine postalama tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde ÖSYM’ye yapmaları gerekmektedir. ÖSYM süresi içerisinde yapılan itirazları inceleyerek 10 gün içinde adaylara bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

13- Yazılı sınavı kazanan adayların, ÖSYM tarafından kendilerine gönderilecek olan yazılı sınav sonuç belgesinin ellerine ulaşmasından itibaren 15 gün içerisinde ve her hâlde mülâkat tarihinden 7 gün önce aşağıdaki belgeler ile birlikte Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Hâkim Adaylığı Bürosuna müracaat etmeleri gerekmektedir:

a) Fakülte veya yüksek okul, varsa doktora diplomasının asılları veya noterden onanmış örnekleri, diplomaların düzenlenmemiş olması hâlinde daha sonra diploma ve örnekleri ile değiştirilmek üzere bitirme belgesi, öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanların, diploma asılları veya noterden onanmış örnekleri ile birlikte denkliğinin kabul edildiğine ve Türkiye’deki fakülte programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olduğuna dair verilecek belge,

b) Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmadığını açıkça belirten tam teşekküllü bir Devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu,

c) Askerlik yaptığına, hâlen askerlik hizmetini yapıyor olduğuna veya ilişiği olmadığına ya da ertelendiğine yahut yedeğe geçirilmiş olduğuna dair belge,

d) Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburî hizmetle yükümlü bulunup bulunmadığına dair damga pulu yapıştırılmış dilekçe şeklinde bildirim,

e) Yabancı ile evli olmadığına dair damga pulu yapıştırılmış dilekçe şeklindeki bildirim,

f) 6 adet 6x9 ebadında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olacak şekilde başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte son üç ay içerisinde çektirilmiş fotoğraf,

g) Damga pulu yapıştırılmış mal bildirim belgesi.

h) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. maddesine göre, orta okul ve dengi, lise ve dengi okullarda normal öğrenim süresinden fazla okuyan adayların başarılı geçirilen her öğrenim yılını gösteren ilgili okul müdürlüğünden alacakları belge.Not : Başvuru Formu el yazısıyla, diğer bütün belgeler daktiloyla doldurulacaktır.D U Y U R U L U R
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Adli Yargı Hakimlik Sınavı elif04 Hukuk Stajı ve Meslek Seçimi 48 12-01-2013 15:42
İdari Yargı Hakim Adayı Sınav İlanı ! Sibel Hukuk Stajı ve Meslek Seçimi 27 08-10-2008 23:39
idari yargı hakim adaylığı sınavı aday27 Hukuk Stajı ve Meslek Seçimi 3 02-10-2006 13:11
Adli Hakimlik Sınavı İlanı Av.Armağan Konyalı Hukuk Haberleri 0 23-01-2005 12:13
Adli Yargı Hakimlik Sınavı Müracaatındaki Kafa Karışıklığı! sbudak Hukuk Stajı ve Meslek Seçimi 1 29-12-2003 21:10


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03905010 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.