Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Boşanma davasında eşe boşanma tazminatı olarak verilen ev

Yanıt
Old 22-11-2007, 09:28   #1
Av.Pınar Ertunç

 
Varsayılan Boşanma davasında eşe boşanma tazminatı olarak verilen ev

Müvekkilim eşi ile anlaşmalı olarak boşanmak istiyor ve kendi adına kayıtlı olan evini eşine boşnama tazminatı olarak vermek istiyor.Protokol yapılarak ev boşanma tazminatı olarak eşe verilir mi?Boşanma kararından sonra diğer eş tapuyu alabilir mi?
Old 22-11-2007, 13:12   #2
miss_lawyer

 
Varsayılan

evet, protokolde bu husus belirtilebilir. taraflar anlaşmışsa hakim de bu durumu kabul edecektir.
Old 22-11-2007, 14:57   #3
av.akif

 
Varsayılan

Protokol gerekleri davadan önce yerine getirilmesi gerekiyor diye biliyorum Pınar hanım.Boşandıktan sonra protokolle tapu devri olmaz.Tapu verilmezse dava açılabilir.Saygılarımla,
Old 22-11-2007, 16:02   #4
av.arzurecepoglu

 
Varsayılan

Pınar Hanım ben bir boşanma davasında bir eşe ait gayrimenkulun diğer eşe devrine ilişkin olarak protokolde bir madde yazmıştım.Bu davada protokol bu hakiyle hakim tarafından kabul edilmişti Yani hazırlanan protokollle bir eşin diğer eşe gayrimenkul devri geçerli.
Old 22-11-2007, 22:19   #5
Av.Beyhan

 
Varsayılan

Boşanma protokolüne gayrimnekulün eşe devri konusunda bir madde konulabilir ve bu madde hükümde protokol maddesi olarak yer alır. Ancak bu kararın infazı ilamların icrası yolu ile yapılamamaktadır. Eş kendi rızası ile tapu sicil müdürlüğünde devir ve tescil yapmaz ise, boşanma davası hükmüne göre tapu iptal ve tescil davası açmak gerekir.
Old 24-11-2007, 15:00   #6
ahmetyılmaz

 
Varsayılan

Protokol maddesi içerisinde tarafların rızaları ile kabul edilmiş bulunan taşınmaz devri hususu ile ilgili olarak , Mahkeme'ce duruşmada, protokolün tarafların beyanlarına uygun olup olmadığının sorulması akabinde karar metninde bu konu içinde hüküm kurulur..Saygılarımla
Old 24-11-2007, 16:39   #7
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

Hükümden önce taşınmazın temliki tapuda yapılabileceği gibi aşağıdaki kararda belirtildiği gibi önce bu husus protokola yazıldıktan sonra Hakimden protokolun onanması hükmü dışında tescil için ayrı bir hüküm fıkrası tesisi istenmesi suretiyle de sağlanabileceği görüşündeyim.

Mahkeme hükmünde tescil şeklinde hüküm yer aldıktan sonra , hükmün bu kısmının İİK nun 28. maddesine göre tefhim ile birlikte tapuya bildirilmesi de talep edilmelidir. Diye düşünüyorum.


Saygılarımla.


T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2002/1350

K. 2002/1781

T. 11.2.2002

• BOŞANMA DAVASI ( Tarafların Anlaşarak Boşanmaları-Davacı Adına Kayıtlı Taşınmazın Davalı Kadın Adına Tescili )

• TAPU KAYDI CELBİ ( Tarafların Anlaşmalı Boşanmaları-Davacının Adına Kayıtlı Taşınmazın Yarısını Davalıya Tescili Talebi )

• ANLAŞMALI BOŞANMA ( Davalı Kadına Verilen Taşınmaz İçin Davacı Adına Kayıtlı Hissenin İptali İle Davalı Kadın Adına Tescile Karar Verilmesi )

