Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Kesinleşmeden icraya konulan müdahalenin meni kararı için yapılan şikayetin reddi

Yanıt
Old 16-04-2011, 04:13   #1
Av.Mustafa Çiçek

 
Varsayılan Kesinleşmeden icraya konulan müdahalenin meni kararı için yapılan şikayetin reddi

Açtığımız tapu iptali ve tescil davasına karşı dava olarak meni müdahale davası açıldı. Bu davalar daha sonra ayrıldı. Meni müdahale kararı aleyhimize sonuçlandı. Biz bu kararı temyiz ettik. Ancak davacı kararı icraya koyarak tahliye etmemiz için icra emri gönderdi. Gayrımenkulün aynına ilişkin olduğu için (HUMK.nun 443/4. maddesi gereğince gayrımenkule ve buna ilişkin ayni haklara dair hükümler kesinleşmedikçe icra edilemez.)biz şikayet yoluna başvurduk. Davalıları farklı olan iki davada farklı icra hukuk mahkemelerinden biri şikayetimiz kabul diğeri reddetti. Bu red kararı üzerine müvekkilin tahliyesini engellemek için bir yol var mı? Çünkü bu red kararının Yargıtaydan lehimize bozulması muhakkak. Bu arada bu kararların kesinleşmeden icraya konulamayacak kararlardan olması nedeniyle temyiz ederken tehiri icra talep etmedik. Bu konuda yardımı olacak meslektaşlara şimdiden teşekkür ederim.
Old 16-04-2011, 12:13   #2
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Elatmanın önlenmesi davaları taşınmazın aynına ilişkin değildir, bu yöndeki ilam kesinleşmeden icraya konulabilir. Bu konuda yukarıdaki kavram arama aracını kullanarak birçok ictihada ulaşabilirsiniz. Temyiz ederken tehiri icra talep etmeniz gerekirdi.
Old 16-04-2011, 12:33   #3
Av.Mustafa Çiçek

 
Varsayılan

El atmanın önlenmesi tapu iptali davasına karşı açılmış bir dava ve bu davada henüz kesinleşmedi. Dolayısıyla mülkiyet ihtilaflı sayılmaz mı? Bu nedenle kesinleşmesi gereken bir karar olmalı değil mi?
Old 16-04-2011, 14:58   #4
Av. İbrahim YİĞİT

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Mustafa Çiçek
El atmanın önlenmesi tapu iptali davasına karşı açılmış bir dava ve bu davada henüz kesinleşmedi. Dolayısıyla mülkiyet ihtilaflı sayılmaz mı? Bu nedenle kesinleşmesi gereken bir karar olmalı değil mi?

Mustafa abi, taşınmazın aynı ihtilaflı olduğu müddetçe müdahalenin meni sözkonusu söz konusu olmaz. Taşınmazın aynı ihtilafı çözüldükten sonra müdahalenin meni konusunda karar verilebilir. Kesinleşmeyen tapu iptal tescil davası mevcut iken, taşınmaza müdahalenin meni mümkün değildir. Aşağıya hem bu yönü ile ilgili hem de icra yönü ile ilgili yararlanabileceğin iki karar koyuyorum.


T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 1995/16543
K. 1995/17213
T. 5.12.1995
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddedi içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 9.11.1995 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Dava başlangıçta müdahalenin meni ve ecri misil istemli olarak açılmış ise de, dava sırasında tahliye gerçekleştiğinden sonuçta(meni müdahale ile ilgili olarak bir karar verilmesine yer olmadığına) karar verilmiş olmakla taşınmazın aynı ile ilgili bir hüküm oluşturulmamış, karar ecrimisile inhisar etmiştir. Bu hali ile ilamın infazı için kesinleşmesine gerek bulunmamaktadır. Merciin aksine görüşünde isabet bulunmadığından karar bozulmalıdır.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz isteminin kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 5.12.1995 gününde oybirliğiyle karar verildi.T.C.

