Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

marka haczi

Yanıt
Old 27-12-2006, 09:30   #1
atak

 
Varsayılan marka haczi

sitede bir araştırmayaptım markanın haczedilmesi mümkün. bilmek istediğim marka haczinden sonra borçlu markasını kullanabiliyormu daha doğrusu haczin borlu yönünden sonuçlarını öğrenmek istiyorum teşekkürler
Old 27-12-2006, 10:05   #2
Emrah Güler

 
Varsayılan

Bildiğim kadarıyla marka haciz gayrimenkul haczine parallik gösteren bir düzenlemedir. Yani markanın haczedildiği sicile kaydedilir. Bu tarihten sonra borçlu markayı kullanmayı devam edebilir fakat örneğin satış durumunda markayı satın alan kişi bu borçla beraber satın almış olur.
Old 28-12-2006, 23:51   #3
Gamze Dülger

 
Varsayılan

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Karar Sayısı: KHK/556

HACİZ
MADDE 19 - Tescilli bir marka işletmeden bağımsız olarak, haciz edilebilir.
Haciz sicile kayıt edilir ve yayınlanır.


Bu konudaki elimdeki tek kararı sunuyorum.Saygılar


T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 1999/8623

K. 2000/2232

T. 9.3.2000

• MARKA TESCİLİ TALEBİ ( Devir Alınan ve Üzerinde Haciz Bulunan )

• HACİZLİ MARKANIN DEVRİ ( Alanın Tescil Talebi )

• MARKALARIN HACZİ ( Devir Alanın Tescil Talebi )

• MARKANIN NİTELİĞİ VE HACZİNDE UYGULANACAK YASA

• HACİZDE UYGULANACAK YASA ( Hacizli Markanın Devri - Devir Alanın Tescil Talebi )

