Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Yargitay Karari Ariyorum

Yanıt
Old 01-07-2008, 16:26   #1
Av.Selim HARTAVİ

 
Varsayılan Yargitay Karari Ariyorum

Zorla senet imzalatma nedeniyle savcılıkça yapılan soruşturma aşamasında savcılıkla el konulmuş bir bono da daha sonra takipsizlik kararı verilerek suça konu senede tanzim yeri eklenmesi ve takibe konulmasıyla ilgili yargıtay kararlarına ihtiyaç duymaktayım

aşağıda tarih karar ve esas numaralarını belirttiğim içtihatlara ulaşabilen veya elinde benzer içtihatlar olan meslektaşlarım bu sayfaya ekleyebilirse müteşekkir kalırım. iyi çalışmalar dilerim.


12. HD 13.11.1986 T. 1866 E., 12182 K.

12 HD. 18.06.1984 T. 5496 E., 7767 K.

12 HD 3.3.1980 T. 515 E., 1955 K.
Old 02-07-2008, 17:22   #2
hukukcu1985

 
Varsayılan


T.C. YARGITAY
11.Hukuk Dairesi
Esas: 2004/6798
Karar: 2005/5970
Karar Tarihi: 09.06.2005
ÖZET : Dava, ihtiyati haciz kararının kaldırılması talebine ilişkindir. İhtiyati haciz konusu olan bonoda tanzim yeri bulunmamaktadır. Tanzim yeri bulunmayan senet kambiyo senedi vasfını taşımaz. Ancak söz konusu senet para borcunun kayıtsız şartsız belli vadede ödeneceği taahhüdünü içermektedir. Senet lehdarı ihtiyati haciz talebinde bulunmuştur. Mücerret borç ikrarı içeren ve vadesi geçmiş senede dayalı olarak verilen ihtiyati hacze karşı yapılan itirazlar yasada sayılı nedenlerden değildir. Bu durum karşısında itirazın reddi gerekir.
(2004 S. K. m. 265) (6762 S. K. m. 688, 689)
Dava: Taraflar aras
ında görülen davada İstanbul Asliye 9. Ticaret Mahkemesi'nce verilen 03.05.2005 tarih ve 2005/346 D. İş sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi alacaklı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi P.Ş. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra, işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Karar: Borçlu vekili, müvekkili aleyhine verilen ihtiyati haciz kararının dayanağı olan bononun kambiyo senedi vasfını taşımadığını, senette tanzim tarihi ve tanzim yerinin bulunmadığını, mahkemenin yetkisiz olduğunu, ayrıca senedin müvekkiline zorla imzalatıldığını ileri sürerek, müvekkili aleyhine verilen ihtiyati haciz kararının kaldırılmasını talep etmiştir.
Alacaklı A. vekili, ihtiyati haciz kararının dayanağı olan kambiyo senedinin tüm yasal koşulları taşıdığını belirterek, borçlunun yaptığı itirazın reddini istemiştir.
Mahkemece duruşmalı olarak yapılan inceleme sonucu, ihtiyati hacze konu senette keşideciye ait adresin bağlı olduğu idari birimin belirtilmediği gerekçesiyle borçlunun itirazının kabulü ile ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.
Kararı, alacaklı A. vekili temyiz etmiştir.
İstem, ihtiyati haciz kararına karşı yapılan itiraza ilişkindir. Alacaklı, muteriz borçlu aleyhine bonoya dayalı olarak mahkemeden ihtiyati haciz kararı almıştır. TTK'nun 688'inci maddesinde bononun unsurları, 689'uncu maddesinde ise unsurlara ilişkin noksanlıkların doğuracağı hukuki sonuçlar düzenlenmiştir. Buna göre, tanzim yeri TTK'nun 688/6'ncı maddesi ve bendi uyarınca bonoda bulunması gereken unsurlardandır. Aynı yasanın 689/son maddesi uyarınca da tanzim edildiği yer gösterilmeyen bir bono, tanzim edenin ad ve soyadının yanında yazılı olan yerde tanzim edilmiş sayılır.
Somut olayda, ihtiyati haciz istemine dayanak yapılan bonoda tanzim yeri gösterilmemiş, tanzim eden Z'nin ad ve soyadının altında ise sadece mahalle ismi yazılmıştır. Bu durumda, senette yasanın aradığı anlamda geçerli bir tanzim yeri bulunduğu kabul edilemez. Ancak, senet bono vasfını kaybetse de senette belli bir miktar para borcunun kayıtsız şartsız belli bir vadede senet lehdarı A. veya emrine ödeneceğinin yazılı bulunmasına ve ihtiyati haciz talebinin senette alacaklı olarak yazılı bulunan A. tarafından yapılmasına göre, mücerret borç ikrarı olarak değerlendirilmesi gereken ve vadesi geçmiş bu senede dayalı olarak verilen ihtiyati haciz kararına borçlu tarafından yapılan İtirazların İİK.'nun 265. maddesinde yazılı itiraz nedenlerine uymadığı anlaşılmakla mahkemece itirazın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde kabulü ile ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına karar verilmesi doğru görülmediğinden, alacaklı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile kararın alacaklı yararına bozulmasına karar verildi.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın alacaklı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 09.06.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)Old 02-07-2008, 17:26   #3
hukukcu1985

