Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Marka iptali davasında verilen vekalet ücretinin icraya konması için KESİNLEŞMESİ gerekli midir?

Yanıt
Old 27-05-2015, 17:34   #1
mehmetcansiz

 
Varsayılan Marka iptali davasında verilen vekalet ücretinin icraya konması için KESİNLEŞMESİ gerekli midir?

Marka iptali davasında davalı vekilliği yaptım. Dava mahkeme tarafından reddedildi ve davalı vekili olarak lehime vekalet ücreti verilmesine karar verildi. Kararı icraya koymak için kararın kesinleşmesi gerekir mi?
Old 03-07-2015, 15:05   #2
lostheaven35

 
Varsayılan Cevap

“Fikrî ve sınaî haklar (hukuk) mahkemesinin ürün benzerliği yoluyla tescili tasarımına haksız müdahalenin önlenmesine yönelik olarak oluşan hüküm, HUMK’nun 443/4 maddesi kapsamında şahsın hukukuna ilişkin tescilli hakka tecavüz niteliğinde olduğundan, bu nitelikteki ilamlar kesinleşmeden infaz edilemeyeceği gibi, eklentisi olan yargılama giderleri ve vekalet ücreti de, kesinleşmeden takibe konulamayacağı” şeklinde açıklaması yapılmıştır.
Old 04-07-2015, 06:15   #3
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Katkı

Sayın mehmetcansiz,

1.Vekalet ücreti, yargılama giderlerindendir (HMK.m.323).

2.Kural olarak ,Temyiz icrayı durdurmaz (HMK.m.367/1).

3.Kişiler hukuku, aile hukuku ve taşınmaz mal ile ilgili ayni haklara ilişkin kararlar kesinleşmedikçe yerine getirilemez (HMK.m.367/2). Yargılama giderine yönelik hükümler de aynı kurala tabidir.

4.Bir markanın hükümsüzlüğüne ilişkin kesinleşmiş karar, herkese karşı hüküm doğurur (556. S.KHK.m.44/son).

5.Maddi anlamda kesin hükmün varlığını kabul edebilmek için, hükmün şekli anlamda kesinleşmesi gerekir. Şekli anlamda kesinlik, maddi anlamda kesinliğin ön ve temel şartını oluşturur.

SORU:

1.Bu durumda hangi gerekçeyle takip yapılabilir?

2."Kesinleşme" koşulunun aranılması/aranılmaması gerekçesi ne olabilir?

Kolay gelsin.
Saygılar
Old 28-11-2017, 23:03   #4
Av. Aybars Karakırık

 
Varsayılan şahsın hukukuna dair...

Alıntı:
2.Kural olarak ,Temyiz icrayı durdurmaz (HMK.m.367/1).

3.Kişiler hukuku, aile hukuku ve taşınmaz mal ile ilgili ayni haklara ilişkin kararlar kesinleşmedikçe yerine getirilemez (HMK.m.367/2). Yargılama giderine yönelik hükümler de aynı kurala tabidir.

4.Bir markanın hükümsüzlüğüne ilişkin kesinleşmiş karar, herkese karşı hüküm doğurur (556. S.KHK.m.44/son).


1.Bu durumda hangi gerekçeyle takip yapılabilir?

2."Kesinleşme" koşulunun aranılması/aranılmaması gerekçesi ne olabilir?


Üstadım, marka haklarına tecavüz ve haksız rekabet şahsın hukukuna dair kabul edildiğinden; ona ilişkin vekalet ücreti (HMK.m.367/2) kapsamında değerlendirilmiş.

T.C YARGITAY
8.Hukuk Dairesi
Esas: 2012/ 12775
Karar: 2013 / 715
Karar Tarihi: 24.01.2013

ÖZET: Somut olayda, şahsın hukukuna dair marka haklarına tecavüz ve haksız rekabet yönünden karar kesinleşmiş olduğundan bozmaya uyularak verilen tazminat ve vekalet ücreti hakkındaki hükmün kesinleşmeden takibe konması mümkündür. O halde şikayetin reddi, yerine kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.
(6100 S. K. m. 367)

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire'ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Takip dayanağı İstanbul 1. Fikri Sınai Haklar Mahkemesi'nin 2008/165 Esas, 2010/153 Karar sayılı 22.07.2010 tarihli kararı ile,

<...75.000 TL alacağın Ankara Un San. AŞ'den alınarak davacıya verilmesine...>

<...7.700 TL vekalet ücretinin Alacaklı Ankara Un San. AŞ'den alınarak davacıya verilmesine...> karar verilmiştir.

Bu karardan önce 26.12.2006 tarih ve 2004/646 Esas, 2006/1019 Karar sayılı kararla marka haklarına tecavüz ve haksız rekabet bakımından verilen hükmün bozma kararı dışında bırakılarak 20.11.2008 tarihli 11. HD. ilamı ile kesinleştiği görülmektedir.

