Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

ev hizmetlisinin alacak kalemleri nelerdir

Yanıt
Old 06-10-2019, 20:57   #1
ZMR

 
Varsayılan ev hizmetlisinin alacak kalemleri nelerdir

MRB! Müvekkilim yatılı hizmetçi olarak çalışmakta ve iş akti haksız şekilde fesh edilmiştir. Müvekkil için açacağımız davada birkaç konu da düşüncelerinizi merak ediyorum şöyle
1. Ev hizmetlisi Müvekkilin hangi alacak kalemleri talep edilmelidir neticei talep kısmında ( işçi alacakları gibi kıdem ıhbar fazla mesai yıllık izin hafta tatili bayram izni agi alacakları söz konusu mudur yoksa farklı alacak kalemleri mi vardır)
2. Ev hizmetlilerinin alacak kalemleri için zamanaşımı kaç yıldır
3. iş kanunu kapsamında olmayan bu dava borçlar kanunu kapsamında olduğu için dava şartı arabuluculuk söz konusu olmadığını düşünüyorum sizin görüşünüz nedir
4. Bu dava belirsiz alacak davası mı yoksa kısmı dava olarak mı açılacak bu konulardaki düşüncelerinizi paylaşırsanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim
Old 07-10-2019, 08:12   #2
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Anlamak için

Merhaba sayın meslektaşım,

1.Sözleşme ve hükümleri (Belirli/Belirsiz süreli)?
2.Deneme süresi?
3.Çalışılan süre (Başlama/Fesih tarihi)?

OLAY ve HUKUK

I-YARGITAY:
“4857 Sayılı iş kanunu'nun 4. maddesinin 1. fıkrasının e bendi uyarınca "ev hizmetlerinde çalışanlar" hakkında bu kanun hükümleri uygulanmaz.
Kısaca ev hizmetlerinde aşçı, uşak, temizlikçi gibi işlerde çalışan işçi ile ev sahibi işveren arasındaki uyuşmazlığın iş mahkemesinde değil, görevli hukuk mahkemesinde çözümlenmesi gerekir.
İş kanunu kapsamı dışında bırakılan bu hizmetleri gören kimselerle bunları çalıştıranlar arasındaki hukuki ilişkilerde Borçlar Kanunu'nun hizmet akdine ilişkin hükümleri uygulanacaktır…”
22.HD. E. 2016/6816, K. 2019/5648, T. 11.3.2019
http://.www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=22hd-2016-6816.htm&kw=`Ev+hizmetlisi`#fm

II-TBK:

1.Evde Hizmet Sözleşmesi-m.461 vd.

2.“…evde hizmet sözleşmesine ilişkin hüküm bulunmayan hâllerde, hizmet sözleşmesinin genel hükümleri uygulanır.” (m.469)

3.Sözleşmenin sona ermesi-m.430 vd.

4.Haklı sebebe dayanmayan fesihte – m.438
İşveren, haklı sebep olmaksızın hizmet sözleşmesini derhâl feshederse işçi, belirsiz süreli sözleşmelerde, fesih bildirim süresine; belirli süreli sözleşmelerde ise, sözleşme süresine uyulmaması durumunda, bu sürelere uyulmuş olsaydı kazanabileceği miktarı, tazminat olarak isteyebilir.
Belirli süreli hizmet sözleşmesinde işçinin hizmet sözleşmesinin sona ermesi yüzünden tasarruf ettiği miktar ile başka bir işten elde ettiği veya bilerek elde etmekten kaçındığı gelir, tazminattan indirilir.
Hâkim, bütün durum ve koşulları göz önünde tutarak, ayrıca miktarını serbestçe belirleyeceği bir tazminatın işçiye ödenmesine karar verebilir; ancak belirlenecek tazminat miktarı, işçinin altı aylık ücretinden fazla olamaz.