 
Varsayılan

T.C. YARGITAY
12.Hukuk Dairesi

Esas: 2002/2949
Karar: 2002/5343
Karar Tarihi: 15.03.2002

ÖZET: Dayanak belgeler kambiyo senedi niteliği taşımadığı için senetlerdeki hakkın ciro ile intikali mümkün bulunmamaktadır. Usulüne uygun olarak düzenlenmiş yazılı bir alacağın temliki de belgelendirilmediğine göre takip alacaklısı yetkili hamil olmadığından itirazın kaldırılması isteminin reddi yerine kabulü isabetsizdir.


(2004 S. K. m. 62/1) (6762 S. K. m. 688/6, 689/son) (818 S. K. m. 162)

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Alacaklı A. Bektaş vekili tarafından borçlu Mehmet Ali Yılmaz hakkında 31.12.1999 ve 31.01.2000 vade tarihli (2) adet senede dayalı olarak, 130.000.000 TL. asıl alacağın tahsili için genel haciz yolu ile icra takibine geçilmiş ve örnek 49 numaralı ödeme emri adı geçene 08.08.2001 tarihinde tebliğ edilmiştir. Borçlunun İİK’nun 62/1. maddesinde yazılı yasal süre içerisinde icra dairesine başvurarak borca itiraz ettiği görülmektedir. Takip dayanağı her iki senette de tanzim yeri yazılı değildir. Bu durumda dayanak belgeler T.T.K. nun 688/6. ve 689/son maddeleri gereğince kambiyo senedi niteliği taşımadığı için senetlerdeki hakkın ciro ile intikali mümkün bulunmamaktadır. Borçlar Kanununun 162. ve sonraki maddelerinde öngörülen biçimde ve usulüne uygun olarak düzenlenmiş yazılı bir alacağın temliki de belgelendirilmediğine göre takip alacaklısı yetkili hamil olmadığından itirazın kaldırılması isteminin reddi yerine kabulü isabetsizdir.

Sonuç: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda açıklanan nedenle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 15.03.2002 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Yargitay Karari Ariyorum Seher Meslektaşların Soruları 3 24-11-2015 14:55
Yargitay Karari Ariyorum... radikal Meslektaşların Soruları 1 25-04-2008 13:47
Yargitay Karari Ariyorum... advokat34 Meslektaşların Soruları 2 17-05-2007 19:24
Yargitay Karari Ariyorum.. avukat1980 Meslektaşların Soruları 4 01-12-2006 18:14


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04001498 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.