Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

BS - BS Formları ile İlgili danıştay Kararı Arıyorum

Yanıt
Old 21-05-2012, 10:12   #1
Av.Rıdvan Ergün

 
Varsayılan BS - BS Formları ile İlgili danıştay Kararı Arıyorum

Danıştay 3. Dairesinin 29.03.2011 tarih ve E:2010/101-K:2011/903 sayılı kararı

ve yine Danıştay 3. Dairesinin, 05.04.2011 tarih ve E:2010/903-K:2011/1006 sayılı kararını arıyorum.

Kararlar VUK 257/4 maddesi uyarınca BA ve BS Formlarından Dolayı 01.08.2009 Tarihinden Önceki Dönemler İçin Ceza Kesilemeyacaği ile ilgili kararlardır. Ancak karar metinlerine ulaşamadım.
Old 07-11-2012, 11:07   #2
üye32062

 
Varsayılan

Kararlar sinerji de bulunmuyor. Kazancı vd program kullanan meslektaşlardan yardımcı olacaklara şimdiden teşekkür ederim.
Old 07-11-2012, 11:22   #3
üye7160

 
Varsayılan

BELKİ İŞİNİZE YARAR...

T.C. DANIŞTAY
9.Dairesi

Esas: 2000/6568
Karar: 2003/424
Karar Tarihi: 05.02.2003

DEFTER VE BELGELERİN İNCELEMEYE İBRAZ EDİLMEMESİ - İNCELEMEYE İBRAZ EDİLMEYEN DEFTER VE BELGELER

ÖZET : Söz konusu olayda,ceza kesilmesine neden olan defter ye belgelerin incelemeye ibraz edilmemesi eylemin gerçekleştiği yılda yürürlükte olan hükmünde defter ve belgelerin incelemeye ibraz edilmemesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilebileceği belirtildiğinden ve olay tarihinde yürürlükte olan bu hükme göre kesilen özel usulsüzlük cezasında yasaya aykırılık bulunmadığından mahkemece onanması gerekirken, terkini yerinde değildir.

(213 S. K. m. 86, 148, 150, 257, Mük. m. 355)

İstemin Özeti : Yükümlünün 1994 yılına ilişkin defter ve belgelerini incelemeye ibraz etmemesi nedeniyle adına kesilen özel usulsüzlük cezasının kaldırılması istemiyle açılan davayı; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 2365 sayılı Kanunun 80. maddesi ile değişik mükerrer 355. maddesinde, bu Kanunun 86, 148 ve 257. maddeleriyle 150. maddesinin 4 numaralı bendi hükümlerine çekinme sebebi olmaksızın riayet etmeyenlere kanunda belirtilen miktarda özel usulsüzlük cezası kesileceğinin hüküm altına alındığı, olayda davacıdan 1994 yılı defter ve belgelerinin istenildiği ve ibraz edilmemesi üzerine anılan madde hükmü uyarınca adına özel usulsüzlük cezası kesildiğinin anlaşıldığı, ancak ilgili Kanunun olay tarihinde yürürlükte bulunan maddesinde defter ve belge ibraz edilmemesi halinde özel usulsüzlük cezası kesileceği yönünde herhangi bir hüküm mevcut olmadığından, kesilen özel usulsüzlük cezasında yasal isabet görülmediği gerekçesiyle kabul eden İstanbul 8. Vergi Mahkemesinin 20.4.2000 tarih ve 2000/665 sayılı kararının; defter ve belge ibraz etmeme fiilinin 1999 yılında gerçekleştiği, bu tarihte de dava konusu cezaya dayanak olan hükmün yürürlükte olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti :Cevap verilmemiştir.

Danıştay Savcısı Zerrin Güngör'ün Düşüncesi : Uyuşmazlıkta, yükümlünün 1994 yılı defter ve belgelerini incelemeye ibraz etmemesi nedeniyle 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355. maddesi uyarınca kesilen özel özel usulsüzlük cezasını terkin eden vergi mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istenmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 29.7.1998 tarihinde yürürlüğe giren 4369 sayılı Kanunun 13. maddesiyle değişik mükerrer 355. maddesinde; Bu kanununun 86, 148, 149, 150, 256 ve 257. maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257. madde uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlara ( Kamu İdare müesseselerinde bilgi verme görevini yerine getirmeyen yöneticiler dahil )özel usulsüzlük cezası kesileceği hüküm altına alınmıştır.

Olayda mahkeme kararında yükümlüden 1994 yılı defter ve belgelerinin incelenmek üzere istendiği, anılan mükerrer 355. maddenin 1994 yılında yürürlükte olan hükmünde defter ve belgelerin incelemeye ibraz edilmemesi halinde özel usulsüzlük cezası kesileceği yolunda herhangi bir hükme yer verilmediğinden kesilen cezada isabet bulunmadığı gerekçesiyle terkinine karar verilmiş ise de; maddenin ceza kesilmesine neden olan defter ye belgelerin incelemeye ibraz edilmemesi fıilinin gerçekleştiği 1999 yılında yürürlükte olan hükmünde defter ve belgelerin incelemeye ibraz edilmemesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilebileceği belirtildiğinden ve olay tarihinde yürürlükte olan bu hükme göre kesilen özel usulsüzlük cezasında yasaya aykırılık bulunmadığından mahkemece onanması gerekirken, terkininde isabet görülmemiştir.