2004/m.86

743/m.686,796

KHK-556/m.7,8,15,19

ÖZET : Marka ve ayrıt edici ad ve işaretler bir eşya niteliğini haiz olmadığından, zilyedliğe de konu olamazlar. Bunun sonucu olarak da üzerinde zilyedlik oluşturulabilen menkullerden sayılması da mümkün değildir. Dolayısıyla menkul mallarla sınırlı İİK'nun 86. maddesi, markalar bakımından uygulama alanı bulamaz. 556 s. KHK'nın markaların haczine ilişkin hükümleri uygulanır.
DAVA : Taraflar arasındaki davanın ( Ankara Dördüncü Asliye Ticaret Mahkemesi )nce görülerek verilen 16.12.1998 tarih ve 1998/46 - 1998/1063 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş olmakla dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili, dava dışı M. A.Ş.nin sahibi bulunduğu 10 adet marka haklarını müvekkiline devrettiği halde, müvekkili tarafından yapılan tescil başvurusunun davalı TPE tarafından haksız olarak reddedildiğini ileri sürerek, markaların davacı adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı TPE vekili cevabında, markalar üzerinde farklı icra takipleri ve haciz şerhleri bulunduğunu, menkul hükmünde olan markalar ile ilgili İİK.nun 86. maddesi gereğince red talebinin yerinde olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia ve savunmaya, toplanan delillere nazaran, MK.nun 686 ve 796. maddeleri ile 556 sayılı KHK.nin 15. maddeleri birlikte değerlendirildiğinde marka hakkının menkul niteliğinde olup, İİK.nun 86/1. maddesi hükmü gereğince, alacaklının ve icra memurunun müsadesi alınmaksızın mahcuz mallarda tasarruf edilemeyeceği, bu itibarla hacizli markaların tescil başvurusunun reddinde isabetsizlik bulunmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.
Karar, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere davadaki uyuşmazlığın odak noktası üzerine haciz işlemi uygulanmış markanın, devir sebebi ile devir alan kimse adına tescili için haciz alacaklıların bu devre muvafakatlarının aranıp aranmayacağı hususunu oluşturmaktadır.
Dosya kapsamından, dava dışı M. A.Ş. tarafından dava konusu markaların noter tasdikli sözleşme ile davacıya devir edildiği, bu devir sözleşmesine dayanılarak davacı tarafından bu markaların adlarına tescili için davalı TPE'ye başvurulduğu, davalı tarafından marka sicilleri üzerinde çeşitli icra daireleri aracılığı ile haciz şerhi koydurulduğu bu durumda İİK.nun 86. maddesi hükmü uyarınca alacaklının muvafakatı ve icra müdürlerinin müsadesi olmadan marka devrinin yapılamayacağı gerekçesiyle davacı talebinin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
Bu durumda uyuşmazlığın çözümü İİK.nun 86. maddesinin markalar hakkında da uygulanıp, uygulanmayacağı noktasında toplanmaktadır.
Öncelikle, belirtmek gerekir ki, marka ve ayırt edici ad ve işaretler maddi bir varlığa sahip bulunmamaktadır. Bu nedenle yani bir eşya niteliğini haiz olmadığından zilyetliğe de konu olamazlar. ( Bkz. Prof. Dr. Ü. Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, İst. 1999 sh. 68., Prof. Dr. S. Arkan, Marka Hukuku, Ank.1997 sh. 1 vd. ) Bunun sonucu olarak da üzerinde zilyetlik oluşturabilinen menkullerden sayılması da mümkün değildir. O halde, ilk bakışta belirlenebileceği gibi menkul mallarla sınırlı İİK.nun 86. maddesi markalar bakımından uygulama alanı bulamaz. Nitekim, kanun koyucu da bu amaçla 556 sayılı KHK.nin 19. maddesinde markaların haczini özel olarak düzenlemiş ve İİK.nun haciz yolu ile takipteki 86. maddesine yollama yapmadan, markaların işletmeden bağımsız olarak haczedilebileceği ve hacizin sicile kayıt ve keyfiyetin yayınlanacağını öngörmüştür. Yasa koyucunun bu düzenleme ile yetinmesi çok doğaldır. Zira, menkul mallarla ilgili İİK.nun 86/1. maddesinin getirdiği tasarruf yetkisini sınırlama, o menkul malın zilyet değiştirmesi halinde alacaklının bundan zarar görmesini önlemeye yöneliktir. Sicile kayıtlı ve devir işlemleri de ancak sicil üzerinden oluşabilecek marka hakkı bakımından bu sınırlandırmaya gerek yoktur. Haczin sicile şerhi ile o markayı devir alacak kişilerin bu yükümlülükle marka hakkını üzerlerine aldıklarının kabulü gerekir. Bu durumda da haciz alacakların devir işleminden, devir alan kimse bakımından da onu bağlayacak diğer bir deyişle haciz prosedürü işlemeye devam edecektir.
556 sayılı KHK.nin tescil red sebeblerini sayan 7 ve 8. maddelerinde de bu yönde bir hüküm bulunmadığına göre, mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yukarıda değinilen hususları dikkate almayan gerekçelerle davanın reddine karar verilmiş olması isabetsiz görülmüş ve kararın davacı yararına bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün ( BOZULMASINA ), ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 9.3.2000 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 12-03-2009, 13:43   #4
Arif Aydın

 
Varsayılan

Marka haczi ile ilgili elinizde müzekkere örneği varsa , gönderirseniz memnun olurum
Old 12-03-2009, 16:06   #5
Av.Duygu Işık Behrem

 
Varsayılan

Sayın Aydın,
Yazılacak müzekkerede önemli olan markanın tescil numarası ile (başvuru aşamasında ise başvuru numarası da olabilir) markanın taşıdığı ibarelerin açık ve anlaşılır olarak yazılmasıdır. Ben bu doğrultuda kendimce bir müzekkere örneği hazırladım ancak ne kadar doğrudur bilemiyorum. Bilen arkadaşlar da yardımcı olursa daha iyi olabilir

T.C.
...........
......... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
DOSYA NO : ...../.....

