Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Sohbetleri Hukuki yorumlar, görüşler ve tartışmalar.. Soru niteliği taşımayan her türlü hukuki sohbet için.

iş yeri açma ruhsatı

Yanıt
Old 12-02-2008, 15:38   #1
eliferdogan

 
Varsayılan iş yeri açma ruhsatı

Sayın meslekdaşlarım,
İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin yönetmelik ile Avukatlık bürosu açılabilmesi için işyeri açma ruhsatı alınması şartı getirilmiş, bu yönetmeliğin Av. K.'na aykırı olması nedeniyle iptaline ilişkin olarak yürütmenin durdurulması talepli dava açılmıştır. Danıştay 8. Dairesi yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir. Kararın tam metnini aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. Dikkatli olalım bir kaç gün önce zabıta gelip bana işyeri açma ruhsatımı sordu. Her an size de gelebilirler.


http://www.barobirlik.org.tr/tbb/hukuk_m/davalar/tara_20080131154718.pdf
Old 12-02-2008, 18:46   #2
kapgan

 
Varsayılan

Maddi kaynak yaratmak adına kanunlar bile çiğnenir oldu..haydi hayırlısı..
Old 11-01-2010, 11:59   #3
Ekin EKŞİ YILMAZER

 
Varsayılan avukatlara işyeri açma ruhsatı uygulaması

Danıştay'ın 13.04.2007 tarihli ve 2007/11882 s. kararı ile Avukatlardan belediyelerce işyeri açma ve çalışma ruhsatı istenmektedir. bildiğim 30 yıldır uygulanmayan bir işlem olmasına rağmen bir kanun bile olmadan nasıl uygulanıyor sadece bir yoruma dayanan bu işlem kadük sayılamayacak mıdır?
bu konuya içişleri bakanlığının bir açıklama getirmesi gerekiyor. Keyfi uygulamalara sebebiyet olacaktır.
Old 25-01-2010, 16:44   #4
Av.EErdem

 
Varsayılan

13.04.2007 gün 26492 sayılı R.G.'de yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3. maddesi ile 6. maddesinin 1. fıkrası şu şekilde değiştirilmiştir: ''Yetkili İdarelerden usülüne uygun olarak işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz. İşyerlerine bu yönetmelikte belirtilen yetkili idareler dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili meslek kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre verilen izinler ile tescil ve benzeri işlemler bu yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz. işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan açılan işyerleri yetkili idareler tarafından kapatılır.''

Ankara Barosu'nun anılan yönetmeliğin Avukatlık Kanununa aykırı olduğu gerekçesiyle açtığı dava, Danıştay 8. Hukuk Dairesi'nin 07.10.2008 tarih 2007/2566 E. ve 2008/5567 K. sayılı kararı ile reddedilmiştir. 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 2. maddesinde , düzenlemenin kapsamı dışında sayılanlar arasında , avukatlık bürolarının yer almaması , Danıştay'ın bu yöndeki kararının gerekçeleri arasında sayılmıştır ve bu karar kesinleşmiştir.

Bu hususta Barolar Birliğinin bildiğim kadarı ile bir girişimi bulunmamaktadır. Avukatlık Bürolarının Belediyelerce denetlenmesi gibi rencide edici bir sonuç ortaya çıkmaktadır ki sanırım denetime takılan avukatların bu konuda bireysel mücadelesi gerekecektir. Meslektaşlarımın bunu kabullenmek yerine İdari Yargı yoluna başvurmalarını, ve her avukatın bağlı bulunduğu Baro'ya konunun çözümü için girişimde bulunması hususunda baskı yapmasını dilerim.
Old 25-01-2010, 21:02   #5
GECE

 
Varsayılan

Ülkemizde savunma hakkının kutsiyeti henüz kafi surette idrak edilemedi. Buna koşut olarak da savunma hakkının olmazsa olmazlarından olan avukatlığın, toplumumuzun genel nazarında pek de gerekli ve saygın bulunduğu söylenemez. Avukatlar kolay para kazanır, taş atar da kolları mı yorulur
sanki (!)
Konuda bahsedilen durum da bu anlayışın etkilerinden olsa gerek...
Old 10-02-2010, 12:34   #6
av ersoy