Bu nedenle, temyiz isteminin kabulü ile temyize konu vergi mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

Tetkik Hakimi İhsan Saçmalı'nın Düşüncesi : Dava konusu özel usulsüzlük cezasını düzenleyen yasa hükmü defter ve belgelerin istenildiği tarihte yürürlükte olduğundan ve defter ve belgeler gerekçesiz olarak ibraz edilmediğinden kesilen ceza yerinde olup temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Dokuzuncu Dairesince işin gereği görüşüldü:

Uyuşmazlıkta; 12.6.1999 tarihinde tebliğ edilen 1994 yılına ilişkin defter ve belgelerin istenilmesine ilişkin yazıya rağmen defter ve belge ibrazında bulunmayan yükümlü adına 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355/1. maddesi uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezanın kaldırılması istemiyle açılan davayı; 1994 yılında dava konusu cezayı düzenleyen hükmün yürürlükte olmadığı gerekçesiyle kabul eden Mahkeme kararının; olay tarihinde dava konusu cezayı düzenleyen hükmün yürürlükte bulunduğu ve kesilen cezanın yasal olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 29.7.1998 tarihinde yürürlüğe giren 4369 sayılı Kanunun 13.maddesiyle değişik mükerrer 355. maddesinde; bu Kanunun 86, 148, 149, 150, 256 ve 257. maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257. madde uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında maddede belirtilen miktarda özel usulsüzlük cezası kesileceği hükmü öngörülmüştür:

Olayda; 1994 yılına ait defter ve belgelerin istenilmesine ilişkin davalı idare yazısının 12.6.1999 tarihinde yükümlünün kardeşine tebliğ edildiği ve öngörülen sürede istenilen defter ve belgelerin ibraz edilmemesi üzerine hakkında vergi inceleme raporuna dayanılarak vergi indiriminin reddi suretiyle cezalı katma değer vergisi tarhedildiği ve dava konusu özel usulsüzlük cezası kesildiği anlaşılmaktadır.

Yükümlünün 1994 yılına ait defter ve belgelerinin istenilmesine ilişkin yazının 12.6.1999 tarihinde tebliğ edildiği ve öngörülen sürede defter ve belge ibrazında bulunulmadığı açık olup 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355, maddesi hükmünde düzenlenen defter ve belge ibraz etmeme fiili bu tarihte gerçekleşmiş olduğundan ve dava konusu olan ceza hakkında bu tarihte yürürlükte olan anılan Yasa hükmüne göre değerlendirilerek bir karar verilmesi gerektiğinden, istenilen defter ve belgelerin 1994 yılına ait olduğu ve o tarihte söz konusu Yasa hükmünün yürürlükte bulunmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmesinde isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle vergi dairesi müdürlüğü temyiz isteminin kabulüne İstanbul 8. Vergi Mahkemesinin 20.4.2000 tarih ve 2000/665 sayılı kararının bozulmasına 5.2.2003 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
Old 07-11-2012, 11:22   #4
üye7160

 
Varsayılan

T.C. DANIŞTAY
4.Dairesi

Esas: 2000/4441
Karar: 2001/3369
Karar Tarihi: 13.09.2001

ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASININ İPTALİ İSTEMİ - DEFTER VE BELGELERİNİ İNCELEMEYE İBRAZ ETMEME - DEFTER VE BELGELERİNİN İBRAZ EDİLMEMESİ FİİLİNİN TARİHİ - FİİLİN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİHTE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN VERGİ USUL KANUNU HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI GEREĞİ

ÖZET: Yükümlüden 1995 yılına ilişkin defter ve belgelerinin inceleme elemanı tarafından istenmesine karşın ibraz edilmemesi nedeniyle adına özel usulsüzlük cezasının kesildiği anlaşılmaktadır. Defter ve belgelerinin ibraz edilmemesi fiili 29.7.1998 tarihinden sonra meydana geldiğinden, olaya ceza kesilmesine esas alınan fiilin gerçekleştiği tarihte yürürlükte bulunan Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 355 nci maddesinin değişen hükümlerinin uygulanması gerekir.

(213 S. K. m. 86, 148, 149, 150, 256, 257, Mük. m. 355)

Temyiz Eden: … Vergi Dairesi Müdürlüğü

Karşı Taraf : … Kolektif Şirketi

İstemin Özeti: 1995 yılına ilişkin defter ve belgelerini incelemeye ibraz etmemesi nedeniyle 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 nci maddesi uyarınca davacı şirket adına özel usulsüzlük cezası kesilmiştir.