HMK. 367/2. maddesinde <Aile ve şahıs hukukuna ilişkin hükümlerin kesinleşmedikçe takibe konulamayacağı> düzenlenmiştir.

Somut olayda, şahsın hukukuna dair marka haklarına tecavüz ve haksız rekabet yönünden karar kesinleşmiş olduğundan bozmaya uyularak verilen tazminat ve vekalet ücreti hakkındaki hükmün kesinleşmeden takibe konması mümkündür. O halde şikayetin reddi, yerine yazılı kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

Sonuç: Alacaklı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, taraflarca HUMK'nun 388/4. (HMK m. 297/ç) ve İİK'nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 24.01.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)
Old 19-09-2018, 14:28   #5
Av. Musa TAÇYILDIZ

 
Varsayılan

Taraflar arasında görülen ve yukarda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda davanın reddi Mahkeme hükmüne karşı borçlu vekili tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine İzmir Bölge Adliye Mahkemesince istinaf talebinin ksbulüne karar verilmiş, bu kez alacaklı vekilince Bölge Adliye Mahkemesı kararının temyizi üzerine Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Borçlu vekili, icra takibine konu ilamın şahsın hukukuna dair olduğu ve kesinleşmeden icra edilemeyeceğinden, bahisle takibin iptalini istemiş, Mahkemece, takibe dayanak hükmün kişi hallerinde değişiklik öngörmediği gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmiş, borçlu vekili istinaf yoluna başvurmuştur. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi'nin 06.02.2017 tarih ve 2017/167 Esas 2017/292 Karar sayılı kararı ile icra takibinin dayanağı ilamın şahsın hukukuna dair hakka müdahalenin önlenmesi niteliğinde olduğu, kesinleşmeden infaz edilemeyeceği gerekçesi ile

‘‘1- Davacı tarafın istinaf başvurusunun HMK 353/1-b-2 maddesi gereği kabulü ile,

2- İzmir 2. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 15/11/2016 gün ve 2016/517 E, 2016/635 K sayılı kararının kaldırılarak;

3- İzmir 17. İcra Müdürlüğü'nün 2016/11767 Esas sayılı dosyasındaki takibin iptaline '' karar verilmiştir.

HMK Geçici 3. maddesi gereğince uygulanması gereken HUMK'nun 443/4. (HMK'nun 367/2.) maddesinde; aile ve şahsın hukukuna mütedair hükümlerin kesinleşmedikçe takibe konulamayacağı düzenlenmiştir.

Takip dayanağı İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 17.06.2016 tarih 2016/58 Esas 2016/93 Karar sayılı ilamında davacı alacaklı, davalı şirketin yazılımını yıllardır kullandıklarını, ancak artık ihtiyaçlarını karşılamadığı için yeniden sözleşme yapmadıklarını, davalının geçmiş verileri kullanmaya izin vermediğini belirterek müdahalenin önlenmesini istemiştir. Mahkemece yazılımın kullanıldığı tarih aralığında elde edilen verilerin davacıya ait olacağı gerekçesiyle bu yöndeki olumsuz müdahalenin önlenmesine karar verilmiştir.

Bu hali ile ilam, şahsın hukukuyla ilgili olmakla birlikte tarafların hukuki durumlarında, kayıt ve sicillerde değişiklik yaratacak nitelikte olmadığı anlaşılmaktadır. Anılan madde kapsamında kalmadığından, icrası için kesinleşmesi şartı bulunmamaktadır. O halde, Bölge Adliye Mahkemesince, istinaf talebinin reddine karar verilmesi gerekirken talebin kabulü yönünde hüküm tesisi doğru değildir.

Alacaklı vekilinin temyiz isteminin kabulüyle Bölge Adliye Mahkemesi kararının yukarda yazılı sebeplerle 5311 Sayılı Kanun ile değişik İİK'nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 Sayılı HMK'nun 373/2. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 27.09.2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi. (YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2017/12487 K. 2017/11564)
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Kamulaştırma davasında verilen kararın icraya konulması için Kesinleşme Şartı var mı? akgnc Meslektaşların Soruları 7 29-04-2016 08:24
katkı payı davası ilamının icraya konulabilmesi için kesinleşme gerekli midir. av.hdirsek Meslektaşların Soruları 4 17-02-2016 16:22
tapu iptali ve tescil davası - sadece vekalet ücretinin temyizi - icraya konulabilirlik av. ali ihsan Meslektaşların Soruları 6 12-02-2015 17:12
nafaka davasında ilam vekalet ücretinin ve nafakanın ayrı ayrı icraya konulması... Avukat4238 Meslektaşların Soruları 9 04-04-2012 12:44
site aidat borcunun icraya konu edilmesi için yönetim kurulu kararı gerekli midir BORATAN Meslektaşların Soruları 3 06-03-2008 17:10


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04237795 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.