743/m.134

ÖZET : - Mahkemece tapu kaydı celp edilip anlaşmaya uygun olarak gayrimenkul davacı adına kayıtlı ise ½ hissesinin iptali ile davalı kadın adına tesciline de karar verilerek boşanmaya hükmedilmesi gerekir.
DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü :
KARAR : Taraflar boşanma konusunda anlaşmışlar ve 31.10.2001 tarihli oturumda Medeni Kanunun 134/3 maddesine uygun beyanda bulunmuşlardır.
Ancak tarafların beyanlarında, davacı adına tapuda kayıtlı olduğu anlaşılan, Kocaeli Merkez Körfez Mahallesi 1152 ada 64 parselde kayıtlı apartmanın ½ sinin Davalı adına tescili de vardır.
Mahkemece tapu kaydı celp edilip anlaşmaya uygun olarak gayrimenkul davacı adına kayıtlı ise ½ hissesinin iptali ile davalı kadın adına tesciline de karar verilerek boşanmaya hükmedilmesi gerekirken kararda yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.(kazancı
)
Old 23-05-2008, 17:43   #8
ismet sungur

 
Varsayılan

bdşanma protokolünde tapulu taşınmaz boşanma tazminatı olarak yer alması mümkündür.bu talebi içeren protokolün mahkemece tasdik edilerek davalı adıma kaytlı tapu kaydının iptali ile davacı adına tescil kararı verilebilmesi için bu talebin protoolde açıkça istenmiş ve taşınmazın değeri belirtilmek suretiyle nibi dava harcının yatırılmış olması şartı ile mahkemece tazminat karşılığı verilen taşınmaza ait tapu kaydının iptal ile davacı adına tapuya kayıt ve tesciline karar vermesi gerektiği kanaatindeyim.
saygılarımla ..Emekli hukuk kakimi
Old 07-09-2009, 18:27   #9
sailor1981

 
Varsayılan

Protokol uyarınca davalı adına tesciline karar verilen taşınmaz harca tabimidir.Hakimin gayrımenkul bedeli üzerinden dava harcı tamamlattırdıgını duyduk doğrumudur?
Old 08-09-2009, 13:21   #10
AV ŞEYDA

 
Varsayılan

Protokole dayalı bir boşanma davaıs olduğuna göre protokol tasdik edildiğinde zaten geçerlidir. protokolü onaylama yetkisi olan mahkemenin tescile karar verme yetkisi de olduğunu düşünüyorum. zira parasal her tür anlaşmayı kbaulle hükme bağlayabilir. olduki davacı tazminat olan evi teslim etmedi. bu duurmda zaten tasdike dilmiş ve mahkemece onaylanmış protokolle tapu tescil davası açması mümkün.
Old 15-07-2013, 14:57   #11
üye7160

 
Varsayılan

Boşanma tazminatı olarak ;
(protokol sunulmuş ve mahkemece de kabul edilmiş ise) Eşe verilen ev, diğer eşin borçları nedeni ile tasarrufun iptaline konu edilebilir mi? Yargıtayın tasarrufun iptaline yönelik verdiği kararlar bulunmakta.17. HD. 30.10.2007 T.E: 4356, K: 3297 gibi..

Bana mahkemece de kabul edilen protokolle boşanma tazminatı olarak eşe devredilen taşınmaza yönelik tasarrufun iptali davasının reddi gerekeceğine dair Yargıtay kararı gerekmekte...İlgilenen arkadaşlara şimdiden teşekkürler..
Old 16-07-2013, 01:02   #12
garani

 
Varsayılan

kanaatimce böyle bir karar bulabilme şansımız yok.benim düşüncem;karşı tarafın tasarrufun iptali açmasının sebebi zaten anlaşmalı boşanma ile mmal kaçırma kastının alacaklı tarafından düşünülüyor olmasıdır ki bu durumda yasal zeminde normal prosedür olarak davanın reddini yani kötü niyetin olmadığını ispatlamanız gerekecek.
Old 16-07-2013, 08:57   #13
üye7160

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan garani
kanaatimce böyle bir karar bulabilme şansımız yok.benim düşüncem;karşı tarafın tasarrufun iptali açmasının sebebi zaten anlaşmalı boşanma ile mmal kaçırma kastının alacaklı tarafından düşünülüyor olmasıdır ki bu durumda yasal zeminde normal prosedür olarak davanın reddini yani kötü niyetin olmadığını ispatlamanız gerekecek.