... Vergi Mahkemesi ... günlü ve ... sayılı kararıyla;yükümlü şirketin 1995 yılına ait defter ve belgeleri inceleme elemanı tarafından istenmesine rağmen ibraz edilmemesi nedeniyle adına 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 355 nci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilmiş ise de, olay tarihinde yürürlükte bulunan madde hükmünde defter ve belgelerin ibraz edilmemesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilebileceği öngörülmediği gerekçesiyle özel usulsüzlük cezasının kaldırılmasına karar vermiştir. Vergi Dairesi Müdürlüğü ilgili dönem defter ve belgelerini ibraz etmeyen davacı şirket adına kesilen cezanın kanun ve usule uygun olduğunu ileri sürerek kararın bozulmasını istemektedir.

Savunmanın Özeti: Cevap verilmemiştir.

Tetkik Hakimi Fikret Erkan'ın Düşüncesi: Dosyanın incelenmesinden davacı şirketin 1995 yılına ait defter ve belgeleri inceleme elemanı tarafından ibrazı ... tarih ve ... sayılı yazı ile istenmesine karşın ibraz edilmemesi nedeniyle 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 nci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesildiği anlaşılmış olup, olaya ihtilaf konusu cezanın kesilmesine neden olan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi fiilinin gerçekleştiği tarihte yürürlükte bulunan anılan Kanun maddesi uygulanması gerekirken belirtilen Kanunun eski şeklinin uygulandığı anlaşılmaktadır.

Açıklanan nedenle temyiz isteminin kabulü ile olay tarihinde yürürlükte bulunan mükerrer 355 inci madde dikkate alınarak yeniden karar verilmek üzere Vergi Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Nilgün Akpınar'ın Düşüncesi: Yükümlü şirketin 1995 takvim yılına ait defter ve belgelerinin inceleme elemanı tarafından istenmesine rağmen ibraz edilmemesi nedeniyle adına Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesine göre kesilen özel usulsüzlük cezasını, VUK mükerrer 355 inci maddesinin olay tarihinde yürürlükte bulunan şeklinde defter ve belgelerin ibraz edilmemesi halinde özel usulsüzlük cezası kesileceğine ilişkin bir hükmün bulunmadığı gerekçesiyle terkin eden Vergi Mahkemesi kararı temyiz edilmektedir.

Uyuşmazlıkta yükümlüden 1995 takvim yılına ilişkin defter ve belgelerinin ibrazı ... tarih ve ... sayılı yazı ile istenilmiş olup, dolayısıyla defter ve belgelerin ibraz edilmemesi fiili 1999 yılında meydana geldiğinden olayda VUK nun mükerrer 355 inci maddesinin 4369 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle değişen ve 29.7.1998 tarihinde yürürlüğe giren hükümlerinin uygulanması gerekirken Mahkemece defter ve belgelerin 1995 yılına ilişkin olduğundan söz edilerek, anılan maddenin eski şeklinin uygulanmasında isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenle temyiz isteminin kabulü ile olayda mükerrer 355 inci maddeye göre özel usulsüzlük cezası kesilip kesilemiyeceğinin belirlenerek yeniden karar verilmek üzere Vergi Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Dördüncü Dairesince gereği görüşüldü:

4369 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle değişen ve 29.7.1998 tarihinde yürürlüğe giren 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 355 nci maddesinde, bu Kanunun 86, 148, 149, 150, 256 ve 257. maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257. madde uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında özel usulsüzlük cezası kesileceği öngörülmüştür.

Dosyanın incelenmesinden, yükümlüden 1995 yılına ilişkin defter ve belgelerinin inceleme elemanı tarafından ... tarih ve ... sayılı yazı ile istenmesine karşın ibraz edilmemesi nedeniyle adına 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 nci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezasının kesildiği anlaşılmaktadır. Defter ve belgelerinin ibraz edilmemesi fiilin yukarıda anılan Kanunun yürürlük tarihi olan 29.7.1998 tarihinden sonra meydana geldiğinden, olaya ceza kesilmesine esas alınan fiilin gerçekleştiği tarihte yürürlükte bulunan Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 355 nci maddesinin 4369 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle değişen hükümlerinin uygulanması gerekirken sözü edilen maddenin eski hükmüne göre karar verilmesinde isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulüyle ... Vergi Mahkemesinin ... günlü ve ... sayılı kararının olay tarihinde yürürlükte olan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 355 nci maddesi dikkate alınarak yeniden karar verilmek üzere bozulmasına, 13.09.2001 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Danıştay Kararı arıyorum Favor Meslektaşların Soruları 2 12-11-2011 18:36
Danıştay Kararı arıyorum hakkaniyet_ Meslektaşların Soruları 2 31-10-2011 10:48
danıştay kararı arıyorum limpid Meslektaşların Soruları 2 14-09-2011 11:17
Danıştay kararı arıyorum DerinlikSarhoşu Meslektaşların Soruları 1 03-05-2011 13:47
Herceptin (trastuzumab) ile İlgili Danıştay Kararı madvocate Hasta Hakları Çalışma Grubu 10 02-04-2008 06:42


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03060699 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.