T.C. TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ
MARKALAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Hipodrom Caddesi No: 115 – Yenimahalle/Ankara

Yukarıda esas numarası yazılı Müdürlüğümüz icra takip dosyasında alacaklı bulunan .........................'ne olan borcu nedeni ile borçlu .....................................adına Enstitünüz nezdinde kayıtlı bulunan ..../.... tescil numaralı "..................(var ise '+şekil yazınız')" ibareli markanın sicil kayıtları üzerine 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 19. maddesi uyarınca haciz konulmasına karar verilmiştir. Müdürlüğümüz kararı uyarınca, anılı markanın/markaların sicil kayıtları üzerine haciz şerhi işlenerek bu hususun yayınlanması; marka tescil belgesinin onaylı bir örneğinin Müdürlüğümüze gönderilmesi ve neticeden Müdürlüğümüze bilgi verilmesi rica olunur. ../../..Alıntı:

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK
Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: Khk/556 - 27.6.1995

Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 9 Nisan 2005 - Sayı: 25781

Hukuki işlemlerin başvurulara uygulanması
Madde 23- Bu Yönetmeliğin 18, 19, 20, 21 ve 22 nci madde hükümleri marka tescil başvuruları hakkında da uygulanır ve başvuru yayımlanmış ise bu hükümlerle ilgili işlemler de Bültende yayımlanır.
Marka tescil başvurusunun haczi veya rehni, marka başvuru işlemlerinin yürütülmesi için istenen belgelerin süresi içerisinde gönderilmemesi sebebi ile marka başvurusunun işlemden kalkmasına engel olmaz.

Yukarıda alıntıladığım yönetmelik maddesi uyarınca başvuru aşamasındaki markalara da haciz konulabilir. Borçlunuzun bir marka tescil başvurusu olup olmadığını da www.tpe.gov.tr adresinden araştırma yaparak öğrenebilirsiniz.

Saygılarımla,
Old 12-03-2009, 16:35   #6
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan emrah1903
Bildiğim kadarıyla marka haciz gayrimenkul haczine parallik gösteren bir düzenlemedir. Yani markanın haczedildiği sicile kaydedilir. Bu tarihten sonra borçlu markayı kullanmayı devam edebilir fakat örneğin satış durumunda markayı satın alan kişi bu borçla beraber satın almış olur.

Menkul hükmündedir. Araç kaydına konulan haciz gibidir.

Sayın Duygu Işık'ın aktardığı müzekkere örneği gibi bir örnek yeterlidir. Sadece" üzerine kayıtlı başkaca markalar varsa onların da hazcine" ibaresi eklenirse iyi olur. Biz 20 markanın ismini verip bu ibareyi ekledik. Dün gelen cevabi yazıda 110 tane markaya haciz konulduğu belirtilmiş... Ayrıca, henüz başvurusu yapılmış olan markaya da haciz işlenmiş.
Old 29-11-2010, 14:44   #7
avcigdem

 
Varsayılan

Sayın meslektaşlarım, benim de bir dosyamda borçlunun 19 adet markası üzerinde haczim var. satış prosedürü nasıl? sicile kayıtlı diğer haklardan farklı bir özelliği var mı? daha önce marka satışı yapan meslektaşlarımın bilgilerini rica ediyorum.
Old 29-11-2010, 14:47   #8
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan avcigdem
Sayın meslektaşlarım, benim de bir dosyamda borçlunun 19 adet markası üzerinde haczim var. satış prosedürü nasıl? sicile kayıtlı diğer haklardan farklı bir özelliği var mı? daha önce marka satışı yapan meslektaşlarımın bilgilerini rica ediyorum.

Diğer hacizlerden farkı bulunmamaktadır. Başka haciz varsa 100 üncü madde bilgileri, kıymet takdiri, gazete ilanı vs.
Old 31-07-2012, 11:35   #9
Olcayhukuk.com

 
Varsayılan

Konu üzerinden biraz zaman geçmiş ama yeni bir konu da açmak istemedim.

Meblağı çok da yüksek olmayan bir takip için borçluya ait bir markaya haciz koymayı düşünüyoruz. Ancak marka tahmin edileceği üzere bilindik bir marka değil. Bu bağlamda:

Markalar bilinmedik olsalar da satış aşamasında alıcı çıkmama ihtimali yüksek gibi duruyor. Bu konuda tecrübeleri olan meslektaşlarımız yardımcı olursa çok seviniriz.