YARGITAY

1. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/4521

K. 2004/6326

T. 27.5.2004

• ÇAPLI TAŞINMAZA EL ATMANIN ÖNLENİLMESİ ( Bu Davanın Açılabilmesi İçin Taşınmazın Mülkiyet Durumunun Kesinleşmesinin Gerekmesi )

• MÜDAHALENİN MENİ ( Bu Davanın Açılabilmesi İçin Taşınmazın Mülkiyet Durumunun Kesinleşmesinin Gerekmesi )

• TAPULAŞTIRMA İŞLEMİ DEVAM EDEN YERE VAKİ MÜDAHALENİN MENİ ( Mülkiyet Durumu Kesinleşmeyen Taşınmazlar Hakkındaki Davanın Bu İşlemlerin Kesinleşmesinden Sonra Açılabilmesi )

4721/m.683

ÖZET : Dava konusu yerde tapulaştırma çalışması sürdüğünden, henüz mülkiyet durumu kesinleşmemiş olduğundan işlemin kesinleşmesi beklenmelidir.

DAVA : Taraflar arasında görülen davada;

Davacı, murisine ait 139 ada 5 parsel nolu taşınmazın harici taksimle kendisine kaldığını, bu yeri davalının arpa ekerek işgal ettiğini iddia edip, elatmasının önlenilmesine karar verilmesini istemiştir.

Davalı, nizalı taşınmazı davacının diğer halası Ümmügülsüm Başbuğ'dan haricen satın aldığını, o nedenle kullandığını bildirip, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davacı murisleri Zeynep ve Tuncer adına kesinleşmiş tapu kayıtlarının oluşmadığı, dolayısı ile davacının da hak sahibi olmadığı, bu parsele ilişkin olarak dava açma sıfatının bulunmadığı sonucu ve kanaati ile davacının aktif husumet ehliyeti olmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

Karar, davacı asil tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakiminin raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Dava, çaplı taşınmaza elatmanın önlenilmesi isteğine ilişkindir.

Mahkemede sıfat yokluğu nedeni ile davanın reddine karar verilmiştir.

Dosya içeriğinden, toplanan delillerden; öncesi 511 kadastral parsel olan bu yerde ifrazla 4166 ve 4167 parsellerin oluştuğu, daha sonra çekişmeli taşınmazın tapulaştırmaya tabi tutulduğu, tapulaştırma çalışmalarının tamamlandığı, işlemlerin tescil aşamasında olup, henüz tescil işlemlerinin bitmediği anlaşılmaktadır.

Davacının, tapulaştırmaya tabi kadastral parselde mirasa dayalı hakkı bulunduğu görülmekte ise de; çekişmeli taşınmazda tapulaştırma ile birlikte yeni çap kayıtlarının ve mülkiyet durumunun oluşması olanaklıdır. Davaya konu edilen 5 numaralı tapulaştırma parselinin mülkiyet durumu henüz açıklığı kavuşmamıştır.

Hal böyle olunca, işlemin tamamlanmasının beklenilmesi, bu suretle belirlenecek mülkiyet durumu dikkate alınarak bir karar verilmesi gerekirken yanılgılı gerekçe ile davanın reddine hükmolunması doğru değildir. Davacının bu yönlere değinen temyiz itirazları yerindedir.

SONUÇ : Kabulü ile kararın yukarıda açıklanan nedenlerle H.U.M.K.'nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın temyiz edene geri verilmesine, 27.05.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 16-04-2011, 23:45   #5
wellan

 
Varsayılan

Sayın meslektaşım;