Teşekkür ederim.Gerçekten aleyhe bir çok karar var malesef ama red kararı bulamadım
Old 25-04-2018, 11:36   #14
Av. Meltem ERTÜRK

 
Varsayılan

Merhaba;
Anlaşmalı boşanma protokolünde gayrimenkul davacı müvekkilime devredilecek. Bunu protokolde maddi tazminat karşılığı olarak yazmak istiyorum. Bu durumda boşanmanın ferisi niteliğinde olduğundan taşınmaz değeri üzerinden nisbi harç çıkacak mıdır? Son durum nedir? Bir de Sn.Kocabaş'ın dediği gibi tescil şeklinde hüküm kısmına yazdırdık diyelim, bu kararı da mahkeme tapu dairesine bildirdi, taraflar direk gidip isim değilşikliği mi yapacak yoksa satış gibi işlem yapılıp tapu harçları mı ödenecek. Bu konuda hiç tecrübem olmadı yardımcı olursanız sevinirim..
Old 25-04-2018, 12:53   #15
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

1.)Anlaşmalı boşanma davasında verilen tescil kararları ayrıca ilam harcına tabi değildir.
2.) Tescil kararının tapuda infazı için tapu idaresine başvurmak gerekir. Tapunun alacağı harç aşağıdaki özelgede olduğu gibidir.

( Taşınmazın ilk edinilme tarihi 01.01.2002'den önce ise tapunun alacağı harç Harçlar K.4 sayılı tarife m.I/20.a'ya göre Binde 20 dir. Taşınmaz 01.01.2002 tarihinden sonra edinilmiş ise edinilmiş mal rejimi uygulanacağından 1/2 payı için tarifenin I/12.c m.göre maktu harç, geri kalan 1/2 payı için ise Binde 20 nispi harç alınır)

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)


Sayı : 97895701-140.04.01-85084 07/10/2015
Konu : Boşanma sonucu devredilen gayrimenkulün tescilinde tapu harcı oranı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, … İlçesi, … Mahallesinde kain ve tapuda … ada … parsel sayılı, 209,40 m2 miktarlı, kat irtifaklı, …/… arsa paylı zemin kat … no.lu mesken niteliğindeki taşınmazın tamamının … … adına kayıtlı iken açılan boşanma davası sonucunda … 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin Esas No:…/…, Karar No:…/… sayılı kararı ile … … (… …) adına tesciline hükmedildiği belirtilerek, boşanmaya dair söz konusu mahkeme kararına ve tarafların imzaladıkları anlaşma protokolüne rağmen edimin gerçekleşmediği iddiasıyla açılan dava sonucunda … … Aile Mahkemesinin …/02/2015 tarihinde kesinleşen Esas No:…/… Karar No:…/… sayılı kararına göre … … (… …) adına tapuda yapılacak tescil işleminden ne şekilde harç alınacağı hususunda görüş sorulduğu anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 57 nci maddesinde, tapu ve kadastro işlemlerinden bu kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanların tapu ve kadastro harçlarına tabi olacağı belirtilmiştir.