III-5510 s. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası K., Ek.m.9

IV-ALACAK KALEMLERİ
1.Ev hizmetlerinde çalışanların kıdem ve ihbar tazminatı hakkı yoktur.
2.Yıllık izin hakları
3.Hafta tatili hakkı
4.Fazla çalışma ücreti
5.Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde izin
6.Feshe karşı koruma - Fesih hakkının kötüye kullanılması:
TBK.m. 434-… hizmet sözleşmesinin fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işveren, fesih bildirim süresine ait ücretin üç katı tutarında tazminat ödemekle yükümlüdür.
7.İşsizlik maaşı

V-Zamanaşımı – “…ücret gibi diğer dönemsel edimler”m.147-Beş yıl.

Alıntı:
3. iş kanunu kapsamında olmayan bu dava borçlar kanunu kapsamında olduğu için dava şartı arabuluculuk söz konusu olmadığını düşünüyorum sizin görüşünüz nedir ?

Bence de...Yine de..."En kötü sulh, en iyi davadan daha iyidir."
Alıntı:
4. Bu dava belirsiz alacak davası mı yoksa kısmı dava olarak mı açılacak bu konulardaki düşüncelerinizi paylaşırsanız sevinirim

Davanın açılacağı tarih itibariyle "alacağın miktarını yahut değerini tam ve kesin olarak" belirlemek mümkün olamaz mı? (HMK.m.107)

Benden bu kadar... Gerisi sizden

Saygılar
Old 07-10-2019, 16:13   #3
ZMR

 
Varsayılan

teşekkürler verdiğiniz bilgiler için acaba 7036 saylı kanun ile yapılan değişiklik nedeniyle bu dava iş kanununa tabi olur mu ve arabuluculuğa başvurma dava şartı mı bir de zamanaşımı konusunda 10 yıllık zamanaşımı olmuyor mu borçlar kanunu kapsamındaki alacaklar için 146 kapsamına girmez mi
Old 08-10-2019, 07:22   #4
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Katkı

Merhaba,

KAVRAM: “EVDE” hizmet / “EV” hizmeti

“Davacının ev hizmetlerinde çalıştığı, bu çalışmanın 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 4/1-e maddesindeki istisnalar arasında olduğu dolayısıyla davacının İş Kanununa değil Borçlar Kanununa tabi çalışması olduğu şeklindeki belirlemeye göre mahkemenin görevsizlik kararı vermesi…” gerekir
9.HD. E. 2019/963, K. 2019/11708, T. 21.5.2019
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=9hd-2019-963.htm&kw=`Ev+Hizmeti`#fm

Arabulucuya başvurulması koşulu, 7036 s. İş Mahkemeleri Kanunu’nda yer almaktadır (m.3).

İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREVİ
7036, m.5 - (1)-a) İş mahkemeleri;
……. ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen hizmet sözleşmelerine tabi işçiler ile işveren veya işveren vekilleri arasında, iş ilişkisi nedeniyle sözleşmeden veya kanundan doğan her türlü hukuk uyuşmazlıklarına,

İKİNCİ KISIM - Özel Borç İlişkileri

….
ALTINCI BÖLÜM - HİZMET SÖZLEŞMELERİ
---
ÜÇÜNCÜ AYIRIM - EVDE HİZMET Sözleşmesi (m.461 vd.)

EVDE HİZMET SÖZLEŞMESİ,” işverenin verdiği işi, işçinin kendi evinde veya belirleyeceği başka bir yerde, bizzat veya aile bireyleriyle birlikte bir ücret karşılığında görmeyi üstlendiği sözleşmedir.”

Alıntı:
acaba 7036 saylı kanun ile yapılan değişiklik nedeniyle
Alıntı:
bu dava iş kanununa tabi olur mu ve arabuluculuğa başvurma dava şartı mı

Bu durumda ne dersiniz?