İİK 36.maddeyi uygulamanız gerekirdi.İİK 36.madde tehiri icra talepleri için düzenlenmiş olan bir maddedir.Bu maddeyle aleyhine hüküm kurulmuş olan taraf temyiz dilekçesinde tehiri icra talebi bulunduğunu belirterek temyiz dilekçesini yargıtaya gönderir.Daha sonra ilgili kararın temyiz edildiğine ilişkin karar veren mahkemeden alınan derkenar;o karara müsteniden başlatılan takibe ibraz edilir ve yatırılan teminat karşılığında icra müdürü tarafınıza mehil vesikası(mehil) verir.Verilen mehil içerisinde Yargıtaydan tehiri icra kararı alabildiyseniz;bu kararı dosyasına sunarsınız ve yargıtaydan hüküm verilinceye kadar alacaklı taraf icra dosyasında herhangi bir işlem yapamaz.Eğer size verilen mehil içerisinde tehiri icra kararı alamazsanız;icra dosyasına talep açarak mehili uzatabilirsiniz(zorunluluk halinde).Tehiri icra kararı olmadan yapmış olduğunuz temyiz başvurusu icrayı durdurmaz.Ayrıca meni müdahale davası sayın meslektaşımın belirttiği üzere taşınmazın aynı ile ilgili olan bir talep değildir ve kesinleşmeden icraya konulabilir.SAYGILARIMLA.Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.
Old 03-06-2011, 18:33   #6
Av.Mustafa Çiçek

 
Varsayılan

Açtığımız tapu iptali ve tescil davasına karşı dava olarak meni müdahale davası açıldı. Bu davalar daha sonra ayrıldı. Meni müdahale kararı aleyhimize sonuçlandı. Biz bu kararı temyiz ettik. Ancak davacı kararı icraya koyarak tahliye etmemiz için icra emri gönderdi. Gayrımenkulün aynına ilişkin olduğu için (HUMK.nun 443/4. maddesi gereğince gayrımenkule ve buna ilişkin ayni haklara dair hükümler kesinleşmedikçe icra edilemez.)biz şikayet yoluna başvurduk. İcra hukuk mahkemesi şikayetimizi kesin olarak reddetti.

Bu aşamadan sonra Yargıtaya tehiri icra kararı vermesi için tehiri icra posedürünü tamamlayarak müracaat ettik. Ancak Yatgıtay bu kararlar kesinleşmeden icraya konulamayacak olan kararlardan olduğu için tehiri icra talebimizi reddetti. Şimdi ne yapacağımızı düşünüyoruz. Böyle bir durumda ne yapmalıyız. Yeniden icra hukuk mahkemesine başvursak aynı konuda vermiş olduğu kesin bir karar var, Yargıtay da tehiri icra talebimizi reddetti.
Bu konuda yardımı olacak meslektaşlara şimdiden teşekkür ederim.
Old 03-06-2011, 21:05   #7
Av.Dursun KARACA

 
Varsayılan

Yargıtay kararı doğru. İcra Hukuk Mahkemesinin bu kararı gerçekte de kesin mi, temyizi kabil olmayan karar mı? Bunu araştırıp temyiz edin.
Old 03-06-2011, 23:36   #8
Av.Mustafa Çiçek

 
Varsayılan Sayın Wellan ve sayın Aladağ

Sayın Wellan ve sayın Aladağ dediğiniz gibi ve yukrıda anlattığım şekilde tehiri icra prosedürünü işlettim. Şimdi Yargıtayın ve İcra Hukuk Mahkemesinin kararları arasında biz ne yapacağız.
Old 04-06-2011, 22:53   #9
mnguckaya

 
Varsayılan

Sayın Çiçek,

İcra Hukuk Mahkemesi'nin kararına karşı temyiz yoluna başvurma süresini eğer kaçırmadıysanız, icra hukuk mahkemesi kararını temyiz edin.

İcra hukuk mahkemesi kesin bir karar verdiği gerekçesiyle temyiz talebinizi reddetmiş olsa bile, temyiz talebinin reddine dair kararlara karşı temyiz yolu açık olduğundan icra hukuk mahkemesi kararını temyiz etmiş olursunuz.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
görevsizlik kararı kesinleşmeden vekalet ücreti için icra takibi yapılması mümkünmüdü AVUKAT AYŞE Meslektaşların Soruları 2 22-01-2010 23:01
Kesinleşmeden İcraya Konulan İcra Emri köktaş Meslektaşların Soruları 1 28-05-2008 11:53
İlamsız icra yoluyla İTM'den alınan tahliye kararı kesinleşmeden icraya konabilir mi? Av. Aylin Kaya Meslektaşların Soruları 1 07-11-2007 12:24


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05122399 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.