Diğer bir husus da masraflarla ilgili. İcra müdürleri illa bir gazeteye ilan verilmesini ister yoksa divanhaneye asılacak bir ilanla da yetinilebilir mi?

Çok teşekkür ederim.
Old 31-07-2012, 12:30   #10
efekankaptan

 
Varsayılan

Markayı doğrudan belirtmesek de borçlu adına kayıtlı tüm markalar üzerine haciz konulması desek olmaz mı?
Old 31-07-2012, 13:10   #11
üye7160

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan yeniavukat
Konu üzerinden biraz zaman geçmiş ama yeni bir konu da açmak istemedim.

Meblağı çok da yüksek olmayan bir takip için borçluya ait bir markaya haciz koymayı düşünüyoruz. Ancak marka tahmin edileceği üzere bilindik bir marka değil. Bu bağlamda:

Markalar bilinmedik olsalar da satış aşamasında alıcı çıkmama ihtimali yüksek gibi duruyor. Bu konuda tecrübeleri olan meslektaşlarımız yardımcı olursa çok seviniriz.

Diğer bir husus da masraflarla ilgili. İcra müdürleri illa bir gazeteye ilan verilmesini ister yoksa divanhaneye asılacak bir ilanla da yetinilebilir mi?

Çok teşekkür ederim.


bence burada aslolan haczedilen markanın satışa çıkarılmadan önce kıymetinin nasıl takdir edileceği...kim tarafından,ne şekilde değer biçilecek..yani ben hastane ruhsatının satış öncesi kyımet takdirinin yapılabilmesi için aylarca uğraştım.marka haczide buna benzer bir durum..
biçilen değere göre ilan yapılıp yapılmayacağına karar verilmesi icra müdürünün takdirindedir diye düşünüyorum..
Old 31-07-2012, 19:50   #12
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan efekankaptan
Markayı doğrudan belirtmesek de borçlu adına kayıtlı tüm markalar üzerine haciz konulması desek olmaz mı?

Olur. Yani biz yaptık oldu.
Old 01-08-2012, 09:27   #13
efekankaptan

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Suat Ergin
Olur. Yani biz yaptık oldu.

Dün ben de doğrudan aradım sordum. Hatta daha iyi olur dediler
Old 13-12-2012, 15:03   #14
Av.Erdem Aşçı

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan yeniavukat
Konu üzerinden biraz zaman geçmiş ama yeni bir konu da açmak istemedim.

Meblağı çok da yüksek olmayan bir takip için borçluya ait bir markaya haciz koymayı düşünüyoruz. Ancak marka tahmin edileceği üzere bilindik bir marka değil. Bu bağlamda:

Markalar bilinmedik olsalar da satış aşamasında alıcı çıkmama ihtimali yüksek gibi duruyor. Bu konuda tecrübeleri olan meslektaşlarımız yardımcı olursa çok seviniriz.

Diğer bir husus da masraflarla ilgili. İcra müdürleri illa bir gazeteye ilan verilmesini ister yoksa divanhaneye asılacak bir ilanla da yetinilebilir mi?

Çok teşekkür ederim.

bilinmedik markaların kıymet takdirinin nasıl yapılcacağını ve masraflarının nekadar tutabileceğini bende merak ediyorum. bi icra müdürü ankaraya gideceğini söyledi ve 3000tl masraf olabileceğini söylemişti
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Marka Vekilliği ve Sınavı turbo Hukuk Stajı ve Meslek Seçimi 141 20-09-2017 13:07
Marka Rehni uhaskan Meslektaşların Soruları 1 25-09-2009 23:35
marka haczi devrimneval Fikri Haklar ve Bilişim Hukuku Çalışma Grubu 2 02-08-2006 08:19
Marka Hakki Dalina Meslektaşların Soruları 3 03-01-2005 15:13
Marka cgocun Hukuk Soruları Arşivi 1 17-02-2002 01:30


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06177807 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.