Alıntı:
zamanaşımı konusunda 10 yıllık zamanaşımı olmuyor mu borçlar kanunu kapsamındaki alacaklar için 146 kapsamına girmez mi

"...Tazminat Niteliğinde Olmayan Ücret Niteliği Ağır Basan İşçilik Alacaklarının 6098 Sayılı TBK 147 Uyarınca Beş Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu..."
22.HD.E.2016/3923,K.2019/753,T.14.1.2019
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/file...-2016-3923.htm

Kolay gelsin...
Old 21-10-2019, 12:50   #5
ZMR

 
Varsayılan

Ben Evde çalışma ile ev hizmeti kapsamındaki çalışmanın birbirinden tamamıyla farklı olduğunu düşünüyorum çünkü Ev hizmeti, bir evin günlük yaşayışı için yürütülen hizmet ise; bu bakımdan ev hizmetlerinde çalışanlar, kendi evlerinde veya kendileri tarafından belirlenen bir yerde değil, bizzat işverenin evinde iş görme edimlerini yerine getirmektedirler. evde çalışma işi ise işverence belirlenmiş bir yerde değil, tamamen işçi tarafından seçilen bir yerde ve genellikle de kendi evinde yerine getirilmektedir parça başına vs şeklinde yapılıyor diye düşünüyorum. bizim müvekkil ev de hizmetçi olduğu için BK NIN 2 kısmının 6 bölümü kapsamında olduğu düşüncesindeyim. bu nedenle 7036 sayılı kanun 3 ve 5 maddesi bu kapsama giren davalarda iş mahkemesinin görevli olduğunu ve arabuluculuk şartının zorunlu olduğunu belirtiyor bu durumda davayı iş mahkemesinde açmam gerekir gibi duyuyor gibi anlıyorum sizin fikriniz? ayrıca bu dosya kapsamında zamanaşımı kıdem ihbar yıllık izin alacakları 10 yıllık zamanaşımına tabi diğerleri 5 yıl diye anlıyorum sizin de yazdıklarınızdan yine burada bir soru sormak istiyorum borçlar kanunu hizmet akdi haksız fesh edilen işçiye KIDEM tazminatı ödeneceğine ilişkin bir hüküm kanunda bulamadım haksız şekilde akdi feshedilen tarafa sadece BK 438/3 kapsamında HAKİMİN 6 AYLIK ÜCRETİNİ GEÇMEYECEK şekilde belirleyeceği BİR TAZMİNAT ödeneceğinden bahsedilmiş şimdi istenecek tazminat kıdem tazminatı olarak mı isimlendirilecek yoksa farklı bir isimlendirme mi yapıcak bu konudaki düşünceniz için de şimdiden teşekkür ederim
Old 21-10-2019, 18:05   #6
Admin

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
22. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/6816
K. 2019/5648
T. 11.3.2019

Davacı vekili; müvekkilinin davalıların evinde 1998 yılı itibariyle iki yıl süresince davalıların annesine baktığı annelerinin vefatı sonrasında davalıların yanında ev hizmetlisi olarak çalıştığını iş akdinin davalılarca haksız olarak feshedildiğini beyanla kıdem tazminatı,ihbar tazminatı ,yıllık izin , fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil ücretinin davalılardan tahsilini talep etmiştir.

Davalılar Cevabının Özeti:

Davalılar vekili davacının davalılara ait Ankara ve Bodrum'daki evlerinde ev hizmetlerinde çalıştığını bu nedenle görev itirazlarının bulunduğunu , davacının evden ayrılarak iş akdini kendisinin feshettiğini beyanla davanın reddini talep etmiştir.

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Temyiz:

Kararı davalılar vekili temyiz etmiştir.

Gerekçe:

Uyuşmazlık, taraflar arasındaki ilişkinin İş Kanunu kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ve bu bağlamda iş mahkemesinin görevi noktasında toplanmaktadır.

4857 Sayılı İş Kanunu'nun 1. maddesinin ikinci fıkrası gereğince, 4. maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, işverenler ile işveren vekillerine ve işçilerine, çalışma konularına bakılmaksızın bu Kanunun uygulanacağı belirtilmiştir.