492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin "I-Tapu işlemleri" başlıklı bölümünün; 13/c bendinde, (a) fıkrası dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde (her bir işlem için) 89,50 TL harç alınacağı; aynı tarifenin 20/a fıkrasında ise, gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında, gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (cebri icra ve şüyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı binde 20 oranında harç alınacağı hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 01/01/2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 20 nci maddesinde, eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanmasının esas olduğu belirtilmiş, evlenmeden önce veya sonra, malvarlığının paylaşımı konusunda yazılı seçimlik mal rejimlerinden birini sözleşme yaparak seçmemiş olan eşlerin kanunen tabi oldukları sistemin “yasal mal rejimi” olacağı hüküm altına alınmıştır.

4721 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce evlenme akdi gerçekleşen eşlerden birisinin mal edinimi 01/01/2002 tarihinden sonra ise, edinilen taşınmaz mallar üzerinde diğer eş ½ oranında hak sahibi olacaktır. Aksi durumda eşlerden birisinin mal edinimi 01/01/2002 tarihinden önce gerçekleşmiş ise, bu durumda eşler arasındaki mal rejimi, mal ayrılığı rejimi olacaktır.

Bu açıklamalar çerçevesinde, boşanma sonucu paylaşılan gayrimenkullerin, boşanan kişilerce bu gayrimenkulleri ilk iktisap ettikleri tarihe bakılarak bir ayrıma tabi tutulması gerekecektir.

Bu nedenle, tarafların anlaşmalı boşanmalarına ilişkin … … Asliye Hukuk Mahkemesinin Esas No:…/…, Karar No:…/… sayılı kararında belirtilen edinimin yerine getirilmesiyle ilgili olarak açılan davada … …. Aile Mahkemesinin …/02/2015 tarihinde kesinleşen Esas No:…/… Karar No:…/… sayılı kararına göre, … İlçesi, … Mahallesinde kain ve tapuda … ada … parsel sayılı, 209,40 m2 miktarlı, …/… arsa paylı, ana taşınmaz niteliği arsa olan zemin kat 3 no.lu mesken niteliğindeki taşınmazın … … adına olan tapu kaydının iptali ve davacı … … (… …) adına tescili işleminde, taşınmaz 01/01/2002 tarihinden sonra edinilmiş olduğundan, taşınmazın ½ hissesi edinilmiş mallara katılma rejimi kapsamında davacıya ait olacağından bu hissenin davacı adına tescili işleminden 492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin I/13-c maddesine göre harç alınması, diğer ½ hissenin davacı adına tescilinden ise aynı tarifenin I/20-a fıkrasına göre harç aranılması gerekmektedir.
Old 25-04-2018, 13:12   #16
Av. Meltem ERTÜRK

 
Varsayılan

Özelge çok açıklayıcı oldu çok teşekkür ederim.. Fakat ayrıca ilam harcı alınmaz dediğiniz kısma takıldım. Dava açılışında taşınmaz değeri üzerinden nisbi alınan peşin harcı kastetmiştim.. Ben protokole maddi tazminat olarak gayrimenkul devredilecek şeklinde yazarsam feri niteliğinde olacağından, nisbi peşin harç alınmayacaktır değil mi?
Old 25-04-2018, 13:20   #17
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

Evet, nisbi peşin harç alınmaz." Anlaşmalı boşanma davasında tescil kararları taraflar ayrıca harç yatırmak durumunda değildir" (Ömer Uğur GENÇCAN, Boşanma,Tazminat,Nafaka Hukuku,2015,sh:722)
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Boşanma ,emeklilik tazminatı kişisel mal mıdır? NAZ80 Meslektaşların Soruları 4 24-04-2012 23:22
Boşanma davasında yetkili mahkeme ve boşanma sebebi ile takıların iadesi askeri hakim Meslektaşların Soruları 18 03-05-2011 13:17
Almanya'da verilen Boşanma Kararının Tanınması Defensour Meslektaşların Soruları 20 11-11-2009 15:10
evlilik sözleşmesi,boşanma tazminatı ve taahhütler Konuk olcayg@hotmail.com Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 3 21-05-2007 20:28


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05510998 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.