 
Varsayılan inceleme

Dün hukuk büroma Belediye zabıta ekibi (5 kişi) gelerek zabıt varakası tanzim etti.Suçun nev'i ruhsatsız faaliyet..Hukukçular ikiye ayrılmış durumda.Bir kısmı idari yargıya git diyor diğer kısmı Belediye den ruhsat işlemlerini başlat diyor..Bu nasıl bir uygulama? Nasıl bir yönetmelik? Bir avukat işyeri olarak evinin dahi gösterebilirken böyle rencide edici uygulamaya ve yönetmeliğe karşı Baroların ve Baro birliklerinin ortak girişimde bulunmalarını istiyoruz...
Old 28-04-2010, 12:08   #7
byqwert

 
Varsayılan

Danıştay son noktayı koydu..

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan 48119 sayılı genelge uyarınca, kendi meslek kuruluşlarından izin alan iş sahiplerinin de belediyelere ayrıca işyeri açma izni harcı ödemeleri gerektiği yolundaki belirlemenin avukatlara uygulanmasının mümkün olmadığına ilişkin Danıştay 9.Dairesinin 2008/2956 E-2009/830 K.sayılı 17.02.2009 tarihinde karar verilmiştir.T.C.
DANIŞTAY DOKUZUNCU DAİRE Esas No : 2008/2956 Karar No ; 2009/830
Davacı______________ : Ankara Barosu Başkanlığı
Vekili_____________ : Av. Sadık Erdoğan
Adliye Sarayı B Blok K:5 06251 Sıhhiye ANKARA
Davalılar_________ : 1 -İçişleri Bakanlığı -ANKARA
2-Ankara Valiliği - ANKARA
3-Çankaya Belediye Başkanlığı-ANKARA
Vekili______________ : Av. Cengiz Demirkan -Aynı Yerde
Davanın Özeti_______ : İçişleri Bakanlığınca çıkarılan İşyeri Açma İzin Harcı konulu
4,9.2000 tarih ve 48119 sayılı Genelgenin ve buna dayanılarak baroya kayıtlı olarak avukatlık mesleğinin icrasına ilişkin açılan işyerleri için işyeri açma izin harcıödenmesi gerektiği yolunda tesis edilen işlemin iptali istemiyle açılan davayı, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 81 inci maddesinde, belediye sınırlan veya mücavir alanlar içinde bir işyeri açılmasının "işyeri Açma izni Harcına" tabi olduğunun hükme bağlandığı, bu düzenleme ile işyeri açma izninin belediye tarafından verilmesi şartı aranmaksızın belediye hudutlar ve mücavir alanlar içinde herhangi bir işyeri açılması halinde işyeri açma izin harcının alınacağının öngörüldüğü, diğer yandan, anılan Kanunun 85. maddesi gereğince yayımlanan 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Çeşitli Harçlarla ilgili Hükümlerinin Uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin 1 inci bendinde, belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde bir işyeri açmanın işyeri açma izni harcına tabi olduğu, 2 nci bendinde ise bu harcın uygulamasında işyerinin; mağaza, yazıhane, idarehane, muayenehane, imalathane, fabrika, şube, depo, otel, kahvehane, eğlence, dinlenme ve spor yerleri, tarla, bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, madenler, taşocaklan, inşaat şantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sınai, arai ve mesleki bir faaliyetle başka bir iş ve girişimin yapılmasına ayrılan ya da bu faaliyet, iş ve teşebbüslerde kullanılan yerler olduğunun belirtildiği, uyuşmazlıkla, barolara kayıtlı olarak avukatlık mesleğinin icrası için açılan işyerlerinin, açıklanan yasal düzenlemeler uyarınca, işyeri açma izin harcına tabi tutulmasında ve bu hususa ilişkin dava konusu Genelge ile buna dayanılarak tesis edilen işlemde hukuka aykırılık görülmediği, gerekçesiyle reddeden Danıştay Dokuzuncu Dairesinin 9.12.2004 günlü ve E:2000/6986. K:2004/6517 sayılı kararının Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 27.1 2006 tarih ve E:2005/128, K:2006/1 sayılı kararı ile bozulmasından ibarettir.
Savunmanın Özeti: Davalılar tarafından; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 81. maddesi uyarınca belediye veya mücavir alan sınırları içinde bir işyeri açılmasının işyeri açma izin harcına tabı olduğu, meslek mensuplarının mesleklerini icra için açacakları işyerleri için kendi özel yasaları uyarınca Meslek teşekküllerden izin almalarının işyeri açma izin harcı alınmasına engel teşkil etmediği, bu nedenle davanın reddi gerektiği savunulmaktadırT.C.
DANIŞTAY DOKUZUNCU DAİRE Esas No : 2008/2956 Karar No .2009/830