5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 1. maddesi uyarınca, İş Kanununa göre işçi sayılan kimselerle işveren veya işveren vekilleri arasında, iş akdinden veya İş Kanununa dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının çözüm yeri iş mahkemeleridir.

4857 Sayılı iş kanunu'nun 4. maddesinin 1. fıkrasının e bendi uyarınca "ev hizmetlerinde çalışanlar" hakkında bu kanun hükümleri uygulanmaz. Kısaca ev hizmetlerinde aşçı, uşak, temizlikçi gibi işlerde çalışan işçi ile ev sahibi işveren arasındaki uyuşmazlığın iş mahkemesinde değil, görevli hukuk mahkemesinde çözümlenmesi gerekir. Iş kanunu kapsamı dışında bırakılan bu hizmetleri gören kimselerle bunları çalıştıranlar arasındaki hukuki ilişkilerde Borçlar Kanunu'nun hizmet akdine ilişkin hükümleri uygulanacaktır. Buna karşın evde hastaya bakan hemşire ve çocuk eğiticisi ev hizmeti yapmış sayılmayacağından İş Kanunu kapsamında değerlendirilmelidir. Ev sahibine ait ev ve bahçesinde ev hizmeti yanında bekçilik yapan ve ağırlıklı hizmeti bekçilik olan işçi de, iş kanunu kapsamında sayılmalıdır.

Somut olayda; mahkemece davacının davalılara bağlı olarak hizmet akdiyle ve işçi sıfatıyla çalıştığı anlaşıldığından bu durumda görev ile ilgili itiraz yerinde görülmediği, davacının davalıların işçisi olup hizmet akdiyle çalışmış olduğu ve davacı ile davalılar arasındaki ilişkinin hizmet akdine dayandığına göre değerlendirme yapılmış ve davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Tarafların ve tanıkların beyanları ile tüm dosya kapsamı uyarınca davacının 1998 yılında davalıların annelerine bakmak üzere işe başladığı ve bu bakımın davalıların annesi vefat edene kadar 2 yıl süresince sürdüğü sabittir. Davacının belirtilen bu iki yıllık süre zarfındaki çalışması hasta bakımı olmakla İş Kanunu kapsamında değerlendirilmelidir.Davacının, davalıların annelerinin vefatı sonrasında iş akdinin fesih tarihi 13.04.2012 tarihine kadar davalılar yanında ev hizmetlerinde çalıştığı hususunda taraflar arasında ihtilaf bulunmamakta olup davacının bu dönem çalışması Borçlar Kanunu'na tabidir ve Borçlar Kanunu'nun hizmet akdine ilişkin hükümleri uygulanacaktır.

Mahkemece; tefrik kararı verilerek davacının hasta bakımı yapmış olduğu iki yıllık süre yönünden İş Mahkemesi olarak görevli olmakla İş Kanunu kapsamında değerlendirme yapılarak sonucuna göre karar verilmesi ve davacının kalan diğer çalışma süresi yönünden Borçlar Kanunu hükümlerine tabi olması nedeniyle bu süre yönünden görevsizlik kararı verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Tek İlam-iki borçlu -farklı alacak kalemleri Av.Özlem PEKSÜSLÜ Meslektaşların Soruları 3 22-05-2014 15:51
Ödeme emrinde açık olmayan alacak kalemleri barishc5 Meslektaşların Soruları 0 11-04-2013 16:31
temerrüt ihtarında gösterilen alacak kalemleri AV.SERTANn Meslektaşların Soruları 1 24-08-2012 16:49
hükümlü işçinin alacak kalemleri nelerdir? Av. Burcu BİLGİÇ Meslektaşların Soruları 0 13-12-2010 12:09
izalei şüyu davasında ve satıştaki diğer masraf kalemleri nelerdir ? Noyan Yiğit Meslektaşların Soruları 3 10-04-2009 21:51


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05153108 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.