Danıştay Savcısı Zerrin Güngör'ün Düşüncesi: Vergi Dava Daireleri Kurulunun 27.1.2006 tarih ve E:2005/128. K:2006/1 sayılı kararındaki gerekçede belirtilen nedenler doğrultusunda, İçişleri Bakanlığınca çıkarılan 4.9.2000 tarih ve 48119 sayılı Genelge ve bu genelgeye dayanılarak, tesis edilen işlemin iptali istemiyle açılan davanın kabulüne karar verilmesinin uygun olacağı düşünülmüştür.
Tetkik Hakimi Aydemir Savdan'ın Düşüncesi: Danıştay Dokuzuncu Dairesinin 9.12.2004 günlü ve E:2000/6986, K:2004/6517 sayılı kararını bozan Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 27.1.2006 tarih ve E:2005/128, K:2006/1 sayılı kararındaki belirtilen gerekçe doğrultusunda, dava konusu genelge ve bu genelgeye dayanılarak tesis edilen işlemin iptali istemiyle açılan davanın kabulüne karar verilmesi gerekeceği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Dokuzuncu Dairesince Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 27.1.2006 tarih ve E:2005/128. K;2006/1 sayılı kararına uyularak işin gereği görüşüldü:
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun işyeri açma izni harcını düzenleyen 81 inci maddesinde; belediye sınırlan veya mücavir alanlar içinde bir işyerinin açılmasının işyeri açma izni harcına tabi olduğu düzenlemesi getirilmiş, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Çeşitli Harçlarla ilgili Hükümlerinin Uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin işyeri açma izni harcına ilişkin 10 uncu maddesinde de; belediye sınırlan veya mücavir alanlar içinde bir işyeri açmanın işyeri açma izni harcına tabi olduğu belirtildikten sonra, bu harcın uygulanmasında işyerinin; mağaza, yazıhane, idarehane, muayenehane, imalathane, fabrika, şube, depo, otel, kahvehane, eğlence, dinlenme ve spor yerleri, tarta, bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, madenler, taş ocakları, inşaat şantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sınai, zirai ve mesleki bir faaliyetle başka bir iş ve girişimin yapılmasına ayrılan ya da bu faaliyet iş ve teşebbüslerde kullanılan yerler olduğu ifade edilmiştir.
1136 sayılı Avukatlık Kanununun "Avukatlığın Mahiyeti" başlıklı 1 inci maddesinde avukatlığın kamu hizmeti ve serbest bir meslek olduğu; aynı Kanunun 43 üncü maddesinde de büro edinme zorunluluğu ve esasları belirlenmiş, büronun niteliklerinin barolarca belirleneceği düzenlemesine yer verilmiştir.
Uyuşmazlığın özü, işyeri açma iznini barodan alan ve açacağı büronun nitelikleri barolarca belirlenen avukatların belediyelere ayrıca "işyeri Açma İzni Harcı" ödemeleri gerekip gerekmediğinin belirlenmesine ilişkindir.
Harç, karşılığında belirli kamu hizmetlerinden yararlananların bu hizmet karşılığında devlete ödemeleri gereken para olup, harcın yükümlüsü de, kamu hizmetinden yararlanan veya harca tabi işlemi yaptıran kişidir.
T.C.
DA N I Ş T A Y DOKUZUNCU DAİRE Esas No : 2008/2956 Karar No : 2009/830
Avukatlık Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca, ilgili baro tarafından ruhsatname verildiği andan itibaren unvanını kullanabilen avukatların levhaya yazıldıktan sonra kanunda belirtilen süre içinde baro bölgesinde nitelikleri barolarca belirtilen bir büro kurarak faaliyette bulunması yasal bir zorunluluktur. Avukatlık bürolarının açılması veya çalıştırılması hususunda belediyelerce izin verme veya kapatma yetkisi bulunmadığı hususu davalı belediye başkanlığınca verilen savunmada da kabul edilmekte olduğundan, bu bürolar nedeniyle belirti bir kamu hizmeti karşılığı alınması esas olan işyeri açma izni harcının alınması hukuken mümkün değildir
Bu durum karşısında, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan 4.9.2000 tarih ve 48119 sayılı genelgede yer alan "kendi meslek kuruluşlarından izin alan iş sahiplerinin de belediyelere ayrıca İşyeri Açma izni Harcı' ödemeleri" gerektiği yolundaki belirlemenin avukatlara uygulanması mümkün olmadığından avukatlar yönünden iptali gerekmektedir.
Açıklanan nedenlerle davanın kabulüne, dava konusu 4.9.2000 tarih ve 48119 sayılı genelgenin avukatlara ilişkin kısmı ile buna dayanılarak tesis edilen işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 122,35 TL. yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 575,00 TL. vekalet ücretinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine 17.02.2009 tarihinde oybirliği ile karar verildi

Başkan Uye Üye Uye Üye
Cengiz E.Işın S.Zehra H.Ceyda Yakup
DİVANLIOĞLU EZEN BİRDEN KERMAN KAYAYargılama Giderleri Harç
Posta masrafı
Toplam :
Old 28-05-2010, 20:28   #8
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

2010 Mayıs ayı sonu itibarıyla son durum hakkında Baronun duyurusu için tıklayınız:

http://www.barobirlik.org.tr/calisma/duyuru/?d=848

Özet: ''... mevcut yasal düzenleme karşısında,hakim görüş, avukatların da işyeri açma ve çalışma ruhsatı alma yükümlülüğünün bulunduğu yolundadır.''
Old 12-12-2013, 21:50   #9
yigiturk

 
Varsayılan

konuyla ilgili son durum nedir ? avukatlar büroları için işyeri açma ruhsatı almak zorundalar mıdır yoksa değiller midir ?
teşekkürler
Old 12-12-2013, 23:45   #10
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Aşağıda sunulan Kanun değişikliği ile avukat büroları açılırken İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alma zorunluluğu kalmamıştır:

3572 sayılı İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN
Madde 2 – Bu Kanun hükümleri;
a) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 268-275 inci maddeleri kapsamına giren 1 inci sınıf gayrisıhhi müesseselere,
b) Nerede açılırsa açılsın, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli maddelerle çalışılan işlerle oksijen LPG dolum ve depoları, bunlara ait dağıtım merkezleri, perakende satış yerleri, taşocakları, akaryakıt istasyonları ve benzeri yerlere,
c) 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamına giren turizm işletmelerine,
d) (Mülga: 24/11/2004 – 5259/8 md.)
e) (Ek: 24/6/1995 - KHK - 560/21 md.) 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıf gıda maddesi üreten gayri sıhhi müesseselere.(2)
f) (Ek: 13/2/2011-6111/201 md.) 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca açılan avukatlık bürolarına,
g) (Ek: 13/2/2011-6111/201 md.) 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca meslek mensuplarınca açılan bürolara,
h) (Ek: 8/8/2011 - KHK- 650/23 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 18/7/2012 tarihli ve E.: 2011/113 K.: 2012/108 sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme: 27/6/2013-6494/23 md.) 1512 sayılı Noterlik Kanununa göre kurulan noterlik dairelerine,
Uygulanmaz.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İnşaat ruhsatı Av.Zeynep Sevgi Meslektaşların Soruları 8 11-03-2011 12:01
İskan ruhsatı hk.. Av.Güçlü KERVAN Meslektaşların Soruları 2 14-05-2008 16:28
silah ruhsatı htosun Meslektaşların Soruları 1 12-06-2007 01:11
İş Yeri Açma Ruhsatı haluk uyar Hukuk Soruları Arşivi 1 01-03-2002 22:37


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04990101 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.